Thursday, February 15, 2018

דער וויזשניצער רבי שליט"א באזוכט היינט אין בית חב"ד אין פארט לאדערדעיל און באדאנקט דער שליח הרב משה מאיר הכהן שי' ליפשיץ פאר די שיינע אויפנאמע במשך פון וואכען דארט

ווי באוואוסט וויילט דער וויזשניצער רבי אין פלארדידע די וואכען נאך אריבערגיין א שווערע עאפעראציע אויף די רוקען. ער האט דארט אסאך פארברענגט אין די בתי חב"ד און אין די ישיבה גדולה פון חב"ד אין מיאמי. זיך באגעגנט מיט'ן דארטיגער ראש ישבה הגה"ח ר' לייבל שי' שפירא. יעצט איז געקומען די צייט אז דער וויזשניצער רבי פארט שוין אהיים, איז ער געקומען באדאנקען דער שליח הרב ליפשיץ פאר'ן צו שטעלן די שיינע אכסניא. פון א דארטיגער איד האט איז באקומען די פאלגענדע פאר שורות: לזכותו של הוויזשניצער רבי יאמר, אז א יעדען איינציגען מאל וואס ער האט דא אין פלארידע געפירט טיש האט ער אלעמאל גירעדט בשבחו פון דעם רבין'ס שלוחים וואס זיי טוען אויף בכל עיר ועיר ובכל פינה נידחת.

Sunday, February 11, 2018

א ליובאוויטשער זיצונג אין תל-אביב, תשכ"גLooks like a meeting to greet the distinguished guest. L-R: Harav Reb Moshe Ashkenazi,
Reb Pinye Althaus,
unknown,
Harav Reb Levi haLevi Grossman author of the sefer שם ושארית,
הרב אלכסנדר יודאסין בעמח"ס תומכי תמימים,
Reb Chaim Shmaryohu Gourarie.
כל אחד בשמו הטוב יבורך. You can write a book about each one.
Photo is for sale on EBay.

Thursday, February 8, 2018

More Belzer prohibitions...

Hirshel, here's another Belzer prohibition for you:

In Belz they did not say shir hashirim.  I never saw my elders, who had a strong connection to Belz, say shir hashirim. (I never knew why ) I guess it was part of the Belz in them. I was surprised to see that - or NOT to see that - because in Oiberland, where my family is from, and by other chasidim it was very holy to say it. After the mikvah, with the peyos still wet. Mamash a gevalt! In the footnote here they note a certain Sefas Emes (which by the way was not on the recommended learning list in old Belz, they would rather get caught learn Arugas haBosem) in Pesach that on regular weeks the parables of shir hashirim are a bad influence for people who are megushem. It's probably the reason why Belz avoided it too. But they never said that outright. But in Ger they were more explicit.

Monday, January 29, 2018

The History of the Belzer prohibition

Reb Shulem Fogel gives a very interesting lesson (published in this month's אור הצפון) on why Belz went so extreme against mashkeh. It was all caused by a drunkard on Simchas Torah that was rolling on the ground in front Reb Shia'le Belzer. He immediately put the brakes on the chasidic tradition of taking mashke by chasidic kumzitzes. It's not much different than the history of the Lubavitcher Rebbe's decree against mashkeh, but the LR made a limit of 4 drinks. Also, the event that caused the Lubavitcher decree was a wedding, not Simchas Torah, and the person affected was a very choshu've Rebbeishe personality... Belz went full dry and became the Starbucks of chassidus. All events are supposed to be coffee only - coffee is quite a lofty drink, it seems, according to Reb Shulem. But they still give maskeh by yohrtzeit seudos and tishen. I think the old Ruv preferred banana liquer, and all branches of Belz now serve that. What baffles me is that I doubt this was the 1st time a Chossid got drunk, and I'm sure his father also knew about the terrible sin of שיכרות, so why the need to ban it completely?

מי יעמוד בסוד קדושים


Monday, November 20, 2017

"דיא טעלזער ישיבה עקזיסטירט ב"ה איצט אויך"
What kind of inspired this post was the Bene Beraq Vizhnitzer Rebbe's recent trip to Cleveland to partake in the sheva brochos of his grandson. The Mechutan is the Cleveland-Aleksander (or is it Aleksander-Cleveland?) Rebbe, brother of the one in Bene Beraq. There was a flyer printed, welcoming him to the mistake by the lake and announcing the sheva brochos schedule. Signed on that flyer were many local institutions, including Chabad(!) and their respective Rabbis. A Midwestern friend of mine noticed that conspicuously absent from the flyer was the late, great Telsher Yeshiva! At first I thought that only shuls were doing the welcoming, but he pointed out that the Hebrew Academy signed. So what's going on here? Is it ad k'dei kach? Did they cease to exist? Well, in 1917 they announced to the world that they exist. Maybe they need to do that again 100 years later?

{To be fair the Kolel Yad Chaim Mordechai, technically a by-product of Telshe,is also absent, yet they exist.}
Thursday, November 16, 2017

Why is Mishpacha Mag going after the "Peleg"

Beats me. I think they're alienating many readers with this article. No need to bring it up at all. They don't gain readers from publishing it. It's not like they're writing about Lubavitch of Reb Hershel Schechter and thus adding YU Yeshivishers or Lubavitchers to their readership. Here it's a lose-lose. Plenty of their readers are Mamshichisten and thus see Reb Shmuel as their mentor and leader. They support the demonstrations and are deeply hurt by the fact that their Yeshivishe brothers are selling them out. Just stick to the usual veyberishe issues and you'll be ok. You hear me Rabbi Grylak? I know from what I'm talking.

   Peleg by Hirshel Tzig on Scribd

Wednesday, November 15, 2017

! עוד חדש במדף הספרים


חדש על המדף: ספר "יסודי השולחן" בענין אמירה לנכרי

בשבת בימים אלה עולה על המדפים בחנויות הספרים, הספר החדש "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" על "אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורי תורה", מאת הרב שמואל זאיאנץ .

 יחודיות הספר היא ביגיעת המחבר להבין ולהגיש כשולחן המוכן לסעודה, לציבור לומדי התורה ומחבביה, את העומק וההיקף של דברי אדמו"ר הזקן בשולחנו בדיני אמירה לנכרי ובשאר איסורי תורה, שכל דבריו בעמקות נפלאה ובקצירת אומר, סברות מחודשות ועמוקות וחידושי הלכה רבים. שם הספר נקרא "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" משום שמבוארים שם "יסודי שולחנו" הטהור של אדמו"ר הזקן בנוגע לדיני אמירה לנכרי, וכיצד כל מילה ומשפט מלשונו הזהב מיוסדים באופן מוצק על דברי הגמרא והתוס', הרא"ש, הטור, הב"י, השו"ע והרמ"א, ו"זיקוקי אורותיו" – כיצד מוארים דבריו באור יקר ומבהיק, ומתחוורות טעמיו ושיטתו היחודית בפסיקה הלכתית, אשר תורתו היא בבחינת מים שאין להם סוף. כמו כן מובאים בלשון צחה וברורה פיענוחים להלכות וסברות רבות ודקות בדברי השולחן ערוך והקונטרס אחרון—ובמיוחד במהדורה בתרא לסימן רמ"ג, שכידוע עמקו בו דברי רבינו מאוד. כמו כן מבואר בספר פסקי אדה"ז בדיני אמירה לנכרי בשכירות וקבלנות, וכן בירור שיטתו ב"שבותים" שונים, ובפרט ברפואה בשבת. הספר מעותר בהסכמות רבות מגדולי הפוסקים בדורנו. בולט במיוחד הסכמתו הנלהבת של הגאון הרב מאיר הייזלר, ר"י עמק התלמוד בירושלים, בו משבח את הספר כ"חידוש נפלא בדורינו", ומעיר ומפלפל בדבריו. הספר מתאים במיוחד לתלמידי הישיבות ואברכי כולל המבקשים ללמוד הלכות שבת בשולחן ערוך אדה"ז בעיון ובעומק, ולעמוד על דרכו ושיטתו המיוחדת של רבינו.
ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים או אצל המו"ל בארה"ב
 info@seforimdeals.com

ובארץ ישראל אצל חתן המחבר הרב שניאור זלמן טורנהיים briskwithatwist@gmail.com.

ליצירת קשר עם המחבר: Shmuel.Zajac@gmail.com
 


Sefer Hakdomo by Hirshel Tzig on Scribd


Box.com link for non-Scribd readers


Monday, November 13, 2017

New on the Chabad bookshelf! - חדש! (לפי"ע) במדף הספרים החב"די Press release:

The roots and principles of Shaar Hayichud Vehaemuna 

A scholarly treatise, attempting to reach the bedrock and very heart of The Alter Rebbe’s approach to the principles of faith in Hashem and the unity of Hashem * “Yesodot Veshorashim BeShaar Hayichud Vehaemunah” 
 Author: Rabbi Nachum Wilhelm 

The author strives to show the complete structure of the Alter Rebbe’s profound edifice and development of ideas .He quotes from and elucidates on the seminal works of Chazal, and the commentaries of the Rishonim; the Rambam and the Abarbanel. He brings the subsequent revelations of the Kabbalistic masters; the Ramak, the Arizal and their respective schools. The core of the manuscript is derived from Derech Mitzvosecha of the Tzemach Tzedek, and from the Rebbe’s Hadranim. Further source materials were gathered from the works of our Holy Rebbeim and the interpretations of the venerable Mashpiim; R. Aizik of Homil, R. Hillel Paritcher, R. E. Y.Rivlin, R. Chaim Moshe Lieberman, R. Gronem Esterman, R. Yechezkel Faigin and ylct”a Rav Yoel Kahan, in his famed Sefer Haerchim. Utmost care was taken to keep the form and writing style as close as possible to the original text. We are pleased to present a small selection of approbations from present day chassidic scholars and esteemed Rabbi’s, expressing their warm reception and strong recommendation.

“Following decades of his scholarly articles of deep chassidic thought published in our journal "Heoros Ubiurim", this book promises to illuminates the words of our Holy Rebbeim.”
 Rabbi Avrohom Gerlitzky, Rosh Yeshiva Oholei Torah 

 “Rabbi Wilhelm’s erudition was already apparent when he was a student in our Kolel. After perusing the manuscript I could not restrain my excitement by his exceptional ability to take lofty mystical concepts and make them approachable to the everyday person. It is my belief that this gift was bestowed on him from the Almighty in reward for his incredible diligence in the study of Torah.” Rabbi Chaim Shalom Deitsch, Rosh Kolel Tzemach Tzedek and noted Mashpia 

“How great is his merit to have utilised his talents in revealing the great wonders hidden in the footnotes and glosses to the works of our holy Rebbe in his work on the Tanya!”
 Rabbi Chananya Y. Aizenbach Noted Rosh Yeshiva

 “It is widely known that the ideas brought forth in Shaar Hayichud Vehamuna, and further developed in numerous maamorim, are the backbone of Chassidic thought and service of Hashem. Certainly this volume will invigorate the study of serious and devoted Torah scholars.”
Rabbi Laibel Altein Chassidus Mevueres, editor Heichal Menachem, director 

 “It was much appreciated that the book begins with a discussion about eliciting love and fear of the Almighty, for these principles are the foundation and soul of Chassidus Chabad. As the well known saying of C”K Admur n”e,” the chassidic interpretation to the proverb, “great is study as it brings to deed” , relates to the deed of serving Hashem in earnest prayer.”
Rabbi Yosef Y. Ofen, Mashpia Toras Emes 

 The printing of this sefer has been made possible by donations in honor and memory of Reb Gedalia Shaffer ob”m of Crown Heights. A great scholar devoted to chassidic teachings. Since publication in Israel, the volume has shown to be a bestseller, held in high esteem among mashpiiim, temimim, scholars and academics.

Sunday, November 12, 2017

File this under "לא הי' ולא נברא" please

Apparently this was published (!) in an Israeli newspaper called כל ישראל in honor of the recent yohrtzeit of the late Ponovizher Rosh Yeshiva. How any editor would publish something without taking just 2-3 minutes of his/her time to verify this.... is beyond the publisher of this blog.


Tuesday, November 7, 2017

!ערעב ציג! ס'נישט קיין איינע פון די מונקאטשער רביצינ'ס

A reader was quite upset with the post that "accused" the Munkatcher Rebbetzin of accompanying the Rov on a walk whilst on דאטשע. מ'קאן שוין מיינען, ווער ווייס וואס... According to him it was NOT the Rebbetzin, or his mother, the דרכי תשובה'ס Rebbetzin, and he provided the pictures to prove it. He says it was the wife of Reb Mordche Wulliger, later of New York. That she only looked old because of her frum style of dress. Maybe he just wants to set the record straight. Maybe he's a stickler for the truth, and isn't so bothered by the idea of the Rebbetzin walking nearby.

In any case...


Here's the Rebbetzin Ruchel Perel, daughter of Reb Yakov Moshe of Komarna (center, with the "shteren tichel") at the wedding in Munktach in 1933


Here's Esther, born Horowitz, the Darkei Tshuvah's Rebbetzin. She was a granddaughter of Reb Yankele Melitzer.