Friday, January 1, 2016

משהו הזוי בעולם של ספרי הלכה

The title of this post was how I received the file via e-mail. We can relate, however. It does look הזוי. At least in the world of Bene Beraq. Kind of like, if you don't me show me how Reb Chaim points with his index finger to point by וזאת התורה I won't believe it, and I'll use my pinkie. But מרובים צרכי עמך, ועמך ישראל צריכים פרנסה, so these will now be all the rage: illustrated sifrei hanhogos. And davka from so-called Litvishe.  It'll only cost you in the vicinity of $35, and it can take the place of Architectural Digest on your coffee table. That way you'll have תורה וגדולה במקום אחדץ Get it?

  Rav Chaim All

7 comments:

Shloime said...

You're lucky he doesn't have a picture of מקנח בשמאל!

אחיך דרוש said...

כל פירצה שאינה באה מהגדולים אינה פירצה. ב״ר פכ״ו

נא שכל כותב: שטעלט'ס ענק פאר מחזור דברי יואל איבערגעקוקט דורך רבי'ן זי"ע מיט זיינע הגהות, און מיט בילדער אויף אלע מנהגים...ע"כ 

הקב"ה יהב חכמתא לחכימין

הבלוג הנקרא "איי וויי וועלט" הם מתפטמטים דעתם להידועים לקטני אמנה וקטני שכל, הם מהפותחים על שני (או שני רבע¿) סעיפים, יושבים על המשבר ועוד לא החליטם הלנו הם או לצערינו, ועד אז בערבוביא הם באים לומר על העיקר טפל ועל הטפל עיקר, וכ"פ רק מחסרון ידיעתם או אחד בחשאי זורע השקפותיו הגמגם בתמימי לב ודעת

לדוגמא האחראים יודעים שרוב קוראיו הם מדור החדש של חסידי סאטמאר, ומפני מה הוא "מתעלה" מעשה קלות של נערים להעמיד צלמים בספרי קודש, קטן בסאטמאר אף דהיום, יודע שרבם הקדוש הי' בניגוד חריפה לצלמים, (כל הצלמים מעמו הי' בחשאי מאוד, וגרם לו צער גדול אשר בעיני ראיתי כ"פ! והדברים ידיעום) - ומה הם עושים או לא עושים - זה לא איכפת כ"ז שהם לא משקרים לאמור על אסור מותר ועל מותר אסור! ובאמת אף היום בלימודם לתינוקת הם לא מדפיסים צלמים מאנשים. הדבר"י הקפיד אף שלא להסתכל בתמונת בכלל, ואף כשהראה לו תמונות של צדיקי בית הוריו לא רצה להסתכל בה בשו"פ

האייוועלט, עושה מעשה עמלק להתקרר האמבטיה של השרידים מהחרידים, לאמר שגם זה כבר התירו "החכמים" להעמיד צלם בספרי הק' ואף כמו הידור הוא . זה עוולה גדולה יותר מכל הבלוגים שדעתם ידועים לשמצה ולא משקרים לאוהבם דבריהם

כדאי לציין הדבר"י הקפיד שלא יעשה כמתכינתו אף בהכרעותיו, ובודאי שלא להדפיסם, וכ"א תעשה במנהגיו כמנהג בית אבותיו . ובוודאי כפי פסקי השו"ע. תמונת מאן דכר שמיה

הדבר"י כותב בתשובה ארוכה ולהלכה! בדבר היתר כהן לינשא לשביה אחר השואה, ובסוף כותב לשאול גם את חכמי ירושלים אם הם יסכימו לפסקו, אבל ח"ו לשאול ברבנים הנוטים לציונות כי הם לא בעל סמכים על שום הלכות! עיי"ש

הרב שמריהו יוסף חיים קנביסקי הי' ממועצי גדולי התורה דדגל המינות פארטי "דגל התורה" שמה, הוא הי' האחראי על העיתון הצהובה הידוע לשמצה "יתד נאמן" הוא וספריו הם מקובלים לספרי קודש והמפורסים א"צ ראי'. אולם למה לנו נפק"מ הציורים החדשים דברים אשר לא שערים אבותינו ואף מנוגדים הי' להם! אם לא מפני להחשיבו ולהתגדל בעיני "תמימי לב", לגדולים אשר לא מאתנו המה

במדרש תנחומא ובמגילה כ"ח (פרשת תולדות ח')  מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע

ביערות דבש, מזהיר מאד שלא להיות בתוך הבית צורה מצויירת בכותל או בלוח. ואף שעל פי הדין אין איסור רק בצורה בולטת, מ"מ יש להזהר ממנו. וכאין זה מובא בכמה ספרי צדיקים דבריהם להזהר על הקליפות דתמונות. ואף יש מאות סיפורי צדיקים ע"ז, והדברים ידועים! ומה הרבותא ומה התועלת תהי' להעממין להעמיד צלמים בבית השם ולשטף עוד יותר מוחם בזה

skvrer mohl said...

how about MbP ?

אנ ע"ה פון אמאל said...

הירשל אמאל איז גענוג גיווען א דרך החיים אבער א גרעבערע קיצור ש"ע, דערנאך די חסידים מיט א ש"ע הרב, די איביריגע מיט א משנה ברורה. היינט ציטאג קומט ארויס גאנצע פאליצעס מיט קיצורים אין ארוכים כסדר.. אנה יכנס כל הפשטן הזה? היכן הפיקח אחד? עם ניצוץ שלו שישרפו את הכל

חז"ל אמרו: "אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד" -נדרים כב: ברוב "חכמה" רוב כעס! הרוב חכמה דהיינו רובה הספרים, בא מרוב עוונות.. וד"ל

Anonymous said...

אנ ע״ה פון אמאל
אפילו קיין אידיש קענסטו
אבער=but, אדער=or
כ׳ווייס אז אונגארישע האבן אלס פארדרייט, איי דאונט בלעים יו.

אנ ע"ה פון היינט said...

די שמחה פון אנ ע"ה איז אז ער טרעפט א גרעסערן ע"ה, שמח תשמח "רעים" האהובים

ר' עמרם חסידא said...

הגם שאין כאן מקומו וכבודו! מ"מ במקום שיש חילל ד' אין חולקין כבוד

הערה בראשונה: מעולם תמהתי על הבית בריסק! מ"מ הם לא מנהיגי ישראל לעמוד על נס הפוסעים על "השתי שיטות" ועכשיו הבאר הדבר שהם אינם מסוגלים להנהיג ואף לא לעקוב.. תקוע הם במחשבותיהם וכידוע דבמחשבות שבמח יש במציאות שתי שיטות! אבל לא בלב, ולמעשה שבלב תליא אינם מסוגלים לעשות. כי לב אין?. ואכמ"ל

קראתי בחוצות. הגאון הגדול ר' אברהם יהושע סולווייציק תוקף את "המחבלים" ואומר:

אני לא אוהב לדבר על זה, כי כל מה שאגיד מפרשים, הבהיר, הללו אומרים שאני שייך לצד הזה והללו אומרים שאני שייך לצד השני. אבל באים בטענות אליי מדוע אינך מדבר. ראשי ישיבות באמריקה מתלוננים ומדברים עם גבירים שאני לא מדבר כלום
מה אני יכול לומר? יש כאלו שרוצים שאני אגיד שאסור ללכת לצבא. וכי אני הוא זה שצריך להגיד את זה? וכי יש בכלל צד אחרת? מה שקורה זה שיש כאלו שמפרסמים כאילו בבני ברק מתירים ללכת לצבא, והמחבלים עושים "ויצעקו" שאסור, ויוצאים עם מחאות גדולות. ובכך הם רק מזיקים, שכן חוץ מזה שזה שקר, הרי גם לו יהי שזה נכון, הרי היה צריך להסתיר את זה, לנגב את זה, שלא ידעו מזה. כי עכשיו יש כאלו שרואים ואומרים, הנה אני יכול ללכת לצבא, יש בבני ברק כאלו שמתירים. מי שבאמת נלחם נגד הצבא לא היה מפרסם דברים כאלו

בכלל, כל מה שמספרים בענין הגיוס הכל שקר וכזב. כלום אין להם בראש, כל היום צועקים גיוס גיוס. אין גזירת גיוס! לא הולכים לקחת אף אחד בכפייה! סתם עלילות! יש לי מידע שהם הולכים ומדברים עם הכתבים החילוניים, ונותנים להם כתבות, ואח''כ הם יוצאים וצועקים: הנה, ההוא כתב... הם גם מצטטים את דברי חברי הכנסת שאומרים כך וכך, וזה כלום, כי תמיד היו שתדלנים שהלכו ודיברו עם השלטונות איך שצריך לדבר איתם, והתייחסו לזה בהתאם, כולם יודעים שלנו זה לא נוגע, כך היה בכל הדורות, מה זה קשור אלינו? זה הבוץ שהם מטפלים בו. הגרא"י הוסיף כי גם על גדולי ישראל יש לו ביקורת. מאידך, יש הרבה בעיות בבני ברק. כשאני מדבר ככה חושבים שאני מתכוון למישהו, אבל לא, כבר שלושים שנה אני מדבר נגד בני ברק, רק האנשים התחלפו. אכן אין חדש במה שאני אומר, אני רק חוזר על זה כל הזמן. לוקחים תקציבים, ועל ידי זה יש לשלטונות השפעה, וכך מידרדרים, עד כי מי יודע לאן עוד אפשר להגיה, אלו הצועקים הם בכלל מהמודרנים והכל שקר, אני מדבר על הפרומע. סיים ראש ישיבת בריסק את דבריו החריפים. ע"כ


הערה: מעולם תמהתי על הבית בריסק! מ"מ הם לא מנהיגי ישראל לעמוד על נס הפוסעים על "שני
שיטות" ועכשיו הבאר הדבר שהם אינם מסוגלים להנהיג ואף לא לעקוב.. תקוע הם במחשבותיהם וכידוע דבמחשבות שבמח יש במציאות שתי שיטות! אבל לא בלב, ולב אין. ואכמ"ל