Sunday, November 4, 2018

אנטאניא נייעס


See Story

6 comments:

בעשן תכלה said...

כ: "הוא נודע כבעל ייסורים --
..ביקש במקום זאת שיביאו לו את ספר הזוהר, וסיגריה" י

אנטונינוס 'ורבי', שלא פסקו מעל שולחנם לא 'צנון ולא חזרת', לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

Anonymous said...

בעשן (כעשן) תכלה
די ביסט אן ערשט קלאסיגע בהמה

סוס בלי שם said...

אל תראי תולעת יעקב וגו'.- הפטרה לך, ישעיה מ

האב קיין מורא נישט, יעקב אז דו וועסט אין גלוות אונטערגיין, ניין דו ביסט "נישט קיין בהמה", נאר א ווערימל, תולעת יעקב, מיט דעם הנה עזרתיך. -פירוש ע"ט

שור שנגח said...

זה לשון האבודרהם: כעשן תכלה ע"ש כלו כעשן כלו. וכשמעיינים בפסוק בתהלים לז, כ רואים שכתוב שם בעשן עם בי"ת

וע"ע בכה"ח תקפב סוס"ק לז אם יש לומר בעשן כלשון הפסוק או כעשן. וצ"ע

י.פ. פרוש said...

על הטוב יזכר, מוה"ר ר' מנשה האס ז"ל מגיד שיעור מומחה הידוע, היה מגדולי תלמידי וחסידי אוטיניה בימינו, אני הק' שמעתי שיעריו 'והשקפותיו' בגפ"ת לזמן, וביותר מתפעלת ממנו בכל עת מתפלתו הרועשת והתגעשות המוסרית ובפרט בשבתות, שהיה מתפלל בניסח אוטיניה-ווישניץ המקוריות. ז"ל

הצבע היהדות said...

מכתב ממרן הגאון שר התורה בנגלה ובנסתר האדמו"ר הגדול מאטאניע זצוק"ל

ב"ה אטוניא. אל שלומי אמוני ישראל העומדים בפרץ הישרים בלבותם, מנהלי החבורה מחז"ה הי"ו יהי שלום בחילם

קבלתי מכתבם ע"ד הרעיון של הדר' יונג, ליסד גימנאזיום עברי, (בית ספר המערבים לימודי קודש עם לימודי חול) לצודד נפשות צעירי אחב"י בחרמם מה מאוד לבי יכאב כאב על פרצת הדור וחלול השם והתוה"ק במפעלם הזה וכל בר לבב יבין לאשורו כי הוא מקור משחת וסף רעל לילדי אחב"י אשר זוקי היהדות עוד לו עממו בקרבם, וזה כביר הנני מזהיר לכל אנ"ש שלא יהינו לקרב את בנו למולך ה גימנאזיום העברי כי הוא צבוע כצבע היהדות ותחתיו ישום ארבו, ולדעתי החובה על כל גדולי דורינו מבלי לחשות לעת כזאת ולהרים כשופר קולם להזהיר את אחב"י כי הרחק ירחיקו את בניהם מהגימנאזיום העברי ובכל עיר ועיר ישתדלו בכל עוז שלא להניח ליסדו, ובכן אביע רגשי תודתי לרום כבודם אשר יצאו לחזק אשיות ומוסדי הדת יהי כן ד' עמהם אשר יוציאו מחשבתם לטוב ויפעלו ויגש קודש בלבב אחב"י אשר יתרחקו מדבריהם ומתקנתיהם, והי' זה שלום ידידם הדו"ש מברכם בכוח"ט

הק' חיים בהרה"צ ר' ברוך זצלל"ה