Monday, November 28, 2016

זכרונות של הרב יצחק טובי' ווייס - גאב"ד העדה החרדית‎

Memoirs from the current Rov of the Edah HaCharedis, HaRav Yitzchok Tovia Weisz. Rav Weisz was a friend of Lubavitch and had many interactions with them. He is currently was married to the widow of haRav uriel Zimmer o"h. Most of what is brought here is "in-line" with Lubavitcher sources, although it does lose a bit of the flavor when put into the drippy Jerusalem Heimishe style. Also, surprisingly, there is much respect shown here to the Rebbe, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

48 comments:

נטר רבע said...

!הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה

רבי יוחנן, כי מטי להאי קרא – בכי: (איוב טו טו) הן בקדושיו לא יאמין [ושמים לא זכו בעיניו] אי בקדושיו לא יאמין במאן יאמין

יומא חד הוה קא אזיל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה מנקיט תאני, שביק הנך דמטו ושקיל הנך דלא מטו. אמר ליה: לאו הני מעלן טפי? אמר ליה: הני לאורחא בעינן להו; הני "נטרן" והני לא נטרן

אמר: היינו דכתיב 'הן בקדושיו לא יאמין'...!!! ע"כ

Anonymous said...

Great stuff first of all the stories with Reb Sadya ZAL my wifes Zaide and your friend M Liberow in Monsey was nice to see and the story with Dubov!!! is great. I wish his son Yehudah Leib Ben Yitzchok a Refuah shlaima. I never knew they were Chavruses!!!

Noach Fox Shlita

Machpelah Cemetery, NY said...


"Memorials and celebrations before someone passes away are gaining steam in North America and beyond, experts say"

"11 Living Memorial Ideas to Honor A Loved One"

http://www.usurnsonline.com/memorials/11-living-memorial-ideas-to-honor-a-loved-one/

אלישיב הכהן, גוש קטיף said...


"רבינו הגדול אמרו"

.אורחא רחיקא וזבדא קלילא

fact checker said...

Hirshel
you got your facts wrong
He was married to Zimmers widow
Reb Tuvia is now married to some Lebowitz widow, daughter of Rav Feldman
her families are Zalis which basicaly means anti Aroni, thats the reason why he is slanted to Zali which put the Eidah in a Mess

J.D. Poppenheimer said...

Rav Weiss, maybe "farsighted" and see that the eida's growth depends on the "right-wing" in the the breslov-lubab-litvish communities, and not on the eida's traditional adhered, (now that they're self-supported..), but I would say be cautious!

Pactura Observa said...

nebekh these israelis don't understand not a word of yiddish, everything is trans.

NS Bloomingrove NY said...

His "new" son is my nephew and I beg to defer.

nit kan litvak said...

mamesh geshmaka zachen, he is totally unaoplogetic about doing whathe believesin, including riding in the same car as his wife on the way to his coronation.

Martin Buberhat said...

This is for you nebekh'el

"A Nebbish Is Born"
by, Philologos
http://forward.com/culture/169362/a-nebbish-is-born/

ps: when you done reading please tell me what "he and" you are saying.

דושינסק'ער said...

!יהללך זר

מלבי"ם: "יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך", (משלי כ"ז) מה שהאדם מהלל א"ע אינו הילול, וטוב שתעשה מעשים ראויים אל ההילול עד "שזר יהללך", ויש הבדל בין זר ובין נכרי, שהנכרי הוא מארץ אחרת, ואמר שאחר שיהללך זר אז יהללך גם "הנכרי" שאינו מכיר אותך, כי ישמע מן הזר ויפרסם תהלתך, וגם אז יהללך "אל" של "שפתיך", מה שאתה בשפתיך לא תהלל, זה עצמו יהללך, כי זה מורה על הענוה והמעלה, והנה השפה חיצונית נגד הפה, ור"ל מה שלא ישמע ממך מהלל עצמך משפתיך, (וגם שישמע אל, משפתיך, ר"ל שאתה תקטין עצמך ותאמר שאין בך תהלה זאת כמ"ש בתלת מילי משני רבנן וכו' זה יהיה לך ג"כ לתהלה. ודו"ק

גיטער לייביש said...ר' יצחק טובי' שליט"א, פעם שמעתי מר' עזריאל ז"ל באמצע השיעור שלו מספר: בפעם האחרון שרביז"ל ביקר בא"י לא הלך לבקר הרבי"ס (והרמי"ם) כדרכו, אבל הלך להרה"ק ר' אברהם יצחק קאהן ז"ל רבי ד'תולדות אהרן, ונימיקו היה: איך זעה נישט קיין צוקונפט פאר די עדה נאר פון די "קרעימלעך". ע"כ. דעת למבין נקל

אמר הזאגער said...

ר' וואלף בער ל"ש ע"ה היה מהתלמידים הראשונים פה באמעריקע שרביז"ל יכול להתפאר בו! היה חכם ות"ח יר"ש באמת שגריס באורייתא תמיד והיה מהראשונים שנשא דגל הקנאות שלו בקנאו את קנאות רביז"ל בכל עת ובכל שעה, (אני למד אצלו בחדרו שנה שלימה, ונשארתי בידידות עמו כי"ח). ומעשה שהיה ששהה עם אשתו עשר שנים ולא היה לה בנים, ורביז"ל יעץ לו ליסע לאר"י אולי יעזור השי"ת שמה אבל תיכף כשהי"ת יעזור לך תבא בחזרה לכאן. וכך הוה נולד בשנה לו שמה הבן יחידו שלו, (אבל לא חזר לכאן תומ"י..) ונשאר שמה לעת ארוך קצת קודם שחזר ושמה התגדל הנער

אין כעת להאריך אבל הרז"ל שליט"א ג"כ "התגדל שמה" וגם בנו הרב שמה. והרב ווייס ג"כ התגדל שמה, ורוח אחרת האוירה דא"י כבר יש בהם. וד"ב

Tikan O'hlem said...

How about forming a new bet din ginzburg-havlin-weiss and peace will break out.

נחמן רוטער said...

"ושמה התגדל הנער"

ושמה נתגדלה הנערה הירושלימער רביצין פעם ושתיים

זלמן שטויבער said...

האט רב ווייס עפעס צו פארציילן פון בן עירו הקדוש ונורא כחד משרפי מעלה ממש דער ר"ר איציקל זצ"ל און פון זיין איידעם הגה"ק איש תם וישר ר' יאנקעלע זצ"ל האדמורי"ם פשווארסק, זיי ביידע זענען אדורך גיהנם סיביר ויצא משמה במעלות ע"ג מעלות, תמיד היה מספרים כבוד א' ומה שעבר עליהם והדברים ידועים לכל העולם, וואסער לויפט צו וויא ס'איז נידעריג

י. ויס said...

הרב וייס היה נשוי בנישואים שניים לאלמנתו של אוריאל צימר

חצקל, גאלדנס גרין said...

הרב ווייס התקבל לכהן כר"מ  בישיבת הרמה בראשות הרב אליקים שלזינגר בלונדון,

https://www.google.com/amp/www.kikar.co.il/amp/77660?client=ms-android-metropcs-us

צבי צר ומצוק said...


והאמת ניתן לאומרו, סיפר לי ר' משה אייזענבערג ע"ה שהוא היה המלוה בעצמו את הרב ר' דוד יונגרייז ז"ל הראב"ד דעדה החרדית דירושלים, כשהיה פעם בניו יורק, שהלך עמו להרמ"מ מליבאוויטש, כידוע שהרב יונגרייז היה בקי נפלא בספרי קבלה וגם ידו רב לו בספרי חב"ד ודבר עם הרמ"מ בעניני אלה וגם בעניני דהבעל דבר"י ז"ל והרמ"מ שאל לו לאמר: האם הוא יודע באמת שהבעל דבר"י יש לו ידוע בעניני אלה!? והרב יונגרייז ענה לו: תאמין לי אני יודע בפרטות שכל רז לא אנוס ליה! והוא בקי היטיב היטיב בהן ומכסה הוא דברים שכסה עתיק יומן, ואמר לי שהרמ"מ ניכר עליו ההתפעלות בדבריו. ע"כ סיפר לי הנ"ל

נ"ב, בעניני הרמ"מ והדבר"י ז"ל יש לה "הקודם-והאחריו" כי שיטות הרמ"מ נשתנה, וד"ב והמב"י

י.מ. נתניה said...

ככה אני שמעתי שאבא של הרב ויס היה מחסידי קלויזענבורג

סאלקער חסיד said...


הגה"ק מסאלקע זצ"ל מח"ס מעט צרי על יג מידות, תלמיד וחתן האדמו"ר הקדוש מקאסאן זצ"ל, התוכח באריכות פעם עם הדבר"י האם נכון לומר ברבים ד"ת מחכמת הנסתר ברבים, והדבר"י שאל לו לבסוף: סאלקער רב ומה נעשה עם הדברי רבינו הקדוש הר"ר אלימלך בהנהגת האדם שכתב "שמי שלא תיקן חטאת נעוריו על יעסוק בה"? אז קיבל הרב מסאלקע דבריו וצודק רבינו בזה.

פעם פגש רבינו את הגה"צ מסאלקע וקרא לו רבינו בשמחה ואמר לו: מוכרח אני לספר לכם מעשה שהיה עמי אתמול בלילה שאמרתי איזה מאמר מזוה"ק אצל התורה בס"ג, ואח"ז באו שני חסידי ליבאוויטש שנוכחו שמה ואמרו לי כי יש להם שיעור קבוע בזוהר, וכפי בזכרונם לא נמצא בזוהר מימרא כזו, ובקשתי מאתם שימתינו עד אחר הבדלה, ואז יבואו לביתי ואראה להם מאמר זה בזוה"ק, ולפלא כי תיכף כשפתחתי את ספר הזוהר מצאתי על אותה דף את מימרא זו. ע"כ ס' א"ה בקצירת הכותב

yosel abramowitz, wesley hills said...

woW the rebbe held and felt that new square NY has kedishas eretz israel, and you guys here bash new square?

Chaim Mocher Seforim said...

Anonymous אמר הזאגער said...
Anonymous אמר הזאגער said...
ר' וואלף בער ל"ש ע"ה היה חכם ות"ח יר"ש באמת שגריס באורייתא תמיד והיה מהראשונים שנשא דגל "הקנאות שלו בקנאו את קנאות רביז"ל בכל עת ובכל שע,"
what makes a person a Chochem in your eyes? or what makes him a yerai shomaim? or a talmid chuchem?
Its true that he was learning a lot even mid day, as I recall from my youth , I think he had a plastic cover business on the other side of bedford, and he went to learn in middle of working in shul.

Chader Ruv said...

"פעם שמעתי מר' עזריאל ז"ל באמצע השיעור שלו "
Ezreiel Glick(the satmar ruvs personal aide) gave a shiur on what?

Munkatcher Chusid said...

פעם שמעתי מר' עזריאל ז"ל באמצע השיעור שלו מספר: בפעם האחרון שרביז"ל ביקר בא"י לא הלך לבקר הרבי"ס (והרמי"ם) כדרכו, אבל הלך להרה"ק ר' אברהם יצחק קאהן ז"ל רבי ד'תולדות אהרן, ונימיקו היה: איך זעה נישט קיין צוקונפט פאר די עדה נאר פון די "קרעימלעך". ע"כ. דעת למבין נקל
Even in Sakmer they don"t buy Zriels Glicks stories?
lots of jokes circling around satmar on Zrieks stories.

Yoreh Yoreh said...

" כי שיטות הרמ"מ נשתנה,"
Rabinie Hakodash of Lubavich was Etzem Hatorah,as the holy Maharal writes on a real talmid chuchem and the Torah does not change,
Its like you ask a ruv a shalah on a lung of a cow, one day he can say its trief and the other day he can pasken on a cow its kosher
its the same torah just a different cow and different lung

Pesi Yamin said...


פעם פגש רבינו את הגה"צ מסאלקע וקרא לו רבינו בשמחה ואמר לו: מוכרח אני לספר לכם מעשה שהיה עמי "אתמול בלילה שאמרתי איזה מאמר מזוה"ק אצל התורה בס"ג, ואח"ז באו שני חסידי ליבאוויטש שנוכחו שמה ואמרו לי כי יש להם שיעור קבוע בזוהר, וכפי בזכרונם לא נמצא בזוהר מימרא כזו, ובקשתי מאתם שימתינו עד אחר הבדלה, ואז יבואו לביתי ואראה להם מאמר זה בזוה"ק, ולפלא כי תיכף כשפתחתי את ספר הזוהר מצאתי על אותה דף את מימרא זו. ע"כ "

please please
a rebbe bragging.... very not rebbish, did not the satmar ruv deny all chasidic story, so I just for his kovud to deny it,
plus no chabad chasidim were ever by his tish

ר' נטע said...


הנהגת האדם מהרה"ק הר"ר אלימלך מליזענסק זצ"ל

ולפעמים ילמוד באימה, במעט כתבים מהאר"י זצלל"ה, וכ"ז באימה וביראה ופחד ה', בדורות הראשונים היה נשמותיהם נשמות קדושות והיו נשמרים מנעוריהם מכל חטא ועון והיו נשמותיהם ראוים ומסוגלים ללמוד חכמה זאת, אבל עתה בעו"ה שיש םנו גוף עכור וחומר עב צריך האדם לזכך ולכבס עצמו מכל חטא ולזכך נשמתו, ויבין האדם אם זכך נשמתו כאשר אין היצה"ר מסיתו לשטותים והבלים כאשר בתחלה, ואז יוכל ללמוד בכל פעם הכתבים, והש"י יזכהו אם יזכך מחשבתו בקדושה באמת ובתמים שיפתח לו שערי חכמה בכתבי האר"י זללה"ה

אבל לא כן כ"ז שמלובש בתאות גופניות בהבלי זמן, שהלימוד קשה לו מאוד ח"ו. ע"כ

משה פון ניו יארק said...


הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל משב"ק יר"ש מנעוריו, שו"ב ומוהל מומחה, היה ת"ח גדול ובקי בכל מקצועות התורה, היה יושב באוהלי של תורה רוב ימיו, ידו רב לו בסיפורי חסידים והיה בקי גדול בכל ספרי חסידות, וההשתלשלות דתלמידי ותלמידי תלמידיהון דהבעשטה"ק, היה לו פה "מפיק מרגליות" ומרצה שיעוריו בגפ"ת בביהמ"ד לכל "הנלוים אליו" מימי נעוריו עד זקנה ושיבה, ועל כלם היה המשב"ק בהיי הידוע! וכבר אמרו חז"ל : "גדול שימושה של תורה יותר מלימודה". זיעואכי"א


מדרש רבה ג': ויאמר אנכי אלהי אביך. הדא הוא דכתיב (משלי יד, טו): "פתי יאמין" לכל דבר

Anonymous said...

To the one that asked above there is a whole section on pshevorsk as well.


Herschel when are you writing a post on the new sefer of R' Burechel from Munkacs that Munkacs finally gave out????

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I did not see that book

what's it called?

Zurich Kreiswirth said...

How nice. thank you. 😆

שפיפוני said...


!.. שור תם יפה עשית לכתוב את זה על קרן הצבי

פרץ אוריאל צימר said...


הרבי הרמ"מ נלחם ברעיון הציוני בדרכים שונות. הרב יהודה פלדי "נתבקש על ידי הרבי" לעשות מערכה ציבורית בענין, כולל פרסום מאמרים בעיתונות בעניינים אלה בהסברה נאותה, והיה זה באתערותא דלעילא ביוזמתו של הרבי מבלי כל התעוררות מצדו הסופר הרב פרץ אוריאל צימר, שהיה ידוע בדעותיו הקנאיות בנושא הציונות והמדינה, נצטווה על ידי הרבי, "להרבות בכתיבה אנטי ציונית". וזאת על אף שהוא היה אז כבר מפורסם כמקושר לרבי ומקורב אליו ביותר וגם זכה לשמש כמזכיר אצלו, ומכאן שהרבי לא חשש להודיע בת רבים את דעת חב"ד בענינים אלו. למרות רצונו העז להפסיק מלכתוב בנושאים אלו ושטח את תחנוניו לפני הרבי שיפטור אותו מזה בטענה "אינני סאטמארער", זה לא עזר לו במאומה, והרבי ציווה עליו בתוקף לכתוב עוד ועוד. ואכן בהוראת הרבי כתב את הספר "יהדות התורה והמדינה" - על יחס היהדות החרדית למדינה וליום העצמאות

באחת ההזדמנויות סיפר לו הרבי, שכמה אישי ציבור וחברי כנסת חרדיים, מהעומדים בראש מפלגה חרדית חשובה, בקשו מהרבי שיפעל עליו להפסיק לכתוב, אבל הוראת הרבי אליו היתה שדוקא משום כך עליו לרבות בכתיבה

באותה יחידות הוא גם סיפר לרבי, שעסקני חב"ד בארה"ק התרעמו על שפירסם דברים שהרבי אמר לו ביחידות קודמת בנושא זה, מכיון שסברו שהדברים יפים לאמרם בצינעא ובחדרי חדרים ביחידות, אך פירסום הדברים בעיתונות יכול להזיק לתדמיתה של חב"ד! ואולי גם "לתקציבים" שהיא מקבלת מן השלטון. תשובת הרבי היתה: לא רק שניחא לי בפירסום הדברים, אלא זו הוראה מפורשת מצדי לפרסמם. ע"כ

ישראל אלדד said...


רבי מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מליובאוויטש) התנגד הגדרת מדינת ישראל כאתחלתא דגאולה וראה בכך משיחיות שקר המביאה לאסונות, במקומות רבים הוא שולל את רעיון ראיית המדינה כאתחלתא דגאולה, במכתב שכתב לרב שלמה יוסף זוין, הוא כותב שהדבר גורם להתרופפות בקיום תורה ומצוות ולדחיית הקץ‏ "הביאור היחידי שנופלים קורבנות בארץ ישראל הוא בגלל ההכרזה של אתחלתא דגאולה‏‏!!!" פרופ' ישראל אלדד כתב במאמר ב"ידיעות אחרונות" על ביקורו בחצר הרבי מליובאוויטש: "כאשר ניסיתי להעלות את הנוסחה המקובלת בציונות הדתית שהציונות היא אתחלתא דגאולה... חל מפנה מפתיע בטון דיבורו, אף הלם באגרופו על השולחן והפטיר: "הרב קוק טעה". אחד ממנהיגי הזרם המשיחיסטי בחב"ד, הרב שלום דב וולפא, כתב בנושא זה את הספר בין אור

לאפן טאטער said...

אני בעניי הייתי אצל שיעור שרביז"ל נתן בהסוגיא דאז, רביז"ל אמר בענין אחד המובא להלן ואמר הדף מסיום ותפס מלא חופניו כמה דפין ובסקירה הראשון עלתה לו מיד המאמר שרצה, אבל לפלא אף שעלתה לו בסקירה אחת ולראשונה, אבל לא היה בהדף שרמז אליו!! ורביז"ל קרץ בעיניו הבדולחים, כאילו נעשה לו נס עכשיו, או שעשה א רביש'ע מופת וחיוך ע"ז! כ"ז ראיתי בעצמי, גם אני זוכר מאז שרביז"ל שאל "ממנו" המשקפיים שלו ואני הק' שבקטנים קצפתי כצבי למקום התפלה דרביז"ל להביא אותו, אבל לא עלתה לי כי הרה"ח ר' י. מענדלאוויטש נ"י שמע ג"כ בקשת רביז"ל, והוא מהרת וממש "כמעט" שאחזה בה, אבל הוא זכה בה קודם, וע"ז דוה לבי

harrold zigelheim said...

when are "you" writing a book, I think there is a book in you to write, but not all chapters in it articulates in your "framework" vision enough yet.

Anonymous said...

It's a Sefer not a book. It's called Tenuvos Boruch.

It is Divrei Torah, Letter's and Haskomes, Document's etc. pre and post WWII.

חבדצקע"ר said...


יהדות התורה והמדינה הוא חיבור שכתב ר' אוריאל צימר, על פי השמועה בהוראתו של הרבי, בו מתבארת שאלת גישתה של היהדות החרדית אל הציונות  ומדינת ישראל מבחינה השקפתית. החוברת יצאה לאור בשנת תשי"ט תחת שם העט א. גיטלין

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94

חברת ויפוצו שונאיך said...

! ברוך תהיה

ספר תנובות ברוך, כולל בקרבו שני ספרים נר ברוך - אוסף דברי תורה מכתבים ואגרות מהאדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל ראבינאוויטש ממונקאטש. זכרון ברוך - אוסף חידושי תורה ומכתבים מהרב ברוך נוסבוים

http://zbermanbooks.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A---%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%98%D7%A9

M Knobloch said...

משה פון ניו יארק said...

"הרה"ח ר' עזריאל גליק היה ת"ח גדול ובקי בכל מקצועות התורה, "
I see that your level in knowing what torah is, is very diluted and minimal.

תמר ברזילי said...

מזרחי: קח משכנתא בטפחות, לא תחויב בריבית חובה

בנק המזרחי: ברוך נוסבוים ,  בני ברק 02.03.05

מה שהמנכ"ל יונס לא נותן וגוזל מהעובדים שלו הוא רוצה לתת ללקוחות חדשים.אל תאמינו לשקרן הזה לכו לבנקים אחרים

dolly the sheep said...

It's the same old cow too, just different pastures. Mahhh..

בצק חמץ said...

? מרור זה שאנו אוכלים "מ.שום" מה

גר בלעיקואד said...

בינה להבין ולהשכיל ללמוד וללמד כדי "לשמור ולעשות ולקיים" זו תורה. להבין ולהשכיל כדי להקל להקלים המשמאילים בה זו סמא דמותא, זו לא תורה זו קלות. ללמוד כדי להתחכם ולקבלו בהקאלידש להשתלם בלימודי חול, ובחכמת חיצוניות, נוסח לעיקוואד, חולין הוא

Anonymous said...

The story that the AR told a chosid, "Ober nisht poyershe Yorn," was with the famous chosid, Reb Yekusiel Liepler (see Hayom Yom, Vov Mar Cheshvon).

Reb Bentche was under the Soviets for 30 years, not 50.

Another reason why the AR was called a Litvak (by the Magid & others) can be because, in relation to the others who came from the south/east of the Pale of Settlement, the AR was from the north-west, i.e. Lita. Not unlike the way Chabadskers would call any chosid from south/east of Belarus, a "Poylisher" - even if he was from Galicia, (south) Ukraine, even Hungary or Roumania.

Bichlal it is very tshikav that the author makes a whole chapter on chasidey Chabad, yet sticks the Rebbe ZYA in a h'oras shulayim! These very honorable chasidim themselves would have protested!

-- ZIY

wandering jew said...

Lake Wobegon bygones.

שבתי כהן said...

!צפה הקב"ה שעתידים אומות העולם לומר אנו הן ישראל

R' Yehudah haLevi b'R' Shalom said: Moshe requested that mishnah be put in writing as well, but Gd saw that the nations would translate the Torah and read it in Greek and say, "We are Israel, too," and so Gd said, "I will write [only] the majority of My Torah [and so] they will be considered as foreigners." (Hosheia 8:12)
Midrash Tanchuma Vayyera 6
 
א"ר יהודה בר שלום בקש משה שתהא המשנה אף היא בכתב, וצפה הקב"ה שאומות עתידין לתרגם את התורה, ולהיות קוראין אותה יוונית. והן אומרין אנו הן של ישראל, א"ל הקב"ה למשה: אכתב לו רובי תורתי, וא"כ כמו זר נחשבו (הושע ח) וכ"כ למה? מפני שהמשנה היא מסטורין של הקב"ה, ואין הקב"ה מוסר מסטורים שלו אלא לצדיקים, שנאמר סוד ה' ליראיו. -תהלים כה