Sunday, July 23, 2017

Glimpses of life in Budapest post WWII

Source

19 comments:

א חכם said...


דאס פורים פארשטעלונג יונגלעך איו מיידלעך אין אונגארן מעג מען! נאר אין דע ליטא טאר מען נישט זעהט אויס אזוי, הירשל שווייגט

Karl Luger said...


any topic is better than reb fishel and his eiruv fiasco, thanks.

הערשל מיליכיגער said...


. ארץ ישראל - לעם ישראל - ע"פ תורת שאבאטינסקי ותלמידו הרוצח בעגין שר"י

שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן ק"י בסופו, שלפי המקובל בשם מרן החזו"א, שדינו של השלטון בארץ ישראל הוא כמוכס העומד מאליו, שאין בו דינא דמלכותא דינא, דיניהם לאו דינא אלא גזלנותא זת"ד

Ezra said...

B''H

Did you notice that the blackboard in picture 9 had מודה אני לפניך מלך חי וקים on it, but not שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך? Does this reflect an old Hungarian nusach?

תקנת עזרא said...


אמר רבי שמעון חסידא: כינור היה תלוי למעלה מן מיטתו של דוד, כיון שהגיע חצות לילה", רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאיליו, מיד היה עומד דוד וכל"
תלמידיו והיו עוסקין בתורה, והיו יגעים ומנדדין שינה מעיניהם והוגים בתורה עד עמוד השחר

לפיכך היה אומר דוד, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, אעירה שחר, דרך השחר להיות מעורר בני אדם, אבל אני מעורר את השחר

Yankel said...

They are 5 year old children.

just saying said...

yes, Chelsea Clinton met "habucir" Marc Mezvinsky in kinder garden.

MD said...

I was 3 and went to Klausenburger kinder garden, the school bus was mixed, my father didn't like it he took me out, many others I heard complained about it than to the SR and he told them, take them out.

אתה תקנת said...


.עזרא, תרד עליך תשעה קבין בדיעבד יצא עם המקלחת, תאמר העשרה קאפיטלעך, וחוזר'חלילה

New Principal said...


How about teaching pre-1A toddlers in satmar still dripping with mothers milk k"h, that Zionism is the enemy of the Torah, even before they aloud to learn "Torah" they are already indoctrinated.

Ma Rabbi said...

Anybody know who is the tall Chassidic man in the top picture sitting between 2 women?

Ma shviger said...


its his mother and wife, from pish-pok-lodanyo probably.

shikur said...

http://www.bhol.co.il/122098/%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95.html

יום ליום said...

!יום ליום יביע אומר

שו"ת יביע אומר חלק ז - יורה דעה סימן יד: כתב בספר התקנות של ירושלים (דף מא ע"א): בשבטי ישראל הודענו נאמנה, כי יש הסכמה קדומה עשויה בכל תוקף ההסכמות מזמן קדמון לקדושים אשר בארץ המה, שרווק מבן עשרים שנה ומעלה לא יוכל לדור בעה"ק ירושלם ת"ו כשהוא שרוי בלא אשה, והנה בעתה ראינו כמה רווקים מבן עשרים שנה ומעלה שרויים בלא אשה בעה"ק ירושלים ת"ו, וטוענים שאין ידם משגת לצרכי החופה ולזון ולפרנס את נשותיהם וכו', ולכן נתוועדנו עם אסיפת חכמי ומנהיגי וטובי עה"ק, רוב בנין ורוב מנין, וחדשנו ההסכמה הקדומה, וכולנו פה אחד עלינו בהסכמה שלא יורשה שום בחור רווק מבן עשרים שנה ומעלה לדור פעה"ק ירושלים ת"ו בלא אשה, וזמן קצוב ניתן לרווקים היושבים בעה"ק מהיום ה' אייר עד ר"ח אלול לישא אשה, ואז יוכל להמשיך לדור פעה"ק כרצונו, ואם לא מצא מנוח לישא אשה, מחוייב הוא לצאת מעה"ק. "ורשות נתונה לפקידי ירושלים לכל העובר על דברינו לגרשו מן העיר ולרדוף אותו עד חרמה בכל מאמצי כחם עד מקום שידם מגעת"!!!

וכל זה הסכמנו בכל תוקף ההסכמות וכו'. וחתומים על זה הגאונים:

רבי נסים חיים משה מזרחי מח"ס אדמת קודש
רבי מיוחס בכ"ר שמואל מח"ס פרי האדמה
רבי ישראל יעקב אלגאזי מח"ס קהלת יעקב שמע יעקב ארעא דרבנן ועוד
רבי גדליה חאיון ראש ישיבת בית אל
רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי מר אביו של מרן החיד"א
רבי רפאל משה בולה מח"ס גט מקושר. ועוד

יביע אומר said...


יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת,

שמתם לב שהיום לא מדבר עם הלילה והלילה לא מעביר מידע ליום?

למה זה צריך להיות כך? אסור ליום וללילה לשוחח, או שזה מיותר להם??דבר ראשון – ברור שממשלת היום וממשלת הלילה [לשון הפסוק בבראשית], הם שני תחומים שונים, ואין מלכות נוגעת בחברתה.

והיסוד של הסדר הנכון של המחשבה והדיבור והמעשה הוא: לא מערבבים תחומים!דבר שני – כל לילה רואה את היום שלפניו איך הוא הסתיים. כל בוקר פוגש בעיניים קמות את הלילה המתרחק. אין צורך ללבן מידע תיאורטי ולא להעביר סיכומי היסטוריה. הכל גלוי ברור ונגיש.

אבל היום הזה לא פגש את קודמו, ואילולא העברת המידע המדויק – מנין ידע מה היה?!

גם הלילות אף פעם עוד לא ראו, וגם בעתיד לא יראו, זה את זה.

בשביל שלא יקרה שינוי בהעתקת התפקידים והמשכיות הפעולות, צריכים לאחד מן השניים: או להמשיך בפועל, עם חפיפה. או להביע אומר ולחוות דעה

פולסי דנורא said...

P.S. "Kafka in his dying wish asked for to be burned"

emet le'amito: "arguing with a growing group afflicted by the sad experience of a leader who left his flock to die in concentration camps while he escaped with zionist assistance is a hopeless task. frankly, his decision is not one i would like to have to make; his reaction afterwards is not surprising for a demagogue." choke.

❗ די בעלזא שיטה תש"ד

הדרך! בודאפעסט, תש"ד - עם דבריו של הרבי מבעלז ז"ל בעת בריחתו מהשואה לארץ ישראל - מהדורה שניה לא מצונזרת (1944), י"ג שבט תש"ד

ס' הדרך: "חוברת א', "דרך צדיקים" - והיא דרשת פרידה של כ"ק.. מוהר"ר מרדכי רוקח שליט"א הרב דקהל קדושים בילגורייא.. שדרש פה בחגיגת סיום מסכת של תפארת בחורים. ב' "דרך קדושים" - דברי קודש מהגה"ק צדיק הדור.. מרן אהרן רוקח שליט"א, רבינו הקדוש מבעלזא.. שאמרו פה עיר הבירה בודאפעסט טרם עלותם לארץ ישראל. ערוך על ידי רבי מנחם אהרן לעבאוויטש, הרב הצעיר דק"ק טשאפ. בודפסט, כ"ג שבט תש"ד (1944). מהדורה שניה

לאחר שנמלטו בניסים מגטו בוכניה, הגיעו האדמו"ר מבעלז ואחיו הרב מבילגוריי לבודפסט, שם שהו מחודש אייר תש"ג עד טבת תש"ד. בי"ג שבט תש"ד (7.2.1944) נדפסה ויצאה לאור דרשת הפרידה של הרב מבילגוריי מיהדות הונגריה, בה הוא מדבר על זוועות השואה בפולין וגליציה, והצורך לעזור לפליטים מארצות אלו. בהמשך הוא מתנצל על נסיעתם לארץ ישראל, ואומר בבטחון כי "הרעה לא תגיע להונגריה", ולא משום כך הם נוסעים לארץ ישראל, רק מתשוקתו לקדושת ארץ ישראל ואהבתו של אחיו הקדוש לארץ הקודש. ".. מוטל עלי החוב להודיע לכם ידידים יקרים חכמי אונגארן.. כי מי שהוא קרוב בסביבת אחי הגדול... שליט"א, יודע בודאי שלא במנוסה הולך.. "כאילו רוצה לנוס ולנסוע מכאן", רק שאיפתו ותשוקתו לעלות לאה"ק המקודשת בעשר קדושות.. וירא מנוחה - שהצדיק רואה שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלוה

ואך טוב וחסד ירדוף וישיג את אחב"י בני מדינה זו. ואת הארץ.. כי נעמה - מחמת כי שם שורה הנעם העליון (עמ' יט). בהמשך החוברת מובאים דברי האדמו"ר שאמר כי נסיעתו לארץ ישראל היא זמנית על מנת לחזור, עם הסברים מאחיו הרב מבילגוריי, שעפ"י מסורת בית אבותיהם הקדושים, אין תועלת בהתיישבות בארץ ישראל טרם ביאת המשיח (עמ' כו)י

לאחר כעשרה ימים בכ"ג שבט (17.2.1944) יצאה לאור מהדורה נוספת של חוברת זו שלפנינו, בשינויים רבים "בהשמטת דברים ביחס לעליה לארץ ישראל". אותה מהדורה מכילה כו עמ' בלבד. [לאחר כחודש, נדפסה בבודפסט מהדורה שלישית, עם הכיתוב "הוצאה שניה, אדר תש"ד", ואף היא "מצונזרת"]. לפנינו המהדורה השניה מתאריך כ"ג שבט, אך מספור העמודים שווה למהדורה הראשונה של י"ג שבט, והיא אינה מצונזרת". עכ

להתודע ולהגלות said...


❗ תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז

קטע מתשובה ארוכה שכתבה הגה"ק שר התורה והיראה התנא אלקי הדבר"י ז"ל מעיר סאטמאר להרב מצעהלים ז"ל. וזל"ש

שלו' וכט"ס אל כבוד ידידי הה"ג החסיד המפואר בנש"ק כש"ת מוה"ר לוי יצחק שליט"א, אב"ד בעיר נעוויארק יצ"ו 

אחדשת"ה באה"ר, הגיעני מכתבו ע"ד נסיעה הבחורים לאמעריקא, שמעולם לא הסכמתי שיסעו "בחורים" לאמעריקא מחמת סכנת הנפש, גם כעת אשר הפחד ובהלה במדינות אלו ר"ל, איננו מתערב בדבר ואינני אומר הן או לאו, מחמת שלא אוכל לקבל עלי אחריות "כדברי כ"ת נ"י" ומי יוכל לידע העתידות, אמנם אולי השני בחורי חמד אשר כתבתי בשולי היריעה שבמכתבם, אין להם פחד מהעתידות בלבד אלא אין רגע בלא פגע רח"ל, כי הממשלה אינם מניחים פה שום בחור שהוא חוץ למדינה, וכ"פ הי' לנו צער גדול שתפסו בחורים בשוק ובביהמ"ד גם בבית מלונם, כי מחפשים חיפוש אחר חיפוש ובקושי גדול לפדותם ובחור אחד יושב בבית האסורים זה כמה חדשים בצער גדול, וכעת נתחזקה הגזירה עוד יותר אשר מי שיחזיק בביתו בלינת לילה אחת את מי שהוא מחוץ למדינה, נענש ג"כ בעונש חמור ר"ל, מובן שהכרחו כל אלו לברוח מכאן, ואולי השני בחורי חמד הנ"ל אין להם מקום לברוח כי האחד הוא יליד פולין אשר זה יותר מעשרים שנה שבא אבותיו לאונגארן אשר הי' מעת המלחמה סלאוואקיי ועכשיו נעשה אונגארן, ונגרשו משם מחמת שהמה ילידי פולין, ומדינת פולין אינם רוצים לקבלם מחמת שזה כבר שנסעו משם, כאשר בטח שמע מאשר קרה לשם לכמה אלפים נפשות מישראל ה' ירחם, המה שמה במתבא ואין להם מנוח, ועומדים ומצפים לרחמי שמים להמציא להם רשיון לבוא "לאיזה מדינה" מובן שזה הבחור לא יוכל לבוא לבית אבותיו שהמה במחבא,  גם הבחור השני הוא יליד פעסט, יתום מאב ואם, עוד מילדותו, והתגורר פה בישיבתינו, וכעת מדינת אונגארין אינם מקבלים מי שלא נתגדל במדינתם, גם אין לו מכתבים הראוים לפי נימוסיהם, מובן שאלו שאין להם מקום מנוס ומכריחים לישיב פה בפחד ובהלה בכל רגע שלא יתפסו ח"ו, ו"בכל אלו המדינות הקרובות אין מניחים לעבור ולישיב שום יהודי שהוא מחוץ למדינה", ואין זה אלא פחד ובהלה גדולה יומם ולילה, ולא יכולתי לראות בצרת נפשם, גם המה בחורים מופלגים מאוד, ת"ח וירטי ה', יושבים על התורה והעבודה, גלל כן "יצאתי מגדרי"! לסייע להם לבוא למדינת אמעריקא מה שלא הסכנתי בכאלה! (אף שיצא מגדרו לא הי' יכול להציל אף אומלל אחד אף "שרצה", ואף אחד לא היה  באמעריקא לעזור! או חיים שר"י בלאנדאן לסייעם לאר"י. המעתיק) כי הנני חושב זה למצוה להצילם מצרה כזו וה' ירחם! ... עיי"ש

להתודע ולהגלות said...

שליא הפיכה said...
For those who blame the European Orthodox leaders, not letting the "6 mil orthodox" European Jews to migrate to palestine! read on:

in the words of rabbi Joseph Zvi Dushinski, to the U.N.

"However, it is a regrettable fact that a serious blunder was committed at the time by recognising first the leaders of Zionism and then the Jewish Agency as official representation of the Jewish population and by handing the keys of immigration to that body which consists of zionists and non-zionists who are united in the "opposition" to the application of religion to public life and they have succeeded in bringing to this country free-thinking people like themselves "who blocked the way of immigration to myriads of Orthodox Jews"!!! Only after prolonged and forceful representations supported by the Government of Palestine did they agree to issue "small numbers" of certificates for immigration also to Orthodox Jews".

Thursday, March 31, 2016 1:00:00 PM

המאיר said...


ואתא שונרא Wednesday, July 19, 2017 10:35:00 AM

אויך שרייבט ער: צים בי"ד צדק של העדה החרידית; ער האט געזעהן אין החומה באטיטעלט מען הרבי מסאקמער בלשון 'איש האלוקים' הלמאי די תורה שרייבט דאס נאר אויף משה רבינו און ווי קימען זיי צו שרייבען אזאנס אויף סאקמערער רבי, ועוד.. ווען וכוי

--------------------------------

הגה"ק משאץ ז"ל שרייבט אין זיין ספר "דעת שלום" וויא ער רעכענט אויס די "נוטרי ברית" בכלל ישראל כגון; יעקב אבינו ע"ה, הר"ר יחיאל מיכל מזלאטשוב ז"ל, והאדמו"ר 'מבעלזא' שיחי' - הר"א ז"ל. וד"ל