Wednesday, November 14, 2018

Can you identify these ליטווישער רבנים?


14 comments:

מלמד said...


מלמד שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו.. -ב"ב עה א

knows something said...

Is it R. Mishkovsky ZTL

Wondering said...

Where did the photos come from?

dovy j said...

is it rav elya boruch kamai?

מפליא לעשות said...

.מדינת ישראל גדולים

https://forward.com/fast-forward/414330/human-poop-could-be-a-green-energy-source-israeli-researchers-say/?attribution=home-breaking-news-headline-2

Maybe? said...

Bochur standing on step looks like r’ Mordechai gifter, telshe?

Just me said...

in the first picture on the far right side there is a 'rebetzen' with a white hat and it didn't raise an eyebrow, is there two dinim by litwaks/munkach? when you raised a ruckus over it ?

in the second picture the guy in the front with the tilted hat and white beard I 'think' I know him he ain't no lutvak.

ועד להקמת עמי הארצות said...

! למען דעת כל עמי הארץ

בגמ' עבודה זרה פ"א דף יט באמצע העמוד: ואמר רבא לעולם ילמד אדם ואח"כ יהגה שנאמר בתורת ה' והדר בתורתו יהגה, ואמר רבא לעולם ליגריס איניש ואע"ג דמשכח ואע"ג "דלא ידע מאי קאמר" שנאמר גרסה נפשי לתאבה גרסה כתיב ולא כתיב טחנה.. ע"כ

רש"י שם: דלא ידע מאי קאמר; שאין רבו יודע לפרש לו כלום.
גרסה: לשון גרש וכרמל, שלא היה טוחן הדק אלא כריחים של גרוסות המחלקין חיטה לשנים, או לארבע [ולצורך] מאכל

גרסה נפשי לתאבה: מרוב תאותי לתורה הייתי שובר לפי היכולת אע"פ שאיני טוחנה הדק ליכנס בעומקה

במדרש רבה תצוה פ' לח ד . וז"ל בא"ד: ..זה הדבר הה"ד (הושע יד) קחי עמכם דברים --- א"ל דברים אני מבקש שנאמר קחי עמכם דברים ושובו אל ה' ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר אלה הדברים אשר דבר משה. אמרו לו אין אנו יודעין, אמר להם "בכו והתפללו לפני" ואני מקבל, אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא בתפלה פדיתי אותם... וכו' עיי"ש

איתא בזוה"ק (קדושים ד פה ע"ב: אית מאן דלעי באורייתא ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע, כל מלה ומלה סלקא לעלא, וקוב"ה חדי בהאי מלה וקביל לה סחרנין דהאי נחלא, ואתעבידו מאינון מילין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל. ע"כ

הנביא בירמי' ז' (הפטורה לפ' צו): כה אמר ד' אל יתהלל "חכם בחכמתו" ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ד' "עושה חסד-משפט-וצדקה" בארץ כי באלה חפצתי נאם ד

פירוש המלבי"ם ז"ל בדרך דרוש: כי המתהלל בחכמה גבורה ועושר הוא מתהלל בדבר שלא קנאו ע"י בחירתו, כי זה מעת ד' "שהכין טבע מוחו" מוכן אל החכמה, וטבע גופו מוכן אל הגבורה, ומזלו מוכן אל העושר, והוא דומה למי שיש לו פקדון מאת אחרים ומתהלל בו, רק עיקר ההילול ראוי לבעל הפקדון לא להנפקד.. וכו'

בס' ליקוטי מאמרים דף קיט, מהכהן הגדול מאחיו ר"ר צדוק מלובלין ז"ל. וזלה"ק מכתי"ק

בא"ד.. והחכמה הנמצאת בע"ה שאין להם "שכל להתחכם" בחכמות בני נכר! היא שנשארת טהורה וטמונה בחתמו של כה"ג כידוע בענין כל הגדול מחבירו וכו'.. כך "מפלתו ביד עמי הארץ" יותר מבידי ת"ח כי הקול קול יעקב אינו ניצוח רק שאז אין ידי עשו שולטות כלל, אבל כששולטים אז הניצוח הוא רק ע"י הידים היינו "מצות מעשיות" שעיקרו רק בעמי הארץ.. עיי"ש באריכות הענין. ע"כ

.ניתן לפירסום

נ. אינדיק said...

"Can you identify. my turkey"

תרנגול ההודו נזכר בספרות ההלכה לראשונה במאה השבע-עשרה. הוא הוכשר לאכילה ברוב קהילות ישראל על אף שהובא מיבשת חדשה, שלא התקיימה בה מעולם קהילה יהודית, שיכולה הייתה להעביר מסורת קדומה. הדבר מנוגד לשיטת הפסיקה האשכנזית, לפיה חובה שתהיה מסורת אכילה לעוף על מנת שיותר לאכילה.

רק מאוחר יותר התקבלה שיטת רבי יוסף קארו לפיה אין להתיר עוף בסימנים בלבד, וקיים חיוב הכרחי במסורת אכילה

כיום העוף נחשב לכשר לאכילה, אף על פי שבשנים הראשונות להופעתו באירופה, אסרוהו רבים מחכמי אירופה, מאחר שאין עוף טהור נאכל אלא במסורת. בספר דרכי תשובה מובאות דעות האוסרים והמתירים. גם היום ישנן משפחות הנוהגות שלא לאכול תרנגול הודו, בפרט המשפחות המיוחסות לה' של"ה ז"ל

עיין, דרכי תשובה, מהרב צבי הירש שפירא
סימן פ"ב, סעיף קטן ל"ד

פראבלעם... said...

...עהר זעהט אויס א ביסל ווי הגאון ר' שמואל דויטש שליט"א, גראדי אן אונגארישער

Anonymous said...

Is it true at this years Agudah Convention at the Shabbos Question answer session there was a Yelling match about Bochurim Going to Uman Pro and Against
that got heated Between Rabbi Senter and Rabbi Bender any there observe this?

Anonymous said...

Where's Tzig ?????!!!!!! Totaly AWOL

Reb Volf said...

Maybe - it look like Rav Mottel Ginsburg

Unknown said...

R chaim Shmulevitz dark beard