Tuesday, November 17, 2020

מ'טאר נישט טרינקן בראנפען פון קיין קליין גלעזעלע

א גוט יו"ט אייך אלע אידן - היינט איז ר"ח כסלו 


12 comments:

Anonymous said...

ווער האט דאס געשריבן
?

א גוט יום טוב

Ultra Orthodox community said...

הדרך הקלאסית ביותר לשתות ברנדי היא בכוס קוקטייל הנקראת סנפיר ברנדי. לרחף יש קערת וצורת שפה המכוונת את הברנדי לחלק המתאים בלשונך ומספק את הניחוחות לאף שלך.

Rabba Sara Hurwitz said...

Rabba Sara Hurwitz

The most classic (ultra-orthodox) way to drink brandy is in a cocktail glass called a brandy fin. The hover has a bowl and lip shape that directs the brandy to the appropriate part of your tongue and delivers the scents to your nose.

Anonymous said...

oy meh hayah lanu.
Post history of the the now almost extinct ancient blog "circus tent".
▼ 2020 (9)
► 2019 (27)
► 2018 (87)
► 2017 (109)
► 2016 (165)
► 2015 (179)
► 2014 (310)
► 2013 (294)
► 2012 (337)
► 2011 (231)
► 2010 (236)
► 2009 (219)
► 2008 (253)
► 2007 (365)
► 2006 (422)
► 2005 (158)

! מזל טוב said...

והעיר באבוב צהלה ושמחה!

Bobowa Polska 12/3/1931

https://youtu.be/3xnPn7SzvtY

עד דלא ידע said...

בשם רביה"ק ה"עטרת צבי" מזידיטשויב ז"ל. מתי יכול אדם לשתות משתה המשכר

נאמר בפ' שמיני:  יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם,  ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים. -ויקרא י ט

יין ושכר אל תשת. [רק] אתה ובניך אתך,  - דהיינו בפסח ושבתות וימים טובים. [וגם] בבואכם אל אהל מועד,  - כשתבאו לקבל פני צדיק. ולא תמותו,  - על סעודת הודאה שניצל ממות לחיים. חוקת עולם,  - הוא ברית מילה וחק בשארו שם. לדורותיכם,  - סעודת נשואין לזרעו. ולהבדיל בין הקודש לחול,  - יין לקידוש ולהבדלה. ובין הטמא ובין הטהור,  - בסעודת פורים עד דלא ידע. ולהורות את בני ישראל את כל החוקים, הוא סיום הש"ס, ע"כ ודפח"ח.   -בס' "דעת זקנים" לר' אברהם סג"ל איטינגא זצ"ל. דף ד:  סאניק, תרע"א

מלכות רב said...

וכלים "מכלים שונים" -- והשתיה כדת אין אונס

למען דעת said...לדעת הציג, מ'טאר נישט טרינקן בראנפען פון קיין קליין גלעזעלע

לדעת הט"ז, די בשתיית מעט יי"ש להיחשב 'ושבעת' ולחייב ברכה אחרונה

לדעת ה'משנה ברורה', אין לחלק בין יין רגיל לבין יי"ש, ויש להצריך את השיעור המלא, שהוא כוס המחזיק שיעור רביעית, ושתיית רוב רביעית (מלא לוגמיו), כמבואר ב'שולחן ערוך' סימן רעא, סעיף יג

בשו"ת מהרש"ם הרחיב בכך את היריעה, והעיד על מנהג צדיקים שהיו נוהגים לקדש על כוסית יי"ש: "אבל העיד לפני ת"ח זקן שהיה בעצמו במעמד בפני הגה"ק אבד"ק ראפשיטץ זצ"ל, שציוה לתלמידיו לקדש ביום על יי"ש על צלוחית קטן, כדרך שתייתו, ואין צריך שיעור כוס. והגם שהיה לפניו יין על השולחן, אמר שמכבדהו ביי"ש, כדי להורות הלכה לתלמידים. וכן הועד לפני בשם הגאון החסיד אב"ד קאמינקא זצ"ל שנהג כן תמיד, והיינו על-פי דברי הט"ז, ומשום שכך דרך שתייתו ושביעת גרונו". י

דוב בער בורשטיין, קרית חב"ד. צפת said...

הוראות הרבי: צריך לומר ג"פ לחיים על "כוסות קטנות" דוקא

אמר הרבי, בין היתר: "שיעשו קידוש רק על יין (או על פת), לא על משקה. ובנוגע לשמחה, אפילו שמחת חתן כו' וכן גם בנוגע לסתם התוועדות חסידותית, יכולים לומר לא יותר מאשר ג' פעמים 'לחיים' כו', ושיהיה רק על "כוסות קטנים" באופן שכל שלשת הפעמים יחד לא יהיו יותר מרוב רביעית מצומצם. וכן זה בנוגע לכל המקומות, הן במדינה זו, והן במדינות אחרות. ע"כ
-שיחת שבת פרשת שמיני,
תשכ"ג, עמוד 282 – 2 י

SCI-FI RABBI said...

ל ה ס י ר מ כ ש ו ל !

במגן אברהם ריש סי' רעא בזה"ל: "וכתוב בתקוני שבת שיקדש קודם לילה כי בתחלת ליל שבת הוא מזל 'מאדים' ובסוף יום ו' הוא מזל צדק לכן יקדש בצדק". ע"כ

Q: How do you make Kiddush on Mars?

https://www.seejewsinspace.com

https://torah.works/mars-jewish-calendar/

עם עובד said...

ולמה הינך שותה ?י
אני שותה כדי לשכוח
מה לשכוח ?י
לשכוח חרפתי
וחרפתך מהי ?י
חרפת השתיה... י

פסח פעטמאנן said...

המברך: א גוט יו"ט אייך אלע אידן - היינט איז ר"ח כסלו

המתברך: היינט איז "פורים" - אין מארג'ן איז אויס

גיט מיר א גראצער - אין ווארפט מיר ארויס