Wednesday, May 24, 2017

The Ponovezher Rov calls on Jews to prepare for the גאולה שלימה after the Six-Day war

I guess he hadn't seen the ויואל משה, otherwise he wouldn't write words like ניסים ונפלאות תשועות ונחמות, mamesh ווי די על הניסים. We all know that anybody who ever read the VM  & על הגאולה immediately was convinced. 
    בית יעקב No. 100 Elul 5727

36 comments:

א.ב. וואסערמאן said...

H: I guess he hadn't seen the ויואל משה

And I guess he didn't see his classmates books either עקבתא דמשיחא

הרב כהנמן, מתלמידי החפץ חיים! בניגוד לגישה החרדית הנפוצה, גילה סימני תמיכה בציונות, כך לדוגמה הוא התבטא מספר פעמים על התקופה שלאחר הקמת מדינת ישראל "כאתחלתא דגאולה" הקפיד להניף כל שנה ביום העצמאות את דגל המדינה על בניין הישיבה (כך נוהגים שם עד היום). על פי המקובל הוא גם נמנע מלומר תחנון באותו היום. כאשר נשאל אודות הסתירה במנהגו שלא לומר תחנון וגם לא לומר הלל ביום העצמאות, הלץ ענה בהלצה כי הוא נוהג כמו ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שאינו אומר הלל או תחנון

Sol Drummer, Lakewood said...

For the life of me I wouldn't understand what this diatribe has to do with being a godol b'torah! It's not in the foot steps of his own rabbiem! so why follow his foot steps when he doesn't.

There is absolute no references or footnotes to his speechifying sheer sermonizing worty of a deep south preacher or for biased journalists, not a godol b'yiruel,

Anonymous said...

got this from rygb?

Anonymous said...

B''H

There would have been Geula Shleima if Eshkol hadn't have given the keys to Har HaBayis straight back to the Arabs!

Mrs. Doubtfire said...

Can I just leave a post here just to make believe there's a conversation here. like lets make believe that there is a blog that people post comments etc. and this way it will look like there are more posts.
Dont give up Mr. Tzig! we are still here! There are so many of us who still really care about you. look im here! it cant be that bad shaifale

mechi said...

tziggy is so old time!!!!

Mrs. Dunwoody said...

"Can I just leave a post here just to make believe there's a conversation here"

You already doing it so why ask now ?

Mrs. Dunwoody said...

who has the deed on it according to city hall.

yankel said...

Na Nach Nachma Nachman MeUman

Anonymous said...

No one in his right mind especially GEDOLIM took the insane ramblings of the VAYOEL MOSHE seriously,to claim that this wonderous miracle of millions of Jews-from the four corners of the world coming home to their God given homeland and in the process defeating the hundreds of millions of murderous Arab enemies in war after war and in the process building a state that is the envy of the world and having tens of thousands of young AVREICHIM sitting and learning full time supported by the state,and to call this not the work of HASHEM but the work of the SITRA ACHRA (the DEVIL) to believe this you must be criminally insane,not even the Devil himself could up with such evil insanity
Unfortunately tens of thousand of young Jews have been brainwashed and their minds poisoned with this evil Jew hating insanity.
CHAIM

russian chusid said...

Chaim,

You are forgetting one interesting fact in your rant against SR. ALL GEDOILIM WHO DISAGREED WITH HIM ACCEPTED HIM AS A ODOM GODOL WHO IS ENTITLED TO HIS SHITA. Watch out whom you are calling insane, TIZOHER BGACHELOSOM!!!!

Reader 1 said...

Those that read the ספר knew the SR spoke emes...those that read newspapers laughed ...

the DEVIL said...

"the work of the SITRA ACHRA (the DEVIL)"

The editorial in Yated Ne’eman, the most widely read daily paper among Israel’s ultra-Orthodox community, accused the State of Israel of encouraging anti-Semitism throughout the world!

http://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-daily-blames-israel-for-anti-semitism/

sucker punch said...

"tens of thousands of young AVREICHIM sitting and learning"

17,000 Israelis have left the ultra-Orthodox world !
1,300 or 10% (OTD) is now predicted annually.

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/228350/haredim-modern-education-israel

sucker punch said...

"millions of Jews-from the four corners of the world coming home to their God given homeland"

According to a 2014 estimate of the JDC-Brookdale Institute, ultra-Orthodox Israelis make up "only" about 11% of Israel's population. !!!

sucker punch said...

"no one took the insane ramblings of the VAYOEL MOSHE seriously"


Israel’s attack on Egypt in June ’67 was not ‘preemptive’!!!

https://www.foreignpolicyjournal.com/2010/07/04/israels-attack-on-egypt-in-june-67-was-not-preemptive/

גלגל החוזרים said...

:thousands of young AVREICHIM sitting and learning"

"לטהר טמאים ולטמא טהורים, באומר קדוש"

Survey: Only 46% of Next Generation National "Religious" Israelis Keep the Faith. May 16, 2017.

http://www.jewishpress.com/news/israel/religious-secular-in-israel-israel/survey-only-46-of-next-generation-national-religious-israelis-keep-the-faith/2017/05/16/

ריקא בר said...

"the insane ramblings of the VAYOEL MOSHE seriously"

השלש שבועות נאמרו בסיני! שיר השירים נאמרו בסיני! על השבועות הראשונות. תרגום: בתר כן "אתאמר למשה בנבואה" מן קדם ד' !!! --- דלא תזידון למיסיק לארעא דכנען עד דיהא רעוא מן קדם ד'. וכו

ובשבועות האחרונות בשיר השירים. תרגום: יאמר מלכא משיחא! משביע אני עליכון עמי בית ישראל מה דין אתון מתגרין בעמי ארעא למפק מן גלותא ומה דין אתון מרדין בחילותיה "דגוג ומגוג" אתעכיבו פון זעיר, עד דישיצון עממיא די עלו לאגחא קרבא לירושלים ובר כן ידכר לכון מרי עלמא רחמי צדיקיא ויהא רעוא מן קדמוהי למפרקכון

דעת קדשם של רבני ליבאוויטש

מכי"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מליבאוויטש זצ"ל זי"ע. הובא במכתבי קודש דף כ"ג 

בא"ד.. הנני להשיב לכם בקצרה, הנה גם אם הי' האנשים האלה שלמים עם ד' ותורתו וגם הי' מקודם לחשוב שישיגו מטרתם, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה לעשות את גאולתנו בכח עצמינו, והלא אין אנו רשאים גם לדחוק את הקץ להרבות בתחנונים ע"ז (עיין כתובות קי"א, מד"ר פ"ו עה"פ השבעתי) וכ"ש בכוחות ותחבולות גשמיות. .ע"כ עיי"ש באריכות הענין

Moshe Pupik said...


Their minds poisoned with this evil "Jew hating" insanity. said: CHAIM

There isn't a community in the world who gave half as much charity to the "Israeli poor", as the the Williamsburg charidim do, but "HATED" with a passion by the majority of Israelis!.

משה הס said...


הרב אלחנן וואסערמאן ז"ל תלמיד חביב מהחפץ חיים, כותב על הציונים בארץ ישראל: "מעת שפרקנו עול התורה ממנו שרצו זרע עמלק בתוכנו ונתרבו בינינו המומרים להכעיס כמו היבסקציה הנמצאים לא לבד במדינה האדומה, כי אם בכל תפוצות ישראל, מקצה הארץ עד קצה הארץ וגם בארץ הקודש, אשר המתיוונים שמה הן אותם היבסקציה בעצמן ואין שום הבדל ביניהן, רק שאלו כותבים בז'רגון  יידיש ואלו כותבים ומפטפטים בז'רגון עברית, אבל על הללו והללו "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחו מן העולם" הדברים אמורים כאן רק על ראשיהן ומנהיגיהם, מוריהם ומדריכיהם, כתבניהם ודרשניהם - אלו הם מזרע עמלק העומדים בראש צבאותיהם להילחם נגד הקב"ה, אבל כל ההמון הנספח עליהם מזרע ישראל הולכים אחריהם כבהמה בבקעה" בארץ הקודש

כותל מזרחי said...


הכותל המערבי נהפכה למערות פריצים ופריצות לכל אורחי פורחי, הכותל נהפכה לסמל להציונים ולנציאנאלע סימבאל, אף שהם שוחקים מהכותל מהגלות ומהגאולה בכלל הכותל נתהפכה לכמו
TEAM PARK!

בספר הבהיר "מסעות משה" עמוד ק"פ, בה כתוב עדות נאמנה מהגה"ק מוה"ר משה טענענבוים ז"ל אב"ד מילדוי הי"ד. שבה תיאור אשר עינו ראו ואזנו שמע בשנת תרפ"ד לפ"ק בליל תשעה באב אצל הכותל

וז"ל: בליל תשעה באב עת שכל החרדים לדבר ד' ישבו לארץ לפני כותל המערבי וקוננו את הקינה, בליל זה יבכיון וילילו בני, פצחו ציוניסטן ומוזרחיסטן צעירים וצעירות וכו' בשעה שהיהודים צמאו למים, הפכו רחוב כותל המערבי לשוק של הוללות ומשתה לימאנאד"א

ופליאה היה בעיני שהרבה יראים ושלמים משכו את עצמן מלילך שמה, ולא ידעתי פתרון הדבר, וספרו לי אח"כ האם ידעת מה זה להכעיס, האם יש לך ידיעה איזהו גלות אנו סובלין מאחינו, דעו איזה שנים מנאו יראי ד' מלילך בליל תשעה באב לפני הכותל המערבי, כי חלק מהחלוצים הלכו שמה עם נקבות ושחקו על יושבי הארץ בעוה"ר, גם שלא מבני עמינו רגזו על זה כי איך ימצא זרע ישראל שיעשה זאת לעיני כל ובפרט ביום הזה לפני הכותל המערבי.וכו'

כמעט שעברתי מצאתי ועיני ראה חלוצים שותים לימאנאד"ע וגם היו ביניהם שבשמחה רבה קראו לנו בלשונינו: "גיט יום טוב, גיט יום טוב" , ואצל הכותל המערבי כשדרשן אחד דיבר דברי כבושים צעקו לו שידבר בלשונם הנקרא עברי, רבש"ע עד מתי לא תרחם! עכ"ל עיי"ש באריכות

---------------'

השר בנט: "במערכת החינוך מלמדים את ילדי ישראל כי הכותל המערבי הוא אפילו לא הקיר של בית המקדש, הכותל המערבי הוא קיר התמך של הבסיס שעליה בית המקדש היה ניצב". עיין

http://www.kikar.co.il/200515.html

חשק שלמה said...

Anone: "the insane ramblings of the VAYOEL MOSHE!"

!למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב-אין

מצודות: הכסיל, המוליך מחיר כסף למורים לקנות חכמה, למה לו זה המחיר, ומה הועיל בה? ואם לקנות חכמה לעצמו, הלא אין לו לב משיג דברים מושכלים

six days and counting said...

The Ponovezher Rov calls on Jews to prepare for the גאולה שלימה after.. "the END OF THE ENDLESS Ponevitch WAR!"

Kahaneman's Ponevitch yeshiva has practically split, effectively resulting in two yeshivos in the same building, with the students occupying different dormitories though studying in the same learning hall and eating in the same dining room.

One day after a tear gas grenade attached to an improvised timing device was released in the study hall, a visitor was told that "there are supposed to be rules to the struggles in the Haredi world." A few of the hundreds of young men who filled the hall during the "general lesson" were treated for gas inhalation, and the elderly head of the yeshiva, Rabbi Gershon Edelstein, collapsed and was taken home after hearing about the escalation in the power struggles that are dividing the prestigious institution.

The grenade is the latest, certainly not the last, episode in the years-long battle within the "most prestigious" institution in the Haredi world.

On the popular ultra-Orthodox Internet forum B'hadrei Haredim, the talk is of "monstrous barbarity" and "the mark of Cain on the forehead of Haredi Judaism." One participant asked, "When will Gaydamak גוג ומגוג come to evacuate Ponevezh?"

PS: "otherwise he wouldn't write words like ניסים ונפלאות תשועות ונחמות, mamesh". Can the Almighty spare us some miracles on Ponivitz to?!

בר בר said...

"We all know that anybody who ever read the VM & על הגאולה immediately was convinced."

כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אמר רבה בר בר חנה, א"ר יוחנן: אם דומה הרב למלאך ה' צבאות - תורה יבקשו מפיהו. ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיהו. ע"כ

עצבי אפרים said...

Ephraim Friday, May 19, 2017 2:15:00 AM

"The SR ignored the traditional understanding of כתובות קיא when he wrote the ויאול משה. "


! שגגות תלמוד עולה זדון

זה ודאי שאלו השלוש שבועות המה הלכה קבועות בלי שום חולק, שהרי ר"י בסוף כתובות שחידש את ההלכה שאף יחיד אסור לעלות למדו מאלו השבועות, ור"ז שחלק על ר"י בהלכה זו טרחו שם בגמרא ליישב ולפרש השבועות גם אליבי', אלמא שאי אפשר לומר שיש איזה חולק באלו השבועות, אלא כולי עלמא מודי בהו דהלכתא רבתא נינהו בעונש חמר ומר רח"ל. ע"כ. -הקדמה ויואל משה

Dr Breuer said...

Hirshel the lamden: "who ever read the VM & על הגאולה immediately was convinced."

The SR writes in the forward of the V'yoel M'oshe; That he is not writing it to "convince" anyone! why, because that is just "Impossible" at this time (for multiple reasons), So why am I writing this he asks, because: there will come a time that סערת הציונות תקים לדממה. and than people will be "lost" and in shock! For than my writings will be a guidebook how to get out of this מבוכה.

חיים שאין בו said...

"Jew hating insanity"

לעת זקנתו של הדבר"י ז"ל שאל כ"פ להביא לו "דעם טאטן'ס ספר" מתחלה לא עמד על דעתו, כי קרא לספריו "דעם טאטן'ס ספר", ושמע משפתיו לומר בשעת עיוני בהם שאמר כ"פ כמדובר לעצמו: "ער זאגט דאך אייזן - ער זאגט דאך אייזן". ע"כ מפי הראי' והשמועה, משב"ק

הקול קול אליו said...

Ponovezher Rov "calls" on Jews to prepare for the Geula.
Shuva Bunim Rav Berland "calls" on doing tshuvu Gedola.
CHAIM "calls" for the dirty truth from the un washed Brain.
I "call" for full disclosures on tax deductions No hanky panky.

!שבת מיוחדת ונפלאה בחסידות שובו בנים

אלפי חסידים הגיעו מכל רחבי הארץ לתפילות עם מורינו הרב ברלנד לרגל שבת ראשונה עם מורינו הרב שליט"א לאחר השחרור. כל התפילות הרב היה עם אנ"ש. שמחה והתרגשות

'אני הק said...


מודים אנחנו לך.. על נסיך ונפלאותיך שבכל עת ועת ערב ובקר וצהרים. לי הק' קשה אם אנו מודים על הניסים "שבכל עת ועת" למה לנו לפרוט ערב, ובקר, וצהרים, הלא הם בכלל של "הבכל עת" הוא. וצ"ע ובמק"א כבר הארכתי בזה

moti said...

CHAIM:"the insane ramblings of the VAYOEL MOSHE" "tens of thousand of young Jews have been brainwashed"

Chaim I would recommend a "brainwash" for you to after reading what's on your mind.

tattle taler said...
This comment has been removed by a blog administrator.
גדי בן סוסי said...


לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ בתהלים (סי' מ"ו ט') וארז"ל פ"ק דברכות (ד"ז ע"ב) אל תקרי "שמות" אלא שמות

A Bochur said...

Interesting how this lines up with what the Rebbe told Chaim Gutnick - http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/357101/jewish/The-Rebbe-on-the-Six-Day-War.htm

&%#$¥¢ said...


yankel it just dawned on me why there is no " ן " (ender bun) or ץ in the a b c

reader two said...


Amen.

Shemuel Munkis said...

i guess the shliach of the samech mem didn't read this