Sunday, January 21, 2018

מלוה מלכה לכבוד י"ט כסלו שנת תשע"ח - נאומו של הרב יחיאל קלמנסון, ר"י תו"ת ליובאוויטש בעי"ת ברינוא, צרפת

4 comments:

חב"דגדיא said...

!החידוש הזה לכם

רב קלמנסון ידוע ביכולתו כבעל הסברה נפלאה ובכתיבת חידושי תורה. עד כה הוציא לאור מחידושיו עשרות ספרים. בצורה יוצאת דופן, ספריו יוצאים לאור על ידי 'מכון ירושלים', המדפיס בדרך כלל רק ספרים מתורתם של גדולי התורה בדורות הקודמים ולא עוסק בהדפסת ספרי חידושי תורה ממחברים בני זמננו

http://old2.ih.chabad.info/index.php?url%253Darticle_he%2526id%253D63177#!g=1&tag=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%93%D7%9C%20%D7%A7%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F

שעפטיל כהן said...

ב טבת התשע"ב, "באנטורפען מתקיים מדי שנה "ירחי כלה" בעיתות ובזמנים אשר מקומות העבודה סגורים, אז באים המוני משתתפים לשמוע בכל יום וים שיעורים תורנים מרבני העיר, וגם מרבנים אורחים מכלל אירופה. היום היה הנואם המרכזי הרב יחיאל מענדל קלמנסון ראש ישיבת תות"ל בברינוא, צרפת שמסר שיעור בנושא בית הבחירה ושייך את הכל לימי החנוכה. רבים באו לשמוע את שיעורו בבית מדרש דחסידי באבוב" ע"כ
----------------------------------

מתני' : ולא היה "מכה באבוב" של נחשת אלא באבוב של קנה, מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחליק יפה? -ערכין י. וצ"ע

חמין מלוגמא said...

מלוה מלכה לכבוד י"ט כסלו הרב זאב כ"ץ, הרב לייבל אלטיין שנת תשע"ח

https://youtu.be/7yeWKQ8LY-A

Anonymous said...

He speaks beautifully,in a beautiful yiddish, and even an amhaaretz like me can understand him.