Friday, June 24, 2016

וואס? זיי שטייען אויך דארט? איך וויל נישט מיט זיי אינאיינעם! שוין אהיימקומען

דא רעדט הרב ר' שמואל פריעד, דער באוואוסטער טוען און סאטמארער תלמיד, וועגן א מעשה וואס ער אליין איז עס בייגעשטאנען. דאס יאר איז מסתמא נישט געווען תשכ"ב, עכ"פ איך דענק אז גאלדא איז נישט געווען פרעמיער אין תשכ"ב. דאס איז אלץ "ביסייד די פוינט." וויכטיג איז צו הערן וואס דער סאטמאר רב, "בעל ויואל משה", האט געזאגט, אפילו אז מ'האט זיך געדינגען מיט אים. א הארציקן יישר כח צו אונזער פריינד וועלכע האט אונז אריינגעשיקט דעם קליפ און דערביי מחיה מתים געוועזן דיעזען בלאג.


Tuesday, June 14, 2016

כוס של ברכה, מוצאי שבועות תשל"ז

Go and try to explain to a non-Chossid that the man who stood for hours, until final illness no longer allowed him, to refill the Rebbe's becher was none other than the late Rosh Yeshiva, HaRav Reb Mordche Mentlick, o"h. That the awe with which he stood before the Rebbe pouring the wine was difficult to describe. That he wouldn't give away that "job" for the world.

Chaval al D'avdin.

credit: Dr. Shlomo Newfield

Thursday, June 9, 2016

French Jewry, a new crisis? (Guest Post)

JP Photo

Hirshel:

 I'm asking a question here, not necessarily jumping to conclusions. I'm not sure about this but it's my gut feeling that some new "issue" is starting to be created under our very noses. It's called chesed Kalev, for French Jews going to Israel. Now that חסד לאברהם - founded by the late Skulener Rebbe, zt"l, איז שוין עליו השלום, we're left with kind of a lull, or a void, in the business. People have time and nothing to do with it. Now I see a new consortium of charlatans are ringing a bell on France. That the French Jews who are making aliya are going to go frei because they're going to go to secular or Religious-lite schools in IsraelIt also gets an anti Zionist flavor, which gets the zealots on board; that the Zionists will not let you go to frum mosdos in Israel. As if the Frenchies are semi invalids coming from a non developed African country with pea brains that can't make decisions regarding their kids' schooling.  I see R' Zalman Leib Teitelbaum from the more-extreme Satmar faction signed on to this, not his brother who hates this baloney, plus he has no love for Skulen. וד"ל.  The Hamodia quotes Reb Chaim Kanievsky who supposedly tells people to rather go to official secular mosdos than mamlachti Dati! What a statement!!  Going to secular vs. a place where you say Krias Shema and put on Tefillin! The old juvenile Bnei Berak talk. It must have been taken out of context. They claim that the Kalever Rebbe, may he have a רפו"ש, placed 4,000 kids in to Charedi mosdos. That's almost as big as the whole skverer chasidus!!

Are people so gullible ????

Monday, June 6, 2016

זומער תשכ"ו מיט'ן סאטמאר רבי'ן אין שעראן ספרינגס - פרסום ראשון - (audio)

נאר דערמאנען די ווערטער "שעראן ספרינגס" זענען מעורר שטארקע געגועים און בענקעניש.. ביי חסידי ותלמידי כ"ק רבינו הקוה"ט זי"ע, ווער רעדט נאך פון הערן גאנצענע שטיקלעך זמירות מיט תורה! דא קענט איר הערן אביסל תורה מיט אביסל זמירות פון די סדרות דברים, ואתחנן און עקב, שנת תשכ"ו, נאך אין די גוטע יארען און איידער די זעקס טאג מלחמה האט אזוי קראנק געמאכט דעם רבי'ן

NYT article about Sharon Springs (2000)

Sunday, June 5, 2016

א טראפ'קעלע "קויחיוועאויצעםיודי" לכבוד ששת הימיםוואס זאל איך אייך זאגען? די וואס האבען מיט געלעבט יענע תקופה און ווייסען וואס האט ר"ל אפגעווארט אידישע קינדער אין ארץ אבותינו, ווייסען וואס פאר א שבח והודאה מ'דארף אפגעבן פאר'ן בורא כל עולמים וועלכע האט געראטעוועט זיין ליבע פאלק ישראל פון אלע דאס שלעכטס. היל"ת. די פענער מיט די הלל קענט איר לאזען אויף די זייט. אבער דאנקען און געדענקן דארף מען נאך. און נאך ווי אזוי!

מאמר ד"ה מים רבים מאחד מבניו הק' של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

Friday, June 3, 2016

שיחת ל"ג בעומר תשכ"ז as heard on Radio Station WEVD

!!!פרסום ראשון

How true are the words of the announcer prior to the actual words of the Rebbe! How מיר נויטיגן זיך צו הערן דברי חיזוק פון א מנהיג ישראל. And words of חיזוק were heard on that day, as you will hear.

Thursday, June 2, 2016