Monday, August 3, 2015

Monday Links and GoodiesArtist Zalman Kleiman - 20 years
Hespedim at the levaya of RRK
frum people using Reform Rabbis to fight Beis Din?!
TORONTO SAGES: Prominent rabbis of blessed memory
כיצד כותבים את ההיסטוריה של יהדות הונגריה בישראל

35 comments:

לכשאפנה אשנה said...

במס' סוכה (לא ע"א): "תנו רבנן: סוכה גזולה, והמסכך ברשות הרבים. רבי אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין. אמר רב נחמן: מחלוקת בשתוקף את חבירו והוציאו מסוכתו. ורבי אליעזר לטעמיה, דאמר: אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו. אי קרקע נגזלת – סוכה גזולה היא, ואי נמי קרקע אינה נגזלת – סוכה שאולה היא. ורבנן לטעמייהו, דאמרי: אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו. וקרקע אינה נגזלת, וסוכה שאולה היא. אבל גזל עצים וסיכך בהן – דברי הכל אין לו אלא דמי עצים. ממאי – מדקתני דומיא דרשות הרבים, מה רשות הרבים קרקע לאו דידיה הוא – סוכה נמי לאו קרקע דידיה הוא

empire-kingston-crown said...

מה העיר זלמן שז"ר על אחד מציוריו, ומה ענה לו ר' זלמן קליינמן?

chabad are not zionists? my foot.

הנאנחים ונענקים said...

הערשל מ'האמיר געשמיעסט אז דער עולם דא א פראווט נישט דעם טמא דיגען העברעיש דא. פע

Mendy said...

Why would they not go to the bais din? Why would their Rabbi say to go to the courts? Did their rabbi tell them to ignore the siruv? Why is it assumed the bais din would not have given a fair trial? I thought that on yom kipper even "avaryanim" can go. A lot of unanswered questions

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וועמענ'ס העברעאיש?

הנאנחים ונענקים said...

דער בעל דרשן פונעם רבינ'ס פאטער

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

גאר א שוואכער עברית
זייער א געשמאקער אידיש, דוקא

אלי' דוד said...


ס''ל כרבי יהודה דאומר מין במינו במשהו! . בפ' גיד הנשה

benji said...

a colorful mosaic of genuine toronto iluminaries.very impressive .

קארעלסבערגער מגיד said...

ר' הערשל וואס איז מיט ביטול תורה, ברענגסט אנ דיין צייט מיט איך ווייס נישט וואס, אין דער עולם זינגט מיט און עולם התהו והבהו

Wendy said...


Y Y Y Y u

A poshite yid said...

The way i always heard it (and perhaps it is recorded somewhere as such) -was that Shazar would come to the "official"/opening hours and speeches, while the picture depicted chassidim less formal, zeh bkoh vzeh bkoh saying lchaim etc.. which took place only later..

There's also a similar anecdote with Shazar and R. Nissen Nemanow. The rebbe had directed he should visit Brunoy and "farbreng" there on a stopover. After he left, R. Nissen told the bochrim now we have to "undo" the baalabatishe hasogos etc which we heard earlier..

קלעצקער said...

? כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עונותיו

גדלי' נאדל מארין בעסין נ"י said...

they moved inch by inch hair by hair to the left until today they are as far to the left you can go.

הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה,, מתחלה הי' רק חבל שוא, ועכשיו כעבות העגלה חטאם

Al Hageulah said...

Empire Kingston
"chabad are not zionists? my foot"
how can a chasidus that is obsessed with Moshiach to the degree of going berserk for Moshiach be Zionists?
How can a chasidus who are obsessed to get Jews do Mitzvohs and searching out for Jewish souls all over the globe to force Jews to do Mitzvohs, be Zionists?
Zionism was created to exchange the jewish soul of torah Umitzvoth to a nationality with some land and exchanged Moshiach to a established democracy with no Moshiach..

E D Pall said...

גדלי' נאדל מארין בעסין נ"י said...
they moved inch by inch hair by hair to the left until today they are as far to the left you can go.

Who is the "THEY?"

empire-kingston-crown said...

al, are you saying they are hypocritical ?

Wendy said...

Who is the "THEY?"

the ED's

עכטער גאליציאנער said...

hirshel from ny to toronto your didn't find any
שוכני עפר, האם לא חששת משום לועג לרש! דאין כל להזכיר שמם

el all said...

el al, How can an idololgy so adversely to torah as zionism, being supported by most observant people ? good question .

צוויבאג מיט טיי said...

אמר ה' לגדעון "עוד העם רב", ומורה לו לשלוח את העם ל'מבחן המים' - מבחן לא-מודע, בו אין הלוחמים יודעים מה מצופה מהם - שבסיומו מורה ה' "כל אשר יָלֹק בלשונו מן המים כאשר יָלֹק הכלב תציג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות". המחנה התחלק לשלש מאות מלקקים, "וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים". אז מודיע ה' לגדעון "בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם

שלש מאות שלא כרעו לבעל! וזה הכל ואידך זול גמור

חבדצקער מיט פיאות said...

! קבל את האמת ממי שאמרו, יבוא הנס מ"מ

בא"ד:
בעניין הבעיה האמורה, אתה בוודאות יודע על רופאים ופסיכיאטרים שמטפלים בזה, ושהצליחו במקרים רבים. ידועים לי על מספר מקרים של אנשים שהייתה להם הבעיה הזאת, אבל בסופו של דבר התגברו עליה, התחתנו והקימו משפחות. 

כאשר אנו עוסקים בנושא זה, אבקש לפתור תפיסה מוטעית שהובילה אנשים מסוימים למבוכה ולמסקנות לא נכונות. התפיסה המוטעית נובעת מהטענה שמכיוון שאנשים מסוימים נולדים עם הבעיה הזאת, היא בהכרח דבר "טבעי". משום כך, אין להגדירו כדבר לא מוסרי או חטא, ולכן אין צורך בכלל לנקוט בצעדים לשנות אותו, או, בכל מקרה, הוא אינו בעיה רצינית כלל.
ניתן לראות שגישה זו היא בלי יסוד כלל, מכך שהתורה (שנקראת תורת חיים ותורת אמת כי היא המדריך האמתי שלנו בחיי היום-יום שלנו) מצהירה שלְסַפק את רצונות הללו, או אפילו להרהר בהם, זו עבירה על מצוות ה'. לפיכך גם ברור כי הבעיה היא ניתנת לשליטה, שאילו היא הייתה מעבר לשליטת האדם, ה' לא היה מגדירה כחטא. 

העובדה שיכול להיות שהבעיה מולדת לא משנה את המצב. כל יום ילדים נולדים עם טבע מסוים, או נטיות מולדות או דחפים, מקצתם טובים ומקצתם לא טובים. בגלל זה בני אדם צריכים לעבור הכשרה וחינוך, כדי לפתח ולחזק את התכונות החיוביות ולסלק את התכונות השליליות. הבורא העניק לאדם את היכולת לשפר, אפילו לשנות, את תכונותיהם ה"טבעיות" (המולדות). 

קח לדוגמה את הקלפטומניה [=הפרעה נפשית המתאפיינת בגנבה אובססיבית. המתרגם]. מוכּר לרוב שהקלפטומניה היא דחף מאוד כפייתי. אבל איש לא יטען שמכיוון שהתכונה הזאת מן הסתם מולדת ומאוד קשה לשנותה, צריך לומר לאדם הקלפטומני שמותר לו לגנוב, או שאין לו מה לעשות לתקן את תכונה זו, וכן הלאה. כן במקרה של האדם שנולד עם התאווה להרוס חפצים, או עם טבע וַכְּחני או אגרסיבי, או עם הנטייה לרמות או לשקר, או עם כל תכונה אחרת שנחשבת כמגונה. גישה זו לא תעזור, לא לאדם עצמו ולא לחברה. להפך, כל הניתן לעשות צריך להיעשות, ובפועל נעשה, כדי לעזור לאנשים אלה להתגבר על נטיותיהם הטבעיות, באשר הם. 

אין צורך לומר שייתכן שהאדם המיוסר על ידי בעיה זאת או בעיה נירולוגית אחרת, ישאל, "מדוע ברא ה' דחף כפייתי זה, שנוגד באופן ישיר למערכתו המוסרית? מדוע הוא מייסר אותי, שרצוני לקיים באופן מלא את מצוותיו?" אין בריאה יכולה לעמוד על שאלות אלה, שרק ה' יכול לעמוד עליהן. 

הערה אחת שניתן לומר על השאלה "מדוע אני?", היא שאם אדם עובר מצב קשה או מטריד במיוחד, מובטח שה' נתן לו כוחות יוצאים מן הכלל להתגבר על הקושי היוצא מן הכלל. סביר להניח כי האדם המדובר אינו מודע לכוחו הפנימי האמתי, ולכן סביר להניח כי הניסיון הוצב לתכלית היחידה של להוציא מהאדם את כוחו הטמון, שאותו, אחרי התגברותו על הבעיה, אפשר להוסיף מכאן והלאה לארסנל של יכולותיו הגלויות, כדי להשתמש בשניהם להשגות גדולות יותר באופן אין-סופי, לטובת עצמו ולטובת הזולת. 

הרמב"ם, "מורה הנבוכים" לדורו ולכל הדורות לאחריו, שגם זכה בכינוי הרופא בטוב ביותר בתקופתו, מצהיר בקטע ידוע בספרו המפורסם משנה תורה (הלכות תשובה פרק ה' הלכות א'-ג', עיין שם), "רשות כל אדם נתונה לו: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו… אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע… ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה". 

הערה אחרונה מנקודת מבט מדעית: לומר שהשכל האנושי והמערכות הנירולוגיות הן מורכבות בצורה בלתי מושגת, זה לומר דבר שמובן מאליו. רק הבורא יודע את עבודת ידו. 

אבל הבורא העניק לשכל האדם תכונות נפלאות שמאפשרות לו לבחון את תעלומות הטבע, לחקור, לנסות, ולאגור בצורה הולכת וגוברת עוד ועוד מידע על עצמו ועל יכולותיו הפיזיים והנפשיים. התקדמות ניכרת כבר הושגה על ידי מדענים בחקירתם את תאי המוח והורמונים. היום ברור שניתן לגרות באופן מלאכותי טווח רחב של רגשות אנושיים ותחושות, על ידי טכניקות אלקטרוניות וביו-רפואיות. היום מוסכם באופן כללי, שרוב אם לא כל ההפרעות הנירולוגיות, כולל התנהגות מינית סוטות, מן הסתם נובעים מליקויים כימיים (הורמונים) או אי-סדירויות בתקופת הנעורים. הפרעות נירולוגיות מסוימות כבר מטופלים בהצלחה בתחומים מסוימים הקשורים למערכת העצבים, ויש לקוות שהטווח יתרחב ובסופו של דבר יכלול את כל הספקטרום של ההפרעות הנירולוגיות גם של הפרט וגם של העמים

בינתיים, ניתן רק לבטוח בה', ולחזק את דבקותנו לתורה ומצוות, שעליהם נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו".

בברכה -תרגום מאנגלית

YU alumna said...

who wrote this brief a rabbi a doctor or both?

dr sickup freud said...

הלכות תשובה פרק ה' הלכות א'-ג', עיין שם

Very nicely written common sense opinion, contrary to proffessinal and legal opinionated laymen of today, however from halach stand point i don't see any points other than the above rambam wich at best i would mark it as a harba rambam.

to professional and l

AL said...

Empire Kijgston
"al,
are you saying they are hypocritical ?"
Please explain what Zionism was and what it is today, and then adapt the label to the crowd that pleases you

empire-kingston-crown said...

sorry al I'm not good in following instructions, or in instructing toddlers. pointer.

אין חבוש מתיר א"ע מבית האסורים, זיל קרי בי רב

sir tryfoos Oxford said...

I would like to see the original essay in the english language .

sir tryfoos Oxford said...

your intelligence is more of Al Haig, than al-ha-geulah.

ביה"ת שאפראן said...

dr: "contrary to proffessinal and legal opinionated laymen of today"

כנראה דעת תורה (ודעת רופא ישראל) היפך דעת בעה"ב וצריך לפרסמו לההמון הציית לדברי הכותב בכלל, וגם להסרים מדבריו בפרט, כי רמון מצא תוכו אוכל לאכול. . וד"ל

ביה"ת שאפראן said...

רמב"ם, "ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה".

הצטט של הרמב"ם לעיל יורה על גודל
האמונה החזקה של הרמב"ם, וגם מפני מה שא"א להבין הסתירה מהידועה להבחירה בשכל אנושית, מ"מ יש מקום להבחירה ויש מקום שאין בחירה ולאו כל מקום שוה

זוהמה דבעלז said...

from langer to mayer
מהרסיך ומחריביך מבעלז יצאו

…Jiří Mordecai Langer…, who is mainly known as Franz Kafka’s Hebrew teacher, was born in Prague, became a yeshiva scholar in the court of the Belzer Rebbe and died in 1943…in Tel Aviv. He might have been considered a kind of messiah of the homoerotic gospel among the Jewish people had his unusual kabbalistic theory not been silenced and pushed to the margins.

In his book “The Erotics of Kabbala” published in 1923, Langer argued that “brotherly love,” i.e. love of a man for a man, is in fact the deepest basic urge in Judaism,-----“'He also argued that an erotic relationship, ---- is what connects yeshiva students to one another and to their rabbi.…

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-features/.premium-1.669726

ny con rooney said...

mayor kotch was a belzer, his zeida where belz, he intervened when the belzer was in NY sending a letter to reb libesh lefko. asking his boys to behave while the bear roams the streets of NY

יקוש פאביש said...

רבותי זעטץ ענק לערנען

בגמ' תענית, מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף

רש"י: מכאן ואילך - מחמשה עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו

bostoner hassid said...

"levaya of RRK"

I heard of JFK LBJ never heard of RRK can you tell us wich party he was affiliated with? btw we just finished mourning the 3 weeks whats this krechtzen again?

שלשה ימים לבכי, ושבעה להספד, ושלשים לגיהוץ
ולתספורת מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אי אתם רחמנים בו יותר ממני

mac nut said...

Rational Thinker 
" backed up by zero evidence"

"You're the first lawyer come across who doesn't know the meaning of the word 'evidence'. Congratulations"

remember: HYNES vs WEBERMAN,

0 evidence = 105 years incarceration. for wich you rallied for!