Tuesday, February 5, 2019

סאקאלאווער רבי זצ"ל

כ"ק אדמו"ר ר' יצחק זעליג מארגענשטערן זצ"ל -  נפטר ג' מרחשון ת"ש - קאצקער רבינ'ס אור-אייניקל - זיצט אינדערמיט, אדער צווייטער לינקס - מיט'ן רבי'שען שטעקן

I  סאקאלאווער רבי
II דאס בין איך

ווער איז דער איך? ווייס איך דערווייל נישט

12 comments:

אוהב ישראל said...

הערה: כאביו תמך גם הוא ביישוב ארץ ישראל, אולם הוא הדגיש שבניין הארץ יכול להיות רק על פי התורה. מטעם זה התנגד בחריפות לתנועה הציונית החילונית

משנכנס אדר said...

:סאקאלאווער
ווער איז דער איך? ווייס איך דערווייל נישט

כתיב (יחזקאל א, כב) ודמות על ראשי החיה רקיע כעין "הקרח" הנורא עד כאן יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בספר בן סירא במופלא "ממך" אל תדרוש ובמכוסה "ממך" אל תחקור. ע"כ

.אבער איך ווייס יא - א גיטן חודש

Richie said...

lol, i saw him this morning wearing the same khakis.

מרבין בשמחה said...

כתיב (יחזקאל א, כב) ודמות על ראשי החיה רקיע כעין "הקרח" הנורא עד כאן יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בספר בן סירא במופלא 'ממך' אל תדרוש ובמכוסה 'ממך' אל תחקור. -חגיגה יג א

ראיתי בספרי "קוצק" שמפרשים כזה: במופלא 'ממך' אל תדרוש ואל תחקור, אבל לאחד שהדברים אינם 'מופלאים' ממנו הוא יכול לחקור 'ולדרוש' הדבר. [אויב מען גיט איהם א בימה..]י

תנא קמא said...

https://en.wikipedia.org/wiki/Yitzchak_Zelig_Morgenstern

למען דעת כל ע"ה said...

! קרח - מכאן ומכאן

כשגזרה מלכות הרשעה של 'הצר הרוס' את גזירת הלבוש על יהודי פולין, קבע האדמו"ר הרי"מ מגער להלכה שזאת היא גזירה שמחוייבים "ליהרג ולא לעבור עליה", והצטרף לפסק דינו הרה"ק אדמו"ר רבי אברהם [בארענשטיין] מסאכטשוב בעמ"ח "אבני נזר" ו"אגלי טל" ז"ל

האדמו"ר ר' יצחק מווארקע והרי"מ מגער ז"ל הלכו אצל הנגיד משה מונטעפיורי שביקר אז בפולין בדרכו לרוסלאנד, ובקשו ממנו שישפיע על ראשי השלטון שיבטלו את גזירת הלבוש, כששמע השרף מקאצק על השתדלותם

אמר: -- לחנם הטירחה ולשוא ההשתדלות כבר אמרו; אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כלומר אל תבטחו בעזרת נדיבים אם אין לאנשים הללו כל תשועת מהשתדלותם זו. מונטעפיורי בעצמו אינו לובש לבוש יהודי "מיוחדים" ואינו מבין לשם מה זה נחוץ

לבסוף הרי"מ ז"ל הצליח לבטל את הגזירה, אבל כידוע השרף מקאצק עמד על דעתו בזה.. ולא נכנסו אליו החסידים בלבושי "הכובעים המיוחדים" של יהודי פולין [פולישע היט] בשו"פ

נ.ב. הדבר"י ז"ל לא אהב את הפולישע ביבער היטל, ושאל א' ע"ז לאמר לו הטעם, וענה בבדיחות: "ווייל ס'האט אין אסאך הוילקייט" ע"כ. בגובה-ובגאותה. הגה: אולי חשש לעבור על דברי השרף מקאצק. וד"ל כי אכמ"ל

הערה: בגמ' סנהדרין עד. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן.. אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור. מאי מצוה קלה? אמר רבא בר יצחק אמר רב: אפילו לשנויי "ערקתא דמסאנא". בשו"ת הרי"ד סימן נג גרס בגמרא: "אפילו ערקתא דמסנא - דלא מינכרא מילתא". וזו רבותא נוספת, שאף שהדבר אינו ניכר כל כך, כיון שסוף סוף עשרה מישראל רואים זאת, יש בכך חילול השם

וויינגורבער רבי said...

בעשר השנים האחרונות לחייו היה חולה במחלות שונות. זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה עבר לגור בעיר הנופש אוטבוצק הסמוכה לוורשה. באלול תרצ"ט (1939) נכנסו הגרמנים לאוטבוצק והתחילו להתעלל ביהודים. ביום הכיפורים באותה שנה נרצח "בנו הבכור" ששימש כרב "בוונגורב" הסמוכה לוורשה לאחר שעבר התעללות בכיכר העיר על ידי הגרמנים. ימש"ו

https://sites.google.com/site/kolpowa/sokoluv

ש. ליבוביץ, בני ברק said...

שאלה, שמעתי אומרים בשם נכדו של השרף מקאצק שכתב בספרו "שם משמואל" בשם כ"ק זקיני השרף מקאצק ז"ל שאמר על הצעירים אם ישעבדו את מוחם להגמרא מוטב, ואם לאו ילקחו "לצבא". הידעתם את מקורו בספרו ובהלכה? היכן הוא נמצא כתוב כן

inquiring mind said...

ו"רבי: ביום הכיפורים באותה שנה נרצח "בנו הבכור" ששימש כרב "בוונגורב" הסמוכה

What was his name, did he left any off springs. zy"a. anyone?

Anonymous said...

Why are they posing for a picture?
Who is the modern person in middle that it looks like they posed because of him

chusid101 said...

ברש"י פירש כגון שהוא דבר שהוא נגד הדת
.אונגארישע בהמה

YWN phonyvicher said...

..קרח: כשגזרה מלכות הרשעה

Slabodka argued that unless they started wearing clothes that were not kovod habrios the yeshiva bochrim should dress like the university students in the early 1900’s. this was the Alter of Slabodka ztz”l. Nowadays only the Chofetz Chiam yeshivas follow this and wear blue shirts and are more stylishly inclined, colored shoes, skinny pants and shirts, etc. why is this?

I once saw a statement from Rav Hutner zt”l on this. He was a slick Slabodka dresser and dressed chassidish after the war. He said that

1. It actually started with Rav Yisroel Salanter, who felt that the bochurim were looked down upon by baalei battim and needed to look like they weren’t nebs

2. He changed because he wanted to show the world what a Jew looked like after churban Europe which wiped out most of the Jews.

Also, like Berel Wein said, the Mussar Movement lost. So white shirts black pants it is.

To be clear, most people aren’t wearing that to make a statement. They wear what everyone else wears. The uniform of a Ben Torah today is white shirts black pants.