Thursday, August 2, 2018

מאה שנה לפטירת מרן הגר"ח הלוי זצ"ל1 comment:

אזמר בשבחין said...

מסופר, כי כאשר נסעו הגר"ח ואדמו"ר הרש"ב יחד בדרכם לאסיפה, ועברו דרכם בעיירות שונות, באו החסידים לקבל את פניו של אדמו"ר הרש"ב, ואילו את הגר"ח לא באו לקבל. אמר הגר"ח: עכשיו אני מבין את החילוק בין חסידים למתנגדים. החסידים מכבדים את רבם בחייו, אך כאשר רבם נפטר הם קוברים אותו מיד ללא שהיות והספדים. לעומת זאת, המתנגדים מכבדים את רבם דווקא לאחר פטירתו, ואז הם מכבירים בהספדים ארוכים, אך בעודו חי אינם מעוניינים לכבדו. -תורת חיים לפרשת ויקרא עמ' קי"ב

הגאון ר' חיים כותב על הרבי מהורש"ב את התוארים דלהלן: ברכה מרובה לכבוד הרב המאוה"ג סוע"ה - המאור הגדול סיני ועוקר הרים - מפורסם בתורתו ויראתו וצדקתו ומעשיו מכריזין, לזכות הרבים כוננו וכו' מוהר"ר שלום דובער שליט"א, וכ"ט לכ"ג - וכל טוב לכבוד גאונו - הרמה שליט"א