Thursday, April 21, 2016

נפטר געווארען יאקע רב זצ"ל - יעצט די לוי'ה

לעצטער פון די אויבערלאנדער רבנים. חבל על דאבדין ולא משתכחין


11 comments:

Unknown said...

פוסק הדור עם אופק רחב ...‎
חבל על דאבדין‎
הכרתי אותו אישית

פאיער אייניקעל said...

מצאתי באמתחתי רשמי רשותא שרשם הרה"ג מוה"ר חיים ישעיה קעניג, אבד"ק יאקע

הדבר"י צוה להבלן, שהמקוה תהיה פתוחה ביום הקדוש, וידענא עובדא שהתיר לב"ק שיטבול בצנעא ביוה"כ, והוא כדעת ספר הפרדס

בר"ה שמרן היה הבעל תוקע ונזדמן שם ברית מילה, עשה מציצה אף שלא מל ופרע אלא אחר ויש מן הפוסקים שאומרים דעל המוהל ופורע מיטל המציצה, אבל השו"מ חולק עליו וס"ל דמציצה לא שייך למצות מילה


שאלתי ממרן מאין מקורו שהנשים צנועות מגלחין כל שערות ראשם, והשיב לי שהוא תקנה קדומה מ"ועד ארבע ארצות" שתקנו כן לדורות

שאלתי ממרן האם רשאי אני לשנות מנוסח שהפללתי באיירופא נוסח אשכנז לנוסח ספרד שמתפללים פה רובא דרובא, כי בתשובת חת"ס החמיר בזה, והשיב לי כי הד"ח פוסק שאין זה שינוי כי זה נוסח כוללת לכל הוא.

מרן כשנסע לדרך התפלל מנחה מקודם, ואמר תפלת הדרך בתפלת העמידה בברכת שומע תפלה

Anonymous said...

I sat with him many hours with Reb Menashe Klein ZAL. He was a holy man full of Torah and Goodness. He will be lost. Boro Park has lost a great one. In the last 20 years there is almost nobody left who can be a posek a true great posek like the Voideslover - Debreciner - Ungverer - etc.

All of there kids are nowhere near the caliber of there fathers.

NF

Unknown said...

.. פוסק הדור ...

...‎
חבל על דאבדין

הכרתי אותו אישית

Posek Hador ... Brilliant Talmid Chochom & Knowledgeable in worldly affairs ...
Spoke with him in person ... Keen & Lucid decider ...

פרטים בבקשה said...

אויבערלאנדער טאקע
?

האט ער געדאווענט נוסח אשכנז ווי רב שמואל וואזנער און ערלויער רב, כאטש פערזענליך? געהאלטען מנהגים פון אובערלאנד
?

ריש גלותא, מאונט קיסקא נ"י said...

מתוך כתב"י במכתב של הרב קעניג אב"ד יאקא ז"ל

כאשר הגעתי לאמעריקא, הייתי נבוך איך לנהוג בנוסח התפלה, כי באיירופא התפללתי כל ימי בנוסח אשכנז, אכן פה רובא דרובא של בתי מדרשות חרדיות התפללו בנוסח ספרד שהוא נוסח אריז"ל, ושאלתי את מרן זצוק"ל (הדבר"י) האם רשאי אני לשנות לנוסח ספרד, כי בשו"ת חתם סופר החמיר בדבר. והשיב לי מרן זצוק"ל כי הדברי חיים פוסק שאין זה שינוי כי זהו נוסח כוללת לכל (עיין בשו"ת דברי חיים או"ח ח"ב סי' ח'), ע"כ אתחיל להתפלל בנוסח ספרד שהוא נוסח אריז"ל. ע"כ

חוקי חיים said...


חיים ישעיה קעניג
י"ב שבט תש"ס לפ"ק

אחדשה"ט זאת אומרת שקבלתי קונטרס "פסקי דברי יואל" שכבדני בו, ויקבל תודתי העמוקה בעבורו, והנני להוסיף על הראשונות.

א) סמוך איזה חדשים אחר כלות מלחמת השניה, נתכבדתי בסידור קידושין לגברא יקירא מאד מבני קהלתי, והוא כעת למעלה מתשעים שנה עמו"ש, וההוא העיר לי באמרו, כי יודע מתשובת חתם סופר שמביא הזוה"ק דאף שער אחד מבחוץ גורם רעות רבות, מ"מ די שתכסה ראשה, אבל מאין שצריכין לגלח כל שערה. והודיתי לו שאיני יודע מקורו אבל כן הוא מנהג נשים צנועות, זמן קצר אח"כ כשבאתי למדינה זו נכנסתי קודש פנימה למרן זצוק"ל ושאלתי פיו, והשיב לי שהיא תקנה קדומה מ"ועד ארבע ארצות" שתקנו כן לדורות.

ב) כאשר הגעתי לאמעריקא, הייתי נבוך איך לנהוג בנוסח התפלה, כי באיירופא התפללתי כל ימי בנוסח אשכנז, אכן פה רובא דרובא של בתי מדרשות חרדיות התפללו בנוסח ספרד שהוא נוסח אריז"ל, ושאלתי את מרן זצוק"ל (הדבר"י) האם רשאי אני לשנות לנוסח ספרד, כי בשו"ת חתם סופר החמיר בדבר. והשיב לי מרן זצוק"ל כי הדברי חיים פוסק שאין זה שינוי כי זהו נוסח כוללת לכל (עיין בשו"ת דברי חיים או"ח ח"ב סי' ח'), על כן אתחיל להתפלל בנוסח ספרד שהוא נוסח אריז"ל.

ג) אגב הנני לעוררו, שמה שכתבתי שמרן זצ"ל לא חלק שיריים מקוגל רק מי שנטל ידיו, זהו דוקא בקוגל שנעשה מפירורי פת, ואף שזה מובן מאליו, מ"מ להוציא מלבן של הטועים בו, ראוי לתקנו ולכתוב זאת.

ואסתגר כעת ידידו המברכו בהצלחה לברר מקחו של צדיק מרן זצוק"ל.

חיים ישעיה קעניג

זדים הליצני said...


שם כהה, ערבי ערבי צריך

sammy flatbush said...

caliber your engine before firing, any rabunim you know are like there father? in someone after that nice BP house?

sammy flatbush said...

!? פוסק הדור: sam

Say it ain't so sam..

בית דינא רבה דחמש כרכים, הבאים כאחד said...

זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה - פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן, חד אמר: דור לפי פרנס, וחד אמר: פרנס לפי דורו