Tuesday, December 18, 2018

נישט לאכען פון חסידים


22 comments:

י.פ. ציצית בייסער said...

!? נישט לאכען פון חסידים

הרב חיים סופר-שרייבער, בעל שו"ת מחנה חיים ועוד. כ"ה סיון ה'תרמ"ו, היה מתנגד נחרץ לחסידות, וכתב בצוואתו: "אין אני מסכים על החדשות שלובשים מלבושי חסידות ומתרשלים בלימוד בכלל.. נא ונא שאל תפנו ימין או שמאל אפילו זיז כל שכן מהמנהגים הישנים כי החדש אסור מן התורה בכל מקום.
היה אחד מגדולי הקנאים ויריב מושבע של האורתודוקסי המתון רבי עזריאל הילדסהיימר, בו ראה סכנה גדולה ביותר
----------------------------

תוכחה מגולה, נגד בני ערב רב, אשר ירצו לעשות ישוב ארץ ישראל מנשפי חשק

וז"ל בעל שו"ת מחנה חיים מתלמידי החת"ס ז"ל. בתו"ד: ואודות ארץ ישראל , ה' ירחם על אדמתו, כי 'הרשע הילדסהיימער' הוא הסוס ורכב של יצה"ר אין קבורתו והצלחתו בדרך הטבע רק שר של עשו רוכב עליו, כל הפושעים אשר קמו ממאה שנים, לא פעלו להחריב הדת והאמונה כמהו, "שרי תורה בידו נתלו - זקני יחוס זרע קודש מצבתם" נפלו שדוד תחת לשונו, גדולי תורה השחית - זקני ת"ח הסיב לדרך הקלקלות - לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט נתהפך כל מדינות "אונגארן" למינות על ידו ושלוחיו הרעים וכו' -- יעשו גדולות להחרים ולנדות את האיש אשר ישלח ידו בזבול להעמיד צלם בעיר הקודש, עיר ה' שמה וידעו כי בנפשם הוא. וכו'. ע"כ

ס' תוכחה מגולה, מאת הגה"צ רבי הלל ליכטנשטיין ז"ל אב"ד קאלאמייא. נדפס בשנת תרל"ג.

הספר נמצא בספריית, אגודת חסידי חב"ד. ארה"ב

Nu ? said...

How about snags can we laugh of them? they promised us moshiach will come 4 years ago that is. nu!

https://youtu.be/X_ftIRU8eZQ

חסידי קמאי said...

AWESOME shtikel! Each אות is a gem. This is the first time I've seen criticism of Rav Meir Shapiro.

לאמיר פארשטיין said...

אבער צו זיין אן ערנסטער מתנגד, און לערנען תורת ושיטת התנגדות, בסדר

קיין גילעטער said...

כ'וואלט יא גילאכט פון זיי ווען נישט איך רעכן זיך מיט דעם למה יאמרו הבריות, די 'ליטוואק' און לאכסט פון חסידים

Stam Makshen said...

what is the mesorah on yeshivahs?
Pas B'Melech Tochel???
what did he mean?

Stam Makshen said...

the statement
"there is no heter",can not be the words of reb Burech Ber,
Why do you need a heter if something has no issur? You can say I disagree,
There is no halacha in hilchas talmid torah how the edifice of a yeshiva has to look like, in rambam we only have halacha in hilchas bies habchira,
I believe a Talmid Toah of RBB wrote this

לעקיש בער said...

ניטאמאל צי א מעשה דערציילען טויגען זיי די ליטוואק'עס

Kovner said...

Something's odd about the story. I never saw anywhere that Koidenev had a "yenuka". And during WWI , the famous Karliner yenukah was in his 30's.

המלאך הגואל said...

הגה"צ ר' חיים אברהם דובער הכהן לווין ז"ל - המלאך

נפגש עם ר' חיים מבריסק. בפגישתם התעניין 'המלאך' לדעת אם רבי חיים לומד את הספר מורה נבוכים. השיב רבי חיים כי הוא החל ללמוד את הספר, אך בפרק כ"א יש קטע שלא הבין, ולכן הוא לא מסוגל להמשיך הלאה. השיב לו המלאך כי אדמו"ר הצמח צדק בספרו דרך מצוותיך מבאר את הענין, והסביר אותו לרבי חיים. נענה רבי חיים בהתפעלות ואמר: "איהר זענט אן עילוי"! שאל המלאך: והלא אין זה תירוץ שלי אלא תירוץ של אדמו"ר הצמח צדק? השיב לו רבי חיים: אכן, אבל "איהר לייגט דאס אראפ ווי אן עילוי!. ע"כ. -המלאך אדר תשע"ו ע' ש"א

המלאך היה מתלמידי ר' ברוך בער ז"ל וגם התאכסן בביתו כשהיה פה באמעריקא, המלאך היה "החסיד שבחסידים" ובוודאי הם ז"ל לא היה מן 'המתנגדים' לחסידים, אדרבה

אומר נקי said...

!נישט לאכען פון חסידים

הסכמה על ר' צדוק מהמדפיס ועלה

הגה"ק ר' צדוק מלובלין זי"ע כותב "תשובה ארוכה" בס' משיב צדק מכתי"ק וז"ל: על דבר מנהג הרבה גדולי וקדושי ישראל שלא לאכול בליל שמיני עצרת בסוכה וכמה מהם אין אוכלין גם ביום רק מקדשין ואוכלין פת הבאה בכסנין בשיעור אחריו ומברכין ברכה אחרונה ואח"כ אוכלין כל הסעודה בבית ומבאר שם הענין כולו מש"ס ופוסקים בחריפות ובקיאות נפלאה

ופעם עיין רבינו [הדבר"י ז"ל] בקונטרס זה ועבר עליו מתחלתו עד סופו בפעם אחת, והפליא מאוד את הקונטרס ואמר; שדבריו נכונים מאוד. ע"כ. נ"ב הקונטרס "משיב נפש" יש בה ל' עמודים 'כפליים' בותן טל ומטר אותיות רש"י ובעמקות נפלאות

לקט הנ"ל, -מ'מחזור ליקוטי דברי יואל סוכות ב' עמוד ר"פ יו"ל בשנת תשנ"ז ע"י חיים יחזקאל שרגא לויפער ע"ה, ואד"ג ע"ה

הזעצער said...

א"נ: יש בה ל' עמודים כפליים

.תיקון טעות: יש בה ל' "דפים" כפליים

Prominent Lubavitcher pays tribute to BMG Rebbe said...

http://mishpacha.com/Browse/Article/11744/My-Rebbi-My-Friend-In-Tribute-to-Rav-Kolman-Krohn

Kudos to the Misnagdim!

.אגודת ישראל ד'אמעריקא 5 ביקמאן סט said...

בקשו רחמים עבור הרה"צ הישיש ר' ישראל אברהם בן שיינא רחל. פאר הדור הרבי מסקולען שליט"א, לרפו"ש בתושח"י

ScapeGoat said...

Woe for our sorry bones zemach abandoned us it looks like.

iScapeGoat said...

"Laughter Is the Best Medicine." lol.

ארץ גזרה said...


שעיר המשתלח: שעיר הנשלח מן המקדש לארץ גזרה לכפר על עוונותיהם של ישראל

קשר "לשון של זהורית" בראש שעיר המשתלח, והעמידו כנגד בית שילוחו... אני וביתי ובני אהרן עם קדושך; אנא ה' -- כפר נא לעוונות ולפשעים וכו

תניא: "גזרה" – אין גזירה אלא חתוכה, "צוק חתוך" בזקיפה ולא משופע כל כך. רש"י. -יומא סז ב

Koidenover said...

Koidenov had a Yenuka, R Yaakov Yitzchok. He was Rebbe from age 13-16
As per Wikipedia-
Following Rebbe Yosef's death in 1915, his son, Yaakov Yitzchok (1903–1919), became Koidanover Rebbe in Baronovitch. Rebbe Yosef was a child prodigy who attracted his first Hasidim before his bar mitzvah and became Rebbe shortly after that occasion. Upon Rebbe Yaakov Yitzchok's death four years later in a typhus epidemic, Rebbe Yosef's younger brother, Rebbe Nechemiah (1860-1927) became the new Koidanover Rebbe.

Anonymous said...

Are there any memras anecdotes remarks etc from a mashpia or elder in Chabad admonishing not to ridicule the rebbes of " peylisher " Chasidim ?

חכם מה הוא אומר said...

השיב לו רבי חיים: אכן, אבל "איהר לייגט דאס אראפ ווי אן עילוי!. ע"כ

וכשתעיין בדברי "ר' חיים" נראה לי שיש לדקדק בדבריו אם אין בו זלותא להצ"צ ובזה פגע גם להמלאך בירכו. דו"ק

Shloma chaim said...

"Are there any memras anecdotes remarks etc from a mashpia or elder in Chabad admonishing not to ridicule the rebbes of " peylisher " Chasidim ?"
there is a torah for that,and Chabad follows the Shulchan urech....You dont need a mashpia for that

nu nu said...

Rebbe Nechemiah (1860-1927) became the new Koidanover Rebbe.