Monday, March 13, 2017

....מ'קען לעבן נאר מ'לאזט נישט

17 comments:

זעליג און סקרענטאן said...

ווער וויא וואס ווען? אבי גימעעקע'ט, נכנס יין יצא סוד, מעע מעעע מאה

נעכטיגער פירום רב said...

רעבים גם צמאים (כדאי) "נפשם" בהם תתעטף, בורא נפשות רבות "וחסרונן" (כדאי) "להחיות" בהם נפש כל חי, הקב"ה ברא הרעב "והחיסרון" באדם כדי "להחיות" בהם נפש כל חי. דאס רעב למלא צי זיין דעם חיסרון איז דאס חיות

Public Notice said...

Someone made me aware that the proper Yiddish name for the Internet is: "אינטערנעץ"

please post.

! לחיים said...

רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבי ולא הוו קא "אמרי ולא מידי", אמר להו אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתא, כיון דאיבסום פתחו ואמרו אין בן דוד בא עד שיכלו "שני בתי אבות" מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל, שנאמר (ישעיהו ח, יד) והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל, אמר להם בניי קוצים אתם מטילין לי בעיניי א"ל רבי חייא רבי אל ירע בעיניך יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד.. -סנהדרין ל"ח

די רעדאקציע said...

א ציג איז א מין בהמה וואס מ'האלט שוין טויזנטער יארן אויף איר מילך, פלייש, האר און פעל. א ציג האט צוויי הערנער

אן א צאל ערציילונגען און ביישפילן, זענען באזירט איבער דעם 'ציגעלע', אנגעהויבן מיטן 'חד גדיא'. אין גמרא שטייט, אז דער ציג איז דער ווילדסטער צווישן די בהמה דקות, און האבן א אייגנארטיגע נאטור פון שפרונגען און אויספירן איבער אלע צוימען

אין א ציגן שטאל רוהט א אויסגעצייכענטע געזונטע מוהט, דאס שמעק פון ציגן איז געזונט, זייער מילך איז 'גאר געזונט', ציגן מילך איז דאס מערסטע געזונטסטע מילך, און בכלל דאס בעסטע צו היילן אן א צאל ווייטאגען און שוואכקייטן, ווייל עס נישט פארהאנען אזא זאך ווי אלערגיע ביי ציגן מילך, און עס האט דאס בעסטע נאטורליכסטע ווייטאמינען וואס עס פעלט נאר אויס צו קריגן

אויף צו האדעווען ציגן אויפן צוועק צו נעמען זייער מילך, און האבן נאך קינדער, איז גענוג איין צוויי זכרים אין א שטאל פון הונדערטע נקיבות, און ווי נאר עס האלט פארן געבורט, געבט עס שוין נישט אזוי שנעל מילך, אבער באלד דערנאך געבט עס ווידער ווי געהעריג.

דאס שטאל ווערט צוטיילט געווענליך, די קליינטשיקע קינדערלעך באזונדער, די טראגעדיגע מאמעס באזונדער, און די נוצליכע וואס געבן זאפארט מילעך אינעם ספעציעלן צוים, ווי זיי ווערן אויסגעשטעלט צום מעלקן, און א פרייע פעלד צום פאשענען

ציגן האבן נישט דאס ווייכסטע האר, און נישט די לענגסטע הערנער, אבער דאך ווערן ביידע אפגענומען ביי די אייגענטומער, פאר באקוועמליכע און געזונטערע צוועקן

ציגן (און קאזעס) עסן אלער ערליי פלאנצן כולל די וואס קענען שעדיגן אנדערע בהמות

א ציג איז מעלה גרה; איר בויך איז צעטיילט אין פיר קאמערן

אין יידישקייט רעדאַקטירן

די ציג איז א כשר'ע בהמה, וואס איז מעלה גרה און האט צעשפאלטענע קאפיטעס

די תורה רעכנט ציגן צווישן די בהמות וואס מען מעג מקריב זיין אויפן מזבח. ביים משכן איז געווען א באזונדערע דעק אויפן שויבן, פון ציגן הויט. עס איז באקאנט די פירונג פון עבודת יום כיפור אין בית המקדש, ווי מ'האט געמאכט דעם גורל פון אחד לה' און אחד לעזאזל, וואס איז געווען געצייגט אויף וויכטיג גייסטיגע ענינים

שיחת סלון said...

חביבי טוב בארץ - מ'מאך א לעבן

KikesOnBikes said...

אזוי ווי נחום סוקולוב האט אמאל געזאגט ״ווען דע עם נבון וחכם וואלט נאר געהאט אביסל שכל״

DSF, Xinjiang said...

..ציג: מ'קען לעבן נאר מ'לאזט נישט

The final Solution!

If a two-state solution is imposed on Israel and the Palestinians, perhaps Meah Shearim would, by consensus, be included in the Palestinian sector of Jerusalem. RW chareidi communities in Bnei Brak and elsewhere can up and move to the Palestinian state on the West Bank, where, for reasons of politics and propaganda, the Palestinians would doubtless subsidize their existence. The chareidim would be living free-of-charge under Arab rule, just like in the good old days. They would not get drafted or be expected to contribute to the welfare of the state. Israel would no longer have to support an influential, demographically explosive Jewish anti-Zionist element that has dragged down the country politically and economically. Everyone would be happy except for the Israeli nationalists, but in the real world they're never going to be happy.

shoshana said...

where Purim never ended.

https://youtu.be/3UsjkUO4_tM

לעלובער said...

נאר מען לאזט נישט.. צורו

דורשי רשומות כל הפושט יד (לשמים) נותנים
לו מן השמים,״כל״ דייקא אפילו באיזה מצב שהוא, מה שאלתך אסתר (כנס״י) יינתן לך ומה בקשתך ותעש, שאז ממלאים כל

Hyman said...

Not only did I let you tzig I begged you. yet you were stubborn, and now we come here for the yurtzeit....

Anonymous said...

I dont get it

ליטווישער יונגערמאן

Rabbi Avigdor Nebenzahl  said...

It's Gevaldig! the merger of Intel with MobilEye of Jerusalem means that "chilul shabat" will now extent worldwide to all "autonomous" driving vehicles belonging to Jews!

חבד"צקער said...

רב אביגדר נבנצל פוסק במרבית המקרים כפסקים שלמד מרבו, הרב שלמה זלמן אוירבך

על חשמל בשבת אמר: שמעתי מהגרש"ז אוירבך זצ"ל לגבי הדלקת וכיבוי כלי חשמלי ללא חוט להט, שמעיקר הדין לא סבר כבית יצחק שיש בזה איסור מוליד, ולא כחזון איש שיש בזה איסור בונה וסותר. אמנם למעשה ודאי לא התיר הגרש"ז אוירבך זצ"ל הדלקת וכיבוי מכשירים אלה בשבת. -קדושת השבת חלק א', נספח ד', עמוד 304

Anonymous said...

?

Anonymous said...

Nobody seems to give d*mn...but I do. A freilikhn Oder...

-- ZIY

. ש.ב said...

נובלת חכמה Sunday, February 26, 2017 6:03:00 AM

עם נבל ולא חכם, דברים ל"ב, תרגום אונקלוס, עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו. תרגום יונתן, עמא דהוון טפשין וקבילו אורייתא ולא חכימו. ר' חנינה בר יצחק אמר שלש נובלות הן, נובלות מיתה שינה נובלות נבואה חלום נובלות העוה"ב שבת, ר' אבין מוסיף תרתין נובלות אורה של מעלה גלגל חמה, נובלות חכמה של מעלה תורה. -ברבה מד יז

וזה מה שמתרגם: עם "נבל" דקבילו אורייתא. והבן