Tuesday, December 29, 2020

......בזיעת אפיך תאכל לחם


 

18 comments:

ב.פ. ראלינצקי said...

א"ר יהושע בן לוי בשעה שאמר הקב"ה לאדם (בראשית ג, יח) וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד כיון שאמר לו (בראשית ג, יט) בזעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתו. -פסחים קיח א

No sweat ! said...

Dear Hirshel, This is how it all started.

Levy’s ad campaign:
“You don’t have to be Jewish - to love levy's"

“We had a local bread, real Jewish bread, that was sold widely in Brooklyn to Jewish people,” she told The New York Times in 1979. “What we wanted to do was enlarge its public acceptance. Since New York is so mixed ethnically, we decided to spread the good word that way.” (1961–70s)

Levy’s Rye Bread Co.

https://fontsinuse.com/uses/14355/levy-s-ad-campaign-you-don-t-have-to-be-jewis

No pain - No gain.

הרופא ל"ל said...

בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב

בזעת אפך תאכל לחם. יש סמך מכאן לדברי הרופאים האומרים שקודם כל אכילה צריך האדם לעסוק באיזו מלאכה המחממת את בעליה כי זה עוזר אל העיכול, וכמ"ש (תהלים קכח.ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. -כלי יקר בראשית ג יט

Ben Yehuda said...

"....."בזיעת אפיך תאכל לחם"

Ben Yehuda prefers "זיעת" with a yud, biblical linguists write "זעת" the difference in translation is:

בזעת אפיך תאכל לחם =
In the sweat of thy "face" shalt thou eat bread

בזיעת אפיך תאכל לחם =
In the sweat of your "brow" you will eat bread

courtesy of:
Ben Yehuda Cafe & Pizzeria
1370 Lamberton Dr #B, Silver Spring, MD 20902

AFL-CIO said...

The verse in the sweat of your brow you will eat bread is a curse cursed by the first man, neither a commandment nor a commandment. The more a person learns Torah and adheres to the Creator of the world, the more he removes the curse of the first man and has to make less effort to earn a living.

מלאך said...

......בזיעת אפיך תאכל לחם

בתרי קל "זיע סגיא" דמשבחין ואמרין בריך יקרא דה' מאתר בית שכינתה

אנקעל סעם said...

.בחינם עסן כינים

אלגעמיינער יידישער ארבעטער פארבאנד ״בונד״ פון פולין said...


מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו, צא שכר לנו פועלים, הלך ופסק להם מזונות, וכשבא אצל אביו, אמר לו, בני, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת  שלמה  
בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהן, שהן בני אברהם יצחק ויעקב, אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמר להם, על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד

רשב"י said...


לית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא. -זוהר קפד א

Hercules said...


Feel the burn - No pain, no gain.

Dry Idea said...


"never-let-them-see-you-sweat".

לך אל נמלה עצל said...

רש"י: "והכסף יענה את הכל" - אם אין כסף אין סעודה לפיכך לא יתעצל אדם מן המלאכה כדי שיהא לו מה להוציא

Anonymous said...

My filter doesn't allow much, so I have been reading old posts over here. Some threads were so full of hate, they made me want to throw up. And from both sides, Chabad and anti. Some were thought provoking, with genuine issues brought up for discussion. But the stream of 'Anonymous' posts made me too confused.
But I notice that no thought out rational Misnagdishe claims are there. Any Misnaged is a potty mouth moron, with little knowledge or understanding. Not because that is what misnagdim are, but because if there was any toichen in a comment, it was not allowed. I recall attempting to comment here back in the day, and my comments were not allowed.

All in all, you should reopen things to more 'zachliche' commenters, and remove the potty mouths.

The silence of the lamb said...


silence is deafening
silence is golden
silence is complicity
silence can be complacency
silence can be louder than word.

The silence of the Tzig.

חמור נוער said...


רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר: יכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, אמר לו: רבי, פרנסני! אמר לו: בני, קרית? אמר לו לאו. שנית? אמר לו: לאו. אם כן, במה אפרנסך? אמר לו: פרנסני ככלב וכעורב, פרנסיה. בתר דנפק, יתיב
רבי וקא מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ! אמר לפניו ר' שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו? בדקו ואשכחו, אמר רבי: יכנסו הכל. -ב"ב ח, א

שוויץ קאפ 🤕 said...


צריך ליזהר מזיעת אדם, שכל זיעת אדם הוא סם המוות חוץ מזיעת הפנים..[סימן לדבר בזיעת אפיך תאכל לחם].
ולכן יזהר שלא יתן מאכל בין בגדיו לבשרו, מפני הזיעה. וכן לא יתן מעות לתוך פיו, שמא יש עליהם מעט זיעה. ועוד, שיד הכל ממשמשין בהן, ויש מהם חולים." -קיצוש"ע, דברים האסורים משום סכנה. לג ג

King Louis XVI said...


"Let them eat cake"

The queen's response upon being told that her starving peasant subjects had no bread.

"Qu'ils mangent de la brioche".

כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם!

ר' יוחנן said...

אחורי אר"י ולא אחורי אשה.

בשם האר"י: באפיית המצות מצוה יטריח בעצמו עד "שיזיע" והוא תיקון גדול לחטא הידוע. -באר היטיב סי' ת"ס סק"ד בשם האריז"ל