Monday, March 31, 2008

א גוט ווארט

יהודי התקשר לביתו ואשתו אמרה באותה עת "פרק שירה".
כשהרימה את השפופרת אחזה במילים: "חמור מה הוא אומר?"
הבעל בשמעו את המילים הללו טרק את הפלאפון ומיהר לבית הרב.
"אני רוצה גט על אתר, אשתי לא תבזה אותי בצורה כזו יותר".
לא הועילו השכנועים של הרב, לא הצליחו המילים להרגיעו.
בלית ברירה נכתב גט לאשה.

לאחר יומיים התפרסמה הודעה בעיתון בזו הלשון:
"אמרתי 40 יום פרק שירה ונושעתי".

3 comments:

chchick said...

A lot can be said for good timing.

Anonymous said...

גוט געזאגט

Anonymous said...

LOLOLOLOL!