Tuesday, January 31, 2017

"Regards" from Oswiecim - אושפיציןIn the final photo - aptly so - we see the Jews being driven out of Oswiecim to one of the Ghettos mentioned in the caption. The neighbors are watching from the windows, they seem to be OK with it, we can maybe even detect a smile on some faces. If you'll look at the building on the left you'll see a sign for a bicycle shop, with the name Izak Hutterer. Some of you may have heard of the famous Bobover Chossid Reb Shaul Hutterer. He lived in Antwerp after the war and passed away not so long ago. He would come to NY to daven for the amud in the Bobover shul. He was from Katowiec but he had an uncle in Ushpitzin by the name of Yitzchok. I would assume this was his shop.

27 comments:

! א הייליגער רוף said...

ארץ ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם עד ישקיף וירא ה׳. משמים, וינקום נקמתו ונקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת דם עכדיו אשר. שפכו דמם כמים

Israel schneider said...

B"H
Shalom rav

I do not
Remeber right now
So good
The zanzer rov
Had a son-in-law
Reb layzer
He was rebbe
In oyspitzen
He came to
Yerushalayim
There is
Until today
A small shul
A very small shul
Up a whole bunch
Of steps
Across the alley
From batay wittenberg
For those
Who have
Been in
ארץ ישראל
It is
After the
Mayeh shearim shuk
Going towards
Kikar shabos
When reb layzer
Came to yerushalaym
He davened there
It was חיבת ירושלים שול
The galitziyaner kolel
It was no simple task
Having a minyan
For birkas hamazon
After shalis seudos
Reb layzer
Had to promise
Some yeshua
(I fo not remember
Right now what)
To get
The tenth man
Because
There were hardly
Any zanzer chaseedim
Around
Since the zanzer
Told jews not
To go to ez
Why reb layzer came
I do not know
He mostl likely
Saw the writing
On the wall
It could be
He came after
H, came to power
In germany
The belzer rebbe said
That all the
Galitzyaner rebbes
Said that the jews
In poland
Had nothing to
Worry about
(Rebbe nachman
In 5563
Upon entering
The town of bres-lov
To become rebbe there
Said there wad nohing
To do
The gezayrah
Of holocaust
Could not
Be changed
It was only a question
Of saving
Those who could
Be saved)
The only rebbe
Who told his chasidim
To head for the hills
Was reb alter yechzkel hurovitz
The dejeeqover rebbe
He went to his uncle
To convince him
To tell the oylam
To run away
But his uncle
Sjowed him a piece
In the zohar
Which he felt
Proved that nothing
Would happen
Reb alter saif
We see we
אוזערע פליישיקעאר אייגין
וואס וועט זיין
און ער ברייקט מיך
א שטיקל סוהר

Israel schneider said...

In any case
By coming
To yerushalayim
Reb layzer
Saved his wife and chidren
I think he had ayniklach
In the usa
Reb layzer himself
Went back
To europe
Suppsedly to get
His ספרים
ושם הוא נספה
על קידוש השם
I think
He knew full well
What he was doing
He did not
Want to be
פורש מן הציבור
Today חיבת ירושלים
Went through
A שיפוץ
And became אוישפיץ
In other words
The בית מדרש
Is now called
On the name of
רבי אליעזר מאודפיצן
So, there is
Belirve it
Or not
An aushwitz
In the very heart
Of מאה שערים
Somebody
Should make
A video
Showed the outside
With sign
Saying oyshpetzin
Snd the inside
אברכים
זיצין און לערנין
די הייליגע תורה
In aushwitz kolel
Very, very strange
I "visited" aushwitz
Years ago
With my son and wife
So, i have been
Both in
Aushwitz cocentration camp
In galicia poland
And in auswitz kolel
In jerusalem israel

Kike on a… said...

Very interesting remark maybe an "Izak Hutterer Bycical Shop" some one? Or a "Hutterer Bandidos" Bikers!

My Idea said...

Hirshel when the kids are gone you can make their rooms for a mini Museum, displaying your cherished photos with your unique sayings attached, Sundays with no school you can have open house.. For kids to frolic while learning something,

suri said...

Stunning photos.

למען דעת said...

!ולמען תספר באזני בנך ובן בנך

Sal Geffen said...

There is a story floating that the famous SR'S Train to freedom, the captain received a telegraphing order to proceed to "auschwitz" But he being righties wrote in his leg "proceed to "Oswiecim" and so the train chuked on to freedom...

בעל החלום said...

!הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר

רש"י: "מה לתבן את הבר" - מה ענין שקר אצל אמת

דר. פרויד טען פעם "שכשחולמים על מת" - זה נובע מהתת מודע , מהגעגועים, - אבל כמובן שלחלומות כאלה גם חייב להיות פירוש.. חלום חלמתי ואינו יודע מי היא

והנה חלום said...

כל היכא שדברי החלום נוגע לדבר איסור, כגון האי דינא דאמרו לו בחלום שמעות שהניח לו אביו מעות מעשר, בזה שפיר פסקינן שדברי חלומות אינן מורידין ואינן מעלין, יען כי בכל דבר איסור אזלינן בתר רובא, וכיון שרוב מעות הם חולין... ועוד, כיון שרוב חלומות הם הבל, ואין בהן ממש, אמרינן שגם זה הבל, והוא מסוג החלומות אשר שוא ידברו. אבל בהאי דנידוהו בחלום - חוששין למיעוטא... דיש לחוש שבהאי הודעה שנדוהו בחלום מגלים לו מן השמים שפורענות עתיד לבוא עליו... ומעתה, דבר זה אינו נוגע לדבר איסור, כי אם לסכנה, שלא יבוא הפורענות, ובסכנה לא אזלינן בתר רובא [=אין הולכים אחר הרוב], וחיישינן למיעוט. נודע ביהודה

Israel Schneider said...

B"H
Shalom Rav

My wife and i
Lived for 6 years
In a key money dira
At rechov yoel 1
(It is named
After the נביא
Not after the רב)
In a basement apartment
There our daughter
נחמה רחל
Was born
In any case
I used to hang around
Then in
The karlin-stolin shul
הרב הצדיק בנפלא, חסיד אמת
א טייערע, טייערע, פיינער - ייד
רבי אלעזר בריזל
Saw this charachtet
Hd invited me
To join his kolel
פאר ההלכה
Like this
I could not learn
In a kolel
I could not take
The pressure
I told my first wife
אלטע נעמי
Before we got married
That i do not think
That i had nerves
To sit in a kolel
I think it is asperger syndrome
It case i could not
Sit in the kolel
Of הרב חיים אפרים זיטשיק
And this caused the גט
But reb lazar
Wad so so sweet
That i did learn
For a while
In his kolel
My wife
צפורה חנה
בת אברהם אבינו ושרה אמינו
(She had a stroke
And is paralyzed
On her
Left side
Please pray for her)
Told me
To use the kolel money
To buy ספרים
That is what i did
In any case
Reb lazar kolel
Was in
חיבת ירושלים
Where רבי אליעזר מאושפיצן
Had davened
And fird tish
We learned
On רבי אליעזר׳s table
Did he bring
It from גאליציא?
It was
Gull of nails
I really full
(This seems
Yo be a form
Of kosher magic
The מזוזה
Of the נדבורנא shtibel
Was chock full
Of nails
Does anyone out there
Know about this סגולה?)
At a certain point
The אושפיצינער איינקל
Of america wanted
His zadee's table
So, he donated
S brand new tablr
Y
To the pear hahalachah kolel
Where is the table today
From aushwitz
To jerusalrm
To williamsberg
Anybody know
Is some רביל
Firing tish
On it
I could write
A 200 page book
About what
Was happening
In that place
Maybe some day
גוט שבת
א פרייליכע, ליכטגע שבת
סרוליק הירש ליב איטשע מאיר׳ס
שניידער אניקשטער ברסלבער

מזון לצאן said...

תיתננו, כצאן מאכל;    ובגויים, זיריתנו
תמכור-עמך בלא-הון;    ולא-ריבית, במחיריהם
תשימנו חרפה, לשכנינו;    לעג וקלס, לסביבותינו
תשימנו משל, בגויים;    מנוד-ראש, בלאומים
כל-היום, כלימתי נגדי;    ובושת פניי כיסתני
מקול, מחרף ומגדף;    מפני אויב, ומתנקם
כל-זאת באתנו, ולא שכחנוך;    ולא-שיקרנו, בבריתך
לא-נסוג אחור ליבנו

!אלו ואלו מודים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו

CW of B'nai Jeshurun said...

Tisha b'ov is only once a year, why keep on whining you create nightmares.

Israel Schneider said...

במשיח בן יוסף
-יש שלוש בחינות
א. יוסף עצמו, זה רבי נחמן -צדיק יסוד עולם
שמירת הברית, תיקון הכללי;
ב. מנשה בן יוסף, זה רבי מנחם מנדל איש וי-טפסק, שהוא השורש של militant zionism - מדינת ישראל, צה״ל, וכיוצא בזה
ג. אפרים בן יוסף, זה הגר״א והראי״ה,ענין ההתיישבות היהודה ושומרון -במיוחד

חצקל קשאנוב'ער said...

 לפני השואה היו בעיר יותר מתריתר שטיבלאך של חסידי וויזניץ, צאנז, ראדאמסק, בעלזא, באבוב, קשאנוב, וסאדיגורא. בעיר זו, שימש ברבנות האדמו"ר הראשון מבאבוב ר′ שלמה הלברשטאם. כמו כן שימש בה חתן ה"דברי חיים" ר′ אלעזר רוזנפלד בעלה של פראדיל בת ר′ חיים מצאנז

מרת פריידיל שווארטץ בת ר′ חיים (הדברי חיים מצאנז) (ד′ אייר ה'תרע"ה), מ"כ שמה, יש גדר ומצבה

ליטוואק פון בודאפעסט said...

דיין פראפאגאנדא העלפט קיינעם. יעדער איינער פראבירט צו זאגען אז זיין רעבע האט איינגעזען. ר׳ אלעזר׳ר ריישער האט געשיקט זיין חסידים קיין אמעריקא, דער סקווערער דינאסטיא פארקויפען עפעף לאקשען אז זייער מסורה האט עפעס מיט רומעניען זייענדיג אן עוגן הצלה

ז. אשכנזי, מעלברון said...

!א"א להנצל מבעלי בחירה

אור החיים הק' (וישב לז, כא) שמפרש מ"ש וישמע ראובן ויצילם מידם אף שהשימו בבור של נחשים ועקרבים וז"ל: פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון "ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה", משא"כ חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים והוא אומרו ויצילהו מידם פי' מיד הבחירה כו' עכ"ל

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

ומעשה שהיה
- כך היה
בבית המדרש ״ברכת ישראל״
שבבנין ״זופניק״
של העדה החרדית במאה שערים
בכל אחרי תפילת שחרית
מתיישיבים כששה טייערע, טייערע יידין
צו מאכין

Israel Schneider said...

צו מאכין אברכה
און הערין א גוט ווארט
כמנהיג תלמידי הבעש״ט
(אצלינו בברסלב
זה לא נהוג כי רבינו אמר
לא לשתות
חוץ מפורים)
איקלענא להתם
וקאמר האי צדיקא
סבא דמשפטים
ה״דברי נפתלי״
הטשקעבע רבע
דאיסתפקא ליה
מחמת זקנותיה
אי בריך ברכה אחרונה
אמשקה דיליה
ויבקש מישהו מהקהל
שיוציא אותו ידי חובתו
ויאמרו הטייערע
רבינו לא שתינא שיעורא
וחזינא דאית ליה למרנא עגמת נפש
שהרי דעת זקנו הקדוש
״הדברי חיים״ מצאנז
שמברכים ״בורא נפשות״
על פחות מרביעית משקה
מחמת חשיבותא
וכמו שפסק הט״ז
בקשר לקידושא רבא
ביום שבת קודש
והנה בא אותו רשע
ורצח רבבות רבבות
חסידי צאנז
ולא נשאר
מי שיברך
בשביל האי סבא קדישא
ואשנוס מתני
ואומר
רבע איך וועל אייך מוציא זיין
וברכתי הברכה האחרונה
בקול במבטא האמריקאי-ישיביש-ברסלב
שלי אף על ששתיתי רק מעט
ופתחתי גמרא ברכות
והראתי בתוספות
שדעת רבינו יצחק
שלברכת ״בורא נפשות״
אין שיעור
וצריכים להחמיר
ולברך ברכה אחרונה
גם על מעט מים
וכדאי הוא רבינו יצחק
בעל התוספות
- לסמוך עליו בשעת הדחק
והשם יתברך
- ירפא את הלבבות השבורות
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן וטמן

Glenlivet Reserve said...

hirshel, good news; Schneider is sobbering up a "bit", make it a rule no comments until 3 days after a binge..

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

כתוב ב״ספר לקוטי מוהר״ן״
קמא - סימן מט׳, סעיף ז׳:
וזה...ציצית
היינו...תכלת
דאכלי כולא ושצי כולא
(עיין ״זוהר״ ג:קנב)
כי, על ידי התגלות מלכות דקדושה
- יתבטל מלכות דסטא אחרא
אבל, ישראל הדבוקים בה
- יקבלו חיותם
כמו שכתוב ב״זוהר״ א:נא
״ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם״
שהוא...תכלת
דאכלי כולא ושצי כולא
אף על פי כן
״חיים כולכם היום״
כי, עיקר החיות
- בא משם
בבחינת
״דוד מלך ישראל - חי וקיים״
עד כאן דברי רבינו הקדוש
- ננמ״ח

צריכים להבין
שזה שהרבי מרד-זין
חידש התכלת
זה היה נסיון
לעצור את השואה
כלומר
- שהדין יתהפך על הגוים
בעוונוניתנו
-זה לא צלח
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן.

fact checker said...

"Was reb alter yechzkel hurovitz
The dejeeqover rebbe
He went to his uncle"
who was his uncle?
is this Reb Alterel, Reb Yideles father?

Tzidkas Hatzadik said...

this town has the famous letter of the holy Besht, that some geziera will come from Ushpetzin.....

Israel Schneider said...

B"H

Yes
רבי אלטר יחזקאל איש הורוויץ
בן אחר בן
של ה״זרע קודש״
קראתי עליו
בביאוגרפיה חסידי
הוא עצמו
נרצח על קידוש השם
כתוב בספר
שהוא דיבור
עם הנאצי
בדייטש רהוטה
אבל
זה לא עזר
הוא אביו של
רבי יוד׳לה
יש כהיום
רבי של דזיקוב?

Zayit717@gmail.com

Israel Schneider said...

ברוך השם
בסיוע השמים

רבינו הקדוש בכניסתו
לעיר ברס-לב
אמר מאמר
כמדומה זה היה בראש השנה שנה
שנת ה׳תקסג׳
המאמר נדפס בספרו ״לקוטי מוהר״ן״
קמא סימן ה׳
רבינו מדבר שם
על מצב שלאחר גזר דין
בסעיף ה׳
הוא מדבר על
הדג של רבה בר בר חנה
שיש לדג שני ״שיצא״
וש״שיצא״ - זה לשון צרה
(עיין בדברי המהרש״א שם
בבבא בתרא)
ורבינו מביא
את הפסוק
ב״במדבר״ טז
״ואכלה אתם כרגע״
שתרגומו
״ואשצי יתהון״
״ואהת״ של הפסוק
= 408
כלומר, שנת תח׳
גזירת חמיל
״אתרגע״
של הפסוק
= 674
שנת תרעד׳
Ww 1
"כתרגע" של הפסוק
= 693
שנת תרצג׳
וכולי וכולי
רמוזים בהאי קרא שנות הצרות
האיומות דנחתו עלנא
והכל כעונש על מחלוקת על הצדיקים
בפרט על הצדיקים האמתיים
בחינת נשמת משה
הבש״ט ורבינו
שכון אותו פסוק כתוב בענין מרד קרח נגד משה רבינו
ולית מידי דלא רמיזא באורייתא
והוא רחום יכפר עון וגומר
ובא לציון גואל
עכשיו, עכשיו
אמן ואמן ואמן

Israel Schneider said...

B"H

Some morrocans
(כולל חתני היקר
רב שלום חיים
בן פנחס יאיר
יזדי
בעלה של
בתי היקרה
נחמה רחל בת צפורה חנה
פנחס יאיר
הוא פרסי-אפגני
אבל, אשתו מרסל מסעודה
היתה בת למשפחת נחמיאס
המוריקאית)
Have a minhag
To knock on the table
During havdalah
If i am not mistaken
The sefardishe posqim
Are moycheh
This seems to be
Darchay hamowrey
The xians say
Knock on wood
Refering to the wood
That oyso ish
Ended up on
In the mishnah
מסכת שבת
מצינו מסמר הצלוב
כסגולה
(When i was
A kid
I went to the movies
Together
With my older brother
Shmuli (שמואל אביגדור)
And my older sister
Chani (חנה רחל)
The film was called
"The Robe"
We did not realize
Until too late
That it was about
הבגד של אותו איש
We were embarresed
But we stayed to see the whole movie
What waste good jewish money)
So, knocking nails
Into טישים ומזוזות
Seems to be a way of
Fighting קליפת הנצרות

Israel Schneider said...

B"H

Reb alter's comment
About the "proof"
From the zohar
Is דומה לדומה
To reb yanqif's
Comment about
Reading the story
Of the dyboowq
Of radin
Instead of having
Enough common sense
To high tail it
Out of europe
(This is found
In moag)
Reb yanqif's
Dear friend
רבי לוי שפיץ
פלונגיאנר רב
במקום חותנו
רבי שמואל אביגדור פייבלזון
סבא רבה שלי
[אבי רבי אברהם יצחק
אבי פיגא, אמי]
ואחר כך טוודיגר רב
נרצח בשואה
תיאור מדיוק על רציחתו
נדפס באיזה ספר אולי
The desrruction of lithuanian jewry
Reb layvy's wife was
ברכה
אחותו של סבא שלי
הגריא״פ
אימא שלהם
גוטא לאה
בת רבי אברהם יצחק
בן רפאל
ליפשיץ-
כתבה מכתבים
לבנה יוסף בנימין
שעלה ארצה
מכתבים ביידיש
גוטא לאה
היתה עוורת אז בנותיה
שרה רייזיל
(התחתנה עם
הרב שמואל רוזינגארטין
הם גרו באיסט סייד
ןהיו להם שתי בנות)
וברכה
המכתבים הם
78 במספר
הם היום ברשות
בנו של יוסף בנימין
מר אלוף אור-אל
יש לי צילומים מכמה מהם
איפה המכתבים ששלח רבי לוי שפיץ לידיד
נפשו רבי יעקב בן שמואל
קמינצקי
צריכים להדפיסם