Saturday, January 30, 2016

מאמרי חסידות מאדמו"רי חב"ד, פרשת יתרו, ד"ה וידבר אלקים, ועליהם מאמר וביאור מכ"ק הר' הלל הלוי מפאריטש, יו"ל לראשונה מכת"י מעתיק, י"ט שבט, תשע"ו‎Box.com link

1 comment:

כולל תהלים said...

הירשל אוויא ברענגט מען אריין דברי תורה אין בית הכסא? היתכן