Sunday, October 1, 2017

שיעור בנושא אתרוגי קלבריא ואתרוגי ארץ ישראל

14 comments:

רב סמוט said...


א פיינער בעל דרשן כל עצמותיו תאמרנה.. אבער כנראה לעיני אז ס'איז חמתה מרובה מצלתה, דער אלטער רבי האט גיזאגט אז אפילו משרע"ה האט גענומען א יאנעווער אתרוג שהיה ודאי בלתי מורכב, איז פארוואס האט משרע"ה נישט אריבער גיפלאנצט זיינעם אנ אתרוג אין ארץ ישראל פארוואס האט מען גיווארט ביז 200 יאהר נאכדעם וואס דער בית אפרים האלט שעכשיו הם כבר בחזקת מורכב

דאס וואס דער בית אפרים שרייבט: אין או"ח סי' נו, "שיחור מעץ המורכב שנטעו לכו"ע אין כבר זיקה להרכבה הראשונה ואין בו תערובת שני מינים אלא כולו ממין הרוכב, וא"כ לעניינו אין לפוסלו ולהוציאו מתורת אתרוג כשר". ע"כ. איז גיבויעט אויפן ירושלמי דכלאים, "עכו"ם שהרכיב אגוז ע"ג פרסק אע"פ שאין ישראל רשאי לעשות כן, נוטל ממנו יחור והולך ונוטע במקום אחר", איז דאך לכאורה נאך אלטץ מער אויסגיהאלטן די יאנעווער פעלדער של עכו"ם אוויא די "יודישע" פעלדער אין אר"י וואס ווערט בארבייט דורך ישראלים וד"ל, אין בכלל די אתרוגים דארט האט נישט קיין צורת האתרוג המקובל סהאט נישט קיין חגירות ומגדול ויש להם "כרס" הנראה לעינים כלימאנע"ס. כנ"ל

Yehupitz said...

Calabria had a serious frost this season. Esrogim from there are in very short supply this year and cost a fortune.

ירמי' סורצקין said...


הגריכישע אתרוגים כבר תמו מן השוק, אתרוגי יאנעעוע כבר אינם מוחזקים לוודאי בלתי מורכבים, מאראקאנער אתרוגים פסק הד"י ז"ל שיש לדונם כ'בנאנע, והאתרוגי אר"י וודאי בהכרך מורכבים הם, א"כ למה הם הסוחרים מייקרים השער בכל שנה פי כפליים לסחורה השחורה שלהם (קאנטערבאנ"ד) שאף אין להם דין אתרוג הכשר

lazer said...

It's missing the end?

דבר בעתו said...

אין מוציאין "אתרוגים" מאר"י

תנו רבנן, אין מוציאין פירות מארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות, רבי יהודה בן בתירא מתיר ביינות... וכשם שאין מוציאין מארץ לחו"ל כך אין מוציאין מארץ ישראל לסוריא וכו' (דף צ ע"ב), וכן נפסק בשו"ע (חו"מ סי' רלא סכ"ו): "אין מוציאין פירות שיש בהן חיי נפש מארץ ישראל לחו"ל או לסוריא, ולא מרשות מלך זה לרשות מלך אחר בארץ ישראל". י

בספר 'שערי צדק' לבעל ה'חכמת אדם' (שער משפטי הארץ פי"א סי"ג) כתב: "אין מוציאין כל מיני פירות מאר"י חוץ לגבולותיה, אפילו באותו מלכות (כלומר, כשהמקום שאליו מוציאין את הפירות הוא באותה מלכות של אר"י), ואפילו במקום דשכיחי (-גם אם שכיח באותו מקום פירות אלו, ואין לחוש שימשיכו להוציא פירות אלו מאר"י, גם כן אסור להוציא), לפי שרוב הדרים שם הם עניים בכדי שלא יתיקר השאר. ונראה לי דמיני תבלין מותר, ועוד נ"ל דדבר מועט מותר, דבזה לא יתייקר השאר". י

אתרוג הכושי said...


הקובץ מכיל בתוכו פרטים מרתקים על דיון בבית המשפט לערעורים בניו יורק בשנת תרע"ז-ח אודות תלונה שהגיש ר' יוסף זונדל סאלאנט ע"ה נגד המפעל "היברו פאבלישינג קא." מניו יורק, עבור פרסום שהדפיסו בעיתוני אמעריקא לקראת ימים הנוראים של שנת תרע"ו

בהמודעה הם מפרסמים שבשנה ההוא לא הצליחו הסוחרים להביא אתרוגים מארץ ישראל כמידי שנה בשנה עקבות המלחמה השוררות בעולם, ובעבור זה עבר ר' זונדל לטריעסט שביון והביא עמו אתרוגי קורפו, אבל האתרוגים הם בחזקת מורכבים

וכנראה ממודעות שנתפרסמו בעיתונים מהבד"ץ בירושלים לקראת חג הסוכות של שנת תרל"ח גם עליהם עברה רוח הפולמוס של האתרוגים - הפעם אודות אתרוגי ארץ הקודש ששלחו לחו"ל - והדיון אודות מצבם הכשרות

http://moreshesamerica.blogspot.com/2014/10/blog-post.html

Reb Hersh said...

He explained that after the 25 year life span of the vadai bilti murkavim, then became an issue of the new plantings, being that the seeds might have come from murkovim.

At that point, they should have stopped sending yiddin and soichrim for only the cutting season. They should have started year round mashgichim, or security guards to live in Calabria and oversee all the new plantings and the seeds provenance. They could have protected the status of bilti murkavim.

Why didnt they ?

Yichye said...

Use a teimani esrog. The only choice!

Prof. Barush Lawfare, UCSB said...

Just arrived! the false "Moshi'en Shel Yisru'el" - volume 10

Call it an amateurs "scrapbook" the work of voyeuristic juveniles ventriloquist's (trying to channel SYG the original deceased M'S'Y'), It is devoid of any insightful or spiritual discovery, scholarly or historical perspective, or linguistic and stylistical elation, a mash up of sorts. It degrades rather than elates RJT the multi dimensional "Hero" in his book. and insults the readers intelligence to say the least.

he serves you with a head an a tail of an era and makes you believe its a whole fish! when he actually ripped out the gut of the storyline, and filled the caracas's with his homemade 'stuffings' narrative he pulls out straight from his hat.

this is my opinion from reading just one chapter 117. He is much more "reveling" by what he leaves out than by what he writes, his "agenda" is transparent, unfortunately. The new born "Moshi'en Shel Yisru'el" was dead on arrival. SYG a"h just died buried in plot lot 10. The eras of "gentrification" is drumming. falsifying sublimely with 'imagery implications', chuck-full-of-lies.

PS: the author list no contacts or email. you may contact the listed publishers for further info. jobs@hamechon.com

"חיים אלי said...

בשנת תשי"א בא ת"ח א' לפני רבינו הדבר"י ואתרוג "מאראקא" בידו והראה לו שאיו לו גרעינים (הנראים), ובא בטענה שבפוסקים בסימנים בין מורכב לאינו מורכב, נזכר באיזה אופן הגרעינן מושכבים לאורך או לרוחב הרי ש"מ דיש לו גרעינין, וענה לו רבינו; דמ"מ אינו מבואר בדבריהם דבלא"ה פסולה* -מפי הרב מפאיע

הרה"ח ר' נחמן לאנדא ע"ה שאל מרביז"ל שהיות ברצונו לסחור באתרוגים ע"כ רוצה לידע באיזה מין אתרוג יסחור, והשיב לו רבינו: שיסחור עם אתרוגי "מאראקא" שהם מוחזקים ביותר בכשות. ע"כ. -פרי עץ הדר ע"פ

הערה*: שמעתי שהמנחת יצחק ז"ל שאל ע"ז מרביז"ל וענה לו; ומה בכך?, האם להענבים שאין להם גרעינן אין מברכין עליהם בורא פרי העץ. למעשה הדבר"י היה לו ג' אתרוגים לפניו בשעת 'הברכה', יאנעווע-גריכישע-מאראקאנער, ואף אחד לא "ראה" על איזה היה מברך מפני שהסגיר הדלת מלאחריו בהסוכה.. וד"ל

חיים אלי' -מוגה said...


בשנת תשי"א בא ת"ח א' לפני רבינו הדבר"י ואתרוג "מאראקא" בידו והראה לו שאיו לו גרעינים (הנראים), ובא בטענה שבפוסקים בסימנים בין מורכב לאינו מורכב, נזכר באיזה אופן הגרעינן מושכבים לאורך או לרוחב הרי ש"מ דיש לו גרעינין, וענה לו רבינו; דמ"מ אינו מבואר בדבריהם דבלא"ה פסולה* -מפי הרב מפאיע

הרה"ח ר' נחמן לאנדא ע"ה שאל מרביז"ל שהיות ברצונו לסחור באתרוגים ע"כ רוצה לידע באיזה מין אתרוג יסחור, והשיב לו רבינו: שיסחור עם אתרוגי "מאראקא" שהם מוחזקים ביותר בכשרות. ע"כ. -פרי עץ הדר ע"פ

הערה*: שמעתי שהמנחת יצחק ז"ל שאל ע"ז מרביז"ל וענה לו; ומה בכך?, האם להענבים שאין להם גרעינן אין מברכין עליהם בורא פרי העץ. למעשה הדבר"י היה לו ג' אתרוגים לפניו בשעת הברכה, יאנעווע-גריכישע-מאראקאנער, ואף אחד לא "ראה" על איזה היה מברך מפני שהסגיר הדלת מלאחריו בהסוכה.. וד"ל

יד "איזריעל" באמצע said...

חיים ברון - COL (archived)

המחיר של שמירת החוק בישראל: מידי שנה, מיובאים לישראל אלפי אתרוגי קלבריא (זו האתרוגים בו משתמשים חסידי חב"ד) ללא בקרה של משרד החקלאות והבריאות, מסיבות שונות

פעם החליטו שני המשרדים הללו לקיים בקרה על אלפי האתרוגים הללו. חסידי חב"ד המייבאים את האתרוגים, צייתו לחוק והעבירו את ארגזי האתרוגים מאיטליה לבקרת המשרדים, למרות המחיר הגבוה שהם מבקשים

האתרוגים הוכנסו לחדר, בו הוחדר לאתרוגים חומר הדברת לחקלאות בשם מטיל ברומי

מספר ימים לאחר-מכן, הם הועברו ישירות לסוחרים. אלה פתחו את האתרוגים, בציפייה לראות את הפרי המהודר והזהוב, ומה ראו? אתרוגים אכולים מכל עבר כתוצאה מהגז הרעיל

"משרד הבריאות אמר לנו שישים קצת חומר והנה מסתבר שהם שמו כמויות אדירות שהרסו את הפרי, שעל גידולו עומלים במשך שנה שלימה", אומר ל-COL אחד הסוחרים

מה שהכי מרגיז אותנו", הוא מוסיף, "שאנשי המשרד ידעו היטב את ההשלכות החמורות

כעת", הוא מבטיח חגיגית, "נמשיך לייבא. במקביל, אנחנו בודקים אופצייה של תביעה נגד משרד החקלאות

Ooops said...

oops you must me mean volume 11

mecel said...

mine too.