Thursday, January 26, 2012

היינטיקער אידישווען איך זעה דאס ווארט "אקציע," דערמאן  איך זיך אין יפה עליאך'ס בוך, "חאסידיק טעילס אוו די האלאקאסט," און עס ווערט מיר נישט גוט. דארטן ווערט זייער אפט באשריבן די "אקציעס" פון די נאציס, ימ"ש, די אמת'ע נאציס, נישט די ישראל'דיגע פאליציי, ווי זיי פלעגן יעדען שטיק צייט צוזאמקלייבן אידען פון די געטאס און זיי דערמארדערען. טא פרעג איך אייך: פארוואס זאל מען אזא ווארט נוצען אין היינטיקן אידישן לעקסיקאן? אמת טאקע אז מ'רייסט די הויט פון מענטשען ווען עס קומט צו קלייבן געלט פאר די פארשידענע מוסדות התורה, אבער דאך. געפינט בעסער אן אנדערס ווארט. ס'איז פאראן בעסערע ווערטער. טוט נישט ווי טוהן די וואס אדער זיי אדער זייערע עלטערען און זיידעס האבען געליטן אונטער די דייטשן. כ'בין דוקא באקאנט מיט דעם חשוב'ן מוסד, ווייל מיר פלעגן אמאל זיין שכנים, און איך פלעג אפטמאל זעהן ווי די פייער אלארם פייפט במשך דעם גאנצן שבת קודש. ווען איך וואלט געוואוסט וואו דער ראשישיבה/מנהל/משגיח וואוינט וואלט איך אים אפשר געקלאפט אין טיר און זיי פארשפארט אביסל עגמת נפש. איך פלעג אויך געבן "ריידס און "היטשעס" פאר די חשוב'ע בחורים וועלכע פלעגן ווארטן נאך ישיבה אז מ'זאל אויף זיי רחמנות האבען און פירן אהיים. לויט ווי איך פארשטיי איז עס א  ישיבה פון פיינע איידעלע חסידיש'ע (קרי: אונגאריש) בחורים וועלכע דער שוואכע ישיבה סיסטעם האט געלאזט אקאדעמיש דורכפאלען מאיזה טעם שיהי'. תלפיות פראבירט זיי צו שטעלן אויף די פיס. און דער היינטיקער אווענט איז ארגענעזירט אויף צו קלייבן געלט פאר די בחורי חמד. איין זאך וואלט איך זיי געראטן, אומזיסט און אומגעבעטן, אז זיי זאלען זיך טרעפן א נייעם גארפיק דעזיינער, אדער בעסער געזאגט א נייע "קאפי" מענטש, כדי אז די אקציעס זאלען זיך ענדיגן איין מאל פאר אלעמאל

!שיהי' בהצלחה

A previous writeup about Yeshiva Talpios

26 comments:

Anonymous said...

Tzig. Maybe you shouldve learnt there and then you wouldn't be a mechitzef anymore!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

emes...

Anonymous said...

I'm familiar with this gevaldige Yeshiva (nephew is a student there) and their approach to buchirim and education. It's unbelievable what they're doing to rescue our new generation. If I were living in Monsey, I'd go to this "aktzie".

Anonymous said...

הירשל איך מיין אז די דראפעוועטס דיך אויף די גראדע ווענט. אקציע מיינט אקציע פונקט ווי וואגאן מיינט וואגאן. קיינעם וועט נישט איינפאלען נישט צו נוצן די ווארט וואגאן נאר ווייל די נאציס האבן געלייגט אידן אין וואגאנען.

that said, i wish them good luck, and may they (he?) raise lots of money.

המעלים שמו בכפיה

Pinny said...

אויב די ישיבה איז טאקע אזוי גוט און וויכטיג, זאל זי אייננעמען די "מעינסטריעם" חינוך-סיסטעם, בחינת "אקופיר עולם החינוך". אפשר וועט די "אקציע" פראבלעם מער פאסן דעמאלט.

Anonymous said...

I like this zetel we have to save these kids otherwise someother akitzia will take place

Anonymous said...

איך מיין אז איר האט באקומען באצאלט מדה כנגד מדה אויפן ארט... א נייע "גארפיק" דעזיינער?

דזשאסט קידינג.
קרעמער פון אייוועלט

Anonymous said...

If I named my kid Getzel, Bizman Hazeh, he would inevitably Vaks Os a Velts-MeKhitsef.
Maybe they did a Shiniu HaShem , and that solved the problem.
Probably changed his name to , or Khananya Yom Tov Lipa, Shmerel, Kloinymos, or something useful like that.

BTW, speaking of Shaimos, the coolest name combos ever are:

For a boy: Tzemakh Dovid
For a girl: Tikvah Tovah
For a 3-name Yud extravaganza: Yisroel Yaakov Yeshurun

I challenge anybody to top those.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

You mean יעקב ישראל ישרון

Anonymous said...

My son at 13 was one of the greatest mechutzafim of our times, after 2 successful years in Talpios, he can't understand how his younger brother can talk with a "little" chutzpa. Thank you Rabbi Semp! Chazak!

Anonymous said...

anon 10:06,
how about Noam Elimelech

Der Shygetz said...

Oh come on! Anyone can top those with the best of them all..

(Ye)Shaya Getzel!

From what I understand, it was believed that many of the Bnye Yoiel had that name, vehamyvin yovin!

Ende Tsadik said...

Our problem is that we have too few mechutsofim not too many.

topped said...

ShoShana Tova
Binyan Olam
Asher Yotzar

Anonymous said...

Topped,
your poor quality of names shows what a Mekhitzef you are. Enroll in Talpiyos immediately, do not pass Go, do not collect $200.
Except for ShoShana Tova, which both are real names, ShoShana Tova I'll give props to.
Naom Elimelech is pretty cool too, my son's name is actually very similar to Naom Elimelech.

LikeWhatever said...

Why are you making fun of this Yeshiva, they are from the few normal yeshivos that actually do good work. Pick your fight with the establishment yeshivos that put out the craziest posters every day promoting their elitist attitudes of "only the best of the best"

LW

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

lw
looks like your mainstream yeshiva didn't teach reading comprehension

Anon...e yisroel said...

Asher nason...

Anonymous said...

Boruch Mordechai

Anonymous said...

Ende Tsadik 6:08 “Our problem is that we have too few mechutsofim not too many.”

יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר

JJJ said...

Who needs Talpios?

Say Goodbye to Disrespectful, Obnoxious and Abusive Behavior, and Regain Control of Your Child, Your Family & Your Life.

http://www.thetotaltransformation.com/

Der Shygetz said...

Who needs any of this when you can send your beloved Feivish or Gimpel off to Tranquility Bay?

Actually, the Karta boys are setting up a Sharia based yeshiva in Teheran for real oisvorfen. Goof off there, and you'll end up with nowhere to hang your shel yad strap!

Anonymous said...

der shygetz relapsed talking חוצפה'דיג again! Now what if געציל relapses ח"ו can we get our money back from the אקציע ? or do we have to take action in our own hands like the karta boys?

Anonymous said...

הערשל אין איין ווארט "די דארפסט א געזונטען דאקטאר".

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

דו שרייבט מען מיט א וואו

Anonymous said...

how much i know is the word "go" and the word "what" was used by the natzis yma"s every few minutes