Friday, May 26, 2017

צר לי עליכם, אחיי ורעיי תלמידי וחסידי סאטמאר הע"י

אז איר לאזט זיך אזוי פארפירן. מאסן פארזאמלונגען מאכט איר, ואין אתנו יודע על מה. אז מ'שרייט אז עס שוועבט איבער דאס יהדות החרדית אין ארה"ק א געפערליכע גזירה און קיינער ווייסט נישט פון וואס עס רעדט זיך בכלל. נישט אז מ'האלט אז ס'איז נישט קיין גזירה, נישט אז ס'איז פאראן חילוקי דעות צי די גזירה איז א שלעכטע צו נישט. מ'ווייסט פשוט נישט פון וואס ס'רעדט זיך. נישט אז מ'דינגט זיך צי ביי די שטרימפ איז גענוג כן וכך דעניער, נישט אז מ'דינגט זיך צי ס'איז געווען ניסים ביי די זעקס טעג מלחמה אדער דער ס"ם האט עס אנגעדרייט. מ'לעבט אינעם זעלבן כדור הארץ, אינעם זעלבן מדינה, אבער ס'איז כאילו ס'איז אן אלטערנאטיווער אוניווערס. ס'איז פונקט ווי נעבן דיר שטייט א מענטש און זאגט דיר: דו זעהסט נישט ווי דער פערדל מיטן גרויסן הארן אינמיטן קאפ פליהט ארום דא? אט, גענוי אזוי. "יעדער איינער" ווייסט אז מיט צווי צי וויפיל יאר צוריק איז געווען א שטיקל שעת הדחק און די חברי כנסת המינים אבען דאס ערלעדיגט. ס'איז אראפ פון סדר היום. נעקסט קעיס. מ'נעמט נישט קיין בחורים אין מילטער. סוף פסוק. נישטא קיין נייע גזירה. סטאטוס קוואו. נאר וואס? זעהט אויס די נייעס האט נאך נישט דערגרייכט די ביורא פון התאחדות הרבנים און פון די 2 - אדער דריי, אויב רעכנט מען די נייעס באריכט צייטונג - אידישע צייטונגן. זיי מיינען אז די גזירה איז נאך בתקפו.

וויזוי האט דאס פאסירט? וויזוי קען זיין אז צוויי מענטשן וואס האבען מער ווייניגער דעם זעלבן לעבנס שטייגער זעהט איינער נישט וואס דער אנדערער זעהט? וועלכע סארט בריללען קען העלפן? איז דאס דער איינפלוס פון אייער - קרי סאטמאר - אייגענעם פרעססע, און איר מיינט פשוט אז אלע אנדערע זענען פארקויפט פאר די פאר פיאסטער וואס מ'קריגט פון די דארטיגער רעגירונג? און נאר איר ווייסט דעם ריינעם אמת? איר מיינט טאקע אז חוץ אייך מיט די משוגעים פון "עץ" זענען אלע גרייט גיין אין מיליטער? אז נאר די פאר סאטמורים מיט תולדות זענען מסכים בלייבען ביים לערנען? און דאס איז נישט קיין איינמאליגע זאך. דאס גייט שוין אהן א פאר יאר אזוי וואס כמעט וואך איין און וואך אויס טראמפייטערן די קעפלאך פון אייערע צייטונגן וועגן מערכות אהין און מערכות אהער, און גארנישט. חוץפון אייך ווייסט קיינער נישט פון וואס ס'האנדלט זיך. אבער איר רעדט דאך מיט מענטשן פון מאל צו מאל פון אנדערע קרייזן אויך, פרעגט איר זיי נישט צי זיי גייען אויך צום פראטעסט? און אז זיי פרעגן וואס און וואו און דו פארציילסט זיי וועגן דעם "שרעקליכן גזירה", און זיי שטעלן אהן א פאר קעלבענע אויגן, הייבט איר נישט אהן צו טראכטן אז אפשר בין איך וכו'? און וואס איז ווייטער? ווי לאנג וועט איר זיך לאזען אזוי פארפירן?

איר זענט דאך קלוגע אידן, לאזט זיך נישט אזוי

As an aside I add an email communication I received today while writing this post: Hi again. As per Matzav today the anti medina forces have scheduled an asifa to protest drafting leidek geyers into our esteemed IDF. Rav Aaron of Chaim Berlin and Rav Eli Ber will be there. As someone who has a mesora from his father that when litvaks and Satmar Chasidim make shulem so they can not support Israel it's a bad marriage, as it is built on Sheker. As someone who put up the flag of Israel in my heimish shul in KGH stating an appreciation to Medinat Yisrael for donating $303,000,000 To support Torah, (more than Joe and Faye Tenenbaum) and as someone who is a son of a survivor of 13 camps but felt his zechus of fighting in 1948 in the milchomo hakodosha of liberating our land was his greatest achievement, and as someone who was in front of the Beis Yisroel at 5:00am for tea, and went to Amshinov as well, and was meshamesh Rav Hutner zt"l - I state today that the yeshivish chasidic world has pushed me away, and that is why I am more Chabad today than ever. I want to declare that we must protest these people for going against our medina and I hope you can arrange a demonstration against them that day. Enough is enough. Sorry to take your time venting.

103 comments:

חכם מן ההר said...

שוין לאנג נישט אזוי גיט געזאגט רבי הערשעל !!

Leiby said...

"zechus of fighting in 1948 in the milchomo hakodosha of liberating our land"
"I am more Chabad today than ever"
Do these two statements go hand in hand? Learn the rebbe's true hashkofa regarding Medinas Yisroel before declaring yourself Chabad. Or am I the one who has got it wrong???

Anonymous said...

Good thing for the last sentences. This excuses Chabad???? huh?
remember what Yoel Kahan said about the sun shining tommorrow..

Rafael Oppenheimer said...


You most probably forgot to mention that your post is (probably) a paid advertisement from the Agudah against the newly formed Peleg party, Welcome for importing the shac-aguda-peleg morass from israel to these United States.

rabbi frankel said...

ציג: "צר לי" עליכם, אחיי ורעיי תלמידי וחסידי סאטמאר

Don't mention it with friends like you who needs enemies, your "pain" is our gain!

May I ask you hippo did Lubavitch "ever" participated in "any" Protest even when "all chereidim" went togheter! your credibility and opinion on this one is zilch. No wonder that Lubavitcher leaning cheridim are the most conscripted, your actions are being noted.

Yevsektsiya said...


can you define "leidek geyers" please, so once they will join the Army the won't be leidek geyers anymore! they will be useful as "fodder" in Napoleon's army.

sheker sheker tirdof said...

what is Rav Shechters problem?
how many chaim berliners still go to college against Reb Aron Kotlers view for the yeshiva world
why does not the extreme right winger rav Vachtfogel move his buses to protest on Coney island ave against the Shachter/Fruchthandler yeshivah

bumgarten said...

"protest on Coney island ave against the Shachter/Fruchthandler yeshivah"

No one forced you to join their "yeshiva" the IDF does!, is that thought behind your learning curve ?

dovy j said...

i feel bad for the guy who wrote that who wasted his life on the failed ideology of Zionism, but why is he blaming his confusion on Chabad? that is not Chabad's position.

Deer Goat said...


even his name will tell you that he's a case study in contrast deer/goat (hirshel/tzig) when he's neither one (perhaps a wolf in sheep's clothing), he's a Lubavitch'er Impostor.

Deer Goat said...

.. he will curse out The Rabbis Beck and Fulop for their courage to speak out and name them unspeakable names! But when that Israeli Michael Ron David Kadar y"m Terrorized litterly a 1000+ times the "WHOLE WORLD"! you won't hear a word from him or his surrogates a word.

Deer Goat said...

good point dovy, you see hirshel is not a zelot or anything else, but a necktie salesman who throws out a dozen mismatched ties on the counter and hopes to sell one, he forgot who he is or what he wants he displayed a smorgasbord of hate! and hopes you will bite the bait.

Ignatz Lazar said...

!?!? "ואין אתנו יודע על מה" !?!?


"The Economist" May 20, 2017

Israel’s army is recruiting ever more ultra-Orthodox officers.

Rabbis who object to the recruitment of religious women, or of ultra-Orthodox men, are fighting a losing battle. 

National-religious Jews, who account for about 10% of the population, make up about 40% of junior and mid-level infantry officers. The IDF is one of the world’s most gay-friendly armies.

Fact check said...

Rabbi Aaron M. Schechter of MYRCB is not a Litvak.

I was told that he is of Vizhnitz Hasidic roots.

See how he does naanuim. Not like a Litvak. Instead of going straight around, דרך ימין, like a Litvak, ער שאקעלט אהין און שאקעלט אהער.

FYI said...

"leidek geyers"

ליידיג גייערס

leidig, not leidik.

UTA said...


I'm sorry but their was no dig'duk classes in our academy.

Reb Volf said...

וכדאי להזכיר דברי ראש ישיבת בריסק הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א - עס איז נישט דא קיין גיוס בנות און עס איז נישט דא קיין גיוס בני הישיבות עס איז נאר דא גיוס כספים
ודפח"ח

ravitz said...


The problem with this "convention" is that it's not a "Protest" but rather a platform manipulated shrewdly behind the eyes of the local organizer's to the benefit of an israeli party, "even that their cause of alarm is 100% urgent!". and they do it now more "overtly" so than the other parties manipulated the rather successful Foley Square Protest.

A protest organized by satmar no matter the alliances or by them self's, they are good enough on their own!, should have at a minimum the platform of Foley Square protest.

The danger of combining a protest with any "Israeli parties" outweighs the benefit of the protest.

SR joined with the "Agudahs Harabunim" of NY to Protest but "not" with "agudas yisruel"!, By the mass protests in NY against "giyus bunis" (when all joint in unison), the Agudah had complained that the SR interactions with the Israeli gov. is through the Mizrachi and Not the Agudah.

By the last mass protest the SR organized the leadership told him that more speakers want to speak than their is slots, the rebbe told them, tell each speaker that they must also talk against the state itself not only against the atrocity of the current gezira, and your problem will be solved..

Brusker said...

and what does he say on voting in the national elections there, can you enlighten us on that?

Lazer Epstien said...

bumgarten said...
"protest on Coney island ave against the Shachter/Fruchthandler yeshivah"

"No one forced you to join their "yeshiva" the IDF does!, is that thought behind your learning curve"
its the opposite
the Zionist are forcing all the charadi boys to learn, otherwise you go the army.they should be commended for it

fact checker said...

Ravitz
"SR joined with the "Agudahs Harabunim" of NY to Protest but "not" with "agudas yisruel"!, By the mass protests in NY against "giyus bunis" (when all joint in unison), the Agudah had complained that the SR interactions with the Israeli gov. is through the Mizrachi and Not the Agudah."
Did SR have a shulchan urech for this stuff, ?

Brusker said...

yes and haman forced us to do t'shivu.

reb mecel said...

"The IDF is one of the world’s most gay-friendly armies."

A perfect place for OTD "leidek geyers" RC"L !!!

But the skullener rebbe shlita will probably "abstain" from this gathering! why? don't ask.. and I won't tell.

פולחנא קדישא said...

"Did SR have a shulchan urech for this stuff, ?"

ארזי הלבנון אדיאי תורה! כמו

מאדער רב דער בעל לבושי מרדכי, שאמלויער רב דער בעל לחם שלמה, המהרש"ב ובנו מליבאוויטש, מונקאטשער רב, סאטמאר רב, ר' יונתן שטייף, דירעשער רב בעל תורת יקותיאל, טשאפער רב בעל שלחן העזר, אונגווארער רב בן המהר"ם, ברעזאנער רב, אוהעלער רב בעל בנין דוד, סוואליער רב, קאלשיצער רב, סעמיהאליער רב, ווייטצענער רב, ועוד

ועוד ועוד.. בלי שיעור "לגדולה תורה באמת" שהתריעו נגד נגע הצרעת ממארת הנקרא אגודה

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Anonymous 12:11
Please share Rabbi Kahn's wisdom with us.

Sholom Ber said...

Medinat Yisroel donated? Huh? Joe and Faye Tannenbaum workedb made money and donated it. Medinat Yisroel took money from workers and paid Charedim not to disturb them. They bought a product with their money.
Holocaust Shmolocaust. You think you mention concentration camps and everything else you say is correct?!

I thought Chabad had slightly more toichen than a magnet for morons like this email sender.

Anonymous said...

The satmorim r geshmak funny have a sense of humor commen sense but When it comes to the medineh the satmorim don't think straight it's a waste of time

Hershel your're wrong said...

Absolutely your missing a lot of facts never mind I'm not pro קנאים that see everything black מדינה and מרידה בהקב"ה HOWEVER do your research! Even with no גזירה there is going on a lot of teasing on the חרדים, I personally went last year as a בחור for a דחוי and felt very uncomfortable in the way I was treated etc. המקום היה הכי לא מתאים לחסידישע בחור
Now as a yungerman they had a קצין asking me why I don't try צבא for a few days לא יפה לעשות את זה כי יש חלשים בינינו
I'm am involed in a case in חיפה where they arrested a guy that is learning in a kollel that doesn't contain the minimum amount of אברכים to be considered a ישיבה he is on bail and prosecutor wants him to serve 2 years, innocent תימני what do they want from his poor life
Yeah Hershel there is nothing wrong with צבא you can be מקרב there etc. But you have to be a Lubavitcher to be stay strong with אידישקייט in these מצבים

FJJ said...

text of letter to FJJ

Nietzschean Übermensch said...

ויזזתא: "מיט צווי צי וויפיל יאר צוריק איז געווען א שטיקל שעת הדחק און די חברי כנסת המינים אבען דאס ערלעדיגט". אין שוין


NOW COMES THE REAL NEWS - Its ערלעדיגט all right !

"In 2014, the Israeli parliament voted through a law which will compel "all" ultra-Orthodox Jews to either serve in the military or perform national civilian service.

The law also includes a clause stipulating sanctions against draft dodgers -- including imprisonment -- in a move which has enraged the ultra-Orthodox leadership who said it would be tantamount to jailing people for practicing their faith.

A 2015 amendment "extended the transition period" before the law came into effect from 2017 to 2020 and added a second stage of transition to last until 2023." !!!

NYPD said...

The one eye goat: "I want to declare that we must protest "these people" for going against our medina".

Bring it on Paul will be waiting for you instigators!, just a reminder the Barclay Center is not in the lawless Jerusalem! "these people" are protected by the Constitution of the United States of America, here in God We Trust.

https://youtu.be/AYpOh5G1cSo

התראה אלף said...

KGH: "As someone who put up the flag of Israel in my heimish shul in KGH" (kew garden hills)

! בשם המרא דאתרא - השמר והזהר לעשות כן עוד

הרב יצחק אייזיק אייככענשטיין
קהל יראים, עטרת צבי
פארעסט היללס

In 1950 Rabbi Issac Eichenstein Kiviashder Rav of Forest Hills, moved to the United States and settled in Forest Hills Queens, where he opened a Beth Medrash. In 1953, under the auspices of the Satmar Rav, he established the Central Rabbinical Council of the United States and Canada!

http://ia902205.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/5/items/chaimbloch00reel01/chaimbloch00reel01_jp2.zip&file=chaimbloch00reel01_jp2/chaimbloch00reel01_0488.jp2&scale=7.91578947368421&rotate=0

Anonymous said...

and that is why I am more Chabad today than ever

equating chabad with zionism? hu?

Lazer Epstien said...

They are feeding the fodder for the herd
they claim 12000 charadie boys are already inducted in the army
the number is larger then the number of all yeshiva boys
As the (satmarer Goebbels) Sender Deutch used to say( when he was rebuffed on his demagogic lies )
Far Behiemas get men shtroi tzu esen....

Anonymous said...

Nu you feel better with Chabad... No credit to Philly, Lakewood Long Beach, Scranton, Baltimore x2 , Denver, Toronto, Yeshivos ALL not participating....

Anonymous said...

The sad fact is that this so called demonstration has nothing to do with the alleged so called forced drafting of yeshiva boys,it has everything to do with Satmar's irrational and pathological ugly hatred toward the Jewish state ,as the Rebbe himself writes in his anti-Israel manifesto "VAYOEL MOSHE" that our opposition to MEDINAS YISROEL is not based on the fact that it's leadership are secular and it's laws are not based on Torah and halacha,because even if the whole leadership would have been absolutely FRUM Jews and all it's laws based on HALACHA we would still be opposed to this illegitimate state as Jews have no right to ERETZ YISROEL and set up a government before the coming of MOSHIACH,and as a matter of fact the mere fact that we have now a MEDINAS YISROEL is an impediment to the GEULAH and is the sole reason that the MESSIAH has not yet arrived,and as long as the MEDINAH exists the GEULAH cannot happen.And the fact that we do have a MEDINA now with a KIBUTZ GALIYUS from all corners of the world with over six million Jews,and having defeated in all the wars the hundreds of millions of Arabs surrounding her and the fact that Israels accomplishments in the last 70 years is the envy of the whole world and the fact we have tens of thousands of young Jews sitting and learning Torah all day and being supported by the state-that is all the work of the SITRA-ACHRA (the devil) it has absolutely nothing to with HAKODOSH BORUCH HU but it is the work of the devil.could the devil himself come up with such evil obscene insanity ?

And reading further in that manifesto it get's worse,he writes that there is no doubt in his mind that the Holocaust and the murder of our six million KEDOSHIM (including one and a half million holy Jewish children) was a punishment for the sin of Zionism,because Jews after 1900 years of GALUS and constant pogroms inquisitions,forced conversions,expulsions, Jews wanted to finally go back to their God promised Eretz Yisroel
,for that terrible sin what did Hashem do he permitted the gassing and burning of our six million KEDOSHIM
including a million and a half young children.
Unfortunately the minds of tens of thousands of Jews have been poisoned with this obcene hateful insanity,and this is what this demonstration is all about.
CHAIM.


CHAIM said...

The sad fact is that this so called demonstration has nothing to do with the alleged so called forced drafting of yeshiva boys,it has everything to do with Satmar's irrational and pathological ugly hatred toward the Jewish state ,as the Rebbe himself writes in his anti-Israel manifesto "VAYOEL MOSHE" that our opposition to MEDINAS YISROEL is not based on the fact that it's leadership are secular and it's laws are not based on Torah and halacha,because even if the whole leadership would have been absolutely FRUM Jews and all it's laws based on HALACHA we would still be opposed to this illegitimate state as Jews have no right to ERETZ YISROEL and set up a government before the coming of MOSHIACH,and as a matter of fact the mere fact that we have now a MEDINAS YISROEL is an impediment to the GEULAH and is the sole reason that the MESSIAH has not yet arrived,and as long as the MEDINAH exists the GEULAH cannot happen.And the fact that we do have a MEDINA now with a KIBUTZ GALIYUS from all corners of the world with over six million Jews,and having defeated in all the wars the hundreds of millions of Arabs surrounding her and the fact that Israels accomplishments in the last 70 years is the envy of the whole world and the fact we have tens of thousands of young Jews sitting and learning Torah all day and being supported by the state-that is all the work of the SITRA-ACHRA (the devil) it has absolutely nothing to with HAKODOSH BORUCH HU but it is the work of the devil.could the devil himself come up with such evil obscene insanity ?

And reading further in that manifesto it get's worse,he writes that there is no doubt in his mind that the Holocaust and the murder of our six million KEDOSHIM (including one and a half million holy Jewish children) was a punishment for the sin of Zionism,because Jews after 1900 years of GALUS and constant pogroms inquisitions,forced conversions,expulsions, Jews wanted to finally go back to their God promised Eretz Yisroel
,for that terrible sin what did Hashem do he permitted the gassing and burning of our six million KEDOSHIM
including a million and a half young children.
Unfortunately the minds of tens of thousands of Jews have been poisoned with this obscene hateful insanity,and this is what this demonstration is all about.
CHAIM.


Sushi said...

@sheker sheker tirdof

"against Reb Aron Kotlers view for the yeshiva world"

Since when is RAKs view for the yeshiva world binding on all other Yeshivos?

His shitta was for his Yeshiva. Other Gedolim and Roshei Yeshiva were and are fit to decide as they see necessary.

Tora Vodaas and Ner Israel allowed and allow their students to pursue degrees as well .

Shall we go protest Rav Yaakov Kaminetzky, Rav Reuven Grozovsky, Rav Yaakov Ruderman, Rav Geldalia Schorr, Rav Pam, Rav Yaakov Weinberg, and Rav Shraga Feivelas Medelovitz as well?

Sushi said...

It is an absolute bizayon how RAS Shlit"a of CB has been getting pushed around recently.
Due to his old age RAS now has some of his "mekuravim" taking advantage of him.
It is the most detrimental thing that has happened to CB over the entire course it's storied history.
The Yeshiva is being torn apart from within and most of the people that care are either too blind to see it happening or simply do not care.
Regarding this asifa, see the FJJ page 8 spread to understand RAS position on the on-goings in E"Y.
While RAS views this as a kinnus to daven for, and bring attention to, Bnei Toras in EY who will be drafted into the army, he does not realize that he being used as a pawn for Satmar's anti Medina propaganda.
Back in the day, RAS would not have mixed himself up in such politics and would have realized that this asifa is simply an Anti Tziyoni rally by Satmar.
Sad times...

Sushi said...

@fact check

"Rabbi Aaron M. Schechter of MYRCB is not a Litvak.

I was told that he is of Vizhnitz Hasidic roots.

See how he does naanuim. Not like a Litvak. Instead of going straight around, דרך ימין, like a Litvak, ער שאקעלט אהין און שאקעלט אהער."

Hogwash!

RAS has Hassidic roots too far back for him to have nurtured from them in any way shape or form.

If you go back far enough all of us have some Chassidish roots somewhere in our family tree. But that does not make us Chassidish.

RAS was an all American boy born in the good ole' US of A.

His clean shaven father raised him a good American yingele without much of a trace of Chassidus.

His Chassidishe hanhagos come from his Rebbe, Rav Yitzchok Hutner.

RYH was as much Rebbeh as he was Rosh Yeshiva. His mother was from a Gerrer family in Warsaw and he learned Chassidus all his life. He famously learned Chassidus with the Lubavitcher Rebbe upon his arrival in America and maintained a relationship with several life-long Chassidishe Rebbe's.

RAS inherited many of the hanhagos of his Rebbe and is well versed in sifrei chassidus and sifrei kaballa. Approximately 17 years ago, Rav Yaakov Meir Schechter attended a wedding in NY where he was seated next to RAS. After the wedding RYMS asked somebody (from whom I heard this story first hand) who RAS Schechter was and remarked "Ehr ken kol hatora kula, Nigla, Nistar, Likutei Moharan....".

However, while RAS has inherited the hanhagos, he did not inherit the personality. RAS, with all of his hanhagos of a Rebbeh, is very much a Litvak at heart.

The Chassidishe varmkeit, the Heimishe sense of humor and the Chassidishe inclination to neggina were not passed down from RYH to RAS.

Ironically, RAS has many more chassidim than RYH ever had. But more on that a different time....

Meshuna sushi said...

sushi
" Rav Yaakov Meir Schechter attended a wedding in NY where he was seated next to RAS. After the wedding RYMS asked somebody (from whom I heard this story first hand) who RAS Schechter was and remarked "Ehr ken kol hatora kula, Nigla, Nistar, Likutei Moharan....". "
Yakov Mier Shachter was never in the USA, and Yakov Mier shachter does not know himself kol hatorah kuloi to vouch for others

Sushi said...

@ Meshuna sushi

"Yakov Mier Shachter was never in the USA"
I believe he was. For the wedding of a talmid's daughter. Approximately 20 years ago. Do you have reason or proof to believe that this is not true? I heard this story from a credible source whom I have always known to be honest.

"Yakov Mier shachter does not know himself kol hatorah kuloi to vouch for others"
Obviously figurative speech and a guzma, not to be taken literally. Saying that somebody knows kol hatora kula is an expression commonly used to make a point of a person's gadlus b'tora. Nobody ever meant it literally, as it would be rather impossible for the person saying it, or it being said about, to actually know it all.
Do you mind if I ask... What do you have against him? Why did you leave out his title and why are you looking to belittle him by trying to find fault in some casual words that he spoke?


yankel said...

נ נח נחמ נחמן מאומן

Anonymous said...

And yet, here you are......

Schmerel said...

More details about the speakers and program at the upcoming asifah are needed to have an opinion.

In the sefer that formed my view on Chabad, Al H'torah V'al H'Temurah, the most scathing comment about Chabad attributed to any godal was made becuase Chabad did NOT participate in the asifa against Giyus Bonos.

Shulem Fogel said...

I heard that there are some new wannabe arbitrators who are searching for the truth who are falling willingly in satmar heads

a Englander (son of the millionaire of London) rosh yeshiva in machnufke (probably for the money too)the strikever rebbe Brander (the ex belzer rosh yeshiva son), and some vozner grandson who are traveling around to get down to the truth
as if there is a truth to unearth.....

Anonymous said...

http://hefkervelt.blogspot.com/2017/06/photos-meeting-ahead-of-giyus-asifa.html?m=1

Avrohom Laufer said...

Shmerel
" Al H'torah V'al H'Temurah, the most scathing comment about Chabad attributed to any godal was made becuase Chabad did NOT participate in the asifa "
so now Satmar Rebbe reb Aron Tietelbaum will become trief
for not participating in Barclays....

לאפן טאטער said...


ומלאך ד' אמר אל "גד" לאמר: דער פערדל מיטן גרויסן הארן אינמיטן קאפ פליהט ארום ? דא

הערט צו רבותי מעשה שהיה כך היה. דאכט צעך סאיז גיווען ארום תשכ"ו ווען סאיז גיווען א גרויסער פראטעסט אין די מאנהעטן צענטער נ.י. סיטי, געווידמעט אגעקען די גזירה נוראה פון חטוטי שכבי, אין מיטן די בימה איז גישטאנען אנ עמוד אויף איין זייט זענען גיזעסען אויבען-אנ דער סאטמארער רב מיט רבני התאחדות הרבנים, אין אויף די צווייטע זייט אויבן-אנ זענען גיזעסען (רב פיינשטטין) אין רב טייטץ מיט די רבני אגודת הרבנים, ווען רב טייטץ האט צי גיטרעטן צום עמוד האט ער באמצע דבריו גיזאגט (דאכט זיך בדרך הלצה) אזוי: לא תתגודדי ולא תשימו קרחה למת, ווען עס קימט צו "קרחה למת" מיינענדיג "חטוטי שכבי" דעמאלט לא תתגודדו סאטמאר מיט די אגודה, נאר אזוי וויא מיר זעהן ביי די אסיפה היינט דא אז סאטמאר מיט די אגודה (מיינענדיג אוודאי די אגודת-הרבנים) זענען זיך צונעזאם געקומען אינאיינעם צי די מחאה

דער סאטמארער רב מיט זיין אנפאה נהירין עילעה, מיט זיין
גייסטישער פאטריאליכשן גישטאלט האט אוודאי נישט רעאגירט דערויף תומ"י, נאך די אסיפה ווען דער סאטמאר רב ז"ל איז אריין אין זיין קאר, זאלסטו נישט פרעגן וויאזוי?, אבער אני בעודי איז געלונגען זיך אריינציכאפן אונם זעלבן קאר (סטעישן-וועגן) אין צווישן צוויי אונטערשטע זיצן בין איך גיזעצן אויף די קרקע מיט ברם הרה"ח ר' פאביל ווייס ע"ה, תומ"י כשהדלת סגר אחריו האט דער רבי גיפרעגט וואס האט דער רב טייטץ גיזאגט דארט (הא וואס?) האט אונזער ר' פאביל על הקרקע איבער גיזאגט הויעך כדרכו כנ"ל דברי הרב טייטץ, אויף דעם האט דער רבי גיזאגט (אין די קאר) לאמר: נישט דאס איז דער פשט; נאר וואזש'ע דען, לא תתגודדו עס וועט נישט זיין קיין "אגודה" דעמאלט ו'לא תשימו "קרחה למת" וועט נישט זיין קיין חטוטי שכבי, זיי זענען אלעס שולדיג. עכדה"ק

Sol Drummer, Lakewood said...

Perhaps if the speeches will be given in English (or hebrew), or will flash the circus on giant screens, that he shouldn't attend.

ש. ידלפסקי said...

"צר לי עליכם, אחיי ורעיי"

א יודן קרעכטץ ניט בחונם - אבער דאיגות אבער כינים

רב סמוט said...

"ער שאקעלט אהין און שאקעלט אהער"

מען שאקעלט אהער איו אהון ארויף אין אראפ, אין מען איז מקיים א מצוה נאר מיטן שאקלן, בעצלתיים ימך המקרה, דהיינו המוח, מען דארף אויפשאקלן הארץ ומלואה אויף די שרעקליכע גזירה פון שריפת התורה בארצה"ק כדי שלא ימך המטרה

טדי קולק said...


האם זה אמת? קראתי בהבלוג היום: האדמו"ר מהר"א מסאטמר תוקף שוב את הרב אויערבך
הוא ציוני מתחבר לרשעים, עובדה, הרשע והכופר "ניר ברקת" הגיע לביתו לנחם אבלים

magyar ember said...


reading this hate spewing post it feels like someone is trying to revive the infamous "Transylvanian Jewish News", well hate sells you never know, good luck with that.

dg said...

And yet, here you are......

thanks for reminding me (atleast I know where I'm).

yom tov in der vochen said...

Good post.
Just curious about the mechaber ha email:Why has this story made him "more Chabad than ever"?Ostensibly Chabad is anti zionist (though realistic as there is a Medina as a fact of life)Chabad not very big into Israeli flags (on their own initiative)AND bichlal this story has nothing to do with Chabad?
Bit of a head scratcher.Maybe mechaber ha email can post some explanatory details

Ó Báire said...


Yo!: "Ostensibly Chabad is anti zionist"

what? when? where? how? and why!? Chabad as we know it today
submerged into Zionism with capital letters, don't flatter yourself.

Ó Báire said...

"Berliners still go to college against Reb Aron Kotlers"

and how many kotler'res wind up in college "through BMG outreach programs" after graduated from the BMG revolving campus.

Mordecai Yankel said...


"as someone who was in front of the Beis Yisroel at 5:00am for tea"

How about me eating garlic motzei shabos passed midnight in Peshvorsk!, and/or drinking coffee in the "old bies medrish" in front of reb Pincus Rosenberg does it count as being a someone!? oh never mind it's just me, sorry.

Go Figure! said...


Chabad of today didn't "straddle" there struggle of "reality" vs. "theology" in RUSSIA ! they were very clear which paths is the right one, it took a lot of time and "pain" until that so called reality fizzled. there is no more U.S.S.R.

Zionism in essence is a failed ideology not unlike communism, yet chabad of today is clueless and totally submitted to the beast that's destroying them.

Finkelstein said...


I don't know about this H'torahTemurah much, when zalman sheizer president was in america the LR hugged and kissed him as was reported in the news with photos then, when he was asked about it, he replied as was reported: כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיו

With that repugnant statement he publicly alienated himself in the eyes of the anti-zionist cheridim, no reputable cheridi authority ostracized him/them.

DJT said...


so hirshel in your new incarnation you will not post anymore "relevant" comments if its not according to your new reality?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I'll get to old comments soon. I always do.

בעזרתו ית'

magyar ember said...


a tzig-a-tzadig after the protest crowd won, he'll get to it.. I'm eyeing you for my 'rosh cheves' anyways.

מכתבי הרצ"ץ said...


. ס'איז א לאנגע מעשה בקיצור דער זיידע ר' דוד'ל דייטש ז"ל האט אויסגעפירט אז: פון איילין זיך קומט קיין גיטס ארויס

Shultz, teaneck nj said...


what has the Israeli reality to do with our american reality, does Siberia reality effecting the Miami reality, the Israelis who don't really like it should leave if they can, the reality is it will get worst for them not better.

שמצה בקמיהם said...


ועל השנות החלום פעמיים למה? לך חיים

סאשי'מי said...


סאשי! אתה שוטה רשע וגס רוח, יאמרו הבריות: אף רבכם הליטאי דקרו! ואין לך תרופה למכתך, השנאה הכבושה לכם לכל המגלים את האמת נתגלה עכשיו את היכן הדברים מגיעים גרמו לכם שאף רבכם דקרו! או לנו שכך עלתה בימינו

RED DEVIL said...

"could the devil himself come up with such evil obscene insanity ?"

You will find out soooooner than later, he is waiting for you! to reveal himself chaim'che.

Moshe Pupik said...

First these nameless haters hate the NK's than satmars, then lubavitch'ers, now their own snag Rabbi's wchtfogel and shecter, these Hater's are nameless and leader less they have no tradition! no teachers to adhering to, they are the true blue HATER'S who just hate hate hate, with multiple names, and the source of all this innuendo hate? I better not disclose.

Dear God said...


I beg your pardon.

I don't know if this site is accepted by the various "shmira filters" but if it is shame on them and on us to let go through such "blasphemy" on none other that the satmar rav z"l .

The wandering Jew said...

S: "Israelis who don't really like it should leave"

Benjamin Netanyahu’s government places the current number of Israeli citizens living abroad in the range of 800,000 to 1 million, representing up to 13 percent of the population.

the most frequently given explanations for leaving Israel is: "The question is not why we left, but why it took us so long to do so".

http://foreignpolicy.com/2011/07/05/the-million-missing-israelis/

טערצעלער רב said...

שמערצל, דער סאטמאר רב האט געשיקט שליחום אנשי שם צו פארהאנלען מיט איהם בעניני כלל אפילו נאכן גיוס בנות פראטעסט אויך, איו אז מען גייט נישט צום פראטעסט איז מען א לא באו בעזרת ד' בגיבורים, אבער דאס איז נישט אייער עסק בכלל, עס איז דא אויף דעם א מרא דחושבנא

י. כהן said...

הרב אלעזר הורביץ, רב בית המדרש ויואל משה - בבורו פארק יצא ברמז עבה נגד האדמו"ר מסקולען שהחליט לא להצטרף להפגנה

בשיעור פרקי אבות בבית מדרשו בבורו פארק בשדרה ה-14 רחוב 49, סיפר הרב הורביץ למשתתפים שהיה עיר בה חיללו שבת ברבים והתכנסו רבנים מה לעשות, חלקם טענו שאין בכלל חילולי שבת, חלקם טענו שיש ולכן צריכים למחות בחילולי השבת ורב אחד טען שהוא יחבר "ווארימע ניגונים" (נידונים חמים. י"כ) ויכתוב מכתב המלצה, כשכוונתו על האדמו"ר מסקולען שידוע כמחבר ניגונים וכתב רק מכתב המלצה

! סי ליגנט said...דעת הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק שליט"א

ראשי הישיבות אינם יכולים לישון בגלל שעושים עצרת נגד הגיוס, מה זה אכפת להם, זה העסק שלהם? אפילו לו יהא שהאמת כדבריהם אבל ישנם אחרים, וכי להם אין מצווה לעזור? והרי עוברים על לאו של 'לא תעמוד על דם רעך' אם לא עוזרים להם! וכי הם אינם יהודים? הסבא רבי חיים התיר פעם לחלל יום כיפור בכדי להציל קומוניסט מגזר דין מות

בשביל כל יהודי צריכים לפעול עבורו להצילו! וכי מפני שאלו שעומדים בדרישות עם כל הדקדוקי דקדוקים וכל החומרות מקבל פטור, על כן אסור לגונן על האחרים, וכי זוהי דעת תורה

אחד העסקנים: עוד דבר שהוא מחדש ששמע ממשפחת בית בריסק שאסור להרעיש וצריך לשתוק

הגרמ"ד סולובייצ'יק: "שקרים וכזבים - סי ליגנט! מה אני יכול לעשות? אין עוד אחד כמוני שזועק כל כך הרבה נגד גזירת הגיוס, יש לי טענות על האמרקינע'ר רבנים למה הם שותקים, כשהם יצעקו זה יעזור

רבי יהודה אומר said...


הגאון רבי יהודה עדס: "יש גזירת הגיוס ויש גזירת החינוך" עוקרים מילדי ישראל את האמונה

במשרד החינוך והמחוז החרדי שמו לנגד עיניהם מטרה לעקור מילדי ישראל את האמונה בבורא עולם בטענה שאמונה בה' זה דבר מופשט ואי אפשר ללמד ילדים דבר מופשט

פניתי אז אל ראשי הישיבות שאם לא נעמוד על המשמר נקבל לישיבות בחורים שלא מאמינים בי"ג עיקרים

לעמוד על המשמר הכוונה שכל ראש ישיבה במקום שהוא נמצא ומכיר את מנהלי החיידרים ומנהלי הגנים עליהם לומר למנהלים אנחנו לא מוכנים לקבל שום פיקוח על הדרך איך ללמד את בנינו ובנותינו תורה, לא יעלה על הדעת שאנשים שכופרים בתורה יכתיבו לנו היאך ללמוד

אנחנו מוכנים לקבל פיקוח טכני כגון איזה מבנים מתאימים להחזקת גן וחיידר ולא פיקוח תוכני

Moses Lazarus said...

HT: "Sorry to take your time venting."

"Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free," -Emma Lazarus*

NEW YORK - Close to 20,000 Orthodox Jews gathered on Sunday at the Barclays Center basketball arena in Brooklyn to protest the Israeli law mandating Orthodox conscription into the IDF, which they described as “Israel’s persecution of religious Jews”.

http://m.jpost.com/#/app/article/496597


*1883 the Statue of Liberty. Lazarus was born into a large Sephardic-Ashkenazi Jewish family, the fourth of seven children of Moses Lazarus and Esther Nathan

Walter Heller said...

? "המקונן: "אלע אנדערע זענען פארקויפט פאר די פאר פיאסטער וואס מ'קריגט פון די דארטיגער רעגירונג

FOLLOW THE MONEY!

TOI: "Funding for yeshivas has reached an all-time high, following cabinet approval Sunday of a NIS 50 million ($13.5 million) "increase" in the yeshiva budget for 2017."

Lazer Epstien said...

Finkelstien
", when zalman sheizer president was in america the LR hugged and kissed him as was reported in the news with photos then, when he was asked about it, he replied as was reported: כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיו "
the Baal Hatanya( who had the zechiya that the mishneh berurah quotes him by name 400 times) writes in his sefer likutie amorim perek 32 (which by most Jews is not Nishtakcho, and bu most Jews all his words are choyim vekayumim, ) that Briyos (meaning the weaker element) you should pull them with thick ropes of love.
So when you are not infested with the new religion of the veyoel moshe, and you have the opportunity to have influence on a president (a rosh hakohol) of Israel ( biggest kehila kedosha in the universe) you are obligated to hug a Jew with power of influence and kiss him to get a relationship going.
In the holy Siget they had no problem to have kehila members mechalalie shabosim , if they did not fight the Orthodox kehila, everyone was welcomed.....I cant tell you who was hugged and who was not because we were nobody there.
Stop with this ostracizing business, in the era of Zali ostracizing Aroni and Landau ostracizing Auerbach and Hirsh ostracizing Feldman and Wachtfogel ostracizing Perlow etc....
this is all a joke and you idiot are repeating this nonsense

Lazer Epstien said...

Anonymous Moshe Pupik said...
who named you with this nivul peh name
do you know the Chazal Kol Hamnavel piv.....?

Yoely Roth said...

I heard the holy Satmar Rebbe wondered yesterday
I did not know we(klal yisroel) own so many liedeig giers....

A.L.Gettysburg PA said...


did you guys hear the speech in english from hagoan r' yakov Shapiro, he is even better than rabbi hertz frankel was, I don't think there were such a clear message explaining to the worldwide goyim the difference between judisim and the church of zionisim before. the rebetzin in gan eden must be proud of him.

https://youtu.be/5SQ7Zmk2-Zg

https://youtu.be/UH5-GO_db7A

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Shapiro sounds like some mobster from Bensonhurst. yuk.

cw said...


yes, but perhaps that's the language the mobsters from israel understands.

Shtreimel for Shapiro campaign said...

Shapiro got so much applause, he should put on a bekishe and shtreimel, move to Williamsburg, become a rebbeleh there, and farkoif his lukshen.

Vi past es that such a kanoi should go dressed so modern? A shandeh.

HT, start a campaign to buy him proper clothing as befits such a zealot. And for Jeremiah Cohen too.

יאנקל פדראטשיק said...

L: "the Zionist are forcing all the charadi boys to learn, otherwise you go the army.they should be commended for it"

לייג נישט אריין דיין שמד שטיק אין יראה האט דע באבע גיזאגט, לאז ארויס דיינע קינדער שפילן פון דעם שעת השמד בארצה"ק. פירורין יהא הפקר! זאגט מען ביים מצות באקן. וד"ל

Moshe Pupikill said...


typical luzer's if you can't kill the message, than kill the messenger.

JJJ said...

Lazer Epstien said...
Anonymous Moshe Pupik said...
who named you with this nivul peh name
do you know the Chazal Kol Hamnavel piv.....?

Monday, June 12, 2017 1:48:00 PM


chicken pipiklech are delicious
you should brush up on your yiddish

my dush monologue: said...


My "DUSH" reported (below) that there will be no protest because of "these below" who will not Attend! I heard because there were no more tickets available for them to be seated, it was all sold out on a first come first served basis! sorry Paul's will try to accommodate them next time around.. זרוזים מקדימין למצות

כל החצרות של האדמורי״ם כאן בחו״ל נסוגו אחור ואמרו שאין כאן גזירת גיוס בכללל
דהיינו חצרות וויזניץ מונסי. וויזניץ ארץ ישראל. סקווירא. בעלזא. ראחמסטריווקא. סטאלין. סלונים. באיאן. באבוב. גור. פאפא. ספינקא. סקולען. באבוב 45. מונקאטש. סטיטשין. אלכסנדר. צאנז. קלויזענבורג . פשעווארסק. נאוואמינסק. ליובאוויטש

"douche is what DUS does, a douche bag."

פשעווארסקר said...


אנטשולדיגט ר' דאס, דער מונקאטשער רבי, דער ספינקער רבי, דער פאפער רב ,אין דער פשעווארקסקער רבי (מיטן שטריימעל) האבן פערזענליך טיילגענומען אין די מסיבה און אוודאי זייערע חסידים אויך, אויך איז דארט גיווען א גרויס חלק באבעבער חסידים, אנ די רבי'ס זייערע משום עה"ר מסתמא

מבין said...

.האדמו"ר מפשעווארסק השתתף

Pupa rebbe tzadik hadoir said...

דער פאפער רב ?

Klulle Rebbe said...

דער ספינקער רבי,
only one
or all 60 ?

yosheh belzer said...

ין דער פשעווארקסקער רבי (מיטן שטריימעל)
it was a simcha ? or crocodile tears event?
Why the shtriemel?
does he have a crown on the shtriemel?

Lazer Epstien said...

Moshe Pupikill said...

typical luzer's if you can't kill the message, than kill the messenger.
Did you say something bichlal??

mp said...


There is nothing left to say, you just said it all.

someone said...


if its not broken don't fix it.

Patched Doll said...

Lazer Epstien Tuesday, May 30, 2017 5:23:00 PM

"They are feeding the fodder for the herd
they claim 12,000 charadie boys are already inducted in the army, The number is larger then the number of all yeshiva boys, far Behiemas get men shtroi tzu esen...."

Eat your Spinach!
40,000 ULTRA-CHARIDIM IN ISRAEL! +++

"Ultra-Orthodox schools in Israel are budgeted proportionately based on the existence of a “core curriculum” in civics, English, history, mathematics, literature, Hebrew and Bible. Schools that teach the full core curriculum receive 100 percent budgeting.

The majority of ultra-Orthodox schools—known as “recognized but unofficial”— receive 75 percent budgeting based on the assumption of 75 percent compliance.

Private schools, where no education-ministry oversight exists and no core curriculum is taught, nevertheless received 55 percent government funding. According to Education Minister Naftali Bennett, some 40,000 students study in such institutions."

היתכן said...


זאגט נאר ר' אלעזר, נאר צי נובל פה זענט איהר א פיינשמעקער אין צי דברי מינות און כפירה וואס ווערט דא געשריבן אין די דברי ניבול אויף קדושים וטהורים אשר היה אתנו בחיים, דאס דער הייבט אייער שוואך מוח'ל אין הרצל אין אין אייך יא? היתכן

MbP certified said...

"Hirsh ostracizing Feldman and Wachtfogel ostracizing Perlow etc."

and you, are you circumcised ?

sheker sheker tirdof said...

"Private schools, where no education-ministry oversight exists and no core curriculum is taught, nevertheless received 55 percent government funding. According to Education Minister Naftali Bennett, some 40,000 students study in such institutions."
what age is this?
kindergarten age?
Pre K age?

sheker sheker tirdof said...

"אין צי דברי מינות און כפירה וואס ווערט דא געשריבן "
can you decipher the kefira ?
did someone say against the 13 principles?

sheker sheker tirdof said...

"אין די דברי ניבול אויף קדושים וטהורים אשר היה אתנו בחיים, "
please show the nivel against kedoshim???