Tuesday, June 2, 2015

Who is this Yakov Herzog from Czechoslovakia who so harmlessly pokes fun at Rebbes and their Shabbos tables?

He sounds like in his house they poked fun at Chassidim and their Rebbes. A nice Oyberlender Yingelle whose parents dreaded that he become one of them.

44 comments:

Rush Bimbaugh said...


No comment.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

ok.

K said...

is ok better than ou.

זעלדע גרינצייג אנטווערפען said...

מסתמא הרצג פון דע רבנת, זאלל ער רוען וויא ער ריהט

גבאי שני said...


? יעקב הרצוג בן ר' מאיר

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וואס וואו ווען רבנות

גבאי שני said...

Chief Rabbi of the Ireland (1919–1936)
Ashkenazi Chief Rabbi of the British Mandate of Palestine (1936–1948)

גבאי שני said...

סהאט זיך מער גידאכט

JJJ said...

He thinks it's R'Herzog who helped save the Satmar & Belzer Rebbes.
he wasfrom Lomza,I don't think that's Oyberland
can't be Saul Bellow's Herzog because he was Moshe Herzog and he used that name after a minor character in James Joyce's Ulysses also Moshe Herzog.
James Joyce was Irish so he probably named it after the Chief rabbi of Ireland

tsvi moshe shaul said...

this sounds so TIPISH!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I thought we had semi-intelligent readers here... What Herzog from Ireland/Palestine?!

I think this is the Herzogs from the wine.

pedro said...

no way hozay.

מיכה ב"ב said...


שאול באחת ועלתה לו

JJJ said...

It's not Herzog from Lomza/Leeds/Paris/Ireland/Palestine

Rabbi Herzog was born in Łomża, Poland, the son of Liba Miriam (Cyrowicz) and Joel Leib Herzog. He moved to the United Kingdom with his family in 1898, where they settled in Leeds. His initial schooling was largely at the instruction of his father who was a rabbi in Leeds and then later in Paris.[2]

After mastering Talmudic studies at a young age, Yitzhak went on to attend the Sorbonne and then later the University of London, where he received his doctorate. His thesis, which made him famous in the Jewish world, concerned his claim of re-discovering Tekhelet, the type of blue dye once used for the making of Tzitzit.[3]

Rabbi Herzog served as rabbi of Belfast from 1916 to 1919 and was appointed rabbi of Dublin in 1919. A fluent speaker of the Irish language, he supported the First Dáil and the Irish republican cause during the Irish War of Independence, and became known as "the Sinn Féin Rabbi". He went on to serve as Chief Rabbi of Ireland between 1922 and 1936, when he immigrated to Palestine to succeed Rabbi Abraham Isaac Kook as Ashkenazi Chief Rabbi upon his death.

dovy said...

i assume by "harmlessly" you meant flippantly, or glibly, or callously, or impertinently, or perhaps frivolously.

גבאי שני said...

. מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלושה עשר, בארבעה עשר, בחמישה עשר, לא פחות ולא יותר

J's so who is this joker herzog ?!

אברהמלע מלמד said...

"He thinks it's R'Herzog who helped save the Satmar"

מלתא דעבודי לגלוי לא משקרי אונשי, כנראה אתם קרואים אדם, למעט מלשינים ומינים וזדים

JJJ said...

After the Holocaust, Rabbi Yoel also turned his back on all those who had helped to rescue him. After settling in Palestine in 1946, he refrained from expressing any gratitude to the people and institutions that had been instrumental in his rescue and had endeavored to obtain certificates for him, among them Chief Rabbi Yitzhak Herzog, Agudath Israel leaders Rabbi Yitzhak Meir Levin and Rabbi Moshe Porush, and Ha-Mizrahi’s Rabbi Joseph Yitzhak Rotenberg. He scathingly attacked the institutions they headed and, unlike other Hasidic rebbes they helped rescue, refused to make even the slightest symbolic gesture of gratitude. Moreover, it seems he repudiated his benefactors on a personal level, too. As far as we know, Rabbi Yoel never sent any letters of gratitude or appreciation to any of the people or institutions involved in his rescue.

JJJ said...

he "Final solution" is life: a Chassidic dynasty's story ... - Page 351

https://books.google.ca/books?id=TQ4uAQAAIAAJ
Chana Rubin, ‎Laura Deckelman - 2000
From Switzerland, the Satmar Rebbe and his Rebbetzin went to Eretz Yisrael. ... I was told that Rebbetzin Roisele, zt"l, turned to the Chief Rabbi, R' Isaac HaLevi Herzog, z"l, who intervened on behalf of the Teitelbaum family and obtained ..

emes l'amito said...

so you where told s lie.

macadamian nut said...

recycled garbalogy .

thesaurus said...

Synonyms: carefully, cautiously, guardedly, harmlessly, with safety, without danger, without harm

hertz frankel said...

fresh BS! i don't know who went where, but its documented that the aguda and others did not help at all! לחרפה ולדראון עולם until הר"ר פנחס צבי מאשראוויטש ז"ל wrote letters to the queen of england and england intervened and came with the documenrs needed. all this is documented.

btw, SR once prided himself that he and the brisker rav where the only 2 rabunim that never went to herzog ever all others couldn't stay the נסיון

JJJ said...

SR didn't go to SR, but who helped SR get into EY?
He was proud he didn't give respect to someone who helped him?

אברהמלע מלמד said...

חלמא טבא תזיתא, טוב לך לחזור לכיתה אלף ליניק עוד שנה JJ choclate milk

שבתי מרדכי said...

רבותי מאי הוה עלה עם יאנקל הערצוג? שמלא לבו לעשות כן? הלא דבר הוא! אולי צריך לפגון לפני קברו, בההסכמת הרבנים צ"ע

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I have reason to believe this is "Baron" Jacob Herzog. The years would match, as would the accent. Nitra, etc. וכו' וד"ל

טי ראש said...

the baron himself?

Lee Ave. kasher weinerey.. said...

baron's winery was riding on the coat tales of Nitra mount kiss co! against Lipshitz and others that they are the only ones good for the new comers Chasidishe zealots! and now this! Hirshel where were you when we need you?

welche's grape punch said...

they got filthy rich on williamsburg chasidum, now they prey on the tzionim by celebrating the chak hatzmous! הכסף יענה את הכל so much for yekke correctnes .

armon winery said...

herzogz from nitra! placed huge ad's in the media celebrating israel! than they apologized in front of the: bnei yoel mikvah in KY ! (after they spilled cases of kedem wine there) who says yekkes are stupid?

הלל וויינ-בערגער said...

א״ר יוחנן אם זכה אדם נוחל "שני עולמות" הה״ד אחור וקדם! צרתני

למרות שהם לא משתמשים בהתאחדות צוקער, והם חונפים להאחוריים של ציונות, ורובם העוסקים שמה בקאליפארניע עם יינות שלהם הם גויים

family member said...

I agree with tzig. If its yakov herzog from czechkoslovakia then it probably is the baron reb yaakov ben reb yoina herzog my great uncle, and the accent sounds familiar.

Wolofsky said...

The part about moshe pourush is a lie... Menachem porush wrote in his 8 volume history his father tried to keep the satmar rebbe without a cirtifacate ... Could be the others are lies also...

אמר דער זאגער said...

"family member - agrees"

אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין, שכולם מחפין עליו

Der Geler Badchen said...

Hertz Frankel
"btw, SR once prided himself that he and the brisker rav where the only 2 rabunim that never went to herzog ever all others couldn't stay the נסיון"
I can believe the Satmar Rebbe the most humblest person since Moshe rebinie, should pride himself, you are a hidden enemy of RJT..
is it not ironic he did not want to be helped by the big goan and tzadik rav herzog but was helped by a Rosha in the category of moridin veloi malin, kastner..
Es asher timasi tiharti ......
if the Satmar ruv did not want to be helped by the Zionist, then why did he build a case against the Zionist for not helping the Jews in Europe.....maybe they knew he does not want their help so theuy put their effory to some other project.....

Der Geler Badchen said...

Hertz Frankel
"resh BS! i don't know who went where, but its documented that the aguda and others did not help at all! "
where is documented??? in moshian shel Yisroel?
I saw documents of askunim of the agudah working for Satmar ruvs hatzolah....in the Hamevaser.....
Why are you saying BS before you know the whole picture???

ר' נטע said...

תנא דבי אליהו רבא
ולפי שהיו יודעין דתן ואבירם במשה ואהרן שכשרים הן ובני עולם הבא הן, והן עמדו עליהן להרגם בלשונם, וכן יודעים דואג ואחיתופל בדוד מלך ישראל שכשר הוא ובן עולם הבא הוא, והם עמדו עליו להרגו בלשונם, לכך נאמר עליהן (תהלים י"ב) יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות וגו', לפי שהיא העבירה הגדולה. -פרק יח

the zeitung said...

than read a different news paper.

Ye Aver said...

The Torah is Toras chaim and if it says ki hashoiched YeAver it becomes a proven scientific fact of human behavior that a becomes blinded to his beneficiary ,
Had the Satmer Rebbe received any favors from the zionists he could NOT have staged his opposition to zionists as the belzer Rebbe

Peshutoi shel Mikrah said...

"Ye Aver said...
The Torah is Toras chaim and if it says ki hashoiched YeAver it becomes a proven scientific fact of human behavior that a becomes blinded to his beneficiary ,
Had the Satmer Rebbe received any favors from the zionists he could NOT have staged his opposition to zionists as the belzer Rebbe"
So far nobody produced a other savior for the baal Veyoel moshe Zt"l other then he Zionist Kastner, (with a dream or without a dream) but Kastner.
Did Satmar Ruv approve gay rights because Satmar institutions were semi funded by the liberal NYC government who promotes and enforces every Maseh Nevuleh.
so we have to conclude the peshat in posuuk means what it mean, bribing a dayan by a din torah., and government funding is your own tax dollars

תורת לאקשן said...

geller, the era of yellow journalism is over, you state "familiar lies" rehashed daily here and elsewhere, and build a sand castle over it!

עליהם אתמר, הפוך רשעים ואינם ובית. צדיקים יעמוד. אין קץ לדברי רוח זמורה האוכלים ושותים ומתריזים

ר' נטע said...

לא ראינו אינו ראיה, עיין נא במושיען של ישראל יש שם הוכחות מגילות והעתקות עתיקות את מי והיכן הצל רביה"ק מסאטמאר, אל נא לשמוע חדברי הלועזים הלצים

american parhoh said...


PMS said "so we have to conclude" reluctantly that you too are a ferd!