Monday, January 18, 2016

אגרת מבוארת: הערות כ"ק אדמו"ר על ספרי הגאון רבי יונתן שטייף זצ"ל

ב"ה. עש"ק פ' יתרו, ה'תשע"ו, שנת הקהל
 שלום רב, כמעיין המתגבר, במשך עשרות בשנים, כתב כ"ק אדמו"ר זי"ע אלפים ורבבות ביאורי וחידושי תורה. רבים מכתבי תורתו עודם בבחינת אוצר בלום, שכן כתבם בקיצור נמרץ כדרכו, באופן שקשה ללומד לראות את האור כי טוב הגנוז בהם. מכון אנכ"י נטל על עצמו את העבודה, להוציא לאור עולם ביאורים וחידושים אלו, במהדורה מאירת עיניים, עם פענוחים שיסייעו ללומד לעמוד על עומק כוונתו הק', בתוספת ביאורים, כפי הנדרש. בשלב זה מתמקדת עבודת המכון בחידושים וביאורים המצויים בסדרת 'אגרות קודש' ובאגרות ומענות רבות המפוזרות בספרים וקונטרסים שונים. התחום המרכזי בעבודת המכון כיום, הוא פענוח מכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע למחברי ספרים, ובהם הערות תורניות על ספריהם, בשילוב ביאורים ומקורות נוספים מתורתו של רבינו, צילומי מסמכים וכתבי יד נדירים, השופכים אור על חידושי כ"ק אדמו"ר. בימים אלו שוקד המכון על הוצאת ספר הכולל אגרות-קודש עם פענוחים וציונים, ובהם הערות רבינו על ספרים ומפרשי התורה. בשעה טובה ומוצלחת הננו מוציאים בזה גליון חמישי של 'אגרת מבוארת', לקראת ש"פ יתרו. אנו שמחים לצרף בזה את הקונטרס לעיונו של כת"ר. הקונטרס כולל הערות כ"ק אדמו"ר על ספרי הגאון רבי יונתן שטייף זצ"ל, מגדולי רבני הונגריה בדור הקודם. בין הנושאים הנידונים: אתוון רברבי וזעירי במסורה; סדר הבריאה - זמן, היולי, שמים וארץ; מנין סדרי משנה ע"פ קבלה. ועוד. האגרות נערכו לדפוס בתוספת פיענוח המראי-מקומות, הערות וציונים מועילים ללימוד והבנת הדברים. נודה לכת"ר על הערותיו והארותיו, הן על גליון זה בפרט והן על אופן העבודה בכלל, כדי שנוכל להוציא דבר מתוקן מתחת ידנו, לכבודו של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר.

 בברכת התורה, מנחם מענדל גרינפלד


BOX.com Link

3 comments:

hildesheimer said...

רבים מכתבי תורתו עודם בבחינת אוצר בלום

The gift that keeps giving..

אן איילעמעשער. said...

אבינו רוענו?

Whenever I think I see something normal or worthwhile from Lubavitch, I immediately get disabused from that notion. Who needs misnagdim with Lubavitchers like that?

Shloma Lorencz said...

אן איילעמעשער. said...
אבינו רוענו?
Whats your problem????? If I will find it on shachs tombstone, you feel better