Wednesday, March 28, 2018

"מ'זאל נישט מאכען פון די מצה א פרעס"

Leave it to the שארפע in Prszyscha to get straight to the point, so that even גראב יונגען like us can understand. Although as I'm writing this I can't help but think that it wasn't the חפצא of the Matzoh that he didn't want made into a fress, but rather the whole inyan of Oneg YT and פלייש, etc. But maybe I'm just delving too deep. Try to explain this to a non-chossid and you'll get lots of blank stares. or maybe he'll tell you how it's עונג יו"ט to have Matzoh brei/farfel/toast and kneidlakh. יהי להם אשר להם. I fargin everybody his simchas YT. The interesting thing is that in today's day and age it's specifically the "Heimishe", i.e. Chassidim that seem to be so heavily invested in the פרעס. Even without the gebrokts. Just check out the circulars and the Charedi publications. And the whatsapp clips from the various supermarkets לולי דמסתפינא we would eat a simple gebrokts and less of the meats and pesach cookies.


29 comments:

פסחדיגע לאקשן said...

"or maybe he'll tell you how it's עונג יו"ט to have Matzoh brei/farfel/toast and kneidlakh."


מצאתי לראב"ן (מבעלי התוספות הראשונים). דף ע"ג עמוד ב' (פסחים סי' תלד, ווארשא, דף לד ע"ד) שכתב

וז"ל: ומצה אפויה שבישלה כמו שעושין מאכל שלקות וגם לתינוקות מאכל פרפל וכו', ומיהו "אינו טוב לעשות פרפיל" שלא יעשו גם מקמח, וטוב הוא לאסור זה מפני זה, עכ"ל

CRC of the USA and CANADA said...

"Chassidim that seem to be so heavily invested in the פרעס."

The litvishe are heading to Pesach cruises, and occupy most 5 star hotels for Pesach!!! at a bargain price of $25,000. per --It's "all inclusive" no need to "shop" for the newest Pesach "sugar puffs" available in 500 different flavors from the OU Mizrachi fress conglomerate! who are behind this atrocious travesty.

!לאו עכברא גנב אלא חורא גנב

שאר ירקות said...

" לולי דמסתפינא we would eat a simple gebrokts"

בכנה"ג (הג' ב"י סי' תסא) סיפר על מקרה שהשתמשו "בקמח מצה לטגן עם דג" (געפילטע פיש?) והרואים טעו וחשבו שהוא קמח ממש ולמדו ממנו, וחכמי העיר גזרו שלא ישתמשו "בקמח מצה בפסח" מפני מראית עין. ומסיק מכך בעל כנה"ג שכל דבר שנהגו לעשות עם קמח אין לעשותו עם קמח מצה מחשש טעות. "ולפי זה למכור סופגנין בחנות אפילו ממצה אפויה אסור, כיון דהמנהג הוא לעשות סופגנין למכור בשוק" י

hisachdus tzikar said...

"Your Sugar Might Be Made With Animal Bones."

"The natural charcoal we use is made exclusively from the bones of non-european cattle.." -domino

https://m.huffpost.com/us/entry/6391496

ר נטע said...

"?מאכען פון די מצה א פרעס"

!נכון לבלוע שני הכזיתים מצה בבת אחת

כתב המהרי"ל דיכול לבלוע המצה מעט מעט. ובתרומת הדשן סימן קלט כתב דמצוה מן המבחר לבלוע כל הכזית כשהוא מרוסק בבת אחת. במג"א אף שאנו אוכלים שני כזתים מצה אעפ"כ אין צריך לבלוע רק כזית אחד בבת אחת. ובפמ"ג בא"א סק"ד כתב דנכון לבלוע שני הכזיתים בבת אחת! עיי"ש

Vegan said...

Here is a list of vegan sugars "BONE CHAR FREE" available on Amazon. If you know of "any others" please share.(idk if they are OU approved)

Zulka
Wholesome Sweeteners Fair Trade Organic Sugar
Wholesome Sweeteners Fair Trade Organic Light Brown Sugar
Wholesome Sweeteners Fair Trade Organic Dark Brown Sugar
Now Foods Beet Sugar
Trader Joe's Organic Sugar Evaporated Cane Juice
Sugar In The Raw
Rapunzel Rapadura
Woodstock Farms Organic Pure Cane Sugar
Florida Crystals Organic Cane Sugar
Red Path Sugar
Billingtons
The Raw Cane
Sprouts Sugar

Zsidó Újság Magyar ember said...

S: "Leave it to the שארפע in Prszyscha to get straight to the point,"

So what's "the" point ?

JS said...

Breaded fried fish. Back in the day, that was a famous yidishe maichel.

בארשט מיט קארטאפל said...

"the שארפע in Prszyscha to get straight to the point"

בארשט זיפ מיט פיפיקלעך, אבער האלבע פליגלעך

כ'מיין די מעשה פארציילט מען פון הייליגן פרשיסחער ז"ל. ער האט זיך נוהג גיווען אז צי איהם אין שטוב האט קיין פרוין'צימער נישט אריין גיטרעטן. ויהי היום אז ס'האט יא איינע אריינגיטרעטן! דער הייליגער פרשיסחער איז אויפגעשפרינגן תומ"י אין ארויס גילאפן ביז'ן לעצטען צימער פארשלאסן די טיר אין זיך באהאלטן אינטערן בעט ציטערנדיג פאר פחד! כשפג פחדו האבן איהם די חסידים גיפרעגט רבי עד כדי כך? סאיז דאך גיווען דארט אפיל שטוב נעט יודן, אין זי איז תומ"י ארויס פון צימער, האט ער גיענטפערט: נישט פון איהר האב איך געציטערט, נאר פון די הייליגע חכמים'ס רייד עובר צי זיין האב איך געציטערט!. (צ.ו. ועכשיו 'שבאה' לא אקיימנה..?)י

רבותי מיר האבן בקבלה; פסח מישט מען זיך נישט, מען עסט די "מרור מיט חרוסת" שאשה ובעלה דורסה.. לכבוד יו"ט וד"ב

I think said...

sounds like it but, there were no frying oil for pesach than, and of course no schmaltz with fish.

today's "gefilte fish" However is made with potato starch I guess. but looks and feels like regular breaded fish, therfore he forbids anything that has a resemble of cumurz.. I think

GV said...

could be the used frying fish oil maybe.

עה said...

ע"ה לטגן means to "fry" could be it's a translation of.. idk and I'm lazy, it's not fish & chips time now anyway.

Zichron Devorim said...

Right, those people are all Litvishe. They learnt in Beis hatalmud and still have a daily mussar seder. They have burnt matzos by the seder and drop $400 on their lulav.

Just one question, why are they all advertised as 'non gebrokts'? Litvishe eat gebrokts. Perhaps the clientele is from a non gebrokts eating background.

Zichron Devorim said...

וועלכע חכמים? און וואס איז די ׳מסורה׳ פון שנאת ישראל נישט עסען ביי יענעם אין שטוב?

מ׳זאל עסען וואס עס מאכט די יו"ט לייכאער פאר די פרוי, און בשעת די עסען זאל מען נישט טראכטען דערפון, נאר פון די מצוות היום. נישט אריין טאנצען אין טעלער.

די אלע שארפע אויסדרוקען זענען תאוות ווי אלע תאוות.

צוציק said...

יוצר לשבת הגדול: אין ערוך אליך.. ולמה טבולו בחרסת, זכר לטיט שאשה ובעלה דורסת.. ע"כ

בעל תאוה said...

וועלכע חכמים? און וואס איז די ׳מסורה׳ פון...י

בספה"ק זרע קודש בדרוש אחרון של פסח, וזלשה"ק: יום טוב האחרון של פסח מורה על התחברות ישראל שאין מחמירים כל כך ואין אחד מחמיר יותר מחבירו ויכול כל אחד לאכול עם חבירו

ובס' מיכלא דאסוותא דף יח, כתב סמך למנהג זה מגמרא פסחים דף ל, דאמר רבא כי הוינן בי רב נחמן כי הוו נפקי שבעה יומי דפסחא וכו', והנה כי הוו נפקי שבעה יומי דפסחא קצת קשה דהא עדיין יום הוא בחוץ לארץ, והרש"ש שם עמד בזה, אלא שיש לומר דרבא לא הלך לרב נחמן עד כי הוו נפקי שבעה יומא דפסחא והיינו עד אחרון של פסח, כדי שלא יטעם שם. ע"כ עיי"ש

טעלער טאנץ said...

בס' פלא יועץ סוף ערך חשוד: ועכ"פ בחג הפסח יוכל כל אדם ליזהר שלא לסעוד חוץ לביתו ואין בזה משום יוהרא ולא מקום קפידה שכבר מרגלא בפומייהו דאינשי לומר פסח איש אצל אחיו אינו אוכל כי לא כל אדם שוים בזהירותם והמרבה ליזהר הרי זה משובח

ניסן קראכער said...

Zichron Devorim Thursday, March 29, 2018 4:10:00 PM

מ׳זאל עסען וואס עס מאכט די יו"ט לייכאער פאר די פרוי

דורס ואוכל said...

..נישט אריין טאנצען אין טעלער

"Getting baked on Passover not just for matzah" (fresser's).

Menachem Genack, CEO of the OU’s kashrut department, --- was certifying its marijuana products, kosher for Passover.

hack and brokt said...

ZiDi: "Just one question, why are they all advertised as non gebrokts? "

what do you expected from a home grown 'cookie maker' to write to litvishe consumers.
!נעשה לא מקמח חדש - או ישן
it's all "sugar" and starch, with chemicals and ingredients made available to them cooks and bakers expressly by the infamous OU outlaws, for Passover!

of course there is no kebrokts, at $39. a pound for matzos, sugar starches is way much cheaper. (unless it's kosher hisacdus sugar, no 'fillers' added, and no bone char derieviets. which none of the hefker velt brands use.).

Wiener matzo Schnitzel said...

אלה הדברים: תאוות ווי אלע תאוות

(not for matzo fresser's).

A typical hamburger: can pack as much as 600 or 700 calories and 9 grams of saturated fat.

A typical frankfurter: with bun, will have only around 270 calories, and 6 grams of saturated fat, although many are sodium bombs, packing 500 milligrams or more per dog.

Wiener matzo Schnitzel:

https://oa.org/newcomers/how-do-i-start/are-you-a-compulsive-overeater/

בן אמוץ said...

ז"א: "די אלע שארפע אויסדרוקען זענען תאוות ווי אלע תאוות - די ׳מסורה׳ פון שנאת ישראל" י


דורך ליטוואק פון בודאפעסט: » דינסטאג מערץ 28, 2017 2:26

לפב: "לערן דיר אבער אויס אז רעדן אויף סאטמארער רב איז נישט השכלה. ס׳איז א צווייטע מיינונג. דער קלויזענבורגער איז נישט קיין קלענערער קאנסערוואטיווער רב געווען ווי דער סאטמארער". עפ"ל
-------------------------------

דיין שימפען אין "שארפע אויסדריקען" אויף דעם סאטמאר רב ז"ל "בכל עת מצוא" 24/7/365 איז דיין "תאוה ככל התאות" דער קלויזענבורגער איז גיווען א "תלמיד" פון קאלשיצער רב זצ"ל, דער שורש פון קנאות! ער איז אפילו קיין אגידוסט נישט גיווען

זיין "שנאה כבושה", אין זיין אהבת ממון ושררה האט איהם גיברענגט דערצו ער זאל בועט זיין ברבו ובכל מי שגדול ממנו. בן-גוריון זיין ידיד איז גיווען א מבין אויף איהם, ער האט זיך געווינדערט אויף איהם; די אמעריקאנער "ציונים" שיקען איהם געלט פון אמעריקא, אין ער קומט אהער אין בעהט גאר געלט פון די ציונים

ער איז נישט גיווען קיין משכיל, נאר סתם אנ אוהב "ממון ושררה" וואס האט איהם פארפלאנטערט, פונקט אוויא די פארבלאנשעטער ליטוואק פון פעסט, ביסט להוט נאך דיין פרעסס 24/7/365. כל עמלך לפיהו. "פרעסען אין שעלטין" כל העולה בפיך

ליטוואק פון בודאפעסט said...

וואס פונקט האב איך געשריבען? ווען? אויף וואס?

קום אין קאוועשטיבעל און רעד געהעריג

את בש said...

.לאו בעל דברים דידי את

לית דין בר נש said...

כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בי אינשי

http://www.kaveshtiebel.com/viewtopic.php?f=4&t=11397&start=25

דבר אחר said...

ZiDe-haman: "They have burnt matzos by the seder and drop $400 on their lulav."

ואת דתי המלך אינם עושים, דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י. -מגילה יג

רש"י. פירש את שה"י פה"י ראשי תיבות של "שבת היום - פסח היום" כלומר, על פי המדרש לדברי המן; היהודים כל הזמן מתבטלים מעבודה, כי יש להם ימים רבים האסורים במלאכה, או שהם כל הזמן עסוקים בהכנות לשבת ולחגים ולכן המלך אינו נהנה מתשלומי המסים שלהם! שיוצאים נמוכים

הבן איש חי, מסביר את ההתייחסות לפסח דווקא בכך שהיהודים כל השנה עסוקים בהכנות לפסח בדאגה למצות שמורות

Tibi Lotzi Jr. said...


דורס : " "OU’s kashrut department, --- was certifying its marijuana products, kosher for Passover"

an acquaintance of my told me a true story: he once called the old debreciner ruv before passover asking: if he should 'strain' coke before passover ?
he answered short: if you use coke, you are immune of asking any shaloss !

any suggestions on this pesak, regarding ou kosher weed on pesach?

Mr Oberlander said...

so what what happened to good old lady fingers for pesach?

JB said...

Q. seed is "kitniyot" is the ou certifying kitniyot for pesach ?.