Friday, September 7, 2018

תואר פניו של אדמו"ר ר' נחום שלמה פערלאוו זצ"ל הי"ד מקאזניץ בנו של אדמו"ר ר' משה מסטאלין זצ"ל הי"ד - יא"צ כ"ט אלול

5 comments:

העולה על מוקדה said...

שנת תרפ"ה נסע לארה"ק ושהה בה יותר משנה וביקש להסתדר שם אך לא עלתה בידו. ובשנת תרפ"ו הגיע לארה"ב

עם הסתלקות אביו בשנת תרצ"ג הוכתר כממלא מקומו. מדת אהבתו לישראל שימשה לו ליסוד לכל מה שמסר נפשו לצרכי ציבור ולעסקי הכלל, וגם בזה הלך בדרכי אביו וחמיו שהיו ממנהיגי אגודת ישראל בפולין, והיה חבר פעיל במועצת גדולי התורה באמריקה

בנו הוא מ"מ האדמו"ר מנאוואמינסק שליט"א, ראש אגודת ישראל בארה"ב

An Ailmesher said...

Not correct

בספינה said...

ר נחום מרדכי הוא שמו של הנאוומינסקער רבי הקודם. יש כאן טעות

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אין פה שום טעות

לא פידלתי said...

אף פעם לא טעיתי, ואם טעיתי זה היה בטעות. וטעות לעולם חוזר