Monday, November 14, 2016

I have too much to say about the election and can't contain it within the pages of this blog...

... It would take until next week to finish writing it

24 comments:

Anonymous said...

וואס האט עס מיט חסידות

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

עס האט שוין איין מאל...

Anonymous said...

Yitzy

I hope it has nothing to do with the Ohel.

Please some sanity

Anonymous said...

יתכן שהתועלת תתגלה ברבות הזמן ויתכן שלעולם לא יוודע מה הועילה הצרה בכל מקרה על האדם להאמין ש"הכל לטובה" (ד דא דאנ דאנל דאנלד ) פארשטאנען?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

rest assured, nothing to do with the Ohel

Pactura Observa said...

רע"ב ברכות ט. הצועק לשעבר - המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא, דמאי דהוה הוה:

תוי"ט שם והטעם שהדברים המצוים יברך על מה שנמצא מהם תחלה ואל יהא חושש למה שיקרה בסופם. לפי שהעתידות ההם אפשר שיהיה או לא יהיה

י'הוסף ר"ב said...

הרבי מתאבל על הילערי ירום הודה

Tevya said...

lol, must be Hirshel found out from the grapevine that trump is omg! an: עבריין

ליטוואק פון בודאפעסט said...

How many people sent you the meme? Anytime Ivanka, anytime.

דו פרצופין said...


?נפת תטפנה שפתותיך כלה
דבר "אתה' עמנו ונשמעה! לשון זכר

ר' דרוסא ור' ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק ששים רבוא נביאים עמדו להם לישראל בימי אליהו, ר' יעקב בשם ר' יוחנן אמר מאה ועשרים רבוא וכו'. רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר כשם שעמדו לישראל ששים רבוא של נביאים כך עמדו להם ששים רבוא של נביאות ובא שלמה ופרסמן שנאמר 'נפת תטפנה שפתותיך כלה'" -שיר השירים רבה פרשה ד פסקה כג

משה אמר לאלוקים כי בני ישראל אומרים "שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו" -רש"י על שמות פרק יט פסוק ט

הנאנחים ונענקים מדמעת העשוקים said...

!הנותן "מתנה" לחבירו צריך להודיע

יש מערכה מוצלחת "בין הכותבים" קאמענטארן כאן, להפגין נגד השעיר השמנה הנאחז בסבך פוליטיקע קרניו, השמנת ואביתה מלעלות כמה כתבי יושר מאנ"ש והמב"י. פרטים יבאו

דייקנית said...

כתוב א' ואביתה תהילה "מגושי עפר מקרוצי חומר". וכתוב א' ואביתה תהילה "מגלומי גוש", והוא תהלתו! מאי הנפק"מ בין השתי נוסחאות? וצ"ע

teacher gitty said...

not so fast crybaby..

אני מאמין said...

נ נח נחמ נחמן מאומן. וד"ב! ולמה צריכים עוד, "ד דא דאנ דאנל דאנלד"?

The Knights Warrior said...

We the people inherited a concept called "freedom of speach" it's called Democracy a "Greek" phenomena! Politics is an extention of war by any means, example trumps trump! and we will Trump the trumpets by any means constitutional available including in the second amendment! We pledge aligouns to the flag of the USA

ps: elite mumbo jumbo's doesn't apply,

Catco Institute Int. said...

very advanced conversion for a follower of the Olympian gods all the way to Russia.., to an advanced student of Jewish medieval literature.

מכב"י אמערקאי said...

בימים ההם ובזמן הזה בימי חשמונאי ובניו "כשעמדה עליהם" מלכות הרשעה מלכות יון ! צריכים לעמוד "הגויי הארץ" כאיתן חלמיש נגד הבוגד הזה שרוצה "לעמוד" ולעקור המהלך והנימוס הגריגרי "והיונית" הנטבעים בין הגויים, ואיש את ריעהו חיים בלעו ח"ו

yankel said...

נענקים should translate as someone who becomes a giant from the tears. Is this some kind of fairy tale?

זרח בחושך said...

עטרת תפארת הוא לראשיכם, "נענקים לגרגרותיכם ידובבו שפתותיכם",  ונופת צוף דבש בפיכם. -ספר החיים, מענה לשון

נ"ב, אולי צ"ל "הנאנקים" עם אלף, ומתחלפות עם עיין

Popeye said...

"I have too much to say"

Than say it now! or forever keep quiet. hindsight is always 20/20.

Itcha berlin said...

The enlightenment era excelrated the abuse and the perversion of God and Morality issues by bringing them into the daily state and world discourse to gain political ground, so as well into the Rabbinical "state and religion" discourses. God and Morality issues where being used and expoited in vain for political gain!, than as now.

"the urge to "reconnect politics to religion" remained strong and took "novel" forms in modern European thought. By the Second World War a forceful political messianism had arisen, justifying the most deadly ideologies of the age."

The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West.

The zionist infused "Religion and Morality" into politics mainly to obtain political and state powers. ironicly¿ now they oppose both, to justify their enhanced staying power. (paradox: eternally the state uses morality to oppose religion!, externally it uses religion to explain their governments immorality.)

The moral. When religion and morality issues are abused, and "infused artificially" and being "exploited" for state and "local" politics and power gains! it's bound to explode, hence The reactionary rise of the "Amoral" era of a President Trump in Power. and succession of Immoral Heretics ruling the state of Israel.

קל משקל דיעות said...

אם נבלת "בהתנשא" ואם זמות יד לפה. משלי ל

פ"א בא עשיר אחד להרה"ק ר"ר מאיר'ל מפרימישלאן זצ"ל, וצוה ליתן להעשיר כסא וישב ודבר עמו, ובתוך כך בא לשם רב אב"ד מעיר אחרת, וכשמוע העשיר שבא לשם הרב אב"ד עמד העשיר מהכסא והניח להרב לישב שם, אמר לו ר"ר מאיר'ל עה"פ, אם נבלת "בהתנשא" [מאחר שבזית עצמך לעמוד לפני הרב] , ואם זמות [אע"פ שאתה מלא זימה], יד לפה! ישתוק מאיר ולא יאמר כלום. ודפח"ח. ע"ע יז

טרומף, סבל חרפות ובושות "מהגדולים" יותר מלימודו! (ולא יכול לענות אותם..) , ומי יודע דעת עליון המבקש את הנרדף דאנעלד טרומף! אשר מאשפות ירום הודו, ולב מלכים ושרים ביד ד' הוא

מצודת: "אם נבלת" - אם נעשית נבל, רוצה לומר, אם חרפך מי ובדיבורו עשה אותך לנבל, עם כל זה תהא אתה בהתנשאותך, רוצה לומר, אל תשיבו בקנטור ובקטטה וכדבר אחד הנבלים, רק שמור פתחי פיך כדרך אנשי המעלה. "ואם זמות" - אם תהיה מלא ממחשבת קנטור וקטטה, שים יד לפה לסתמו בחזקה

! למען ידעו said...

עשוק, היכן המקום שאוכל לרשום שמי בין הנענקים למחות ולהתריע נגד השעיר השמנה, פקוד עצמי בין הסוררים, כולם להמערכה

נאום, איני יודע דעת עליון said...

!נורא עלילה על בני אדם

בפ' חלק גבי נבוכדנצר הרשע דרהט "שלש" פסיעות להקב"ה! ואתא גבריאל כו'. המהרש"א מסביר, שלפיו נבוכדנצר היה סופר המלך של מרודך בלאדן, ובזכות "שלושה צעדים" שהוא עשה לכבוד הקב"ה הוא זכה להחריב! את בית המקדש. עיי"ש