Friday, December 12, 2014

ביאור פרשת גדולת החג י"ט כסלו


Read it on HebrewBooks

1 comment:

Shmuel said...

הר"ר ישראל זשייקאבסאן כותב בזכרונותיו (נדפס ב"די אידישע היים" גליון 40, הובא בספרו זכרון לבנ"י פי"ח בהערה) שהפעם הראשונה שהכיר את רש"ד זיסלין הי' בי"ט כסלו תרס"ח, כשראה איך שרשד"ז משתדל לבאר ברוסית לגוי שעבד במטבח בישיבה, את גודל קדושת היום...
רואים שלהט החסידות ומעלת י"ט כסלו בערה בו מאז ומקדם.