Sunday, July 23, 2017

Glimpses of life in Budapest post WWII

Source

15 comments:

א חכם said...


דאס פורים פארשטעלונג יונגלעך איו מיידלעך אין אונגארן מעג מען! נאר אין דע ליטא טאר מען נישט זעהט אויס אזוי, הירשל שווייגט

Karl Luger said...


any topic is better than reb fishel and his eiruv fiasco, thanks.

הערשל מיליכיגער said...


. ארץ ישראל - לעם ישראל - ע"פ תורת שאבאטינסקי ותלמידו הרוצח בעגין שר"י

שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן ק"י בסופו, שלפי המקובל בשם מרן החזו"א, שדינו של השלטון בארץ ישראל הוא כמוכס העומד מאליו, שאין בו דינא דמלכותא דינא, דיניהם לאו דינא אלא גזלנותא זת"ד

Ezra Hoerster said...

B''H

Did you notice that the blackboard in picture 9 had מודה אני לפניך מלך חי וקים on it, but not שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך? Does this reflect an old Hungarian nusach?

תקנת עזרא said...


אמר רבי שמעון חסידא: כינור היה תלוי למעלה מן מיטתו של דוד, כיון שהגיע חצות לילה", רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאיליו, מיד היה עומד דוד וכל"
תלמידיו והיו עוסקין בתורה, והיו יגעים ומנדדין שינה מעיניהם והוגים בתורה עד עמוד השחר

לפיכך היה אומר דוד, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, אעירה שחר, דרך השחר להיות מעורר בני אדם, אבל אני מעורר את השחר

Yankel said...

They are 5 year old children.

just saying said...

yes, Chelsea Clinton met "habucir" Marc Mezvinsky in kinder garden.

MD said...

I was 3 and went to Klausenburger kinder garden, the school bus was mixed, my father didn't like it he took me out, many others I heard complained about it than to the SR and he told them, take them out.

אתה תקנת said...


.עזרא, תרד עליך תשעה קבין בדיעבד יצא עם המקלחת, תאמר העשרה קאפיטלעך, וחוזר'חלילה

New Principal said...


How about teaching pre-1A toddlers in satmar still dripping with mothers milk k"h, that Zionism is the enemy of the Torah, even before they aloud to learn "Torah" they are already indoctrinated.

Ma Rabbi said...

Anybody know who is the tall Chassidic man in the top picture sitting between 2 women?

Ma shviger said...


its his mother and wife, from pish-pok-lodanyo probably.

shikur said...

http://www.bhol.co.il/122098/%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95.html

יום ליום said...

!יום ליום יביע אומר

שו"ת יביע אומר חלק ז - יורה דעה סימן יד: כתב בספר התקנות של ירושלים (דף מא ע"א): בשבטי ישראל הודענו נאמנה, כי יש הסכמה קדומה עשויה בכל תוקף ההסכמות מזמן קדמון לקדושים אשר בארץ המה, שרווק מבן עשרים שנה ומעלה לא יוכל לדור בעה"ק ירושלם ת"ו כשהוא שרוי בלא אשה, והנה בעתה ראינו כמה רווקים מבן עשרים שנה ומעלה שרויים בלא אשה בעה"ק ירושלים ת"ו, וטוענים שאין ידם משגת לצרכי החופה ולזון ולפרנס את נשותיהם וכו', ולכן נתוועדנו עם אסיפת חכמי ומנהיגי וטובי עה"ק, רוב בנין ורוב מנין, וחדשנו ההסכמה הקדומה, וכולנו פה אחד עלינו בהסכמה שלא יורשה שום בחור רווק מבן עשרים שנה ומעלה לדור פעה"ק ירושלים ת"ו בלא אשה, וזמן קצוב ניתן לרווקים היושבים בעה"ק מהיום ה' אייר עד ר"ח אלול לישא אשה, ואז יוכל להמשיך לדור פעה"ק כרצונו, ואם לא מצא מנוח לישא אשה, מחוייב הוא לצאת מעה"ק. "ורשות נתונה לפקידי ירושלים לכל העובר על דברינו לגרשו מן העיר ולרדוף אותו עד חרמה בכל מאמצי כחם עד מקום שידם מגעת"!!!

וכל זה הסכמנו בכל תוקף ההסכמות וכו'. וחתומים על זה הגאונים:

רבי נסים חיים משה מזרחי מח"ס אדמת קודש
רבי מיוחס בכ"ר שמואל מח"ס פרי האדמה
רבי ישראל יעקב אלגאזי מח"ס קהלת יעקב שמע יעקב ארעא דרבנן ועוד
רבי גדליה חאיון ראש ישיבת בית אל
רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי מר אביו של מרן החיד"א
רבי רפאל משה בולה מח"ס גט מקושר. ועוד

יביע אומר said...


יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת,

שמתם לב שהיום לא מדבר עם הלילה והלילה לא מעביר מידע ליום?

למה זה צריך להיות כך? אסור ליום וללילה לשוחח, או שזה מיותר להם??דבר ראשון – ברור שממשלת היום וממשלת הלילה [לשון הפסוק בבראשית], הם שני תחומים שונים, ואין מלכות נוגעת בחברתה.

והיסוד של הסדר הנכון של המחשבה והדיבור והמעשה הוא: לא מערבבים תחומים!דבר שני – כל לילה רואה את היום שלפניו איך הוא הסתיים. כל בוקר פוגש בעיניים קמות את הלילה המתרחק. אין צורך ללבן מידע תיאורטי ולא להעביר סיכומי היסטוריה. הכל גלוי ברור ונגיש.

אבל היום הזה לא פגש את קודמו, ואילולא העברת המידע המדויק – מנין ידע מה היה?!

גם הלילות אף פעם עוד לא ראו, וגם בעתיד לא יראו, זה את זה.

בשביל שלא יקרה שינוי בהעתקת התפקידים והמשכיות הפעולות, צריכים לאחד מן השניים: או להמשיך בפועל, עם חפיפה. או להביע אומר ולחוות דעה