Friday, February 17, 2017

קונסול הכללי של המדינה הציונית תובב"א מבקר בעיה"ק שיכון סקווירא יע"א

נתקבל במערכת "צירק געצעלט" הי"ו
ב"ה
 הבוקר ביקר בשיכון סקווירא הקונסול הכללי
= Consul General
 לישראל בניו יארק,
דני דיין. דניאל הוא בן שומר תורה ומצוות, נולד בארגנטינה לאביו משה דיין -קרובו של איש הצבא משה דיין- שנמלט מהפרעות באוקראינה בשנות תרע"ז-פ ולימים עלה לארה"ק והתערב בפוליטיק. שניהם היו נכדי החסיד רבי פנחס ששימש כדיין בעיר זאשקוב והיה מחסידיו האדוקים של הרה"ק הרבי ר' איציקל מסקווירא זי"ע ובעל אכסנייתו של הרבי כשהיה מבקר בעיר. דיין הושב לתפקידו לפני כששה חדשים ומאז נוצר קשר בינו לבין הרב שמואל חיים יעקב גרובר שי' יו"ר המכון משכנות יעקב לחקר תולדות חסידות סקווירא. והוא זה שהושיט לו ההזמנה לבקר אצל כ"ק הרבי שליט"א. השגריר נתקבל במשרד העירוני של השיכון ע"י ראש העיר ר' ישראל משה שפיטצער, שתיאר לפניו את התפתחותו של החסידות בכל התחומים, ואת פעילות ארגוני החסד נתן לו סיור במוסדות השיכון ובפרט אצל מרכז הבריאות המרשים 'רפואה העלטה סענטער'. בשיחה עם הנוכחים הביע הקונסול התעניינת מיוחדת על תולדות זקינו רבי פנחס אשר בעקבותיו בא לכאן להמשיך את הקשר הותיק. בהמשך גם סיפור האיך שביקר כבר כמ"פ בעיר זאשקוב לברר יותר אודות קורות משפחתו. הוא איש נאה ונעים. אח"כ נתקבל ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בחדרו המיוחד אשר ליד בית המדרש הגדול. אבל אני הקטן שבמקרה/השגח"פ הייתי אז במשרד הווילעדזש לא המשכתי בסדרת הסיורים והביקורים. ובטח ידווחו המדווחים.
 ויה"ר אז ס'זאל כאטש האבן עפעס א פעולה נמשכת לטובת כלל ישראל.

36 comments:

סאוואראנער said...

משה דיין היה ידוע כאיש רע מאד. הוא התנגד לדת משה בשנאה עמוקה, שירש מאביו שהיה תולה לחם על יד דלת ביתו למדך ימי חג הפסח

חוץ מחייו הפרטיים, שלא היו מביישים את דאנאלד טראמפ וביל קלינטון, הוא היה קול שונאי ה׳ בימיו. אען, אינו ברור שכל ראשי הציונים רצו לעקור את הדת, אבל הרשע הזה רצה כן

אגב, ידוע מה שאמר לו הקלויזענבורגער זי"ע "לאמיר רעדען אונטער דריי אויגען" ודפח"ח

קאסאניאן'נער said...

די אלע כוכבים והשבעות האט גיהאלפן אוויא פאר א טויטען באנקעס אין די הילער'טע איז גיפאלען, זוכט ער א נייעם שטערן. ישן הוא וכהת עיניו קצת

Jake Turx said...

וואס זאגט דער עולם צום נייעם "עמך" יעקעק, דער טערק

Russian Chusid said...

Ah..A heimishe:)))Some non-hungarian face in Skvire.

רב הירדשפרינג said...

ס'איז גיווען נייעס ווען ליבאוויטש האט דאס גיטוהן היינט צוטאגס איז עס קיין נייעס שוין

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

טוב לדעת
שהפירוש של הנוטריקון
יע״א
הוא
יבנה עיר אלודינו
כדאי שאילו הבונים מוסדות
בארצות הברית
יקחו את זה ללבם
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יהי רצון.

אלי אלון, רחובות said...

.דני דיין ורב טורסקי הם "מאקראינה" ומהמתנחלים

דבריו של דיין, קונסול ישראל בניו יורק, הנאמרו על רקע ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם בעניין ההתנחליות

דיין: בעבר ראש מועצת יש"ע, הגיב להצבעה נגד ישראל במועצת הביטחון של האו"ם בעניין ההתנחלויות. לדבריו, "זו המשמעות של החזרת השגרירים מסנגל וניו זילנד, ושל ביטול ביקור ראש ממשלת אוקראינה". דד

ז. ברייטשפאן said...

רבי הירשל וואס זענען די שטונדען ווען די מערכת פונם צירק געצעלט זענען אפען! ביטע מיטיילן

שומר קישואים said...

תניא, רבי אלעזר הקפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר (ירמי' מו, יח) "כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא", והלא דברים ק"ו, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים באר"י, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה, על אחת כמה וכמה &מגילה כט ע"א

הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע: הנה עתידין "בתי ישראל" שילכו לאר"י בזמן ביאת משיחנו ב"ה אמן, והוא ק"ו מבתי כנסיות, ומה בתי כנסיות שעיקרם רק לק"ש ולתפלה, ותפלה הוא מצוה דרבנן, וק"ש הוא פלוגתא בש"ס אם הוא מדאורייתא או דרבנן, עתידין הם שילכו לאר"י כידוע, בתי ישראל שיש בהם הרבה מצות דאורייתא, כגון מזוזה וברהמ"ז, ותורה וצדקה והרבה כיו"ב, עאכו"כ שיזכו לעלות לאר"י... ומה שהזכירו חז"ל בדבריהם רק 'בתי כנסיות'... היינו - שאפילו בתי כנסיות ילכו לאר"י, והוא זו ואצ"ל זו, כי הבתים ודאי ילכו לארץ ישראל. -גאולת ישראל כא

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

שים - שלום, טובה וברכה
עלינו ועל כל ישראל

ברשות רבותי
אין שום
צל של ספק
שכל בתי ישראל
- יחזרו, בשעה טובה ומוצלחת
לארץ קדשינו
השאילה בנוקבת היא
עד מתי, עד מתי, עד מתי
ישובו כל קהל עדת ישראל
לארץ אבותינו
אולי, תעזבו כבר, כבר, כבר
את סיר הבשר האמריקאי
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יהי רצון.
יצ״י ש.

פיניעל'ע גלאזער said...

הקלויזענבורגער: זי"ע "לאמיר רעדען אונטער דריי אויגען" ודפח"ח

רש"י שתום העין: רבותינו אמרו לפי שאמר ומספר את רובע ישראל שהקב"ה יושב ומונה רביעותיהן של ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים הללו ועל דבר זה נסמית עינו! פעי-פעה-פא

יוחנ'טשע, ת-א ישראל said...

מערכת: קונסול הכללי של המדינה הציונית תובב"א

תובב"א, מיינט איהר טאקע דעם העיר "האבלה והחרבה והבזויה והשוממה" שתבנה במהרה! כמו שאנו רומזים יע"א.. צי מיינט איהר גאר דעם חרוב ונחרב'דיגער תל-אביב, אויף וואס צדיקים האב'ן גיזאגט ס'וועט פאר ברעענט ווערן פאר'ן ביאת המשיח. שלום

Chader Ruv said...

"חוץ מחייו הפרטיים, שלא היו מביישים את דאנאלד טראמפ וביל קלינטון, הוא היה קול שונאי ה׳ בימיו. "
Is Dayans private life lower then Yakov Yisroel Dehans private life???
the differentce is that Dayans was the SOB of the Israeli army, and Yakov Yisroel was the SOB of the Anti Zionist camp....

Der Tzietung said...

"ס'איז גיווען נייעס ווען ליבאוויטש האט דאס גיטוהן היינט צוטאגס איז עס קיין נייעס שוין"
it all started when Abe Georges and Eddie Koch were endorsed and given parades in Satmar girls and boys camps eventough they were the first to introduce gay rights in our great NYC
the old Skulener and the Kashauer were caricatured as old fanatic fools when they were even dreaming to protest....
what ever Lipa Friedman and his boss the Kruler Ruv decided its kosher was done in 11211 was holy but nobody else had the right to decide

F.U. Heinz said...

CR: "Is Dayans private life lower then Yakov Yisroel Dehans private life???

So who's next!? Cheskel Shamash???

Der Ferd said...

Der Tzietung Monday, February 20, 2017
"ס'איז גיווען נייעס ווען ליבאוויטש האט דאס גיטוהן היינט צוטאגס איז עס קיין נייעס שוין" אזוי
"it all started when Abe Georges and Eddie Koch were endorsed and given parades in Satmar girls and boys camps"

It all started when the SR bows to the Rumanian King! actually when Father Yakov bows to Eisov! with the "boys and girls" (in separate camps).

Jacob Israël de Haan said...

Jacob Israël de Haan, ben Yitzchak HaLevi de Haan,
(31 December 1881 – 30 June 1924) was a Dutch Jewish literary writer and journalist who was assassinated in Jerusalem by the Jewish paramilitary organization Haganah for his anti-Zionist political activities and contacts with Arab leaders.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jacob_Israël_de_Haan

סאוואראנער said...

Dehaan had a sickness, he was not a bad person.
Dayan mistreated people, he was an evil one. Besides the fact that he fought Judaism, something Dehaan never did.

Just! asking said...

hey you C ruv speaking of SOB's r u still paying C support?

Chofetz chaim said...

"
" Jacob Israël de Haan said...
Jacob Israël de Haan, ben Yitzchak HaLevi de Haan,
(31 December 1881 – 30 June 1924) was a Dutch Jewish literary writer and journalist who was assassinated in Jerusalem by the Jewish paramilitary organization Haganah for his anti-Zionist political activities and contacts with Arab leaders."

what was his ..... orientation???
Its not my hobby to besmirch no one, even a .... bur there is a Kat that their trade is 24/7 evil talk on everyone from the holy Belzer Ruv till Ben Gurion... but their own dirt they are covering with a huge manhole..
its very important to keep them balanced

Der Tzietung said...

Savraner
"Dayan mistreated people,"
Modern psychologist would say the opposite,
Dayan had a mental disorder and Dehaan is healthy

 שמואל מ. כצנלסון said...

פרשת הריגת ידידיה סגל הי"ד

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%92%D7%9C

M. Black, Lower east side said...

Déjà vu Tibi Lotzi Jr. must be perking..

http://yoshon.com/brands/pasta/weinstocks-noodles/

O.A. Prune said...

Any relation of the "depth and girth" of the BR vs BG ?

Israel Schneider said...

B"H

HASHEM - please send peace
On - all of Israel

With the permission
Of my masters

Harav aharon fisher
Was a very, very
Religious jew
I think - he was a doctor
In the austro-hungarian army
In ww1
He was a very special person
He came to live in ey
When an an arab mob
Came to attack the yidden
In the holy city in tarpat
He shot and killed
The ring-leader
And so averted a pogrom
( why is that אקדח קדוש
Not in a muesum today
What about charaydi courage)
Reb aharon taught
In a secular school
He was very popular
With the students
But the administration
Of the school
Wanted him
To tone down
His ultra-orthodox garb
He consulted a very great rabbi
The rabbi told him
Not to agree
So, he lost his job
He ended up
Dieing young
Of malnutrition
Leaving a wife
And s few children
His sons
Are the famous
Fisher brothers
That same

Israel Schneider said...

That same very great rabbi
Wanted to send dahaan
To an international conference
To speak against zionism
Dehaan - had been a zionist
In holand
But rabbi - had converted him
To militant anti-zionism
He was a very able man
He was deemed to be a danger
To the jewish people
And wad put to death
As a traitor
The אבן ישראל
One of reb aharon's sons
Was named - after him

So that very great rabbi
Caused the death
Of at least 2
Good jews
Due to his unbearable
Fanaticism
והוא רחום - יכפר עון
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן
וכן - יהי רצון
יצ״י ש.

סוגרין הארון said...

! עדי עד? ימלוך מלך אביון

בצל הסערה: הרב לאו ביקר בסקווירא, חודשים אחדים לאחר ההזמנה שקיבל מהאדמו"ר מסקווירא, הגיע הרב הראשי לתל-אביב הגרי"מ לאו לסיור במוסדות החסידות וזכה לכבוד מלכים בבית האדמו"ר • תמונות, משה ויסברג, בחדרי חרדים יום שלישי כ' אייר תשע"א 

http://www.bhol.co.il/27957/%D7%91%D7%A6%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-.html?cat=6&scat=40

shmar'yas/shwar'mas said...

CC: "keep them balanced"

Mchofetz'l In your interest of being "fair & balanced" would you please post your DOB and SS numbers. Thank You.

Ying/Yang - לא תגנוב/לא תנאף

Yosh55 said...

Dehaan was a בעל תשובה twice, when he did תשובה and 2, when he was מקרב to rav zonnenfeld.. then he gave up his not nice ways..

עד שתח'פץ said...

עד מתי, עד מתי, עד מתי

אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד "שתחפץ"! ובעת שיעלה "הרצון" מאת הבורא יתברך שמו

ר' נטע said...


איתא בזוהר, חיי שרה קכט: זכאין אינון מאריהון דתשובה דהא בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא קריבין לגבי קודשא בריך הוא

וכן איתא בשו"ת המהרי"ט, מגדולי האחרונים הראשונים, ח"ב או"ח סי' ח'. לאחד שהחזיק בעירו לכשרות, וגילה לבי"ד שעבר על כל עבירות החמירות שבתורה, וגם על שלוש עבירות שבתורה, ואף על עוות שלא יוכל לתקן ועוד.. כתב: שאחר שהכיר במורדו וסיפק על ירך, אין לך דבר העומד בפני התשובה שהוא ית' נותן יד לפושעים וימינו פשוטה לקבל שבים ואפילו הרבה לפשוע ושב בתשובה שלימה לפניו ית' הקב"ה מקבלו וכו' ע"כ עיי"ש באריכות

מטה לוי, שחרית א' דר"ה. הקודם שמ"ע: טרף נתן ליריאיו ממליך כל מלך, הקב"ה שהוא נותן "טירוף" ליראיו בעוה"ז הוא, ממליך כל מלך, ממלכי אדמה לנסות בם את ישראל ובזכות שהם מקבלים עליהם "הטירוף מאהבה" לכן יה"ר יזכור לעולם בריתו וכו'. שיזכור המלך הקב"ה את בריתו לעולם ויגאלנו. ע"כ

ר' עמרם חסידא said...

! ארץ אוכלת יושביה

ארץ ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם, עד ישקיף וירא ה׳ משמים,
וינקום נקמתו ונקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת דם עכדיו אשר שפכו דמם כמים.

Chaim Mocher Seforim said...

Yosh55 said...
Dehaan was a בעל תשובה twice, when he did תשובה and 2, when he was מקרב to rav zonnenfeld.. then he gave up his not nice ways..
very happy to hear a real fiegele can be healed.....

Anonymous said...

Blood libel... nobody was dying of starvation in 1939 in jerusalem. In Ww1 yes, but not rhen...

barking dog said...

A bird in the hand - is worth two in the bush

a living dog - is better than a dead lion.

curious bob said...

Shake-shpier in Square?

“Menashe,” Joshua Z. Weinstein’s heartbreaking Yiddish-language feature debut, Set in Borough Park, Brooklyn, “Menashe” is told entirely — with one or two exceptions — in the language of the alte heym (old country). It is a work of kitchen-sink realism told from an unusual perspective: an insular Hasidic community. The sect isn’t specified in the film, but many of the "actors are practicing Skver Hasids" — where family issues and interpersonal quarrels are litigated by an all-powerful rabbi (referred to in the film simply as the Ruv).