Friday, May 6, 2016

רבי הערשל בא-ראן פארט קיין ערצשראל
Rabbi Herschel Baron spent his life dreaming of living in Eretz Yisrael. He survived the Holocaust by moving throughout Europe and deep into Russia to avoid capture by the Nazis, and immigrated to America in 1947. Rabbi Baron was one of the few survivors from Lithuania who had studied in Telshe, and he helped to reestablish the Telshe Yeshiva in Cleveland, OH. Last month at a vibrant 90 years old, Rabbi Baron fulfilled his life-long dream and made Aliyah, where he plans to contribute to the growth of Torah in Eretz Yisrael.

26 comments:

באבע זלאטע said...

גייטער קוש'ן די הערצל שטאט אדמה? עלו וצלח ר' הערשל, פארגעסט נישט פון אונזער הירשל, לאזט גריסן די מאמע רחל, פארוואס האט דער באראן גיווארט מיט די עליה אזוי לאנג? ווארשיינדליך די סאשעל סוקיריטי חברה, מיט די 3000 פארשווינדע סטודענטן האט צו גיאיילט די מסע הקודש,פונם באראן

Unknown said...

פארוואס בא-ראן מיט א שטראך צצוישן דעם אל"ף און די רי"ש?

איז,רב באראן א חסיד מיסודו ממשפחת הסבא מראדאשיץ?

איז דער עליה קיין ערצשראל טאקע דורך די פעיסבוכנדע נפש-בנפש ציוניסטישע ארגענעזאציע אדער זיי זענען אפארטוניסטן עס אויסצונוצן פאר זייער פראפאגאנדע

פונעם ציג וואלט זיך פארלאנגט א מער דעטאלירטע פאוסט, און ווער איז דאס דער יאסי רובינפעלד וואס 'לייקד' אזוי רב באראנס עליה?

Unknown said...

What a nice Mitzvah to fulfill at any age. This is to be emulated by everyone.
I had the privilege knowing Rabbi Baron personally while studying in The Telshe Yesiva.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Ba-Ron, that the emphasis is on the RON, not BA.

דורשי רשומות said...


: דורשי רשומות

ba-ron ron-ba back, soon it may be on the state department list

רב פופקא said...

אהובה היתה בימי קדם ועכשיו שנואה הוא לנו, וסכנה גדולה לעלות שמה לחיים ולמתים! הש"י

דורשי רשומות said...

רב מיללער, פארוואס בא-ראן מיט א שטראך

הנפק"מ הוא אם אומרים הא או כהא לחמא עניא, וד"ל

דוד הויער said...

מיום שחרבה הארץ (ה אייר שחת) נטלה טעם ביאת בארץ

Unknown said...

והיה כי תבא אל הארץ ...
והיה לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ ... או החיים הקדוש שם
לדאבונינו יש אנשים שמעדיפים את ארץ העמים ולעבוד עבודה זרה בטהרה ... תלמוד בבלי מס' עבודה זרה ח.

גלגול מחילות said...

"Rabbi Herschel Baron spent his life dreaming of living in Eretz Yisrael"

בדרך שאדם רוצה לילך "מוליכין" אותו, בכסא גלגלים

Alte Fiege said...

Babe zlate
"גייטער קוש'ן די הערצל שטאט אדמה?"
is Hertzels country obligated to shemita and Masrois????
contradicting to the Teshucvois Divrie yoel who is out to find every chumrah in the book for the Jews on Hertzels property, tries to out do the chazon Ish, Brisk?????
If the kedusha is gone then whats is his obsession?????

אסור, מרתוף #72964 said...

: חדשות
תלונה הוגשה למשטרה נגד ר' חיים קנייבסקי על שימוש בסמים, המתלנן צירף וידאו שבו רואים את גיסו הרב זילברשטיין מביא קנאביס להרב חיים קנייבסקי ושניהם מברכים ואף מריחים, ור' חיים קבע שזה לא קטניות

המשטרה הודיעה הערב כי היא סוגרת את התיק ולא תקרא לר' חיים קנייבסקי לחקירה על שימוש בסמים.

הכל יהיו מותרים לך הכל מחולים לך הכל - שרוים,  אין כאן לא דעמאקראטיע, ולא דיני דמלכותא, הא לן והא להו, לית דין ולית דיין

צער, גלגול מחילות said...

! תהום אל תהום קורא לקול צנוריך

Israeli Anti-Tunnel System Could Put End To Smugglers, Migrants From Mexico

http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/04/24/israeli-anti-tunnel-system/

Why is America Building Secret Underground Base in Israel?

http://conservativepost.com/22068-2/

נ.ב.: השר שלהם עושה פועל דמיוני עם מחילות מן אדום עד ירושלים, לעצור ה"גלגול מחילות" מצדיקים קוברים בארצות הגלות, היל"ת. ובינתיים צריכים לזעוק מרה איכם אתרא קדישא! יש כבר מאות מחילות בארץ ישראל, וכבר נסתמו כמה מהם ונשאר שמה מאות פגרי מתים, מי יודע כמה מהם מהנדחים בארצ"מ ובשאר ארצות תימן וכו' א"כ הם כבר טמאו את היכל קדשנו! וצריכים לזעוק מרה ע"ז כי עיר קדשנו נעשה רח"ל בית הקברות! אכמ"ל עוד. תן לחכם ויחכים. הקורא נא לתת לב להענין ובכובד ראש. ייש"כ

pesel micu said...

if you have a dispute on real estate (think¿ european contries) you still have to obey the "current" ownership laws etc. even you don't want the conquerers nationality, i.e. it's still called Hungary even its Austria or America even it "belonged" to the Indians (atleast they get a reservation). herzal conquered it, but the municipality and it's laws must go on, therefore SR wasn't against municipal votes! hence the law of the land shmita etc. must go on, while things get assorted who's boss, as in checoslavika, or in herzal shatat, which the UN calls Palestine.

דוד אלימלך said...

כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ד' לאמר לך עבד אלהים אחרים, שמואל א' כו

מצודות: מהסתפח - מלהיות מאוסף בארץ ישראל היות עד הנה חשבתי כאשר ראה המלך שנמסר בידי במערה ולא הרגתיו יחדול עוד מדלוק אחרי אבל עתה שעם כל זה רודף אחרי בעל כרחי ארחיק נדוד מארץ ישראל

שמעלקע said...

תשעים אחוז הדרים באר"י דימינו מחללי שבתות ועוע"ז בטמאה. וויקילעק

Unknown said...

Jerusalem East or Jerusalem West ...
by Shmuel Knopfler

Just received e-mail from a Charedi Rabbi who alludes to the fact that
we make Jerusalem here in the Goldene Medina.
Indeed Mitzvat Yishuv Haaretz has never been easier.
We can simple relish the (Exile) sorry Diaspora;
Exile is too harsh of a description for America.
The Ramban left Spain straight to Eretz Yisrael by rickety boat
without a respite
or stop over in some Jewish enclaves i.e. Italy, Bulgaria or Turkey
like others like Rabbi Yosef Caro. The Ramban landed in Acco and found
The Holy Land in a total devastation. Nevertheless in his letter to
his son in Catalonia
he writes how he finally found "Eretz Chemda".
He managed to get 10 Jews for Shabbos Minyan & was hoping for a Sefer
Torah from Schem.

Why all this hardship for Mitzvah Chiyuvis or Kiyumis.
You can live as a "Frumer Yid" in the Diaspora and make Brooklyn,
Lakewood or Monsey your home.

Those who live in Eretz Israel are the true Lovers of Zion whether
"observant" or "not-yet observant."
In 1948 we had 500 Yeshiva bachurim; with Jewish population of 600,000
now we have 50,000+ out of a population of 7 million+ "Ken Yirbu."

There are more than 300 Torah publications per month in Israel ...
contrast that with America 30 per month.

In the Goldene Medina USA we currently have 6 Million Jews. Before
WWII we also had 6 Million. (Core Jewish). With normal geometric
progression we should have 60 Million. Granted we have Yeshivot and
nice pockets of "frum" Jewish neighborhhods; that does not set off the
attrition due
to ZPG (zero population growth) which is 2 Children per family; coupled
with assimilation & intermarriage; we are left with a Large "Beis HaChayim"
thus silent Holocaust ...

In Israel we have close to 2 million observant Jews (Shomrei Shabbat &
Taharas HaMishpacha)
In America we have no more than 450,000

Contrast that with Israel. Despite the "visionaries of doom" of the
"Secular State" not to be created, Israel thrives on with miracles.
There is more Torah learning in Eretz Yisrael than the entire world
combined. Over 300 Seforim per month published. In World Economy
Israel is No# 1 to invest in just ask Warren Buffett who is looking
for more firms in Israel besides Iscar purchased for $10 Billion
Dollars with management intact & promised not to move the firm outside Israel.
A simple gentile from Omaha Nebraska who is fascinated with The Holy
Land & its people.

Happy Birthday Israel 3000 years old 69 years young.
Happy Yom Yerushalayim 3000 years old 49 years young & unified
בברכת התורה והארץ


son of sam's said...

extra extra! all about Shmuel Knopfler and Sam Kay's mitzvah tanz!

http://dusiznies.blogspot.com/2016/04/a-thought-on-hagadah.html?m=1

Shmuel Knopfler, "a cousin of Dire Straits guitarist Mark Knopfler, launched a stinging diatribe against Israeli Defence Minister Shaul Mofaz for going ahead with the evacuation plan, which is likely to last five or six weeks. 'Forty days is the same time that it took the Nazis to liquidate the Warsaw ghetto' ( what a revelation) in 1943, said the 50-year-old."

kush mir un Dus arein said...

warning! the anti-zemach blog, succumbed to the k-bum-sting-bomb brigade, beware of the foul smell here it's toxic.

Unknown said...

בן סורר ומורה ... בר סטי ומרי ... תרגום
אונקלוס
Satu Mare

דעת תורה said...

! לאפרושי מאיסורא

דעת תורה, החפץ חיים ז"ל בדין גילוח זקן אף בלא תער! כ"ש בימי הספירה שיש עוד איסור בדבר

החפץ חיים ז"ל כותב: מצוה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ושלא להקטין הזקן אפילו במספריים.. כשמשליך הזקן אחרי גוו ומגלחו אות הוא על האיש הזה שלבו פונה מדרך השם.. באמת גם זה נכלל בלאו דלא ילבש גבר שמלת אשה.. ע"כ יירא ויפחד איש אשר לב לו לעון החמור והמר הזה ואם חטא ימהר לשוב ואל יסתכל על חבריו הפתיים אשר יצרם גבר על שכלם.. כלל הענין, בחינה על האדם אם יש בו יראת שמים בין להשתדך עמו או לענין שארי דברים הוא הזקן! ע"כ. --מלוקט מקונטרס תפארת אדם מהחפץ חיים ז"ל בהקדמה

המאשינקא החדשה שמספרים בם.. שמגלחין כתער ממש, ותולש התער לגמרי ולא נשאר מאומה המספר בם את זקנו לכאורה עובר על מה שכתוב ופאת זקנם לא יגלחו ושומר נפשו ירחק מזה מאוד. ע"כ. -לקוטי הלכות מהח"ח ז"ל ע"מ מכות כ"א

לחיים said...


האמרי חיים שאל פעם חסיד מחבל מרמרוש,אזה חג הוא הכי אוהב,הלה ניסה להתחמק לאחר מכן השיב לרבי שאת החג של יום העצמאות הוא הכי מחבב
שאלו הרבי וזאת למה?
בגלל 2 סיבות הראשונה שלא הולכים לעבודה והשנייה שאין טיש...

תרטימר בשר סריחה said...

שם כהה: בר סטי-ומרי

שם כהה, להוציא מלבו של צדוקי אין שום גירסא כזו
בשום מקום

אונקלוס: ארי יהי לגבר בר סטי ומרוד

ירושלמי: ארי יהי לגבר ביר סירהון ומרוד

יונתן: ארום יהי לגבר בר סירהבון ומרוד

Unknown said...

הרמב״ן כותב בפירוש שחיוב כיבוש ארץ ישראל הוא אפילו בזמן הגלות!
ולא מזכיר בספר המצוות מאומה מענין השלוש שבועות. וכדברי האבני נזר שהשבועות הם אגדתא ואין בו שייכות להלכה.
גם המנחת אלעזר הקנאי הכי גדול שמוחה בספריו מאות פעמים נגד הציונות לא הזכיר השלוש שבועות אלא פעם אחת וגם זה בדרך אגב.
והכלל כמו שכתוב בירושלמי אין למדין הלכות מאגדות.
ואין נביא רשאי להוסיף דבר וכמבואר במסכת מגילה.

Hen Goalti said...

Sam Kay
"לא מזכיר בספר המצוות מאומה מענין השלוש שבועות"
neither the Rambam quotes the "השלוש שבועות"
the Baal Veyoel Moshe dedicates pages for this problem,till he produces a hashkafah letter of the rambam where even there the rambam said its only a Moshul......

Anonymous said...

I studied with Rabbi Baron at Mesivta High School in Cleveland. Love to send him a hello and a thank you. Might anyone be able to get me his address in Israel. Thanks❗️Jacob Teitelbaum MD Endfatigue@aol.com