Friday, November 9, 2007

די צדיקים פעלן

Because I love you guys so much, and because you reciprocate, I've decided to transliterate what Yosef Dov had to say about Circus Tent: Tzaddik is relative. Then soon I'll have to translate it into English too.....

איך האב גוט געקענט ר' יצחק זילבער זצ"ל. ער איז געווען א איד א צדיק וואס פלעגט ארבעטן טאג און נאכט פאר אידישקייט, ובעיקר ראטעווען עגונות מיט א גט. ניט איין מאל פלעג איך באקומען פון אים א בקשה צו איבערצייגן א מאן א מסרב א גט און מסדר א גט זיין. ער האט מיר באוויזען א הרשאה פון מינוי סופר, עדים און שליח (כתבו ותנו) אויך רוסיש וואס דער ליובאוויטשער רבי זצ"ל האט מגיה געווען בכתב ידו. ער האט תמיד באטאנען אז (חוץ א פאר יחידים) די וואס האבען מוסר נפש געוועזען אויף שמירת תורה און מצוות אין דעם סאוועטן פארבאנד זיינען געווען די חב"ד'סקער.

צום באדויערען האב איך ניט געזעהן קיין שום פארבעסערונג נאך מיין לענגערען שרייבען, די כוונה פון וועלכען איז געווען נאר צו ממעט זיין דבורים אסורים. מסתמא וויבאלד איך האב געשריבען אויף דער אידישער שפראך, (און מיט לאטיינישע בוכשטאבען דערצו) ניט אלע האבען עס פארשטאנען. איך וועל נאר צוגעבן איין קליינעם פראוו צו מתחנן זיין מיט עטליכע פון די שרייבער, און אפשר דער חשוב'ער ר' הירשל וועט איבערזעצן חאטש די אלגעמיינע אידעע.

די תורה זאגט מען דארף מלמד זכות זיין. לאמיר די וואס שרייבן א שלעכט ווארט וועגן א גדול בישרא-ל געהען צו אנדערע וואס האבען אים געקענט און נאכפרעגן איידער שרייבען עפעס וואס איז העדר הכבוד. ער שרייבט ער ווייס ניט גענוי, אבער ער שטעלט זיך פאר אז דער און דער איד האט מסתמא ניט געהאלטען אידישקייט ווי עס דארף צו זיין(איך וויל אפילו ניט מפרט זיין זיינע געפערליכע ווערטער.) פארוואס?! ווען אלע עדים זאגען אנדערש. און אפי' אז איינער זאגט ניט גוט וואס פאר א רעכט האבען מיר צו אננעמען דוקא זיינע ווערטער און ניט אנדערע. פארוואס דוקא שלעכטע זאכען - אפילו שמועות בעלמא פון ניט אן אוהב - זיינען אמת, און גוטע זאכען זיינען אלע "גוזמאות, לעגענדעס" וכיוצא בזה??!!

איך האב נאך געכאפט א געלעגענהייט אלץ א יונג צו זיין אין די ד' אמות פון הגאון ר' מיכא-ל בער זצ"ל. ווען קאן אפילו באטראכטען אז אזא איד קאן עפעס טאן ניט ווי עס באדארף צו זיין?! צום באדויערען דאס רוב פון גדולי ישרא-ל וואס האבען געהאט א שייכות מיט'ן ליובאוויטשער רבי'ן זיינען ניטא. עיניים ראו ולא אחר ווי דער פני מנחם ( בעת זיין ברודער די לב שמחה איז געווען רבי) האט געהערט ווי א בחור האט א זאג געטאן עפעס וואס פארצווייפעלט דעם ליובאוויטשער רבינ'ס גאונות. ער איז געווארען רויט פון בייז. ער האט געזאגט דעם בחור אז ער שפילט מיט פייער. ער האט געזאגט אז ער האט פארבראכט שעות ביי דעם חב"ד רבי'ן האט ער נאך ניט געזעהן אין אונזערע צייטען.
ער האט געהייסען דעם בחור ער זאל שרייבען א בריוו בעטן מחילה. יא, ליידער זיינען מיר א דור יתום. דער טשעבינער, ר' משה (מ'דארף נאר א קוק טאן אין אגרות משה און זעהן די טיטולים מיט וועלכע ער באשרייבט די ל.ר. זיי זענען אן אויסנאם אין זיין לעקסיקאן) ר' שלמה זלמן, ווער רופט די רבי א מלך בישרא-ל (דאס איז א געדרוקטע בריוו) זיינען אלע ניטא צו געבן א נזיפה צו די אלע וואס זיינען פארנומען מיט ביזוי תלמידי חכמים. פונדעסטוועגן זאלען די וואס שרייבן פריער גיין צום אמשינאווער, סאדיגורער, ר' זלמן נחמי' גאלדבערג און אומצייליגע תלמידי חכמים און גרויסע אידן. זיי וועלן זאגען (און האבען שוין געזאגט) אז דער מבזה זאל צוגיין צום ציון הקודש און בעטן מחילה מיט טרערן, און בעטן דעם אייבערשטען אז זיין תשובה זאל באהיטן אים, און זיין משפחה פון אל-דאס-בייז.

און והוא רחום יכפר עוון. זאל דער אייבערשטער געבן אז איר מיט'ן חשוב'ען אנפירער ר' הירשל'ען נעמען צום הארצען מיינע ווערטער און ניט רעדן קיין שום שלעכטס וועגן א אידן, און בפרט וועגן א גדול, ווער ער זאל ניט זיין און נוצען די צייט אף צו לערנען נאך א תוספות, נאך א רא"ש, צו טאן נאך א מצוה און העלפן נאך א אידן, און מען זאל זוכה זיין צו דער גאולה בב"א

I tried keeping his exact words and grammar, even where I thought there should be changes. I hope his words are understood by all.

14 comments:

Anonymous said...

r' hirshl,
a dank aykh zeyer far ayer tirkhe un tzayt vos ir hot arayngelegt ibertsudrukn mayne bamerkungen.
ir zayt gerekht az in etlekhe erter es zaynen faran feler in der gramatik un dos glaykhn ( velkhe ikh hob bamerkt nor nokhdem vos zey zaynen dershinen gevorn afn ekran).
di sibe iz a poshete- ikh hob fordiktirt mayne verter tzu a talmid maynem vos farshteyt in kompyuteray. bikhlal, ven men shraybt un kuk nit iber, pleytas hakulmus treft zakh ofter in drukn vi in shraybn. ( ikh hob bamerkt az bay aykh eykh arayngefaln a por grayzn in der gramatik azey vi "ruft di rebe" anshtot "dem reb'n" vechulu). Agev-bay ayer ibershraybn fun mayn transliteratsiye, felt a vikhtikn kheylek fun R Pinkhes Menakhem's verter.( efsher keday es arayntsushraybn.)
Bikhlal, bin ikh zeyer tsufridn az haynt-tsu-tog zaynen faran yungelayt vos farmogn an ekht-raykh yidish loshn. zol der eybershter aykh benchn oystsunitsn ayere feikaytn un talantn af tsu farshpreytn ahavas Hashem, koved hatoyere hakdoyshe velomdea un derfolgraykh zayn in virkn alemen aykh tsu folgn in dem gang.
ayer y.d.

Izak said...

Umm, why are you dwelling on this subject so much that you feel the need to give the transliterated Yiddish and now the real thing over and over again?

This person R. Yitzchok Zilber was an unknown in America till a few weeks ago few rich guys decided to post some ads in the Haredi papers for a fund-raising dinner for an effort that is evidently already well-funded, so why they needed the dinner, and the silly comic book "story book biography" (pure narishkeiten) to waste money is also a puzzle.

Any explanations?

I am sure that many people are at a loss to explain the fuss by them and by you, after you already pointed out that he was first mekarevd by Chabad (Mazel Tov and Yasher Koach!) and that Chabad should get some credit. Nu, so is this a shock? This is something that happpens all the time in kiruv, that one person or group puts in all the efforts and koiches and is matzliach, and then another group gets all the credit in the end.

Even Adam HaRishon was a kofi toiv, it's in the Chumash right there "in the beginning", so what else is new?

So what gives?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

He was born and raised frum, so He was not Mekareved by Chabad, but he sure was helped by them.

Anonymous said...

Yo frum, nisht frum - what's the difference ? Abi uforatza

Anonymous said...

R'Yitzchok Zilber an uknown and 'mekarev'd' by Chabad?
If I did not know the poster I would say it's a Snag trying to show how ignorant your average Lubavitcher BT is.
Alas the guy is for real.Sad.Another brainwashed imbecile, who smokes too much crack.

Anonymous said...

Anyone and everyone familiar with Russian Jewry back in the day knows who R Yitzchak Silber was.

Anonymous said...

Problem is that people who only know about Soviet jewry from articles in JP, artscroll brainfarts and other Pravdaesque "sources" suddenly claim themselves to be experts and to know better then the actual "soviet jewry".

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Izak is not a Lubavitcher BT, so please stop howling.

O' great Natchalnik, tell us where we went wrong, besides for telling how all the Lubavitchers were really not frum,

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I will say this about Reb Yitzhok being "known:"

He was known by those into the Kiruv/Russian Jewry scene, but you can ask most Jews in BP and Flatbush and they'll say "who?"

Anonymous said...

Hirshel
You up so early after the booze fest at pier 94 and it's continuation in Gan Eden Hatachton shebatachtoinim?
I guess you are one the few not living off their Chabad/schnorr house or the goodness of Feter Sams various s.s.i and other 'programs', so you actually have to get up early each day.
Yechi der gitteh feter!

Izak said...

Excuse me, if he was famous he would have been known by EVERYONE.

Why was Prof Branover known by everyone?

Why Was Eliyahu Essas known by everyone?

Why was Yosef Mendelevitch known by everyone?

R. Yitzchok Zilber may have been known to Chabad and to some Israelis, but in the English-speaking kiruv world he was a total unknown until six weeks ago when a few people decided to launch a PR campaign using his name as a symbol.

The current (re)incarnation of this man has nothing to do with who he was in real life, but is only tied in with plans by certain people who have given big money to "mekarev" Russian Jews in Israel, and as part of a broader FUNDRAISING campaign to hit other big givers -- who have also never heard of this person -- so that a big PR campaign is launched with full-page ads in the Yated and Modia for a "dinner" honoring a mish-mash of people who have no shayches to what is really going on here behind the scenes.

Anonymous said...

izak,

RYZ is definitely more known then Essas or Branover amongst Russians or general "bnei-Torah" public. Essas may be more notorious for his staunch zionism and chronic mania for dissidentism (he successfully created himself an [questionable] image of a relentless soviet-fighter and manage to capitalize on that image in more then one way), same goes for Branover (plus he has more clout with people with scientific background). I have never heard of Yosef Mendelevich, so I can't speak of him, but I should've heard of him if he was someone who matters.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

U N

BiMeckhilas K'veyd Teyrosey

every frum kid growing up in the '70's and early 80's knew about Mendlevitch. That makes me wonder about you. Essas was an Agudah production. Has anybody heard from him lately?

Anonymous said...

I thank God every day for not being a "frum kid growing up in 70's and early 80's" benusach BP and CH.

Ess-ess ? Who cares ? Russians aren't a popular topic these days anyway, and that, too, is a hidden blessing.