Thursday, April 7, 2016

Mizrachi Obit on the Rebbe Rashab, נ"ע

This is the העברי weekly that was published in NY. It took them some time -  from 2 Nissan to Rosh Chodesh Av - to get the information... Or maybe they were trying to figure out how to report on it? After all, he wasn't their greatest fan, and a Chassidishe Rebbe to boot. Not what Bar-Ilan was looking to fill his pages with... So he did the bare minimum. Nu, nu. Sunday iy"h is ב' ניסן. 8 comments:

המקונן said...

די מזרחי איז אנ אויס געטריקענטע צווייג מנוגב מכל, וואס ערווארט איהר זיי זאלן זאגן אויף אזא אדם גדול, וואס זיין הויל עקסיטענץ איז גיווען אנטי פון די עצמות יבישות פון די מזרחי

ביבש קצירה תשברנה
ביבוש קצירה - כשתתייבש ענפיה תשבר מעצמה רצה לומר כשתתמלא סאתם ישברו מאיליהם

חבדצקע"ר said...

הרש"ב ז"ל התיר את יישוב הארץ רק ליחידי סגולה הרוצים ומסוגלים להקדיש עצמם ללמוד תורה ותפילה‏, וקבע כי לאור החילון הפושה בארץ מוטב לא לקיים את מצוות יישוב הארץ מאשר להחשף לסכנות החילון, ואף התיר ליושבים בה וחוששים מפני החילון לעזוב אותה‏

אגרת בדבר המוסד הקדוש קופת הרמבה"ן, ה'תרס"ז (1907). הובא ב"ציונות ודת", שם

בשנת ה'תר"ס (1900), חברת מפיצי השכלה, אגודת יהודים משכילים שייסדה בתי ספר רבים ברחבי רוסיה במטרה להפיץ את ההשכלה בקרב היהודים, פתחה בית ספר בלובביץ'. הדבר החריד את הרבי שחשש מפני השפעת ההשכלה, והוא כינס אליו את ה"תמימים" וכרת עימם ברית להתנגד לאגודה באופן נחרץ
וכינה אותם "אויביי ה'", מחרפי ה' ומחרפי עקבות משיחך

בשנה זו עלה מספר בתי הספר של החברה לכ־150 בערך, ועקב קשיים כלכליים פנתה לעזרת יק"א, וזו אישרה להעביר לידיה מיליון פרנק, סכום נכבד באותם ימים. הדבר נודע לרבי והוא פתח במערכה מקיפה לביטול התקציב. הוא סבר שתקצוב האגודה יוביל לפריחה במערכת החינוך החילונית, ומסורת ישראל תפגע

במכתב ארוך ניסה לשכנע את יק"א שעיקר מטרתה צריכה להיות שיפור מצבם הכלכלי של יהודי רוסיה, ללא התערבות במצבם הרוחני, ואף גייס לשם כך את עזרתם של גדולי הרבנים במכתב פניה נוסף ליק"א. שליחו דאג להחתים את הרבניםדוד מקרלין, אליהו חיים מייזל מלודז', חיים מבריסק וחיים עוזר מווילנא. הפעולות הרבות שנעשו בשיתוף פעולה עימם נשאו פרי, ולבסוף רוב התקציב לא הועבר לידי המשכילים‏

JJJ said...

you're a kranker crank

Dr. Howard PhD said...

when you point a finger on others, four fingers point back on you, try it.

kezintur meshuganer said...

I don't crank when I'm krank.

Sam Kay said...

Rashab was known to be an anti-Zionist ...
He termed the BILU movement ..."Beit Yaakov Lchu Vnelcha" ...
B'Or HaShem they left out ...
Some argued ... Make your own movement with Or HaShem ... !!!
Baruch HaShem today we have the largest gathering of Jews in Eretz Yisrael ...
The largest bastions of Torah learning ...
We have close to 7 million Jews ...
In the USA we have the same 6 million Jews we had before WWII ...
By now the numbers should have been 60 million ...
We are losing 300,000 Jews annually ...
Intermarriage, Loss of identity & ZPG (Zero Population Growth)
The silent Holocaust ...
In Eretz Yisrael it is growing from strength to strength ...
Unlike the "Prophets of Doom" that proclaimed 60+ years ago that a Jew cannot practice frum Yiddishkeit in The Zionist State ...
On the contrary we see a resurgence to Torah & Jewish values in Israel ...
מיימון, החולה מסוכן said...

jjjjjjj: "kranker crank"

שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפֹּטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. -ישעיהו א, כג

אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע

רש"י: אין קול ענות גבורה - אין קול הזה נראה קול עניית גבורים הצועקים נצחון ולא קול חלשים שצועקים וי או ניסה

קול ענות - קול חרופין וגדופן המענין את נפש שומען כשנאמרין לו

sadya, New Haven said...

sam: "B'Or HaShem they left out ..."

Say it again sam!

ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו, שנאמר "מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי!. רמב"ם