Tuesday, October 24, 2017

"בדרך כלל זה רק מחסרון ידיעה"

Hirshel: I just saw Rav Shteinman's Sefer on Brisk that Reb Chaim had the same view like the Chazon Ish. This has to be promoted and made public for all to see. Especially the Miller guy from the Sefer on that subject who is coming up with all kinds of chumrahs.

12 comments:

cw said...


what you don't know can't hurt you.

M Knobloch said...

not in torah

M Shrofer said...

so why are you spreading "your dath-toira" on this 'tumana kyla' how many avirous did you transgress until you reached this website to spread your dath-toira? is it worst than a Lubavitch'er cusid in times-square reminding me to *shokel-lulav" .. I don't think so.

רב פופקא said...


בגמ' יבמות אמרו: "כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך חובה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע". ובמס' ביצה: "הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים". עיי"ש בדברי הראשונים

ובסוגיא שם: "ולא היא, לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי, דהא תוספת יום הכפורים דאורייתא הוא, ואכלי ושתו עד שחשכה, ולא אמרינן להו ולא מידי". והיינו שגם כאשר רואה מי שאינו נזהר באיסור תוספת יום הכיפורים, שהוא איסור מדאורייתא [הנלמד מהפסוק ועיניתם את נפשותיכם], אינו מחוייב להוכיח מטעם "מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים" ? וצע"ג

Generation Y said...


Yellow journalism literally printed on yellow paper true to it's color, reliable as the chasidishe געלע מעשה ביכלעך their predecessor.

משגיח קטן said...

H: "This has to be promoted and made public for all to see."

רבי יהודה אומר, הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון. -אבות ד יג

יש גורסין 'בתלמיד' והכוונה להזהיר שילמוד בתלמיד כראוי ששגגת התלמיד בהוראתו "עולה זדון לרב שמלמד אותו". -ריטב"א

ליטוואק פון בודאפעסט said...

This story is known to anyone who learnt in any yeshiva where one of the magidei shiur learnt by a talmid of a talmid of a Soloveitchik.
היינטיגע צייטען מאכט ניט אויס, איין נערישע בונדיסט ארויף צו אראפ.

Curious George said...

Now you are making stuff up out of thin air.

(If the bug is sufficiently large to be assur, it is by definition a birya. If it's assur, despite looking like a speck, it is also a birya. Hence "chatzi shiur" and kezayis are totally irrelevant.)

Where do you come up with such 'narishkeit'
And thanks once again for confirming my assessment.

And by the way, I see now that you are actually quite dangerous, because you "act like you know things", and you can probably fool those who know even less¿ (and who are impressed by a doctorate), but you make up "fake halacha" with absolutely no basis. 
A little bit of knowledge is a very dangerous thing, Herr doctor. And my instincts were, as usual, right on the mark.

fact checker said...

It was known as a act of chesed of Reb Chaim, but not with the Halachic aspect

עשה עושה ויעשה said...

H "who is coming up with all kinds of chumrahs."

אמאל איז גיווען א מעשה, פון א איזרייעלישן פאר פאלק ביים נאמען "נחתומי" זיי זענען געקומען ציפארן קיין ניו יארק אין צוליב וועלעכע סיבה האט מען ביידע אייגישפארט ביים אנקומען, הקיצור די מעשה איז אנגעקומען צים דבר"י מען האט גידארפט געלט פאר "פדיון שבויים" וכסף מנלן? ומרוב צערו האט ער פארלאנגט מאיש ימינו ר' ליפא פר"מ איהם צי העלפן "בכשרנותו" אין בממון הישיבה המוטל באוצרותי פאר פדיון שבויים

דער ר' ליפא האט שוין געוויסט צי זאגן ווער דאס 'פארפאלק' איז, האט ער פראבירט אין גיפרעגט דעם רבין צי ער ווייסט ווער זיי זענען? צי זענען זיי שומרי שבת בכלל?.. וכו' האט אים דער רבי גיענטפערט אזוי: זיי הייסן "נחתומי" איך האב גיקענט אינדערהיים א משפחה ביים נאמען 'בעקער' מסתמא זענען זיי פון די משפחה, זיי זענען גיווען "כהנים" אין אז די פרוי ווערט א שביה וועט אויסקומען א שאלה להלכה פון א כהן אי מותרת לשביה.., א"כ איז דאך א "מצוה" להצילם תומ"י.. -ע"כ המעשה בקיצור נמרץ מפי מר. שלעזינגער נ"י

ליטוואק פון בודאפעסט said...

What are you talking about? Who is a doctor? What did he say about bugs? What does all this have to do with me?

me, me, and me Inc. said...

Curious George is a African monkey who can't help but run into trouble. George's friend, "The Man in the Yellow Hat," tries very hard to care for George and is always saving the day. And what better guide is there for this kind of exploration than the world's most curious monkey?