Wednesday, November 28, 2018

גם "קוקניקים" יכולים להיות מתנגדים כשרוצים

15 comments:

השמר לך פן said...

בס' "מגילת אסתר" כתב: נראה לי כי מה שלא מנאה הרב הוא לפי שמצוות ירושת הארץ לא נהגה [אלא] רק בימי משה ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצם, אבל אחר שגלו מעל אדמתם, אין מצווה זו נוהגת לדורות עד עת בוא המשיח, כי אדרבה, נצטווינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות (דף קיא) שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחזקה, והוכיחו מ'פסוק "השבעתי אתכם בנות ירושלים" ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה

ומה שאמר הרמב"ן, שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ הוא מלחמת מצוה, זהו כאשר לא נהיה משועבדים לאומות

ומה שאמר עוד שהחכמים הפליגו בשבח דירת הארץ, זה דוקא בזמן שבית המקדש קיים אבל עכשיו אין מצוה לדור בה, וכן פי' התוס' שם גבי הוא אמר לעלות, ועוד ראיה שאין בו מצוה ממה שאמרו ג"כ התם כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו, ואם היה מצוה בדירת א"י בכל הזמנים איך יבא נביא אחר משה לסתור דבריו והא אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה וכ"ש לסתור

והמאמר שהביא מספרי שבכו וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה, נ"ל שעל שלא היה בידם לקיים מקרא זה לפי שהיה הבית חרב היו בוכים, והראיה ממה שקרעו את בגדיהם שנראה שעל החרבן היו מתאבלים, שאם מצוה זו היתה נוהגת גם לאחר החרבן למה בכו וקרעו את בגדיהם והלא גם עתה היו יכולים לקיימה, לכך נאמר שבודאי מצוה זו אינה נוהגת אחר חרבן הבית שיבנה במהרה בימינו אמן. ע"כ

ס' מגילת אסתר על ספר המצוות רמב"ן עשה ד. רבי יצחק ב"ר אליעזר אבן צור ליאון היה מחכמי איטליה בשלהי תקופת
הראשונים

הרמב"ם כותב באגרת תימן: "לפי שידע שלמה עליו השלום, ברוח הקודש שהאומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה ויאבדו בשביל זה ויבא עליהם צרות – הזהירם מלעשות זה והשביע האומה על דרך משל ואמר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ ובורא העולם במידת הרחמים יזכר אותנו ואתכם לקבץ גלויות נחלתו". ע"כ

lee penn:
http://daattorah.blogspot.com/2018/10/rav-kook-rav-elyashiv.html?m=1

השמר לך פן said...

כתב הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספר דברי סופרים אות יד, שנראה לו עיקר כדעת המגילת אסתר, שאין כיום מצות עשה ביישוב ארץ ישראל, אלא רק בזמן בית המקדש, ע"ש. וכן הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק בשו"ת בית הלוי (ח"ב סוף סי' נ) מסכים הולך לדברי המגילת אסתר הנ"ל
ע"ש

סנעג said...

א גרייסען יישר כייאח ר' הירשל

Old Time Litvak said...

Why is this even surprising ? Why do so many people make a gantze chulent of chabad, kook, Breslov and carlebach? RAYK learned in Volozhin and was a prize student there. Although he wandered to other fields later, he never adopted Chassidus.

I hope RMW will see this post. He is a leading kuknik and also a fierce chossid. Seeing this might cause a little dilemma to that whole school of thought.

JS said...

Not just כשרוצים. R' Tzvi Yehuda, at least, sounds like a misnaged, period.
His quote in ה is particularly sharf.

קיקיון מצוי said...

הערה. המתנגדים לזרם המרכזי של הציונות הדתית נוהגים לכנותו 'קוקניקי'. בעיקר על שמו של הרב צבי יהודה ופחות על שמו של אביו, הראי"ה קוק. ביטוי זה, על הטיותיו השונות 'קוקיסט', 'רב-קוקי', שלא לומר 'קוקיוני

Hillary the Wicked said...

Director UJA-Federation of New York. February 2018 – Present .

Education: NYU Robert F. Wagner School of Public Service "Master of Urban Planning", Community Development 2009 – 2011

imprimatur nonsense said...

Skoufis was a prominent opponent of attempts to expand Kiryas Joel through annexation several years ago, and he waged a high-profile fight with Gov. Andrew Cuomo over an annexation-related bill that Cuomo vetoed twice. He also has opposed or criticized Kiryas Joel leaders on various other issues, including a major new well for the village in Cornwall, and touted those fights in his Senate campaign as a sign that he would not pander to the Hasidic community’s voting blocs.

“James Skoufis has a real record of standing up to Kiryas Joel,” read one campaign mailer from the Senate Democrats’ campaign committee.

Oros said...

I wonder if in Gan Eden he knows what kind of Rebbe they made out of him.

Sharp Eyes said...

This post got an honorable mention on the MrLitvak blog. http://mrlitvak.blogspot.com/2018/12/yud-tes-kislev-brings-misnagdim-to-light.html?m=1

chusid101 said...

פלא. המהלך של הרב קוק זצל ביחסו לרשעים היה מיוסד על פי דרכו של האיזביצא ותלמידו רבינו צדוק הכהן זצל
גם אמו של הרב היה ממשפחה של חסידים
מה שנשמע מזה כי דברים שיחסו אל הרב אינו אמת והוא פרי הגיון של בנו שנמנה בין המתנגדים ן

BelzFinAmool said...

TY(Hakohebn)K is to the GRA/Volozhin as RYBS is to Reb Chaim

רעה אביך said...

.[רשע למה תכה [רעך

:!גיוואלד
https://youtu.be/CxZSZd3p5_o

ש.ו. שרייבער said...

להבדיל אלף אלפי הבדלות, כבר אמרו מי שלא מבין לנגינה כל הנגינים שוה אליו כאחת

אומר נקי said...

chusid 101Tuesday, December 04, 2018
כותב: "פלא המהלך של הרב קוק.." וכו' וכו

!הסכמה על ר' צדוק מהמדפיס ועלה

הגה"ק ר' צדוק מלובלין זי"ע כותב "תשובה ארוכה" בס' משיב צדק מכתי"ק וז"ל: על דבר מנהג הרבה גדולי וקדושי ישראל שלא לאכול בליל שמיני עצרת בסוכה וכמה מהם אין אוכלין גם ביום רק מקדשין ואוכלין פת הבאה בכסנין בשיעור אחריו ומברכין ברכה אחרונה ואח"כ אוכלין כל הסעודה בבית ומבאר שם הענין כולו מש"ס ופוסקים בחריפות ובקיאות נפלאה

ופעם עיין רבינו [הדבר"י ז"ל] בקונטרס זה ועבר עליו מתחלתו עד סופו בפעם אחת, והפליא מאוד את הקונטרס ואמר; שדבריו נכונים מאוד. ע"כ. נ"ב הקונטרס "משיב נפש" יש בה ל' עמודים 'כפליים' בותן טל ומטר אותיות רש"י ובעמקות נפלאה

הנ"ל, -


הנ"ל מ'מחזור ליקוטי דברי יואל סוכות ב' עמוד ר"פ יו"ל בשנת תשנ"ז ע"י חיים יחזקאל שרגא לויפער ע"ה, ואד"ג ע"ה