Thursday, December 1, 2016

היו ימים - ר"ח כסלו תשנ"ב אין זיבן זיבעציג

22 comments:

commoner said...

so now I know sam doe holds the rebbe was a tzadig, and so holds Dave Dinkins, sam or his vodka declared the rebbe as moshiach tonight, although the speaker before asked for the "hisgalus" of moshiach shortly only, but what do I know.

Anonymous said...

ahhhh der alter berel weiss a"h

מקוה יוד said...

פאוואליע היו ימים? מה שהיה הוא שיהיה מחר תהיה ראש כסלו עוד הפעם

טאביק טיילער said...

.פאוואליע מחר לא תהיה ר"ח

KikesOnBikes said...

?ביסטו נישט מיט אלעמען

😆..נא נא, נא said...

"כסלו תשנ"ב אין זיבן זיבעציג"

!פלח השתיקה

ר' חיים פלאג'י ז"ל, שהיה אחד מגדולי המקובלים, הבטיח שמי שיזכה לשמור פיו ולשונו ויימנע מלהלין (להתלונן) על הנהגתו של הקב"ה בכל הקורות אותו – החל מר"ח כסלו ועד לשמיני של חנוכה – יזכה לראות נס, כבר באותה שנה

אף זו, פגשתי את הר' יונה מצגר רב מטעם ובלי טעם, רגע לפני חתונתי, שאלתי את הרב, "כמה מגיע לכבודו על הזכות הגדולה להביא אותי בברית הנישואין"?? השיב לי הרב בהתרגשות ועיניים בורקות יקירתי זהו "חודש כסלו" חודש של כיס-ולב, כמה שאקבל מעלמת החן, אהיה שמח וטוב לב

John Doe said...

he would be a good speaker for the betlaner melava malka, but hey beggars can't be choosers.

Matisyahoo said...

Peace Brothers! Satmar and Lubavitcher found common ground in Russian.. dance & song.

https://youtu.be/b0-7Ko1-4Ig

הרב דוד-מאיר דרוקמן said...


מעשה שהיה כך היה; היה זה בתחילת ימי נשיאותו של הרבי על כס ממלכת חב"ד, והתקיים באותם ימים 'דינר' התרמה לטובת ישיבת ליובאוויטש המרכזית (770 בברוקלין נ"י). ב'דינר' זה השתתפו 'גבירים' מזרמים שונים. והנה לאחר סיום ה'דינר' קבוצת גבירים פצחו בשירת 'התקווה', וזאת הם עשו למורת רוחם של מארגני ה'דינר

מאן דהו מסר לרבי את העובדה הזאת, וכן את העובדה שנציג ישיבת ליובאוויטש שנכח במקום לא יצא במחאה. בתגובה לכך, הסכיתו ושמעו – הרבי, לא פחות ולא יותר - הסיר את 'נשיאותו' מישיבת ליובאוויטש המרכזית, וכך עד היום הזה ב'לוגו' של הישיבה הנ"ל לא מופיעה השורה המתבקשת והרגילה - "בנשיאות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש" (!). שמעתי, כי עוד בחייו של חמיו של הרבי – האדמו"ר הריי"צ נ"ע הגיע ביטאון 'החומה' הירושלמי של 'נטורי קרתא', והרבי הריי"צ מסר את העיתון לחתנו הרבי באומרו (כנראה עם קורטוב של צחות): "הנה הגיע העיתון שלך" המשך

http://old2.ih.chabad.info/#!g=1&url=article&id=60781

Dr. Zeitlinz, Kingston ave. said...


The Lubavitcher Rebbe's Decree Against Drunkenness (Booklet titled "To Drink Like a Chossid")

To Drink Like a Chossid.

An English compilation of talks,letters anddirectives of the Lubavitcher Rebbe on the decreerestricting the consumption of alcohol

Compiled and Edited by Rachmiel E. Travitz

קיריכהייזער said...

איין אונגארישער 'נער' אין דערמיט פון טויזענט 'חכמי' חב"ד

משה ויסברג said...


כל "העולם עומד בזכות סאטמר" - רב בערי וייס

הנגיד רבי בערי וייס ישב בין הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים והרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, והוא אף נשא דברים ואמר: "אבי ר' משה וייס זצ"ל השאיר לי 'בטריה' בירושה, השם של הבטריה זה סאטמר וזה הירושה שהשאיר לי. בשביל זה חשוב לי סאטמר ולעשות שבע ברכות לנציגי סאטמר. כל העולם עומד בזכות סאטמר ושני נכדי ה'ברך משה' שקוראים להם חיים צבי הקרויים על שם ה'עצי חיים' שסבי מצד אמי היה תלמידו. נקווה שלדבר הזה יהיה המשך". בל"נ

http://www.bhol.co.il/Articlesearch.aspx?sCond=%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%A1&tid=6014

Anonymous said...

I knew a little reb berel weiss he was a big baal tzdokeh to everyone he was blunt a interesting character u don't make him anymore i used to go to melave malkeh at his house it was a lot of fun

! התעוררי התעוררי said...

! ירושלים תתן קולה

אמה של מלכות: הרבנית האם מאמשינוב ע"ה

בירושלים נפטרה הרבנית חיה נחמה מיליקובסקי ע"ה, אמו של הרבי מאמשינוב,בתו של האדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב זצ"ל ואמו של האדמו"ר שליט"א - והיא בת 91 בפטירתה ומי שסייעה לאביה בהקמת מוסדות החסידות בארץ ישראל

יום שני, ה´ כסלו 05.12.2016

זיידל וויינטרויב, קאנארסי said...

שטעלט זיך אוועק א יונג מיט א פרוזער גרעסער פון איהם, אין דיקלערט זיך אלטץ עליהו המבשר אז משיח איז שוין דא! נאך צי מזל דאס פלעשעלע משקה אונטער איהם באווייז זיך כסדר אלטץ א דערמאנונג אז דאס איז א גילעכטער חאטש נישט דא דארט ווער עס לאכט, די אנדערע חסידישע רעידנערס רעדן גראדע יא מיט אנ אחריות און רופן אויס אז עס צו דערהאפן דאס ביאת המשיח מיט'ן רבין אונאיינעם. ובלצגבב"א

! רבי אומר said...

!הקול קול יעקב

בשנת תשנ"ב, הרבי מורה שבתור הקדמה לכיבוש ארץ קיני קניזי וקדמוני "לעתיד לבוא-בגשמיות", כדאי הוא שילמדו אודות ענינם אלו "ברוחנית" - עבודת ג' המוחין (= חב"ד) - כמו שכתוב בדרושי חסידות. ע"כ

Tzidkas Hatzadik said...

commoner
real tzadikai hadoir that are of malchus, illuminate the tzadik as reb Nisan Neminov to yidelech as sam domb
Go learn hilchas tzadik then we will talk
a commoner should shut up

hello kiddy 😲 said...

Sunday, October 5, 2008 "What happened to Hirshel Tzig?!"

What, when, where Hello! what happened? did I miss something happening? did it ever happen?

http://theantitzemach.blogspot.com/2008/10/what-happened-to-hirshel-tzig.html?m=1

וויי-צדקתך said...


למדתי בתניא החילוק בין רשע לצדיק ולבינוני, אני יודע דמותם כשאני רואה או שומע אותם!, צדקתך שלך יותר קרוב "לוויי-צדקתך" המובא כ"פ בספר קב הישר. עיי"ש ותרא נפלאות

yankel said...

ס'איז נישט דער זעלבע בערעל ווייס. ס'איז צוויי דינים אין בערעל ווייס

dr. jekyll said...

"צוויי דינים אין בערעל ווייס"

was he diagnosed having a case of split-personality syndrome?

חבדצקע"ר said...

היו ימים - אין זיבן זיבעציג

, צרפת בגימטריא שבע מאות ושבעים [ 770 ] , השלימות דמספר שבע , כפי שכל אחד כלול מעשר [ שבעים ] , וכפי שכל אחד כלול ממאה [ שבע מאות ] , ושניהם יחד [ שבע מאות ושבעים ] , ויש לומר שבזה מרומז שבהבירור דמדינת צרפת , נגמר ונשלם בירור העולם שנברא בשבעת ימי הבנין בכל הפרטים ופרטי פרטים , ולהעיר שהבירור דצרפת שמספרו 770 נעשה על ידי [ הלהבה שמאירה מ ] בית יוסף , ועד לבית יוסף כפשוטו , הבית שבו בחר ועד שקנהו ובו חי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו בעשר שנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין , ומשם הולכת ונמשכת [ מוסיף והולך ] העבודה דבית יוסף – שמספרו [ מספר הבית כפשוטו ] 770 , ובעומק יותר – צרפת אותיות פרצת , שבזה מרומז שגילוי והפצת המעיינות הוא בצרפת – פריצת כל הגדרים , ולא רק באופן שמצד פריצת כל הגדרים דהמעיינות באים הם גם בתחתון שאין תחתון למטה ממנו , אלא יתירה מזה , שענין זה הוא גם מצד התחתון , כמודגש בכך שצרפת אותיות פרצת , ועל ידי זה נעשה פרצת עליך פרץ