Sunday, October 14, 2012

?וואס גייט דא פאר

Pictured is the Makover Rov of Kiryat Atta, Israel.

 


צוויי אתרוגים, בינטלעך הדסים מחוץ די לולב

 any answers?

51 comments:

azigra said...

Chernobiler Mingah (and if it wasnt, it is now.)

...בעל מקובל said...


ע"פ קבלה ליטול תשעה הדסים ואוגדים עם הלולב כך ראיתי שהמהר"י ט"ב זצ"ל עשה, אבל למחזה זו אינו יודע מה זה ואם ת"ח הוא אינו רשאי להרהר אחריו

Anonymous said...

Finally something really original!

Beats going to museums/fighting with brothers/rainbow bekitches/hour long nanuim...

Anonymous said...

שני אתרוגים, בל תוסיף

Bobov Chusid said...

after this person is a mechuten of the belz rebbi of today. belz was an extreme tiny one dirty muddy street village, located near the big city of lemberg.
therefore this person thinks he has to use 26 haddasim and 2 esrogim. if everybody would use 26 this person would use the bush itself.

in Bobov were halacha plays the biggest role, every minhag has its halachig roots.

in bobov you`ll never see our great holy leader make a clown of himself or a joke from the mitzvas.

einsteins brother said...

true indeed this is the father-in-law of aron mordchai rokeach son of belz rav.

will the son-in-law go in his footsteps? I hope yes.

by the way this is the "makev rav" from petach tikvah, not some random person out there.

Yanover said...

Ones chazon Ish and the other is a Yanover! :)

select profile said...

The haddasim are for sniffing.

Munkatch said...

Realy!? And where is the מקור for the מנהג of telling the גוים to build the פארענטשעס on shabbos and yom tov? Whats with בנין וסתירה? אמירה לעכו״ם?

BMG Bum! said...

select profile said: "The haddasim are for sniffing."


לייקוואדער גראביאנג! אמר רבה, הדס של מצוה – אסור להריח בו

הדס של מצווה, אסור להריח בו בכל שבעת ימי החג, אפילו בשבת. אבל באתרוג, מותר להריח בו בשבת, ומברכים עליו הנותן ריח טוב בפירות

moshe moshel said...

If its inside the eiruv its muttar, smoking too.

moshe moshel said...

Bum, are those haddasim being carried in a way that remotely resembles being part of kiyum hamitzva?

הדס שוטה said...

Anonymous said...
שני אתרוגים, בל תוסיף
------------------

תוספות כתבו שאפילו נותן כמה הדסים וכמה ערבות בלולב אין זה בל תוסיף, וכן פסק הרמב"ם, אולם יש מפקפקים כשהוא באגוד! אבל בלא אגוד? מהו השאלה

אולם שני אתרוגים לברכה השו"ע פוסק שאין להוסיף על לולב אחד ועל אתרוג אחד, אבל להושענות? אפשר דמותר, וזה בשני אתרוגים כשרים, אבל במורכב הוא אינו נחשב לאתרוג כלל הוא אתרוג חסר הוא, אתרוג אמרה תורה ולא מקצת אתרוג,ואפשר שמפקפק אם הא"י אתרוג - שמסתמא קיבל מהבעלזער - אם הוא כשר בכלל, ומשום דרכי שלום נטלו לההושענות

Leroy said...

So what is the answer?

מונקאטשער-פון-אמאל said...


התמונה הוא ברור בהושע"ר ערב השמיני שכבר קיום מצות נטילת לולב כל שבעה, ומה איכפת כמה מהמינים הוא אוחז, יותר איכפת לי שהוא מהזקינים שנשאר בבעלז.., ועליו אוכל לומר אם אין דעת הבדלה מניין! להבדיל בין-בעלז-פון-אמאל להיום, ובין כמה אתרוגים ולולבים צריכים לסבב הבימה

tibi lotzi said...

Hudes Shotah
"אולם שני אתרוגים לברכה השו"ע פוסק שאין להוסיף על לולב אחד ועל אתרוג אחד, אבל להושענות? אפשר דמותר"
according the Mechaber its osser but the Mugen Avroham and the Taz are more lenient, its valuable to note the Rambam only mentions 2 Lulavim but not 2 Esrogim

Fievish Hubivner said...

Bobov Chusid
"in Bobov were halacha plays the biggest role,"
where do they know halocha from? which Masseh bichel is their source?

Fievish Hubivner said...

Baal Mekubel
"ע"פ קבלה ליטול תשעה הדסים ואוגדים עם הלולב כך ראיתי שהמהר"י ט"ב זצ"ל עשה, "
taking multiple hadasim is already from the Geonim era... not particular Kabalah....

The Bray of Fundie said...

I pity the man. can you imagine how many endless hours he must have spent examining the Sheelush of all of those bahdei Hadas????

Fievish Hubivner said...

Bray
accoding to halacha you dont have to check them all

The Bray of Fundie said...

i was making a funny

BMG Bum! said...

Fievish Hubivner : "ע"פ קבלה ליטול תשעה הדסים, "taking multiple hadasim is already from the Geonim era... not particular Kabalah....
--------------
To take 9 hadasim (not multiple) is according kabala!

Tibi lotzi and Fievish Hubivner et al. Please sop talking halacha, so people will not know what a bunch am haratzem Lakewood produces, keep up with your gossip trash collection service from all the masei biclich you quote. btw don't they learn even cufetz chaim on gossip in lakewood anymore?

קלאטץ קשיא said...


הטעם שאוגדין הלולב עם הד' מינים לרמז להד' כיתות בישראל, יבוא אלו ושתכפר על אלו, שמעתי מגדול אחד 'הנודע בשערים' שמרמזים על זה דוקא ורק בסוכה ששם יש שמירה וסגולה "לחסות מזרם וממטר" אבל בכל שנה צריכים להתבדל מהם

אולם בבעלז החדש שמתקרבים 'המינים' שונים בכל השנה, למה הוא המאקאווער צדיק שיחי' מפריד המינים דוקא בסוכות?!

Alex said...

I'm no expert on this at all, but I seem to remember seeing pictures of the Lubavitcher Rebbe with multiple Hadasim in his set of Daled Minim.
What was the story with that?
(I mean this in full respect. I honestly want to know what that was about.)
Thanks.

למען ידעו said...

alex: "I honestly want to know what that was about."

!!!דידן נצח

Kapisher Ruv said...

Alex
"I'm no expert on this at all, but I seem to remember seeing pictures of the Lubavitcher Rebbe with multiple Hadasim in his set of Daled Minim.
What was the story with that?
(I mean this in full respect. I honestly want to know what that was about.)"
the question is not on the multiple Hadasim, this is brought down in the poskim, but the Makever has the Hadasim out of the Igud.....

tibi lotzi said...

Kelotz Quiestion
"הטעם שאוגדין הלולב עם הד' מינים לרמז להד' כיתות בישראל, יבוא אלו ושתכפר על אלו, שמעתי מגדול אחד 'הנודע בשערים' שמרמזים על זה דוקא ורק בסוכה ששם יש שמירה וסגולה "לחסות מזרם וממטר" אבל בכל שנה צריכים להתבדל מהם"
Good vort but why do we include on Yom Kippur night the Avieryonim... are we then in the Sukah...tell that Jew hater I have a better vort.. that this is the answer on the Midrash of Rishon Lecheshbon Avoinis... the sin of too much ahavas Yisroel on Sukahs..Dalet Minim... Kol Hoezrach Beyisroel... they are too much Ahavas Yisroel

Anonymous said...

look at how many hadasim they used in the time of Bar Kochba.

http://cojs.org/cojswiki/images/c/c6/Bar_Kokhba_Coin_Front.JPG

roeh said...

look how many hadasim were used 2000 years ago

http://cojs.org/cojswiki/images/c/c6/Bar_Kokhba_Coin_Front.JPG

BMG Bum said...

tibi lotzi: "Good vort but why do we include on Yom Kippur night the Avieryonim"

אדרבה משם ראיה אז מ'טאר נישט, אין מ'בדארף מאכ'ן אנ התרת נדרים דערויף אז חאטשע בליל יו"כ זאל מען יא מעגן

אוי וויי כ'האב שוין ווידער עובר גיווען אויפן, אל תען כסיל בעוולתו, אין אויפן דע מה שתשיב

BMG kup said...

Kapisher Ruv : "the question is not on the multiple Hadasim, this is brought down in the poskim, but the Makever has the Hadasim out of the Igud..."

Alter grober ying calls himself a Ruv! Don't you see this episode is on Hashana Rabah! he has on his kitel and the Igud (3) of The lulav is clearly gone! which is being done right after halal! so no more Igud Kapish! chsidishe seforim call this "the un- fastening of the Kala"! go talk to a BMG kup.


פני הכלב said...

tibi lotzi: "I have a better vort.. that this is the answer on the Midrash of Rishon Lecheshbon Avoinis... the sin of too much ahavas Yisroel on Sukahs..Dalet Minim... Kol Hoezrach Beyisroel... they are too much Ahavas Yisroel"

Three strike outs!
מגלה פנים בתורה שלא כהלכה
מגלה פניך בע"ה שלך
מגלה פני הלוט, בגאוה ובוז
A true BMG Bum!

mendel the berliner said...

Fievish Hubivner : "accoding to halacha you dont have to check them all"

Yes you do, But because of that we take three hadasem not one! so that togheter they are hopefully kosher

BMG Lamden said...

tibi lotzi : " according the Mechaber its osser but the Mugen Avroham and the Taz are more lenient, its valuable to note the Rambam only mentions 2 Lulavim but not 2 Esrogim"

No Kidding!
רמב"ם הלכות לולב
כמה נוטל מהן לולב אחד, ואתרוג אחד, ושני בדי ערבה, ושלושה בדי הדס. ואם רצה להוסיף בהדס, כדי שיהיה אגודה גדולה מוסיף ונואי מצוה הוא. אבל שאר המינין--אין מוסיפין על מניינם, ואין גורעין מהן ואם הוסיף או גרע, פסל

השו"ע פוסק שאין להוסיף על לולב אחד ועל אתרוג אחד אבל ניתן להוסיף ערבות והדסים

tibi lotzi said...

BMG BUM
"אדרבה משם ראיה אז מ'טאר נישט, אין מ'בדארף מאכ'ן אנ התרת נדרים דערויף אז חאטשע בליל יו"כ זאל מען יא מעגן"
the Avirunim of Kol Nidrie means Rebbes as Reb Aron and his brother Reb Zalman who are in cherem for going to secular courts, its not us regular yiddelech,look in the Mordechai in Yuma...
"אל תען כסיל בעוולתו, אין אויפן דע מה שתשיב"
you can plead the 5th and not answer

Anonymous said...

lubavitch use 3,6,9,12,15,18+ since one may add more haddasim no more than 2 arovvos...

SY said...

Lubavitch does NOT ever use 15...

mutty said...

yo tzig wake up dude you falling asleep on us. im staring to think of going else where.

Anonymous said...לזה ששאל אודות ריבוי ההדסים של הרבי מליובאוויטש

ראה רמב"ם פרק ז מהלכות לולב
הלכה ז ואם רצה להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולה מוסיף ונויי מצוה היא אבל שאר המינין אין מוסיפים על מנינים ואין גורעין מהן ואם הוסיף או גרע (פסול)
רבינו אברהם בן הרמב"ם הביא שהרמב"ם חזר ותיקן כאן לא פסל

וראה מאירי סוכה לא ע"א ושו"ת הרשב"א ח"א סימן תקלה

וראה תשובת הרמב"ם (מובא בדף האחרון ברמב"ם לעם לספר זמנים)
"ואמנם הערבה אני רואה שאין ראוי להוסיף בה על שני בדים כמו שאין ראוי להוסיף על לולב אחד ואתרוג אחד וזולתינו מן הגאונים מתרים בהוספת ערבה כמו שמותר להוסיף בהדס ואנחנו אין דבריהם אצלנו חזק אלא הוספת ההדס מצאנו כתוב
ר"ל בהושענא וכל דבר שלא נמצא אותו כתוב בבאור לחכמים שהוא מותר נשאיר אותו על גבולו"
וראה במגיד משנה על הרמב"ם ובב"י סימן תרנא.

הראב"ד הרא"ש בסוכה סימן יד והטור בסימן תרנא חולקים ומתירים להוסיף בהכל,
והרא"ש ורבינו ירוחם מביאים שהרמב"ם נשאל ע"י חכמי פרובינצא והוא חזר בו והתיר להוסיף בהכל.

בשולחן ערוך סימן תרנא כותב המחבר "ולא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד אבל בערבה והדס מוסיף בה כל מה שירצה"
וכן כתב הב"ח

איך שיהי' בהדס בטח מותר להוסיף ואדמו"רי ליובאוויטש הוסיפו בהדסים,

Anon II said...

Anonymous said. ----
"Friday, October 19, 2012 9:00"

Such a lamden "Anonymous"? what a loss! ? הראינו נא את כבודיך

Rumsfeld said...

mutty: yo tzig wake up dude you falling asleep on us. im staring to think of going else where."

Hirshel, Mutty sounds Nutty! you might want to report his threat to Home Land Sec.!

בעלזער-פון-היינט said...


הערשל'ס-לייזער די ארצי גנבים.. וואס זענען נתעשר גיוואר'ן ממונם של הקדש! משקיע גיווען א מ-ר באשדוד ובעיר הבירה ה-ק! ועוד אצבעו הקטנה נטוי' על..! גייט יעצט ארויס א קעג'ן בריסק וכל קדושיו עמו! צו פארזיכערן זיין ממון גזל בעיר ד' שמה! והמב"י

פאלגט נאך די קומענדיגע נייעס!!! אט אה דא

.ר' ישוע ל said...

בעלזער-פון-היינט "----"


זייט מוחל ביטע אויפקלערן די פרעמדע ר"ת, רמזים, אין נוטריקן'ס, פון דע אזוי גערופענע פרשת הערשל'ס-לייזער

.פון פאראויס א דאנק

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

זאל דער "בעלזער פון היינט" מוחל זיין און נישט האקען קיין טשייניק

בעלזער-פון-היינט said...


ר' ישוע טייערער, אין אלע יונגע מיט ליינערס. קוקט אויס איהר זענט פונם נייעם דור אשר לא ידע את התחבולות.. דרכי השליט הידוע! לשמצה בקמיהם.. סיי וואסיי דאס איז נישט גיאייגנט פאר מינדער יעריגע!. ואין להאריך עכשיו ביותרת מן הכבד

ר' ליפא said...

בעלזער-פון-היינט said: " דאס איז נישט גיאייגנט פאר מינדער יעריגע "


א דאנק פאר אייער פארזיכטיג קייט, אבער שאצט ניט אונטער דעם היינטיגן דור! ובתלמידי יותר מכולם

רעמאוויטש, א פישפלאקדיינער said...


הגם שלא מן הענין, פארט אויפמערק זאמדיג די פאמיליע פון הערשל'ס-לייזער, אין די אלטע היים האבן זיי גיהאנדלט מיט צואת הסיס, דאהי מיט פאמפערס! איו אצינדע מיט צואת הפה! אין מיט גלאט צואה! והמב"י

מושב בנ"י said...


ר' רעמאוויטש, פון פיש-פלאק-דיינער

נ"ב: והם סוחרים עכשיו גם במתי צואת ישמעלים וטערק'ן

י.י. זהב said...

איך הער אצינדע ס'איז דא א מחאה נמרצה פארן "בית הידוע" פון הערשל'ס-לייזער! אויף די ראס שטרוז אין ברוקלין דעם קומענדיגן מוצ"ש! ווייסט איינער מה זה ועל מה זה

?מה יום מיומים

בעלזער-פון-היינט said...

י.י. זהב : ווייסט איינער מה זה
? ועל מה זה, מה יום מיומים


דאס איז א פארפלאנטערט ענין פון להציל ממוניו שגזל, חטאיו בצדקה פרוק בממוניו שגזל, כבוד ת"ח.. לשדרן של א"י שהפך את עורו!, ברם טובל ושרץ בידו! שאף 'קאפקא' לא הבין ענינו ולהעמד הדבר על בוריו

בעלזער-פון-היינט said...

בעלזער-פון-היינט
"א פארפלאנטערט ענין פון להציל ממוניו שגזל"

!ברוך שכוונתי

בואו של ר' אברהם סלאנים לניו יורק במשלחתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא וארגן לו הפגנות בווילימסבורג

אליעזר מי שהמציא את שיטת ה'לא יחרץ' עוד לפני עשרות שנים כששילם לדוד שמידל שישתוק ולא יעשה בעיות כאשר בנו את הקריה הסאטמארית
בירושלים מעל גבי מערות וקברים

http://bshch.blogspot.com/2012/10/blog-post_7416.html