Wednesday, December 16, 2015

Wednesday, 4 Teves, 5776


What's up with Rav Tzvi Yuda's dislike of Chassidim?!
An illustrated diary of Reb Chaim Kanievski
Take the London cure with East End Smoked salmon family firm
Chabad Menorahs and the Public Sphere
IRS to require NFPs get SSNs of donors
שלושים נשים מחסידות גור בערד תופרות את המדים של חיילי צה"ל

35 comments:

חסיד said...

על צבי יהודה ואלו ההולכים בעקבותם כמו אפרתי ,עפרא לפומייהו.

חבדצקע"ר said...


אפרתי: בעקבות הפולמוס סביב חגיגת י"ט בכסלו

אפרתי: הרש"ז מלאדי כותב במכתב: רצינו לבוא לוילנא, להפגש עם הגאון החסיד, להתנצל בפניו, על מה שחושדים אותנו. אבל הגאון החליט בשום אופן לא להפגש עימם, ועוזב את העיר לשלושה ימים

הצבי"ה הזה חייב משום צובע. הוא דובר גסות על החסידות, אבל עם הרקק, שהית' משתייכת ג"כ לחסידות הוא משלמת הוא מחליף פרה בחמור, למה? מפני שהרקק היתה ציוני נלהב כמו הצובע הזה, בענקתמו גאוה הוא קורא את הגר"א ז"ל "רבי שלנו" בקהלך אל תחד כבודו! אף רשימה כ"ש ממנו אין בך, רב שגלו (לשלשת ימים) גלו תלמידיו עמו שהלשין על החסידים.. ואין "בהם" בהמתנגדים ממש ומשו"ז לא רצה להתוכח עם הרש"ז ז"ל כדי שלא תתגלה קלונם. וסופו יוכיח שכמעט כולם "מהם" יתערבו בהציונות, אשר כל באיה לא ישובון. חג הגאולה חג ד' לנו, לא כמו חג הגועלה שלכם שבדו מלבכם, החליפם באומה אחרת אומה הציונת, וקוראין אותו "חג הגאולה" עפ"ל

ר' נטע said...

מדרש תנחומא פר' שמיני ח. שלשה דברים נתקשו למשה והראם לו הקב"ה באצבע
ואלו הן: מעשה המנורה, והירח,  והשקצים. ע"כ

והשאר דברים בא לנו במסורה מאבותינו ורבותינו, בלי ציורים וצלמות להתגשמו השכל העליונה, נודע בשערים בעלה, כפי מה שמשער בליביה כתוב

פשעווארסקער said...

! לאקס/סעלמאן לכבוד שבת

בספה"ק "מאור ושמש" ליקוטים: במסכת חולין דף ס"ו ע"ב תנן התם כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת כו' ומקשו בגמרא ולכתוב רחמנא קשקשת ולא לכתוב סנפיר אמר רבי אבהו וכן תנא דבי רבי ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר. ויש להבין הלא כמה הלכות הם כהררים התלוים בשערה ולא נרמזו בתורה רק מעוטא דמעוטא, וכאן יהיה בתורתינו הקדושה תיבה יתירה בלי צורך רק משום יגדיל תורה. והנראה שהענין הוא כך, כי הנה ידוע בספרי קודש שכל הברואים יש להם שורש בעולמות העליונים. והנה "דגים" באים מעולם קדוש וגבוה מאד מאד שהוא מרמז על עינא פקיחא כידוע מספרי קודש, אשר על כן הזהירו לאכול בכל שבת דגים!. והנה כל הנבראים נבראו בכח התורה הקדושה כידוע ממאמר חז"ל, ומפני זה כל דבר שהוא מעולם היותר גבוה יש לו מקום גבוה בתורה. על כן בתורתינו הקדושה נכתב סנפיר לדגים הגם שאין צורך בו רק משום יגדיל תורה ויאדיר, מפני שהם מרמזים לעולם גבוה מאד על כן בא להם מקום מיוחד בתורה משום יגדיל תורה ויאדיר ודו"ק. ובדרך הלצה יש בנמצא מין דג הנקרא במדינתינו "לאקוס" ויש לו סנפיר יותר על שארי הדגים והוא מפני שהוא מובחר ממיני הדגים!, ובודאי יש לו שורש גדול בתורה. ועל כן נרמז בהסנפיר שיש לו מפני שנכתב סנפיר מיותר בתורה משום יגדיל תורה. ע"כ

prof Rhinebeck UCSF said...

Chabad menorahs in the public sphere is not the issue, but Chabad per se in the public sphere as a perpetual PR machine were the messenger became the message. PR for PR sakes. chuck-full-of soap bubbles.

מהפך פשטא said...


"IRS to require non-profits to obtain Social Security numbers of donors" ?!

אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה "בסתר" יותר ממשה רבינו: דאילו במשה רבינו כתיב דברים כט, כי יגורתי מפני האף והחמה, ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף..." ב"ב ט

שבאבניק said...

נשים מחסידות גור בערד תופרות את המדים של חיילי צה"ל

נשים צדקניות מעולם תפרו תכריכים ויש בזה ענין.. אבל הקושיא מה בעליהם עושים בעת שהם תופרים.. אוכלים פאפיטעס?! צע"ג

הויף נער said...

"Lance Forman’s kosher foodie business is about to receive the same cultural recognition as that given to Champagne"

א וויא יענער האט גיזאגט, במקום שאין איש איז הערינג אויך א פיש

Unknown said...

Does anybody know any more information about that picture of the Horowitz family from safed

חד גדיא said...

אכן נודע הדבר! ער קייעט שטרוי

Goo: "A herder brings about 200 "goats" and they spend roughly a week with us at Google, eating the grass and fertilizing at the same time."

https://googleblog.blogspot.com/2009/05/mowing-with-goats.html?m=1

ר' עמרם חסידא said...


אפרתי: אומרים תחנון כרגיל, ואין ביום זה י"ט כסלו, משהו מיוחד של ראש השנה וכד'. התורה שייכת לכל השנה, אמנם אחד מרבני חב"ד השתחרר מהכלא ביום הזה, אך אלה היו דברים תדירים בגלות האחרונה שגדולינו נכנסו ויצאו מן הכלא פעמים רבות, ומה בכך

ובחדא מחתא כותב: הנהיג הר' צבי יהודה הכהן קוק לומר "הלל בברכה" בישיבת  מרכז הרב, וכן נוהגים כל תלמידיו! עפ"ל

ר' צבי, אתה תמה על הכופר הזה העובד הע"ז של הציונות בהילולא וחינגא! על זילזלו של הבעל התניא? זה דרכם כסל למו להלעיג על צדיקי קדושי עליון, ולהרים המרימים יד בתורת משה! עבודתם בכך.. ונחשבת כמעשה "העובדים" להבעל פעור וד"ב

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Is it not possible that Rav Tzvi Yehuda actually worked out his beliefs according to his knowledge? Does he have to check with assorted bloggers to find out what to believe?
He definitely makes some good points over there, albeit under the parameters of the 'Kook beliefs', beliefs not shared by most of Charedidom.

fair and square said...

analyzing your topics and links it is our conclusion based on intuition that although chabad infused, you're not a regular mikvah goer, again our conclusion is based on your choices of polemics, and lack of the Daily mikvah talk topics, or melava malka anecdotes. and you're site would be rated accordingly.

זרח בחושך said...

JPupdates:

(JNS). The Haifa-based Technion – Israel Institute of Technology and China’s Shantou University broke ground on the first Israeli university in China.

המבדיל בין ישראל לעמים הוא יבדיל בין אור לחושך המשתמשים בערבוביא בהערב רב שבלבול את הכל

curious said...

Who is אחד העם?

אחיך דרוש said...

כל פירצה שאינה באה מהגדולים אינה פירצה. ב״ר פכ״ו

נא שכל כותב: שטעלט'ס ענק פאר מחזור דברי יואל איבערגעקוקט דורך רבי'ן זי"ע מיט זיינע הגהות, און מיט בילדער אויף אלע מנהגים...ע"כ

הקב"ה יהב חכמתא לחכימין

הבלוג הנקרא "איי וויי וועלט" הם מתפטמטים דעתם להידועים לקטני אמנה וקטני שכל, הם מהפותחים על שני (או שני רבע¿) סעיפים, יושבים על המשבר ועוד לא החליטם הלנו הם או לצערינו, ועד אז בערבוביא הם באים לומר על העיקר טפל ועל הטפל עיקר, וכ"פ רק מחסרון ידיעתם או אחד בחשאי זורע השקפותיו הגמגם בתמימי לב ודעת

לדוגמא האחראים יודעים שרוב קוראיו הם מדור החדש של חסידי סאטמאר, ומפני מה הוא "מתעלה" מעשה קלות של נערים להעמיד צלמים בספרי קודש, קטן בסאטמאר אף דהיום, יודע שרבם הקדוש הי' בניגוד חריפה לצלמים, (כל הצלמים מעמו הי' בחשאי מאוד, וגרם לו צער גדול אשר בעיני ראיתי כ"פ! והדברים ידיעום) - ומה הם עושים או לא עושים - זה לא איכפת כ"ז שהם לא משקרים לאמור על אסור מותר ועל מותר אסור! ובאמת אף היום בלימודם לתינוקת הם לא מדפיסים צלמים מאנשים. הדבר"י הקפיד אף שלא להסתכל בתמונת בכלל, ואף כשהראה לו תמונות של צדיקי בית הוריו לא רצה להסתכל בה בשו"פ

האייוועלט, עושה מעשה עמלק להתקרר האמבטיה של השרידים מהחרידים, לאמר שגם זה כבר התירו "החכמים" להעמיד צלם בספרי הק' ואף כמו הידור הוא . זה עוולה גדולה יותר מכל הבלוגים שדעתם ידועים לשמצה ולא משקרים לאוהבם דבריהם

כדאי לציין הדבר"י הקפיד שלא יעשה כמתכינתו אף בהכרעותיו, ובודאי שלא להדפיסם, וכ"א תעשה במנהגיו כמנהג בית אבותיו . ובוודאי כפי פסקי השו"ע. תמונת מאן דכר שמיה

הדבר"י כותב בתשובה ארוכה ולהלכה! בדבר היתר כהן לינשא לשביה אחר השואה, ובסוף כותב לשאול גם את חכמי ירושלים אם הם יסכימו לפסקו, אבל ח"ו לשאול ברבנים הנוטים לציונות כי הם לא בעל סמכים על שום הלכות! עיי"ש

הרב שמריהו יוסף חיים קנביסקי הי' ממועצי גדולי התורה דדגל המינות פארטי "דגל התורה" שמה, הוא הי' האחראי על העיתון הצהובה הידוע לשמצה "יתד נאמן" הוא וספריו הם מקובלים לספרי קודש והמפורסים א"צ ראי'. אולם למה לנו נפק"מ הציורים החדשים דברים אשר לא שערים אבותינו ואף מנוגדים הי' להם! אם לא מפני להחשיבו ולהתגדל בעיני "תמימי לב", לגדולים אשר לא מאתנו המה

במדרש תנחומא ובמגילה כ"ח (פרשת תולדות ח')  מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע

ביערות דבש, מזהיר מאד שלא להיות בתוך הבית צורה מצויירת בכותל או בלוח. ואף שעל פי הדין אין איסור רק בצורה בולטת, מ"מ יש להזהר ממנו. וכאין זה מובא בכמה ספרי צדיקים דבריהם להזהר על הקליפות דתמונות. ואף יש מאות סיפורי צדיקים ע"ז, והדברים ידועים! ומה הרבותא ומה התועלת תהי' להעממין להעמיד צלמים בבית השם ולשטף עוד יותר מוחם בזה

מרדכי בובער said...

כנראה דער צבי י. איז א דל גאה כמנהג ליטוואקעס מאז, אין א דעמאגאג, הלל יום עצמות מיט א ברכה גיפעלט איהם! אבער אפאר יודן זאגן ניט קיין תחנון וואשן זיך צי א פריש בילקעלע און טרינקן א לחיים און די לאנגע טבת נאכט, איז ויצעקו, פוסט רקק

walter heller said...

"to require non-profits to obtain Social Security numbers of donors"

another gift from Obama to bibi

סוליצער פון סאסרעגין said...

שאלות תם פונם פונצטער'ן "לעכטיג" אונם וויי וועלט

לעכטיג: איז די שאלה צי מ'דארף מחנך זיין די קינדער ווי ווייניגער צי רעדן ענגליש וועגן דאס הייסט משנה געווען פונעם שם ולשון וואס יודען זענען אלץ געווען אויסגעצייכענט

מובא בשאלה ותשובה מהגאון ר' אהרן קאטלער זצ"ל וזל"ש

שאלה: והרי גדלים בחורי ישיבות שאינם יודעים אידיש

תשובה: האתם חושבים שזו טובה, והרי באשכנז ושויצריא ואיטליא הי' כ"כ תורה כמו בפולין ומדוע נחרבו, משום שהתחילו להתבולל בשפה נכרי' ואין התורה סובלת שום הרכבה! ואם מדברים אידיש יש לילד קשר עם הוריו, עם רבותיו, עם עמו עם יהודים, עם דור הישן, עם תורה..ע"כ

און אונגארין איז עס גיווען בבחינת "אנוס הוא" ובכפי' (ובבחינת ע"ז של גוי שיש לה ביטול) מ'האט געמוזט גיין אין די שולעס. פאר די מיידלעך איז נישט גיווען קיין חרידישע שולעס, אין די מענער וואס זענען גיגאנגן אין ת"ת וישיבות האבן טאקע כמעט נישט גירעדט קיין אונגאריש צווישן זיך. אוויא קאן מען דאס מדמה זיין צו דעם מצב פון היינט און אונזער גלות דמלכות של חסד אמעריקא, האתה מדמה אונס לרצון? אתמהה

און די סליחות היינט עשרה בטבת האט מען גיזאגט: "ומלך יון אנסני לכתוב דת יונית". ובע"ת שמה וז"ל, כך חושבים היהודים בימים ההם שהדבר הזה הוא גזירת המלכות שאין לעבור עליה, כי עדיין היה פחד אביו תלמי הרשע לנגד עיניהם.. אבל תלמי השני הי' באמת מלך של חסד ועשה להם הנחות רבות והיטיב את רעות אביו, ואם הי' משיבים את פניו ריקם והיה אומרים לו שדבר זה א"א לעשות כי כן צוה אותנו ממ"ה הקב"ה לבלתי תת את תורתו לשום אומה ולשון אשר לא קבלוה ואפשר וקרוב להיות שהיה מניחם.. עיי"ש

שרה בתיבה said...

צוג: נשים תופרות את המלבישום של צה"ל

אין "חכמה" לאשה אלא בפלך! וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים! די חכמה פון די נשים איז גיווען זיי האבן גיקענט "שפינען" אויף דעם צוג! וויל אצונדער דער צוג שפינען צוריק די ווייבער? גיי ווייס

ביים ע"ז של העגל זענען זיי די נשים אוועק גישטאנען, אבער וויא עס קוקט אויס אז ביים ע"ז של הציונת איז תשש כוחם כנקיבות, ואין חכמתם עומדת להם אף בפלך. וד"ל

שושנה בין החוחים said...

נשים מהקהילה החסידית בעיר, שיתפרו את המדים לחיילי צה"ל

להסיר מכשול, ומה עם שעטנ"ז וכלאים, מ"מ אם תופרים אותם לשם תכריכים, לכאורה מותר. צ"ע

prof Rhinebeck UCSF said...

Chabad in public! what's news, that's only where they are PR for the sake of PR perpetually, let it be a carnival or a funeral, the messenger is the message,

Rabbi YD Miller said...

הירשל,

המשפחה בהתמונה הוא אשתו וצאצאיו של הרב ר' ישעי' הורוויץ מצפת רב בוויניפג בקנדה

זכור בונדעל said...

שייע קליין: 30 נשים תפרו את המדים לחיילים

נא מה בכך? דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Rabbi YD

I heard from his ur-eynikel that all his kids except for one that stayed in E Yisroel nebach didn't stay frum

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

fair and square

I go off-peak, so I don't get to talk to others

fair and square said...

the mikvah I patronize has an electronic card system, just recently one member died, and there was a computer print out that he went everyday to the mikvah at 2am. take note.¿

fair and square said...

he makes "O" points, it is 100% correct to do a sedu in that day, he has a political ax to grind and he blables to justify his political view, that's it nothing more to it. he says nothing of value.

הערצל נארדוי said...

אַחַד הָעָם הוא שם העט של אשר צבי(הירש) גינצברג קיוב, היה מראשי הוגיה של הציונות, מייסד הזרם והוגה הרעיונות של הציונות הרוחנית

תהלים זאגער said...

כעה"ר כ"י

עז כנמר said...

"eating the grass and fertilizing at the same time."

ציגעלע, עליונים ששו - ותחתונים עלזו? מעע

אש זרה said...

"except for one that stayed in E Yisroel nebach didn't stay frum"

הוא אשר דברתי, בקרובי (אל תקרב הלום) אקדש. וד"ל

מקוה יוד said...

הערשל, אז ביסט יא א מקוה גייער קוק אריין און תפלה ישרה סידורל כוונת הטבילה במקוה, סאיז א מוראדיגע תפלה קודם שנכנס למקוה, סאיז אפשר כדאי זאלסט מאכן א קאפיע דערפון פאר די מקוה גייערס וואס באקלאגן זיך אויף די ארויפגישרויפטע מקוה פרייזן, זאלן זיי חאטש וויסן די "מציאה" וואס זיי קריגען נאכן מטהר זיין זיך. נאסע האנטיכער, שמוציגע פאדליגע,ציברוכענע שויער, שמוציגע וואסער. דאס אלעס סמאכט נישט. א גיטן חודש ר' יוד

י"ט כסלו said...

אין ביהמ"ד העליון מאנסי האט מען אין די תש' יארן געדאווענט נוסח ספרד און עס איז געווען א מקוה אין בנין ישיבה, "ט"ו שבט אין י"ט כסלו" איז געווען סעודות לכבוד היום! אויף איין סעודה האט גערעדט הרה"ג ר גדלי' שארר פון חסידישע ספרים בעיקר פון  ר' צדוק, די צווייטע ר' שמחה וואס עס איז געווען זיין סגנון געדענקט ער נישט

ירח בן יומו said...

ואבי אבות הניזקין, לץ זדון

http://www.kaveshtiebel.com/viewtopic.php?f=24&t=8076