Friday, May 19, 2017

Juuust to be sure...

As a young whipper snapper I heard the following from my dear father zg"z: (If I once wrote it here I apologize)

There was once a very frum yiddene who would daven and say tehillim and learn צאינה וראינה all day. She would fast and do chesed and feed the old and sick. She was there in sight doing the right and holy thing. It's just that every day she'd go missing for a few minutes. Maybe even the same time every day. Nobody could find her. So they decided they'll follow her and find out once and for all. At the usual time the old lady descended into a basement where there she had set up - נישט מיר נישט ווייניגער - a tzeylem and all other paraphernalia and proceeded to bow down and do all other services associated with that religion! The people were in shock! So they asked her: סורי נעיני, what are you doing here? You're supposed to be this big tzadekes, and here you're worshiping another Getshke?! Suri Neni had a very simple answer; And what if they're right? I need to make sure and worship their Getshke too! Just in case.

My friends, I'm not c"v comparing our brothers from Lithuania to another religion. I leave that to them to do. But it seems like their once-solid belief in their system alone is beginning to crack, or at least show signs of wear and tear. They're not JUST going to Volozhin and Vilna, they need to go to Lizhensk and Lublin, just to be sure. Like Reb Boruch Mordche going to Lizhensk to sing ואפילו בהסתרה. It's good to see. Maybe all those years in bnei Berak and Yerushalayim had some sort of effect, after all. Maybe the Roshei Yeshiva taking kvitlach had an effect. Maybe they'll believe in G-d after all. 

Maybe.

Thursday, May 18, 2017

a tale of two ראשי ישיבה


What follows in this week's Mishpacha magazine is the usual "pick a city and insert Yeshiva's name here. How such-and-such mande such-and-such city into an oasis of Torah." [I should know. It's tough putting out riveting material every week.] So I didn't really bother reading the article, although there were some cute pictures there. The thing is, he (RYMK of Denver) does smile in many of the later pictures! But for some reason this is what they chose to put at the forefront. I guess it makes for a good read bait. I guess Rabbi Wasserman (left) was the one you went to if you wanted to go home or go lie down in middle of seder.

Am I scraping the bottom of the barrel here? Maybe.

Thursday, May 11, 2017

How DO we judge success? thoughts on the 50th anniversary of מבצע תפילין


Received via e-mail:

"We did not hear that there were some people abstaining from eating treife food or refraining from desecrating Shabbos or that they were educating their children in religious schools, not under the heretics; I only heard that they put on tefillin." These are the words of the build up to סאטמאר רב'ס condemnation (tirade) against the big התעוררות for תפילין in Israel after the miraculous 6 Day War. See "על הגאולה ועל התמורה דף ק"א, ברוקלין תשס"ו". The argument on its own is very weak; After all, did he hear how many people became נוטרי הברית after his annual שובבי"ם campaigns? since when does a התעוררות get measured by its success? He was leading an anti אגודה campaign smearing all גדולי ישראל who did not see everything going on in the Holy Land as heresy..... it was a big machloka and caused lots of infighting between frum Jews, who were thus being עובר on many איסורי תורה. (not some sins sourced in non halacha) Did he ever decide to close shop on his anti Israeli election campaign, since it got nowhere? Every year more than half a million frum Jews participate in the Israeli election and it's only growing... why does only מבצע תפילין need a consequential success statistic? All the above aside, what will we do if we will help him in his quest to find Jews that did change because of tefillin ? I think we may have done just that. Or rather we discovered it, the actual work was done by others. This פסח the Mishpacha magazine ran a long article on a popular right wing conservative talk show host, who is leading an Orthodox lifestyle, eating kosher, Orthodox schools for his kids and Shomer Shabbos, all because of his one act of putting on tefillin. It was the holy soul "Schwartzie" ע"ה,  the Chabad shliach Shlomo Schwartz at UCLA.  In Michael Medved's words "Tefillin is the key metaphor for his Judaisim." That was what started him on his path to a life of full Torah yiddsihkiet. This is not a 770 paid PR stunt. Will this story and thousands of other similar stories change a mind in that camp??? I do see that a harsh anti religious and anti Zionist Haaretz columnist who wrote an anti tefillin rant 9 years ago, did change his mind on tefillin, (See below)

 Maybe. Just Maybe our "frum" brothers will also get a הרהור תשובה.לפני תשע שנים, כתב העיתונאי בני ציפר מאמר חריף נגד הנחת תפילין ברחובה של עיר
אלא שנראה כי מאז ציפר שינה את דעתו בעניין... הוא עצמו הגיע לא מכבר אל הכותל המערבי ונענה ברצון לפנייתו של אחד משלוחי חב"ד במקום שהציע לו להניח תפילין. התמונה שמפורסמת כאן, הינה באדיבות העיתון כפר חב"ד שמקדיש השבוע כתבה נרחבת לנושא מבצע 'הנחת תפילין' שאותו יזם והגה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, לפני 50 שנים ערב מלחמת ששת הימים, ומאז ועד עתה הוא נחשב לאחת הפעילויות החשובות שמבוצעות ע"י חסידי חב"ד 

מאתר 'לדעת' פנו לבני ציפר בכדי לקבל תגובתו, ואפשר רק לברכו על המהלך וגם על תשובתו הקצרה והיא: כן, שיניתי את דעתי. אשריכם ישראל


WHICH WAY FOR TRADITIONAL JEWISH LEARNING IN AMERICA? (1968)

R' Aron Lichtenstein, חדב"נ

Click Here to Listen

Tuesday, May 9, 2017

Happy 12th Birthday!


The 13th of Iyar 5765 is when this blog was born. George W. Bush was President. No smartphones. We had never heard of Pashkan and we had no smartphones. Life was simple. But as much as things have changed much has stayed the same. At least this blog has. Can't say the same for everybody else.

Maybe this'll be the year?

Monday, May 8, 2017

Yeshivas Pressburg - the original YU (At least in the eyes of the אונטערלאנדער)

Shnayer Z. Leiman translates an article of the writer Greenwald, the story of his leaving Chust to go to Pressburgh, and stopping on the Rombach street to meet  the Meshumad/apikores Goldtzhier who was an idol of his. You may wanna Google his name. He describes his meeting with that professor as - you might say - a Gerer chusid describes meeting the Gerrer Rebbe, Reb Avhrom Mordechai, trembling legs..... דא לדא נקשן. He was harassed everywhere in Unterland for going to the "impure"  Pressburgh, It seems that in the holy yeshivah של מרן בעל הערוגת הבושם in Chust where only "mid-size" (younger bochurim - HT) boys attended, some boys were reading the הצפירה and writing letters (not emails on smartphones) to the editor ...... I guess Greenwald (being a real Unterlander) could not understand his Rebbe's newfound accent upon his arrival to Chust...so he did not hear the פתיחה that reading treifene books is a Neveira....

אנעבירה


Thursday, April 6, 2017

2 letters full of love for a fellow Jew from the last REAL Vizhnitzer Rebbe

First let me thank the person who shared these letters; then some background: The first letter is a response to a bachur with some breitkeit, to say the least. ראה מעשה and he wanted to know מהיכן דנתוני. A young bachur was called up on Shabbos to serve in the "טמא'נע מיליטער זייערער" as the KJ Satmar Rebbe likes to so eloquently put it. This was during the buildup to the Six-Day War. He knew he would be there for a while - he didn't think there would SUCH great nissim - so he approached the Sereter Rebbe during the tish and asked him whether or not he should take his tefillin with him. This being Shabbos and his Tefillin are muktzah and all. The Rebbe told him to take his tefillin. The bachur was a talmid there but not necessarily such a chossid, and he saw the story unfold. He wrote the Sereter Rebbe a letter asking him why, I'm not quite sure what his arguments were. Maybe since Shabbos is an אות by itself and the tefillin he needs are for a weekday. Here is his response:


The second letter - also to this bachur - is in response to a letter he wrote about being yelled at during a tish as well. Maybe even asked to leave. Seems like he said something to his friend and the latter laughed. At that time maybe they were a still bit uneasy in Seret with the new Rebbe. This was less than 3 years after his father passed away and the transition was a bit - shall we say - unsmooth. So they accused him of laughing at the Rebbe. The young man sat down and wrote a letter explaining what happened and this is the response he received. No excuses. Torah is all about love of fellow Jew and kiddush Hashem. And this why I said what I did in the title. Because Vizhnitz was all about love of fellow Jew, not so much about hats and glasses and socks. I have always had a secret affinity for Reb Lazer of Seret, and these letters just make it so much stronger. This was his manner of leading his flock from the very beginning until his last day on earth.

Tuesday, April 4, 2017

Please help Jews Upstate in a farm פראווע פסח

10 Jews live in a farm upstate, sort of in an impoverished condition. For Pesach we don't really plan to do anything but we're thinking perhaps some Jews want to help us celebrate Pesachף so here it is: We are 10 people, We need wine, matzos, chicken, vegetables, two boxes of oranges, box of onions, potatoes, beets, grape juice, etcetera etcetera --- some meat for cholent on Shabbos would also be okay. Paper goods, silver foil, plastic cutlery, and those big brown sheets of paper. This is under the auspices of Isaac Schoenfeld and can be corroborated with the editor Hirshel Tzig. God bless you all have a great healthy and Kosher Pesach and thank you for providing us with a seder.

donate via paypal to: neveler@gmail.com

Friday, March 31, 2017

די "סוד התקיעות" ביי אמאליגע "פוילישע" רבי'ס און ווי מ'האט געקוקט אויף א אידישע נשמה

ס'דאך דא אזוי פיל צו רעדן אויף דעם שטיקל... דאס אז מלמד זכות זיין אויף אידן בשעת די תקיעות איז דער עיקר, און אז מ'קען קיינמאל נישט פארלוירען ווערן. און נאך און נאך. מענטשען ווילען וויסן פארוואס עס האט אויסגעפעלט דער בעש"ט הק', טאמער ער האט גארנישט מחדש געווען, למעשה. אפשר אויף דעם איז דעם בעל שם טוב אראפ אויף דער וועלט. אפשר ווייל נאר ער האט געקענט אזא זאך מפרסם זיין.


Sunday, March 26, 2017

צאנזער אייניקלעך רעדן בשבח מאשין מצות

Hirshel:

Belz in Belgium prints old interesting ads and pictures from archives.  They printed this week a full page promotion of Manischewitz matzohs.  On the left bottom you see 2 Sanzer einiklech promoting the matzohs. The Bardiuever Rebbe Reb Yitzchok Halberstam (I think Bardiuv is from the Gorlitz geza) said: my whole trip to America was worth it, just to see the high kashrus standard of Manischewitz. I would bless the Jews in Europe to have such kosher matzoh. The other einikel Reb Naftali Chaim of Grivetz said: by Manischewitz I saw everything done cautiously and in the best way possible.  If they would know this stuff would be unearthed one day and some crazy would find it would they have said that?

Sunday, March 19, 2017

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זצ"ל חזה את עבודת דור השביעי
א מורא'דיג'ער ווארט בשם הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זצ"ל. צו דער גילוי האט ער זוכה געווען ווייל ער איז געווען אויפ'ן ציון פון רבי'ן ר' מיילעך זי"ע

Wednesday, February 22, 2017

אדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים. אולי הטיש הרשמי הראשון

הטייפ הזה נתק' היום במערכת צירק געצעלט. השולח דעתו שזו הקלטת ההכתרה, אבל כולנו יודעים שההכתרה הי' בחיי חותנו זצ"ל, וכאן מדבר אודותיו כמישהו שכבר עליו השלום. אז אינו. אם למישהו יש פרטים נא לכתוב בהתגובות.

 ותע"ב

 

Tuesday, February 21, 2017

So why is Mishpacha Magazine touting a book that some stores in Monsey won't carry?

These are just 2 3 of the 5 pages in the book dedicated to "Moshiach." Sounds like the rants of some random hater dude in some shtiebel, not that of a רשכבה"ג. The funny thing is that I know from first hand that the reason they're highlighting the book is not because of the anti-Lubavitch section because it's anti-Hafganos, which the מחבלים say he was for, so he published the book to show that he was against demonstrations. They didn't even bother to read the book. Very noble of Grylak. Mamesh. He's making sure we're on the straight and narrow. So if you're worried about the Mechablim why put this stuff in? So the author says Reb Chaim Kanievski told him to keep it in. I guess אז מ'פרעגט איז טרף. I guess he didn't really need a reason. I guess old habits die hard. And I guess a מתנגד בלייבט א מתנגד.

Or he's just trying to make מרן ראש הישיבה look bad, because some of the stuff in there is just plain comical, like this one: "אחד שרצה להקים בית ספר לרפואה עבור בני חו"ל חילוניים כדי שלא ילמדו עם גויים ויש בזה תועלת שלא ינשאו לגויים. השיב: שאין עניין להשתדל שלא ינשאו לגוים - ובמקום זה ינשאו ליהודיה בחיוב כרת, שלא ישמרו טהרת המשפחה". Which got me thinking: You think the Brisker Rov, who supposedly so held of this man, would act that way in Brest-Litovsk? When some couple who wouldn't probably keep Taharas HaMishpocha would come to him to get married, would he tell them not to get married because they'll get כרת? Or would he marry them knowing full well how they'll live? Remember; in Brisk there was no teilung and no Reform. If you wanted to get married you went to the Orthodox Rabbi. So where exactly did he get this mesorah from? So only if they want to do we allow them to marry Jewish, but we don't encourage it? Nice boych s'voreh. I wonder what his big chossid Reb Noah Weinberg would think of that.
Sunday, February 19, 2017

Rabbi Frankfurter, was this sitdown also at the behest of your Rebbe, HaRav Dovid Soloveitchik שליט"א?


Or was it the spirit of the holy Satmar Rov that drove you to do this, namely sit down with Jane Eisner, maybe Orthodox Jewry's #1 adversary. The one that revels in witch hunts in the name of "צדק צדק תרדוף" and similar catch phrases to excuse going after the likes of the Mohel Fisher or שלום מרדכי הלוי בן רבקה. Nobody begrudges you getting publicity off of Turx's run-in with President Trump, that's the business you're in; namely selling magazines. But to make political hay is another matter. Either stand your higher moral ground or quit preaching to us from the holy editorial pages. Or send your kids to the IDF and maybe refuse to serve in the "occupied territories." That'll make JE happy.

Friday, February 17, 2017

קונסול הכללי של המדינה הציונית תובב"א מבקר בעיה"ק שיכון סקווירא יע"א

נתקבל במערכת "צירק געצעלט" הי"ו
ב"ה
 הבוקר ביקר בשיכון סקווירא הקונסול הכללי
= Consul General
 לישראל בניו יארק,
דני דיין. דניאל הוא בן שומר תורה ומצוות, נולד בארגנטינה לאביו משה דיין -קרובו של איש הצבא משה דיין- שנמלט מהפרעות באוקראינה בשנות תרע"ז-פ ולימים עלה לארה"ק והתערב בפוליטיק. שניהם היו נכדי החסיד רבי פנחס ששימש כדיין בעיר זאשקוב והיה מחסידיו האדוקים של הרה"ק הרבי ר' איציקל מסקווירא זי"ע ובעל אכסנייתו של הרבי כשהיה מבקר בעיר. דיין הושב לתפקידו לפני כששה חדשים ומאז נוצר קשר בינו לבין הרב שמואל חיים יעקב גרובר שי' יו"ר המכון משכנות יעקב לחקר תולדות חסידות סקווירא. והוא זה שהושיט לו ההזמנה לבקר אצל כ"ק הרבי שליט"א. השגריר נתקבל במשרד העירוני של השיכון ע"י ראש העיר ר' ישראל משה שפיטצער, שתיאר לפניו את התפתחותו של החסידות בכל התחומים, ואת פעילות ארגוני החסד נתן לו סיור במוסדות השיכון ובפרט אצל מרכז הבריאות המרשים 'רפואה העלטה סענטער'. בשיחה עם הנוכחים הביע הקונסול התעניינת מיוחדת על תולדות זקינו רבי פנחס אשר בעקבותיו בא לכאן להמשיך את הקשר הותיק. בהמשך גם סיפור האיך שביקר כבר כמ"פ בעיר זאשקוב לברר יותר אודות קורות משפחתו. הוא איש נאה ונעים. אח"כ נתקבל ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בחדרו המיוחד אשר ליד בית המדרש הגדול. אבל אני הקטן שבמקרה/השגח"פ הייתי אז במשרד הווילעדזש לא המשכתי בסדרת הסיורים והביקורים. ובטח ידווחו המדווחים.
 ויה"ר אז ס'זאל כאטש האבן עפעס א פעולה נמשכת לטובת כלל ישראל.

Thursday, February 16, 2017

Jake Turx takes it on the chin from the Prez

Truth be told it looked pretty bad when it first came out, but in this context it looks better. The phones were ringing off the hook in Frankfurter's office. Even Jake thinks it's not so bad... Is this Ami raising the ante and trying to go all official with a f/t man in the press room? Is this a first for a frum publication? Is he moving to the DC area?


Wednesday, February 15, 2017

האם זה הרה"ק ר' מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זצ"לנתקבל במערכת "צירק געצעלט" תע"ב

 מצוי בעולם ציור בלתי נודע כל כך של תואר פניו הקדושים של הרה"ק רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטא בעל ה"אור לשמים" זי"ע. אין לנו כיום מידע על מקור הציור, ולא על מדת אמינותו. עותק של הציור שבידינו מקורו מ"אוסף תמונות שבדרון/שרון". מאחורי העותק שנמצא שם, מצויין בעפרון, שהוא קיבל את הציור מאת דוד ארליך מקטוביץ', בחודש אלול של שנת תרפ"ח. האם יש אסמכתא נוספת לציור זה, או לחילופין, האם יש מקור המפריך את הזיהוי של הציור כתואר פניו של ה"אור לשמים", וכדומה. [ולחילופין. האם אותיות האל"ף המהופכות שבציור מקרבים את זיהוי הצייר? או מפענחים משהו בנידון הציור? האם יש להוכיח מכאן שצוייר על ידי גוי (ואולי גם זייפן) שאינו מכיר צורת אותיות והעתיק בכתב ראי? כפי ששמענו על אפשרות שכזו מאחד מגדולי הבקיאים בתחום זה]. ישר כחכם ותתברכו בהצלחה ובכל טוב 

Sunday, February 12, 2017

רוח הקודש פונעם געררער רבי'ן דער אמרי אמת זצוק"ל

Reb Hersh:

In today's קנאות era where the trend is to follow whoever can produce better curse lines on Israel from Shmuel Auerbach's movement to hamodia editorials, these Rebbes like Reb Avrohom Mordechai of Ger's views of pro State are yesterday's style.  No customers for it.  They just don't sell. In the book ימי מגורי he recalls what Reb Avrohom Mordechai said from tehillim before the creation of the State, when things looked very bleak, mamesh prophecy on the new country,  and he saw a big yom tov coming. I'm not so sure it shtims with your Rebbes' views, both RYY and the Rebbe, but it's always good to stick it to the "kanoyim."


Wednesday, February 8, 2017

The Chofetz Chaim speaking כלפי שמיא

We're used to this kind of talk coming from Chassidishe Rebbes throughout the generations, but not so (mich) from our Litvishe brothers. Here we see another side to the CC, a פטרון to Jews, beseeching their father in heaven, asking him why he chose the Jews... Asking for Jewish children to have shoes for the winter... Reb Chatzkel the Mashgiach seems uncomfortable with the idea, so he makes a Toyreh out of it - צוויי דינים, if you will. What would the CC say about the Holocaust?