Tuesday, January 12, 2016

א העכסט-אינטערעסאנטע שמועס מיט'ן סאטמאר רב אין פאלם ספרינגס, קאליפארניע


There seems to be an issue viewing this clip on Chrome. IE works fine. The shmuess is about the zman Maariv Motzoei Shabbos in the holy cities of Pressburg and Mattersdorf, cities of the Chasam Sofer. It seems like they davened Maariv not at 72 minutes post-Shkiah, but rather at the emergence of 3 stars. Which was 42 minutes after shkiah in the winter and 55 minutes after the shkiah in the summer.

125 comments:

לאפן טאטער said...

מיין טעלעפאן האט נישט קיין רעדער, וואס זאגט ער? ווייסט איינער

משה פריעד said...

לקמ"ש, כקטן כגדול תשמעון

Lazer Epstien said...

Rebinie Sor Min Haderech
he is questioning the emunah of 72 minutes
the Zalonim were correct, better a rebbe a Am Uretz, who never questions anything, everything is crystal clear....

Moish said...

Of course they went lekula lekan ulekan, as did many kehillos in Europe. R. Meir Posen makes the case that this is the real shitas hageonim (as opposed to the “Gaon”) here:
http://roger.stioui.free.fr/images/Rabbenou_Tam.pdf

And, from a more academic perspective, Dr. William Gewirtz argues similarly:
www.zemanim.net/

The main point is that a fixed 72 minutes regardless of geography as the defining feature of tzeis hacochavim is very hard to understand. And if tzeis requires the level of darkness that is achieved after 72 minutes in EY/Bovel, then no kehillah in Europe ever held like that, although there were yechidim who were machmir, as the Chofetz Chaim wrote in his letter in Avnei Shoham.

The new Nitei Gavriel on hilchos shabbos has a long essay at the back making a case for what he calls the Minchas Cohen’s shita, which is in essence the same as the minhag referred to above.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

to the naked eye 72 mins seems to be the "safest" zman...

But what do I know?

Moish said...

Safe where? In St Petersburg it's not "safe" at all. What is safe is to seek a particular level of darkness, and to then apply that consistently based on geography and season.

kosonyer said...

"the Zalonim were correct, better a rebbe a Am Uretz, who never questions anything, everything is crystal clear."

try square or belz, who already has an am haaretz installed.. why experiment with a new one..or Chabad and breslov!

פאיער אייניקעל said...

ר' צבי התכון אל האמת, ווען מען האט גיפרעגט דעם סאטמאר רב ומה אם הג' ככוכבים,(קטנים בינונים גדולים..) האט ער גיענטפערט א זייגער ווייס איך, אבער א שטערן זעהר בין איך נישט

zalman leib said...

Reb hirsh, why is 72 minutes the safest to the naked eye? Moish is absolutely correct. Nightfall has to be measured in degreees, not in minutes, because of the variables involved. That is one of the reasons, amongst others, that the alte rebbe in the siddur, objects to shitas rabeinu tam.
The safest zman for mitzvos which are de'oiraso is the one of 8.5 degrees as mentioned on myzmanim, which reflects 3 small stars ,since we are not boki in beinunim.
This zman varies between 41 and 51 minutes in the ny area.
In places like in England, or more northern places, this zman will actually exceed 72 minutes in the peak of summer. Therefore, this would be a much safer zman than 72 minutes. .

Anonymous said...

The brisker rov said, night is not when it's dark outside, night is when the Torah says its night

אלי' דוד said...

הושענא! יושבת וממתנת עד כלות השבת. הושענא

זהו שיטת רוב הראשונים וכן פסק השו"ע או"ח סי' רס"א ס"ב ונושאי כליו (ללא חולק) כדעת ר"ת! שבת ל"ה ע"א ועוד, כמבואר באריכות בס' מנחת כהן (ס' מבוא השמש מאמר א' פ"ג ופ"ט), וכן דעת רוב גדולי אחרונים דשני שקועות לשמש, ואחר שקיעה הראשונה עדיין יום גמור, ואחר שקיעה שניה הוא בין השמשות עד צאת הכוכבים, וחלילה להקל נגד פסק השולחן ערוך שהוא לנו כיתד שלא תמוט, בפרט באיסור שבת החמורה שהוא באיסור סקילה אין להקדים ולעשות מלאכה עד אחר גמר שקיעה שניה שאז,וודאי לילה לשיטת הנ"ל. אמנם ראוי לחוש לחומרא לשיטת הגאונים וסייעתם שסוברים שמתחילה השקיעה ראשונה הוא ביה"ש, ויש להקדים הדלקת הנרות בעש"ק קודם שקיעה הראשונה כדי לצאת דעת הגאונים הנ"ל ובפרט באיסור חמוץ דאורייתא.ע"כ

אבל להתפלל מעריב אף הדבר"י התיר להתפלל (בהחדרי ביהמ"ד) קודם 72 מינוט בתעניתים להחלושים. ולכאורה במוצ"ש ג"כ אם תזהר שלא לעשות מלאכה קודם הזמן! שרוב הציבור כבר עושים מלאכה תומ"י אחר התפלה ולא ממתינים עוד, ע"כ צריך לזהר מלתפלל קודם הזמן.

Anonymous said...

The real tragedy is that it was not so long ago and nobody remembers.
Libby B. Marov

pu pu plapler said...

za: "The safest zman for mitzvos which are de'oiraso is the one of 8.5 degrees" "In places like in England, or more northern places, this zman will actually exceed 72 minutes"

The rabbinu Tam lived in europe and he knew and saw what you see to, although maybe he wasn't a star qeyser. the zero degrees longitude established in Greenwich, England, in 1852.

Moish said...

Would he have said the same thing in Gateshead in June? 72 minutes is well before the regular zman then, as you can see here:

http://www.myzmanim.com/day.aspx?vars=39095801/6-25-2016////////////////f05e38

יונגער רבי said...

המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא! למה נאמר המאחרים קודם הממהרים לבוא? אלא אם מאחרים אז מעלה שגם מקדימים הלבוא!. ס"ר

אולם גם המקדימים ביותר, ודולקים הנרות קודם הזמן לא יוצאים במצוה, וצריכים להדליקם שנית. כמובא בש"ע

כחצות בחצות said...

בפ' השבוע החודש הזה לכם! הסוד העיבור הוא נמסר 'לכם' העיינו העדה הם יודעים סודה, והם קובעים ההלכה, וזה לא נמסר רק ליחידים, עיין באבן עזרא מזה הענין באריכות. פ' בא י"ב ומסיים ואנחנו לא נניח דברי רז"ל בעביר סברותינו

מבואר בשיטה מקובצת, כתובות י"ג ע"ב, .. וכן שמעתי משמו של ר"ת! שהי' אומר על הא דאמרינן בפרק מי שהי' טמא חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וחכמי או"ה אומרים וכו'.. ואומר ר"ת ז"ל דאע"ג דנצחי חכמי אוה"ע לחכמי ישראל היינו ניצחון בטענות! אבל האמת הוא כחכמי ישראל! והיינו דאמרינן ובוקע חלוני רקיע.. א"ר אשי מי קתני וקבלו, והודו לו קתני, דמסתבר טעמיהו! ע"כ בק"נ בשיטה מקובצת.

א"כ מבואר להלכה דלישנא והודו לו אין הכוונה שהסכימו לדברי בר פלוגתא אלא שלא הי' להם להשיב על טענותיהם. ומה שלא השיבם באמת, ולהשיב להם תירוצים אשר שורשו בגובהי מרומים! ואפשר הוא בכלל שלא יגלה מסטורין שלהם היינו סוד העיבור!.. ולכן הודו לדבריהם ולא השיבו להם כלום אבל האמת הוא כדעת חכמי ישראל. ח"ת

הזמנים גבלו הראשונים, וכשנטשטש הגבולים שגבלו הראשונים, כמו אחר מלחמת העולמי השניה. ישבו בי דינא רברבא הגדולים באמת דאז ע"ז להתיצב הגבולות שנית. ובאו כולם בהסכמה אף היוצאי ממקומת שונות, על החתימה כאחד לפסוק הלכה לדורות ע"ז כידוע. הם יודעם סודם! המקובלים והמסורה אצלם. ואין רשות להרהר אחריה, ובוודאי שום "קביעות" מהחכמי או"ה ישתנו דבר בזה, ושום "טענה" ומענה מהחכמים "בעיניהם" גם לא ישתנה דבר

Monsey boy said...

yes marev marev..

איש'ניק said...


אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי

רש"י: אי אפשר שלא יתקיים הברית שכרתי ליום ולילה להיות בעתם ואי אפשר לחוקות שמים וארץ ליבטל כאלו לא שמתים גם זרע יעקב וגו' ורבותינו דרשוהו לענין ברית התורה ללמוד מכאן שבשביל התורה נבראו שמים וארץ. ע"כ. שניים אוחזים זה בזה וא"א לחלקם, משום זה אנו עושים שנת העיבור להשות התורה עם הטבע, אולם הטבע עצמו הוא התורה, ולהשותם צריכים גדולי עולם באמת הידוע הכל! ולא כל הרוצה יבוא ויאמר

רב פופקא, וואשינגטון said...

zalman leib:
"That is one of the reasons, amongst others, that the alte rebbe in the siddur, objects to shitas rabeinu tam. "

ר' זלמן לייב זעצט אייך לערנען

הגה"צ רב יצחק מאיר ראפאפארט ז"ל אב"ד פראג, כותב בשנת תשכ"ה שאיזה טעותים יש בענין , ושביסודו בהגהת על הסידור הוא סומך על הרידב"ז וכבר נתאמת שיש בה טעות בדפוס הענין ואח"כ כותב: ומה שנוגע להגהת הסידור הנ"ל כבר כתבו רבים ותמהו שמי שהוא רגיל בספרי הגרי"ז בעל התניא והשו"ע זצ"ל, בנגלה ובנסתר, דבריו הם קילורין לעינים קולע אל השערה, וכאן כמה תמיהות! ותמיה לי על כק אדמור מליבאוויטש שליט"א שאינו כותב בזה לתרץ התמיהות האלו..ע"כ עיי"ש באריכות.

הרמ"מ מליבאוויטש כתב הערות שלו על מכתב הנ"ל ואני אקצר, אבל בלשונו:

טו שבט תשכ"ה ברוקלין, הרה"ג וו"ח אי"א נו"ג צנמ"ס עוסק בצ"צ כו' הר"מ שי' .. במענה למכתביו..(הנ"ל) בכלל אין זה מעניני לתקוע עצמי לפסקי הלכות למעשה, ובפרט בענין שרבים הדנים בזה, וממצים הענין בכל צדדיו.. ובפרט אשר רבים בני יארק ובאה"ב בכלל, ישמחו אלי גיל כשיציעו לפניהם לחוו"ד בהאמור..וכו' ע"כ

כנראה לי מדבריו שגם הוא הודה שאין בהירות בהענין שם, והוא משתמט ממנה, אף שידע וגם נתבעו ממנו לחות דעתו, אולי גם אתה צריכה להשתמט מלומר חות דעתך בזה, כי שגגת תלמוד, ומסורה.. עולה זדון. צאו לך בעקבי הצאן. כבר חבטו בה הראשונים

בהוכרה

zalman leib said...

Rav pupka, thats your interpretation of the rebbes letter. The rebbe doesn't want to pasken halocho lemaaise ,except for very few cases , that were extremely complicated. However, in this matter the rebbe firmly stands behind the alte rebbes psak in the siddur. The rebbe states so in many letters. There is no mistakes in the psak of the siddur. This concept is a satmar concoction, because they can't accept when someone differs with them.
The fact is that the alte rebbe holds that rabbeinu tam is a daas yochid against all the geoinim, snd the halocho is like the rabim. As for the beis yosef in shulchon oruch, the alte rebbe says that the beis yosef changed his opinion in hilchos milo later on. And not like the satmar spin, that says the beis yosef made an exception by a bris.

בחור הזעטצער said...

צ"ל רדב"ז*

מתלמידי רב פופקא said...

הודאות בעל דין כמאה עדים, כ'וועל אנ נעמען דעם מיינונג וואס הרמ"מ שרייבט אליין, און וואס פראגער רב שרייבט דערוועגען א תשובה להלכה באריכות הענין, וויא איידער ר' זלמן לייב'ס מון השוק

shmulik, squirrel hill said...

the rebbe writes explicitly in his letter read it! that he will not "give his opinion" on this matter. in lieu to the "facts" in your face, you ramble on..¿

zalman leib said...

Shmulik from squirrel hull, who are you addressing your comment to?

ידען סתם תם said...

zl:
"The fact is that the alte rebbe holds that rabbeinu tam is a daas yochid"

א"א לומר הר"ת יחידאה הוא, כיון שכתב החיד"א ז"ל בשה"ג, דפסקו הש"ע הוא פסק שני מאות גדולים בדורו

פאיער אייניקעל said...

leibel, "As for the beis yosef in shulchon oruch, the alte rebbe says that the beis yosef changed his opinion in hilchos milo later on."

מה שנראה ביו"ד סי' רס"ו שהמחבר חזר משיטתו באו"ח סי' רס"א דפוסק כר"ת, המג"א בסי' של"א מתרץ דאין שום חזרה. וגם הגר"א ביו"ד סי' רס"ו ס"ק י"ז שגם הוא פי' כן הש"ע

moderator said...

you asked i guess it must be for you.

זלמן ליב said...

כנראה שהרב פופקא מסלף דברי כ"ק אדמו"ר ומצטט חצי מכתב שלא מדבר בכלל על הנושא דידן, והשמיט את ההערות שכתב כ"ק אדמו"ר ,מתאים לשיטת סאטמאר, כשלא נושא חין בעיניהם, מסלפים את העובדות. ואשר על כן אין לנו ברירה אלא לצטט כל המכתב במילואו, והמבין יבין.
דף הבית > ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך כג > ח'תתקלט

for next page" id="gonext" href="http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/23/8940.htm" style="text-decoration: none;"><<>>

ח'תתקלט

ב"ה, ט"ו שבט תשכ"ה

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס עוסק בצ"צ כו'

הר"מ שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו, בם מציע אשר אבוא בכתובים לברר פסקי הלכות למעשה בכמה ענינים שמונה וסופר במכתביו.

והנה בודאי יודע - שבכלל אין זה מעניני לתקוע עצמי לפסקי הלכות למעשה, ובפרט בענין שרבים הדנים בזה, וממצים הענין לכל צדדיו.

והרי זוהי הדרך אשר התוה כ"ק מו"ח אדמו"ר בבית הרב - מלבד במקרים יוצאים מן הכלל, שישנם טעמים מסוימים וסיבות חשובות, להכנס לשקו"ט כהאמורות.

ובפרט אשר רבים בניו יארק ובאה"ב בכלל, אשר ישמחו אלי גיל כשיציעו לפניהם לחוו"ד בהאמור (כמובן כוונתי לרבנים אשר ראוים הם לאיצטלא דמורה הוראה, לפסוק דין מבלי משוא פנים ולמעשה בפועל), ובטח גם יחזיקו לו טובה על הדפיסו את דבריהם וכו'.

ואתו הסליחה. נוסף על טעם העיקרי הנ"ל, הרי גם אין הפנאי ואין הזמן גרמא למלאות בקשה כהאמורה.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן

להעיר ממחז"ל בשעת המפזרים כנס (ברכות סג, א) - וה"ז הטעם גם בענין שבו מפזרים.

במש"כ הרה"ג וכו' וכו' הררי"מ הכהן שי' ר. בענין ביה"ש - תמהתי על תוכנו. ובפרט בידעי את הנ"ל מאז, שאין מובן איך כותב דברים כאלו (אלא - שקונ' השלמה, הס' זכרון יוסף, בני ציון, דברי חנה, קנה וקנמון אינם תח"י). ואולי בא לו משום רצונו להגן עמש"כ בסו"ס חי' הרמ"ל וסייעתי' - ואשתמיטתי' מש"כ בזה בנימוקי או"ח סרס"א. וד"ל.

ובנוגע למש"כ הנ"ל ע"ד אדה"ז בסידורו בזה - לא סמך שם אדה"ז ואף לא הביא שם - לא הירוש' ולא הרדב"ז, ומה שהקשה - דאאפ"ל דר"ת יחידאה הוא כיון שכתב החיד"א בשה"ג דפסקו של השו"ע הוא פסק ר' גדולים בדורו (ואם נפרש כן - להלכה - דברי החיד"א - עדיפא הו"ל להקשות ולהפריך כל דברי הרמ"א בכ"מ שמחולק על השו"ע, כי מעולם לא שמענו שבב"ד של הרמ"א ישבו מאתים ואחד גדולים.

ובכל אופן) אי"ז שייך לדברי אדה"ז שדייק בלשונו ר"ת וסייעתו יחידאי נינהו נגד הגאונים. ואחריהם וכו'. נוסף על כתבו שהשו"ע חזר בו. ולהביאו הפר"ח החיד"א וערוך השלחן - הנה בנדו"ד כולם כתבו כשיטת הגאונים (הפר"ח - הובא בסידור שם. ברכ"י ועה"ש - באו"ח סרס"א שם).

ביאור השיטות הנ"ל - עייג"כ ס' מנחת כהן, ס' ביה"ש (להרי"מ טוקצינסקי). וערך ביה"ש באנציקלופדי' התלמודית.

ח'תתקלט

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 247 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

הר"מ שי': אמסל, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקה. חי"ב ג'תתכא.

הררי"מ... ר.: 
berl friedman said...

le: "the Zalonim were correct"

Still looking for justification, for your high noon shootout and robbbery?

רב פופקא, וואשינגטון said...

שיטת רוב הראשונים וכן פסק השו"ע או"ח סי' רס"א ס"ב ונושאי כליו (ללא חולק!) כדעת ר"ת כמבואר באריכות בס' מנחת כהן וכן דעת רוב גדולי אחרונים

Dr Burstein MD said...

In the 60's lubavitcher used to drive about town a flat bed, build on the back was a traditional looking mini house with large glass windows to look inside, for all to see a simple but very inspiring shabos tish! white table cloth, candles, chala, wine on and on..it was meant to promote "shabos" they where respected even in Williamsburg where i lived. Instead they switched to street corner Tefilin.. which at best is "questionable". Since the changeover happened lubavitcher are changing to.. It's time to "strengthen shabos" again! not trying to find slack, it's time lubavitcher themselves become BT's

heistler said...

zalieb: "This concept is a satmar concoction"

Blame it on the jews,blame it on satmar. nothing new, even Sukkos on the streets they blame on satmar..

תלמיד רב פופקא said...

המכתב בשלימות כמו שלמטה שממנו לקח "דבריו ממש" ולא הוסיפו עליו. ואני כתבתי מראשית שאני מגיה רק הנצרך להענין. ולא לקחת כלום מהערות. והשאר שכתבת אינם מן הענין, פחז "כמים" אל תותר רז"ל

וזה לשוני בראש בראש כתובתי:
"הרמ"מ מליבאוויטש כתב הערות שלו על מכתב הנ"ל ואני אקצר, אבל בלשונו" ע"כ

------------------------------------
ב"ה, ט"ו שבט תשכ"ה

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס עוסק בצ"צ כו'

הר"מ שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו, בם מציע אשר אבוא בכתובים לברר פסקי הלכות למעשה בכמה ענינים שמונה וסופר במכתביו.

והנה בודאי יודע - שבכלל אין זה מעניני לתקוע עצמי לפסקי הלכות למעשה, ובפרט בענין שרבים הדנים בזה, וממצים הענין לכל צדדיו.

והרי זוהי הדרך אשר התוה כ"ק מו"ח אדמו"ר בבית הרב - מלבד במקרים יוצאים מן הכלל, שישנם טעמים מסוימים וסיבות חשובות, להכנס לשקו"ט כהאמורות.

ובפרט אשר רבים בניו יארק ובאה"ב בכלל, אשר ישמחו אלי גיל כשיציעו לפניהם לחוו"ד בהאמור (כמובן כוונתי לרבנים אשר ראוים הם לאיצטלא דמורה הוראה, לפסוק דין מבלי משוא פנים ולמעשה בפועל), ובטח גם יחזיקו לו טובה על הדפיסו את דבריהם וכו'.

ואתו הסליחה. נוסף על טעם העיקרי הנ"ל, הרי גם אין הפנאי ואין הזמן גרמא למלאות בקשה כהאמורה.

בכבוד ובברכה,

מתלמידי רב פופקא said...

רז"ל: ומצטט חצי מכתב שלא מדבר בכלל על הנושא דידן

רז"ל, הלא נאמר בראש המכתב "בהמאור" שהמכתב הוא למענה להמכתב של הרה"ג מפראג, וגם המכתב נכתב לו אליו בשם הר"מ שי' ?! ואיך תוכל לאמר דאין על הנושא דידן

חבדצקע"ר said...

האמת הוא כרב פופקא שהרמ"מ לא רצה לערב בענין מהטעמים גלויים שכתב במכתב מפורש בענין זה. והערות הם סתם הערות בשוליים בענין שכתב על התמיהות העולם בההגוהת ועל התמיהות מהרב מפראג במכתב שלו, אבל אינה משנה ממה שכתב בענין שהוא לא יתערב כלומר יפסוק בזה! ובוודאי לא רצה להחליש כוח המחמירים בזה, ובפרט בקדושת השבת המתרופף בשוק, והוא רצה להחזיקה ולא להיפך כנראה שזה הי' כוונתו אז. שעוד הי' לו שייכות אם היריאם ממחנה האחרת ומתחשב עמם, אבל אח"כ עולם הפך ראיתי, וכ"כ נראה ממכתבו שהרמ"מ חשש שיש נגיעה בדבר לאיזה רבנים.. בהענין. כנ"ל

Sherlock Holmes said...

Mr lieb, The Rev. Pupko gave you the names, dates and subject of the letter he refers to in his comment, available for easy access, practicly asking you to look it up, can't be a big forger can he?

zalman leib said...

Dr burstein is off his rocker. Not even shayach to respond.

פני מבין said...

והמבין יבין, דבר מתוך דבר, שאתה לא תבין

שרגא פייבל, מעלברון said...

רמ"מ כותב: נוסף על טעם העיקרי הנ"ל

דהיינו כמ"ש: "שבכלל אין זה מעניני לתקוע עצמי לפסקי הלכות למעשה, ובפרט בענין שרבים הדנים בזה, וממצים הענין לכל צדדיו". לכאורה יש סתירה ומיניה וביה, שבהערות על המכתב כתב תשובה על תמוהות העולם ותמוהות דהרב מפראג, א"כ הרי מתערב בדבר? ובוודאי צ"ל שהערות הוא משיב להרב מפראג שטבעו על כך. אבל בהפסק עצמו למעשה שהי' דנים אותה הרבנים בעיר הוא לא רוצה להתערב מטעמים גלויים שמצטט שם, ובטעמים שאינו גלויים אף שרמז עליהם קצת בהמכתב עצמו. וד"ל

Shloma Lieb said...

פאיער אייניקעל said...
ר' צבי התכון אל האמת, ווען מען האט גיפרעגט דעם סאטמאר רב ומה אם הג' ככוכבים,(קטנים בינונים גדולים..) האט ער גיענטפערט א זייגער ווייס איך, אבער א שטערן זעהר בין איך נישט

I dont get it
is a zieger(watch) not a modern machine, Chodush is oser min Hatorah?

Fact checker said...

Elye duved
"
"הושענא! יושבת וממתנת עד כלות השבת. הושענא

זהו שיטת רוב הראשונים וכן פסק השו"ע או"ח סי' רס"א ס"ב ונושאי כליו (ללא חולק) כדעת ר"ת! שבת ל"ה ע"א ועוד, כמבואר באריכות בס' מנחת כהן (ס' מבוא השמש מאמר א' פ"ג ופ"ט), וכן דעת רוב גדולי אחרונים דשני שקועות לשמש, ואחר שקיעה הראשונה עדיין יום גמור, ואחר שקיעה שניה הוא בין השמשות עד צאת הכוכבים, וחלילה להקל נגד פסק השולחן ערוך שהוא לנו כיתד שלא תמוט, בפרט באיסור שבת החמורה שהוא באיסור סקילה אין להקדים ולעשות מלאכה עד אחר גמר שקיעה שניה שאז,וודאי לילה לשיטת הנ"ל. אמנם ראוי לחוש לחומרא לשיטת הגאונים וסייעתם שסוברים שמתחילה השקיעה ראשונה הוא ביה"ש, ויש להקדים הדלקת הנרות בעש"ק קודם שקיעה הראשונה כדי לצאת דעת הגאונים הנ"ל ובפרט באיסור חמוץ דאורייתא.ע"כ

אבל להתפלל מעריב אף הדבר"י התיר להתפלל (בהחדרי ביהמ"ד) קודם 72 מינוט בתעניתים להחלושים. ולכאורה במוצ"ש ג"כ אם תזהר שלא לעשות מלאכה קודם הזמן! שרוב הציבור כבר עושים מלאכה תומ"י אחר התפלה ולא ממתינים עוד, ע"כ צריך לזהר מלתפלל קודם הזמן."
who counted that rov rishonim and achronim hold so?
the holy Koloshitzer and the holy klauzenburger?

zalman leib said...

Sherlock holmes, you are not such a great detective. Forgery doesn't always mean that the content is distorted, it can also be by omission. By omitting the footnote,he gives the impression, that the rebbe is dealing with the subject matter in the letter itself. However, nothing is further from the truth, because the rebbe does not repeat himself. Therefore, the actual letter pertains to other issues, that have to do with strengthening yidishkeit, which the rebbe refers to rabonim , as the rebbe does not feel that its appropriate for him to be involved. However, in the footnote, the rebbe is very clear about defending the psak of the alte rebbe in the siddur and rejects all the possible arguments. That is crystal clear, and by not including the footnote, one is guilty of deception.
May we merit the coming of moshiach right away, who will teach everyone torah and make everything clear, so that there are no more misunderstandings.

פאיער רב said...

do you mean analog or digital ?

במסכת חגיגה איתא,  שביום הראשון נבראו שני דברים נפרדים:  אור וחושך, מידת יום ומידת לילה. ופרש"י שם: "כ"ד שעות בין שניהם" - וכל זה, לפני שנבראו השמש והירח המבדילים בין האור והחושך

מדרש חז"ל שבארבעים יום ששהה משה רבנו במרום, ידע מתי יום ומתי לילה על פי מה שלמד עם הקב"ה וזאת ללא זריחה ושקיעה, כמובן

ליפא said...

שגגת "תלמוד" עולה זדון

ווינער דיין said...

הב"ח מתיר ל"חדש" בזמן הזה בחו"ל

lipa said...

so why did u?

דרעליאק said...

שו"ת מנחת אלעזר, הוא לפליאה נשגבה כי לא נתבאר בשום מקום בש"ס ודברי חז"ל ולא בפוסקים ראשונים ואחרונים מהו דינם של אותם מקומות לענין ק"ש ותפילה, ובפרט לענין שבת, אם כי כל רז לא אניס להו וידעו בהליכות וסיבוב השמש

sammy flatbush said...

כרך כג ח'תתקלט

ו have just finished reading
מכתב א' כרך א haven't made it yet to the הערות, be patient will get back to you soooon.

סתם מקשן said...

zalman leib: "That is one of the reasons, amongst others, that the alte rebbe in the siddur, objects to shitas rabeinu tam. "

ז"ל: והשמיט את ההערות שכתב כ"ק אדמו"ר ,מתאים לשיטת סאטמאר! כשלא נושא חין בעיניהם
------------

מתאים לשיטת סאטמאר (שיטת ר"ת) so if he's close to the satmar opinion! why are you stating he's against it "for many reasons" was he for it, before he was against it! or vice versa? or is he just straddling? afraid of being refuted as he mentions in his letter.
ובטח גם יחזיקו לו טובה על הדפיסו את דבריהם וכו

or as Rabbi Pupko wrote:
כנראה לי מדבריו שגם הוא הודה שאין בהירות בהענין שם, והוא משתמט ממנה

יאנקעל פדראטשיק said...

מעיי מעיי אוחילה קירות ליבי, הומה-לי לייבי
"Rebinie Sor Min Haderech"

בכסף ובזהב י"יפהו, במסמרות ובמקבות יחזקום, ולא יפיק, "כתומר מקשה" המה ולא ידברו, נשוא יינשאו כי לא יצעדו, אל-תיראו מהם כי-לא ירעו, וגם-היטב אין אותם

יצמח פורקניה said...

L: the Zalonim were correct "Rebinie Sor Min Haderech"

בכסף ובזהב ייפהו, במסמרות ובמקבות יחזקום, ולא יפיק*, "כתומר מקשה" המה ולא ידברו, נשוא יינשאו כי לא יצעדו, אל-תיראו מהם כי-לא ירעו, וגם-היטב אין אותם

מצודת דוד "ולא יפיק" - למען לא יהיה נכשל ר"ל שלא יתקלקל להפרד הצפוי ממנו. "ייפהו" - מייפה את הצורה בחפוי כסף וזהב ומחזק עליו החפוי ע"י מסמרות ובהכאת המקבות

גחלת אש said...

2016 8:46:00 PM

זלמן כותב: כנראה שהרב פופקא מסלף דברי כ"ק אדמו"ר ומצטט חצי מכתב

רז"ל! עד שאתה מבזה הרב פופקא שנראה כמסלף ח"ו, תול קורה מבין עיניכם שאתם מסלפים דא"ח לקבל כל העולם כולו, ממה שמובא בשולחן ערוך הרב להלכה ולמעשה! כשיטת רבינו תם. ולא כהסידור.

הרב א.ס. דייטש כותב: אמר לי רבינו [הדבר"י] דתמוה בעיניו על אנשי ליבאוויטש שעושים להיפך ממה שפסק הרב בעל התניא, דהנה בשו"ע הרב פוסק התניא כשיטת ר"ת! ורק בהסידור שלו פוסק כשיטת הגאונים. וידוע דשולחן ערוך הרב נעשה לפסק הלכה לכולא עלמא, מה שאין כן הסידור שלו לא נעשה דייקא להלכה. ובהקדמה להסידור כותב הרב בעל התניא בעצמו שלא כתב את הסידור רק ליחידי סגולה, מה שאין כן שו"ע הרב הוא להלכה ולמעשה! ואף על פי כן נקטו בליבאוויטש לנהוג כשיטת הגאונים. וזה לכאורה תמהו מאוד. [גם הרבה גדולי ישראל תמהו ע"ז למה נקטו לפי מה שכתוב בסידור ולא לפי מה שהעלה להלכה בשולחן ערוך]. ע"כ

בצדק תובע אתכם דר. בורשטיין הנ"ל לתשובה ולהתחזק בשמירות השבת הנתרופף ועושים נגד פסק הלכה למעשה בשו"ע. ובשו"ע הרב ז"ל

פאיער אייניקעל said...

zal: "as the rebbe does not feel that its appropriate for him to be involved."

finally you get it! "he does not feel appropriate to get involed authenticating what Rabbi Pupko wrote. And why is saying this in the letter, but still writes comments on it, when he does not want to be involved? and the answer is plain and simple because there is a huge סתירה from the sidur! to the שו"ע הרב wich writes plain and simple that the Halacha Is כשיטת רבינו תם so he decided to stay out of it! and thank you for admitting it although side ways. and R'Pupko was correct when he wrote:
כנראה לי מדבריו שגם הוא הודה שאין בהירות בהענין שם, והוא משתמט ממנה. כנראה משום פסקיו בשו"ע הרב שהוא העיקר

All your mumbo jumbo "serious" babble won't change that.

שוואנץ מלמד said...

"Therefore, the actual letter pertains to other issues, that have to do with strengthening yidishkeit,"

Sorry leib, your lieing in plain sight. On top the actual letter, where he states he is not getting involved, and was printed in hamoer תשכ"ה is printed in large letters:
מכתב בעניני ביהש"מ ושיטת גאונים, מאת כ"ק -- מנחם מענדל שניאורסאן שליט"א האדמור מליבאוויטש. on the bottom of the letter was printed the הערות wich is actually just to refute prager ruv, on certain points he made in his letter, but true to the letter he is not getting involved in it למעשה that's the facts.

zalman leib. said...

סתם מקשן עם הארץ.
When I said that he ignored the haoros I was not referring to the rebbe, but rather to pupko himself, and that his distortion is typical of satmar attitude, when they dont like something. I was not referring to the rebbe being in agreement with shitas rabeinu tam, as its very clear that he isnt, snd he unambiguously defends the alte rebbe in his siddur who paskens like the geoinim. He does not say that the subject is not clear at all. The rebbe is very clear about it and also paskened that way lahalocho, as mentioned in other letters, at least as far as chabad followers are concerned. And to the shvantz, I think you should read the haoros again, because he doesn't hust disagree with certain points, but defends the alte rebbes psak on its entirety. What hamaor calls the subject matter in his kuntres, has no bearing on the clear pshat of the haoro.

חבדצקע"ר said...

בשולחן ערוך הרב בעל התניא פסק להלכה ולמעשה! כשיטת רבינו תם. ולא כהסידור

הרב א.ס. דייטש כותב: אמר לי רבינו דתמוה בעיניו על אנשי ליבאוויטש שעושים להיפך ממה שפסק הרב בעל התניא, דהנה בשו"ע הרב פוסק התניא כשיטת ר"ת! ורק בהסידור שלו פוסק כשיטת הגאונים. וידוע דשולחן ערוך הרב נעשה לפסק הלכה לכולא עלמא, מה שאין כן הסידור שלו לא נעשה דייקא להלכה. ובהקדמה להסידור כותב הרב בעל התניא בעצמו שלא כתב את הסידור רק ליחידי סגולה, מה שאין כן שו"ע הרב הוא להלכה ולמעשה! ואף על פי כן נקטו בליבאוויטש לנהוג כשיטת הגאונים. וזה לכאורה תמהו מאוד. [גם הרבה גדולי ישראל תמהו ע"ז למה נקטו לפי מה שכתוב בסידור ולא לפי מה שהעלה להלכה בשולחן ערוך]. ע"כ

Tevya said...

you're to thick headed and it's not שייך to have any further dialogue with you, actually you're refuting yourself if you would pay attention to your own writings. enjoy your trip. the podium is all yours, tell your comrade hirshel that if he would print my comments I forwarded earlier maybe that would help, but so far he's not. adios.

Chaim Luzer Gee said...

Payer einikel
"inally you get it! "he does not feel appropriate to get involed authenticating what Rabbi Pupko wrote. And why is saying this in the letter, but still writes comments on it, when he does not want to be involved? and the answer is plain and simple because there is a huge סתירה from the sidur! to the שו"ע הרב wich writes plain and simple that the Halacha Is כשיטת רבינו תם so he decided to stay out of it! and thank you for admitting it although side ways. and R'Pupko was correct when he wrote:
כנראה לי מדבריו שגם הוא הודה שאין בהירות בהענין שם, והוא משתמט ממנה. כנראה משום פסקיו בשו"ע הרב שהוא העיקר"
the Lubavicher rebbe as all chabad chasidim are all on the same page that they pasken like the sidur if it conflicts with the Rav shulchan urech, and the sidur is a misneh achoranah,
the chabad posek reb avrohom cham Noeh writes at length about this matter
plase read your sources befor you discuss this issue...

זלמן ליב said...

גחלת אש עפרא לפומייהו. אתה מודאג על כבודו של האב פופקא , אבל קל בעינך לבזות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש וגם עדה שלימה של יראים ושלימים ההולכים בדרכיו. ובכדי לסייע להיוצפ שלך ,אתה מעיז לסלף את כ"ק אדמור הזקן בעל התניא, כאילו כתב בהקדמה לסידורו , שזה רק ליחידי סגולה ! שקר וכזב ! סידורו של בעל התניא הוא הלכה למעשה ומשנה אחרונה. ואם מפריע לך שמירת שבת של חסידי חב"ד , אז דע לך שאתה גם מוציא לעז על החתם סופר. ואיך אתה מעיז להוציא לעז על צדיקים ,רק בגלל שזה לא מתאים אם השיטה העקומה שלך!

כחצות בחצות said...

Z: "that they pasken like the sidur if it conflicts with the Rav"

granred, but you can't have a conflict on a מציאות must be either or, is שיטת ר"ת יחידאה on which the פסק הסידור is based or is it כדעת השו"ע based on שיטת ר"ת !? on which רוב פוסקים rely on! or is it just a matter of convenience ואין טעם ברצון. I would say כדעת המאירי בשם הר"ת דיש סוד בדבר ואינם מגלים סודות אלא ליחידים, ושיטות הסידור הוא כמש"כ בהקדמה שלו שהוא נאמרו רק ליחידים, ולא להלכה ולמעשה כמו השו"ע הרב, וזה טעם נכון שהרמ"מ לא רצה להתערב בזה אז! שהיה אז חמישים גיבורי כח שדן בזה וחתם עצמם על הכרוז, כמו הר"ר יונתן שטייף והדבר"י בעלי מקובלים ועמודי ההוראה ואתם עמם אנשי חיל היודעים לעבר, והוא הרמ"מ לא רצה להתערב בהם כמ"ש בעצמו במכתב הנ"ל. ומה שכתב אח"כ בהערות ומכתבים אין נפק"מ כי אין מושיבין על האר"י שמת ואין נפק"מ להלכה ולמעשה, וזה אמיתו של
דבר שלא רצה להתערב בזה אז, וכמו אצל דברים אחרים שיש פלוגתא בין המקובלים להגאונים ואין מגלין אותן אלא לצנועים, אף שאולי יש מקום להודות להם בטענות והמב"י

hussenchaper said...

r' Avraham Chaim Naeh was a godol and an עסקן I haven't seen his arguments, I do not posses any hashkufa or Halacha books from modern day agudistin, especially one of the "hamodia" founders. however the whole world will not be able to remove or trivulize an Halacha מפורשת written to the entire world, with a magic wand of an argument or otherwise.

גחלת אש said...

זלמן ל: גחלת אש "עפרא לפומייהו". כאילו כתב בהקדמה לסידורו שזה רק ליחידי סגולה

לייבעלע כשהן יורדין יורדין עד לעפר? הלא בהקדמה להסידור כותב הרב בעל התניא "בעצמו" שלא כתב את הסידור רק ליחידי "סגולה" אדרבה איזל סידור ונחזה!
ובאמת גם בהקדמה להתניא הרש"ז ז"ל כותב: אך ביודעי ומקירי קאמינא אשר עליהם תטוף מלתי וכו'. ומה שאתה קורא "שיטה עקומה" שלי? הלא זה שיטת הר"ת ז"ל המובא בשלחן ערוך, וגם בשו"ע הרב ז"ל? ורוב הפוסקים עמו אתמהה! על מעשה נערות שלך

פרומער פר said...

ז"ל למשל מען זאל דא מבזה גיווען דעם אלטן סטמערער רבי אזוי וויא די זאגסט אז מען איז מבזה דעם ליבאוויטשן (מע איז נישט וויל הישל לאזט נישט) וואלט סטו אזוינז אויך פארפירט?

גחלי רתמים said...

הערשל ס'קוקט דא אויס אז ווער ס'קען נישט שלאפ'ן, מאכילין אותו גחלי אש

לימענע זאפט said...

זל: ובכדי לסייע להיוצפ שלך

חפשת בבן יהודא, ולא מצאת מזה "להיוצפ" ואכן נודע לנו הדבר

זלמן ליב said...

גחלת אני אומר עוד פעם עםרא לפומייהו על זה שאתה מזלזל בעידה שלמה ומצטט מהדאקטאר בורשטיין טיפש.
ועוד פעם אתה מסלף, לא רק מה שכתוב בסידור , אלא גם מה שכתוב בהקדמת המלקט לספר תניא קדישא. התניא הוא לא ליחידי סגולה ולע כמו שמפרשים ביודעי ומכירי בסאטמאר. והשיטה העקומה, הוא לא בזה שאתה נוהג כפי שיטת רבינו תם. אצלינו מקובל שנהרא נהרא פשויה וכל אחד יתנהג כמו מנהגו. השיטה העקומה היא שכשיש חוג שמתנהג שלא כפי שנהוג באטמאר אז מיד משמיצים אותו שהוא שייגעטץ ופושעי ישראל. זו היא השיטה העקומה. ועכשיו שנתברר שגם החתם סופר לא נהג כפי שיטת רבינו תם אלא כפי שיטת הגאונים ,אש יש בעיה גדולה לכל הקנאים שאמרו שסאטמאר בנוי על שיטת החתם סופר. אני בטוח שלא יקח הרבה זמן ויסלפו את העובדות מתאים לשיטת סאטמאר שכשלא מוצא חן בעיניהם מסלפים את העובדות ומשמיצים אלו שלא הולכים בעיקבותם. אבל היום לא קונים את זה כי שיטת סאטמאר כבר פשט רגל , ולא נשאר רק השטריימעל והקיגעל והטשולענט.

Dr Burstein MD said...

לייבי: גחלת אני אומר עוד פעם עפרא לפומייהו

please say it until your face is blue.. it won't change a think, your foul mouth shows your true colors! at the same time that you ask for respect¿ and with a twist of stupidity that doesn't merit even a reply. as a doctor my prognosis for your illeterate illness!

. אין תרופה למכתך

sammy flatbush said...

hey dude eat your spinach!

jerusalem post
By AMOTZ ASA-EL
Sat.! 30 Jan 2016, 06:31 AM

"On the Hasidic end, Rabbi Sholom Dov Ber Schneersohn (1860-1920) ruled that even if the Zionists had been observant, and “even if there had been room to believe they will achieve their aim,” observant Jews “should not listen to them” because the Talmud forbade the Jews to undo their exile, and a Jew’s hope is that “our redemption will be brought about by God himself.”

Fact checker said...

Sammy flatbush
""On the Hasidic end, Rabbi Sholom Dov Ber Schneersohn (1860-1920) ruled that even if the Zionists had been observant, and “even if there had been room to believe they will achieve their aim,” observant Jews “should not listen to them”
Listen to whom?
who is listening?

sammy flatbush said...

send a fax to the rebbe, and wait for a reply..

hussenchaper said...

fc: Listen to whom?
who is listening?

I have seen the full letter wich is a response to a question asked, I'm sure leibe who read all the ח'תתקלט letters will avail you the complete letter..

curious bob said...

"On the Hasidic end:

hirshel, Alert! the partly quote from the JP news is verbatim, as was quoted here on this site awhile ago! takin from a "long letter" me fool thinking only me and you hit on this site! what's going on?

Blind Sheikh said...

F: who is listening?

for one AMOTZ ASA-EL of the infamous JPost, and the "editors" of the JPupdates too..

zalman leib said...

I dont know if burstein is a doctor, but he can sure use one. With all the hate hes been spewing, he still has the audacity to talk about a foul mouth. Sorry doc, but I only stated facts.

charlie heinz DA said...

"but I only stated facts."

is that a fact?

ר' נטע said...

בס' מאזני צדק, (ח"א סי' י"ד): שמעתי מפ"ק של מרן ז"ל, דבשו"ע (או"ח סי' רסא ס"ב) פסק המחבר דמתחלת שקיעה השמש עד ג' מילין ורביע מותר לעשות מלאכה, ושם (סי' רצג) פסוק בשו"ע דיש ליזהר שלא לעשות מלאכה עד שיראו ג' כוכבי קטנים, ולא התנה שיהי' ד' מילין משקיעת החמה, וכבר נתקשה בזה המשנה ברורה בביאור הלכה (סי' רצג), ואמר כ"ק מרן זצ"ל לתרץ שלא קשה, כי לא יתכן שיתראו ג' כוכבים קטנים קודם הזמן של ד' מילין, ושני השיעורים שוים, וע"כ עד שלא נראה ג' כוכבים קטנים אין לעשות מלאכה. ע"כ

ר' נטע said...

בס' ישראל והזמנים דף רכ"ב כתב: שמעתי מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שבעיר סאטמאר קבע רבינו זי"ע, זמן מוצש"ק בימות הקיץ 90 מינוט לאחר השקיעה, ובימות החורף 72 מינוט. והגר"א לייטנער שליט"א אמר, שרבינו זי"ע אמר לו שמן הראוי להחמיר כשיעור זה לחשוב זמן מוצ"ש 90 מינוט לאחר השקיעה. ע"כ

ר' נטע said...

קוראים הנעים עוד רגע אדבר לכבוד ר' אהרן אני מדבר

פעם אחה"צ באמצע סעודת חוה"מ סוכות שערך רבינו ז"ל, עמד רב אחד מהשולחן ורצה לילך להתפלל מנחה כי הי' נוהג להתפלל מנחה לפני השקיעה, והרגיש רבינו בדבר ושאלו לאן הוא הולך, והשיב שהולך להתפלל תפלת מנחה כי עוד מעט ופנה היום, ואמר לו רבינו יש עוד שהות, ענה הרב ההוא לרבינו כי הרב בעל משנה ברורה ז"ל בסי' רסא בבה"ל מביא בשם הרב בעל הרב מנחת כהן, שהשיעור של ד' מילין שהוא ע"ב מינוט הוא רק ביומי ניסן ויומי תשרי עיי"ש, ולבסוף מסיק שאם רואים שהכסיף העליון והשוה לתחתון וכו' ויש ג"כ ג' כוכבים בינונוים א"צ להחמיר אפי' לשיטת ר"ת (שגם הוא יודה שאז כבר לילה) עיי"ש, אמר לו רבינו, הנה אנחנו רואים שהאנשים ורבנים נשתנו, ואעפי"כ מערכת השמים לא נשתנו, ואנחנו רואים שבאונגארן ודייטשלאנד ששם גר הר"ת ז"ל ושם כחמישי-ארבעים מינוט לאחר השקיעה הרי איתחזי תמיד ברקיע הכוכבים במסילותם עוד הרבה זמן לפני השיעור דד' מיל, ובכן לשיטתם למתי אמר הר"ת השיעור דד' מילין, אלא ודאי שאין אנחנו בקיאים איזה כוכבים נקראים בינונים, כדאיתא בתוס' שבת ל"ה ד"ה תרי תילתי מיל עיי"ש, וצריך שיהא ג' כוכבים בינונים, וצריכים תמיד להמתין ע"ב מינוט כפי שיטת ר"ת.

והוסיף רבינו ואמר כי הרב בעל משנה ברורה כותב בסי' רסג בבה"ל ד"ה שיראו לבאר מה נקרא הכסיף העליון והשוה לתחתון עיי"ש, ואמר רבינו שזה היה עצה לרבותינו הגר"א ז"ל והנודע ביהודה ז"ל ודומיהן* להסתכל בזה ולהבין בחכמתם שבילי דרקיע כשבילי דנהר-דעה, אבל אנחנו אף אם נסתכל לרקיע אין אתנו יודע עד מה, מה הכסיף העליון והשוה לתחתון. ואמר אז רבינו, א זייגער פארשטיי איך, וע"ב מינוט אני יודע לחשוב ולא זולת. ע"כ שמ"ט דף מ"ח

* ואני ר' נטע הוסיף ודומיהן כמו החתם סופר ז"ל ! שגם הוא ידע. והמב"י

kiddush club said...

והקיגעל והטשולענט.

miami beach kugel factory, chulent with calfs legs! by lubavitcher for lubavitchers.

http://www.thekugelfactory.com/

ר' נטע said...

בא"ד.. אין לנו להתחשב עם הגבול שגבלו חכמי אומות העולם, ואם הם קבעו להם "קו התאריך" לפי חשבונותיתהם, זה אינו מחייב אותנו כלל וכלל, ואנו חייבים להתנהג על פי פסקי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, וכיון שהראשונים בעל המאור, הכוזרי, בעל יסוד עולם, הרדב"ז, ועוד, קבעו את הגבול בין מערב למזרח לפי חשבון המרחק מירושלים מזרחה, לכן צריכים אנו לילך אך ורק לאורם.

גם הזכיר רבינו מאמר הגמרא ר"ה כ' : כ"ד שעי מיכסא סיהרא וכו' ובזוה"ק ויקרא דף מ' בספרא דרב המנונא סבא פריש יתיר, כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור אלין לתתא ואלין לעילא וכו' ועל דא אית אתר בישובא כד נהיר לאילין חשוך לאילין, לאילין יממא ולאילין ליל, ואית אתר דכולא יממא וכו'. "ורזא דא אתמסר למאריהון דחכמתא ולא למפלגי תחומין!", והאריך רבינו לבאר שאין לנו להתחשב במה שקבעו חכמי אומות העולם, כי דבר זה אתמסר למאריהון דחכמתא.. ע"כ פד"י כ"ד

Alef Ben said...

Hirshel Beware!
Amotz is reading the AntiZemachBlog. engages in plagiarism! (see below)

Amotz Asa-El (Hebrew אמוץ עשהאל) the former Executive Editor  of the Jerusalem Post and a leading commentator on Israeli, Middle Eastern and Jewish affairs, is the Jerusalem Post's senior columnist, a senior editor of the Jerusalem Report, and Middle East commentator for Dow Jones MarketWatch.com

Asa-El has been quoted or published along the years by the New York Times, the Washington Post, the Wall Street Journal, USA Today,  Haaretz, the Economist, TIME magazine, the New Republic, Le Figaro, the Daily Telegraph, L'Express, Azure (journal), Harvard Political Review,  the Australian, the Australia Financial Review, Jornal do Brasil, the India Times, Politiken, and others.

Asa-El holds advanced degrees in journalism and Jewish history from Columbia University in New York and the Hebrew University in Jerusalem.

----------------------------
he wrires:
jerusalem post 
By AMOTZ ASA-EL
Sat.! 30 Jan 2016, 06:31 AM

"On the Hasidic end, Rabbi Sholom Dov Ber Schneersohn (1860-1920) ruled that even if the Zionists had been observant, and “even if there had been room to believe they will achieve their aim,” observant Jews “should not listen to them” because the Talmud forbade the Jews to undo their exile, and a Jew’s hope is that “our redemption will be brought about by God himself.

Plagerized from:
from below wich has first appeared on Hirshel's blog on:

לוי יצחק Tuesday, June 16, 2015 10:28:00 AM

וזלש"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מליבאוויטש זצ"ל זי"ע. הובא במכתבי קודש דף כ"ג 

בא"ד.. הנני להשיב לכם בקצרה, הנה גם אם הי' האנשים האלה שלמים עם ד' ותורתו וגם הי' מקודם לחשוב שישיגו מטרתם, אין לנו לשמוע להם לדבר הזה לעשות את גאולתנו בכח עצמינו, והלא אין אנו רשאים גם לדחוק את הקץ להרבות בתחנונים ע"ז (עיין כתובות קי"א, מד"ר פ"ו עה"פ השבעתי) וכ"ש בכוחות ותחבולות גשמיות. .ע"כ עיי"ש באריכות הענין

http://theantitzemach.blogspot.com/2015/05/blog-post_29.html?m=1#comment-form

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

so do we take him to court? baGaTZ like the Satmorim?

Alef Ben said...

Perhaps Lubavitch headquarters, is better suitable to handle international intellectual stolen cases...

http://lubavitch.com/aboutus.html

A. Dershowitz said...

The Law of Plagiarism:

http://www.checkforplagiarism.net/plagiarism-law

berl yacobwitz said...

"so do we take him to court? baGaTZ like the Satmorim?"

Does weren't satmorim, they where more like the Ginsburg lubavitchers, or the meshicisten/krishtens.

משיחיסט said...

זלמן: על זה שאתה מזלזל בעידה שלמה

די "עדה" איז ניט אזוי שלימה

pumpkin head said...

sl: I dont get it
is a zieger(watch) not a modern machine, Chodush is oser min Hatorah?

It's not chodush if the Rabbinu Tam already had one.

shmulik, squirrel hill said...

"so do we take him to court? baGaTZ like the Satmorim?"

people who live in glass house don't throw stones. think¿

Graf Patazki said...

Hershey if you take him to court the first 100 hours lawyer fees, Bill me.

zalman leib. said...

Reb hirsh, you cant win against a bunch of narrow minded kooks who believe their way is the only way, and anyone else is a sheigetz and poshei yisroel, mechuyov sekilo and the works. There is no room for chilikei daios in halocho, its my way or the highway. Unfortunately, they have hijacked your website.

נחמן לאנדא said...

הירשל איך בין מוחה בשם כל ישראל (הנ"ל) בכל תוקף אויף די דברי חירוף וואס דער (ר') זלמן לייב האט צונזאם גירעדט אין מבזה גיווען דברים המצודקים ומתקרבים לשכל, כאילו פלפולי תורה איז שוין אויך אנ עוולה. ביי די היינטיגע חברה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

דיינע דברי מחאה ווערען גענצליך אנגענומען

frankie, marine basin said...

I would forward my opinion that as a minimum zalman lieb is due for a name change, maybe some attitude adjustment to.

Yossel Sharmasher said...


והוסיף רבינו ואמר כי הרב בעל משנה ברורה כותב בסי' רסג בבה"ל ד"ה שיראו לבאר מה נקרא הכסיף העליון והשוה לתחתון עיי"ש, ואמר רבינו שזה היה עצה לרבותינו הגר"א ז"ל והנודע ביהודה ז"ל ודומיהן* להסתכל בזה ולהבין בחכמתם שבילי דרקיע כשבילי דנהר-דעה, אבל אנחנו אף אם נסתכל לרקיע אין אתנו יודע עד מה, מה הכסיף העליון והשוה לתחתון. ואמר אז רבינו, א זייגער פארשטיי איך, וע"ב מינוט אני יודע לחשוב ולא זולת. ע"כ

if they saw different and they changed, why does he not change, he claims he is trusting this gedolim

zalman leib said...

Yossel, you are a brave guy, its like the emperor has no clothes. I don't understand myself, just because hes not boki in the stars, s therefore, he follows the clock, there are many others who are boki, why not rely on them. It sort of reminds me of the guy who asked the rov to show him which part of the animal hes not allowed to eat, and the rov says, since im not boki in all the body parts of the animal, I pasken that you should not eat any part of the animal. To me this story about the stars and the clock, is actually degrading the satmar rov, and since I have more respect for him, than his own chassidim, I refuse to believe the story.

zalman leib said...

ר' נחמן, איך פארשטיי נישט אויף ואאס ביסטו מוחה דא. איך האב קיין פראבלעם מיט א פלפול אין הלכה. מיין פראבלעם איז פונקט פארקערט. איך קען נישט סובל זיין די קנאים וואס האלטען אז זייערער שיטה איז די איינציגסטע וועג. דו זאגסט אז עס איז דברים המתקרבים להשכל, אבער איך מוז נישט האלטען אזוי ווי דו. עס מעג זיין חילוקי דעות אהן שנאה. דער וואס וויל מחמיר זיין ווי רבינו תם, געזונטערהייט. אבער דער וואס זאגט אז די ואאס האלטען כפי שיטת הגאונים, זיינען מחלל שבת ח"ו, אויף איהם זאג איך עפרא לפומייהו. און למעשה , איז דאס נישט נאר ליובאוויטש וואס האלטען שיטת הגאונים, אויך וויזניץ און תלמידי הגר"א און רוב קהילות אשכנז. און דער פאקט איז אז ערב שבת קודש הייבען אן אלע אידען פון דער שקיעה ,וכפי שיטת הגאונים, ואפילו בסאטמאר. ולמעשה, נהרא נהרא ופשטיה, וכל אחד יתנהג כפי מנהגו, ושלום על ישראל

broken mirror said...

sharmasher, take care on your buses to be on time, and they don't break down on the way to Washington DC protest! oh, and of your out of control Brother!

ווינער דיין said...

עיין באבן עזרא מזה הענין באריכות. פ' בא י"ב ומסיים ואנחנו לא נניח דברי רז"ל בעביר סברותינו!!! ע"כ

עיין זוה"ק ויקרא: ורזא דא אתמסר למאריהון דחכמתא ולא למפלגי תחומין! ע"כ

ובפרט שכבר נפסק ע"ז בשו"ע, ובשו"ע הרב ורוב האחרונים כשיטת ר"ת.. א"כ אין רשות להרהר אחריה.ודי בזה

Lone Star Geyser  said...

האתם מאיצטגנוני פרעה?

חוזה בכוכבים ומגיד על פיהם: "אמר אברהם לפני הקב"ה: נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן, אמר לו: צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנ"ו, עמוד א')"ראו איצטגניני פרעה וטעו" -שמות רבה, שמות, פרשה א', ס' כ"ד

צמח צבי said...

כנראה דלא נקלטי מה שכתוב לעיל דבכדי להשות "הדיעות" צריכים לומר דשיטת ר"ת ושיטת המיוסד על ג' ככוכבים הם אחד, וא"א לראות הג' כוכבים הנצרכים (גדולים-בינונים-קטנים) קודם הזמן דשיטת ר"ת. כך נראה מכל הנ"ל, הפך בה דכולה בה, ולמאמינים סמא דחיה הוא

Turk said...

YS: If..

Greek philosophy doesn't apply here.

א ב רבי said...

ואמר רבינו: שזה היה עצה לרבותינו הגר"א ז"ל והנודע ביהודה ז"ל ודומיהן

דהיינו הם היה היודעים מהו, הכסיף עליון והתחון¿ והיכן להשותם!? ואנו לא יודעים. א"כ צריכים לעזוב על הזייגער כמובא בשלחן ערוך, וזה הכל יודעין, משא"כ הג' ככובים והכסיף התחתון והעליון אין אתנו יודע עד מה

Tevya said...

your loss.

YU Alumnae said...

zalman dude, try to put your emotions on the side, read the above "monologues" as many times needed, and you will see he actually doesn't say nothing new, he just states the obvious.

פרעשבורגער דיין said...

יש לדעת שרוב ככל רבותינו הראשונים פסקו כרבנו תם!, ומהם: הרמב''ן, הרשב''א, המאירי, הראב''ן, הרא''ה, הריטב''א, הר''ן, הרא''ש, הראב''ד, המגיד משנה, הרז''ה, הסמ''ג, המרדכי, המאורות, רבנו פרץ, רבנו ירוחם, הרוקח, מהרי''ק ועוד. וכן רבים מגדולי רבותינו האחרונים ספרדים ואשכנזים כאחד: הרדב''ז, המבי''ט, מהרי''ט, ספר חרדים, הב''ח, המגן אברהם דכתב, שכל גדולי הפוסקים פוסקים כן!. המנחת כהן, הפרי חדש, "החתם סופר", הגאון מליסא, מהר''י עייאש, רבי צדקה חוצין, רבי אליהו שמאע, מהר''י פראג'י, מהר''ח אלפנדארי, פרחי כהונה ועוד.

והגאון רבי עקיבא איגר ו"החתם סופר" ועוד רבים מרבני אשכנז, היו נוהגים "אפילו להקל" כרבנו תם בכניסת השבת. וכן פסקו מרן השלחן ערוך (סימן רסא ס''ב) והרמ''א, ובמשנה ברורה שם.

והגאון רבי חיים אבולעפיה וחכמי דורו, הכריזו בחרם על אנשי מקומם, שכל מי שיעיז להקל נגד רבנו תם, ינדו אותו. וכן עשה הגאון רבי שמואל לניאדו.

ובשו''ת מהרי''ף [הגאון רבי יעקב פראג'י, אב בית דין באלכסנדריה של מצרים, לפני כ-350 שנה] כתב: גילו לי בחלום שטוב הדבר לפרסם בעולם את הקונטרס שחיברתי שאף "שיטת הגאונים היא כשיטת רבנו תם!" ועל ידי זה הרבה מהחרדים אל דבר ה' יתנהגו על פיו, ואפשר שעל ידי זה תתקרב הגאולה!!! תשובת המשקל - אשרי אדם המזכה גם לאחרים להוציא את השבת כרבנו תם. ע"כ

וכתב במשנה ברורה (רצג סק''ד) וביאור הלכה בשם הגר''א, שצריך שיסתלק האדמימות מן כל כיפת הרקיע באותו צד ששקעה החמה, ו"אז מועילים שלושה כוכבים". וכדי להבחין בכוכבים לבד, צריך בקיאות רב! כי שמא הם כוכבים הנראים ביום, ולכך היו האמוראים מסתכלים אם הסתלקה האדמימות לגמרי

אי"ש חסיד said...

גם המחברים השולחן ערוך שפסק כן, שהיה דר בארץ ישראל הורה הלכה גם ליושבים בה! וכן המבי''ט, מהרי''ט, החרדים, הפרי חדש ועוד, כולם גאוני ארץ ישראל היו.

והגאון החזון איש (אגרות ח''א סימן מא) כתב: ''פשטה ההוראה להחמיר כרבנו תם בכל ישראל, והיא הוראה מקוימת כמפי "סנהדרין גדולה" בלשכת הגזית, ואין שום צד קולא בזה. ולא נמצא מי שאמר שלא לחוש לדעת רבנו תם, ואם איזה גאון כתב להמליץ על מי שמיקל, זו אינה הוראה לחקות בה את המקילים''. עכ''ד

קלוזשער ספרדי said...

ומה שיש טענו שרבנו תם דיבר לפי מקומו בצרפת, כתב רב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם: פשוט לכל מעיין, שדברים אלו לא ניתנו להאמר כלל, כי הלא רבנו תם מיישב את הסתירה בדברי התנא רבי יהודה שהיה דר בארץ ישראל, ומה לרבי יהודה עם האקלים של צרפת המרוחקת מאוד מארץ ישראל. ע"כ -עם כל זה שהוא תמיד משתדל להקל ולא להחמיר, ובדרשותיו היה מעורר על הדבר, בפרט בימי עשרת ימי תשובה, שנכון מאד להחמיר בחומרת רבינו תם!. וכן ראוי לנהוג גם בכל השנה. ובזמנינו ברוך ה', רבים מאד נוהגים להחמיר כשיטת רבינו תם

ובשו''ת דברי יציב כתב: ''האומר שסברת רבנו תם היא טעות במציאות, הרי הוא בכלל אפיקורוס, שפוגע בקדושת רבותינו הפוסקים שמפיהם אנו חיים, והרי גדולים אלו היו בארץ ישראל, וראו בעיני קודשם זמן צאת הכוכבים. ומי שאומר שרבנו תם לא דיבר על ארץ ישראל, הבל יפצה פיהו, ודברי רוח הם נגד האמת, ומצוה לפרסם הדבר.'' עכ''ל

תמונות צבעוניות המראות בעליל את שיטת רבנו תם מכמה דקות לפני השקיעה הראשונה ועד צאת הכוכבים של רבנו תם. ניתן להשיגם באמצעת מספר פקס: 1.532.992.1850

א ב רבי said...

לייבעלע I don't understand myself..

! לייבעל הרף מסברות כרסיות שלך

רש"י סנהדרין מ"ב: מלחמתה של תורה - הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה "לא כאדם המפולפל ומחודד ובעל סברא ולא למד משניות וברייתות הרבה כי מהיכן יתגלה הסוד" אלא בבעל משניות הרבה שאם יצטרך לו טעם בכאן ילמדנו מתוך משנה אחרת או אם יקשה לו דבר על דבר יבין מתוך משניות הרבה שבידו הא מני פלוני היא ששמענוהו במקום אחר אומר כך

! הפוך בה דכלה בה

barry, cleavland said...


YS: "if they saw different"

They didn't see different, you learn falsely the daath chasam sofer, as your learn falsely the divrei yoel. go study.

caption pop eye said...

yo: "if they saw different"

But they did not see differently, there is no difference between 72 vs 3 stars☆ read the above and below comments comprehend them, and you will enlighten.

caption pop eye said...

..there is a sufficient answer to any conciveable question in it.

עת לדבר said...

אולי האינם מאמינים פה בדברי האר"י חי, הם בכלל שאינם באים בסודם (כמבואר בהאמאירי הנ"ל) והם בכלל שלא תתגלה להם מסטורין דיליה? אף שאין זה נראה כי כבר גילו לנו רז"ל טעמיו ונמוקיו אשר בהם בחר לאמר זו שיטת ר"ת אף ששניהן שוים! כי על הג' ככוכבים כדבעי אין לנו שעון שמורה ע"ז. אבל על הע"ב דקות יש שעון שמורה ע"ז בכל מקום ובכל עת. ועכשיו עת לחשות

zeresh said...

"I refuse to believe the story."

your 'refuse' is not accepted.

בן הדד, פ-ת said...

במנחת כהן, מאמר א' פ"ג וז"ל: והנה לפי זה הדעת של ר"ת, מעת השקיעה הראשונה עד שיצאו ג' כוככבים בינונים שהוא לילה ודאי יש שיעור ד' מילין שהוא שעה וחומש, וקודם זה א"א שיראו שלשה כוככבים בינונים, ואם נראים קצת כוכבים בודאי גדולים הם. ופ' י' כותב: אמנם ג' כוכבים בינונים א"א שיראו לשום אדם עד אחר ד' מילין אחר שקיה"ח, ואז הוא לילה ודאי, וכ"ז מסכים עם מה שאנו רואים בחוש.! ע"כ

יוסף לקח said...

ז"ל: איך קען נישט סובל זיין די קנאים וואס האלטען אז זייערער שיטה איז די איינציגסטע וועג

הגאון רבי חיים אבולעפיה וחכמי דורו, הכריזו בחרם על אנשי מקומם, שכל מי שיעיז להקל נגד רבנו תם, ינדו אותו. וכן עשה הגאון רבי שמואל לניאדו

והגאון החזון איש (אגרות ח''א סימן מא) כתב: ''פשטה ההוראה להחמיר כרבנו תם בכל ישראל, והיא הוראה מקוימת כמפי "סנהדרין גדולה" בלשכת הגזית, ואין שום צד קולא בזה. ולא נמצא מי שאמר שלא לחוש לדעת רבנו תם, ואם איזה גאון כתב להמליץ על מי שמיקל, זו אינה הוראה לחקות בה את המקילים''. עכ''ד

T.W. Yale resident said...

It is my observation that the adhered to sanzer philosophy have better acceptance with 72 minute end of day.

zalman leib said...

Il take the alte rebbe over the chazon ish any day. And according to you guys who hold the geoinim are nothing compared to shitas rabeinu tam, and he who does not keep shitas rabeinu tam is an apikorus, you ate being moitzie laaz, not just on lubavitch, but on chasam sofer, which satmar consider him to be the leader of all jewry, and all the admurei vuznitz and many others. You still havnt answered how they are all wrong, and only you are right. This is very typical of satmar. They cant be soivel chilukei dayos lahalocho. Its either their way, or you are an apikorus. Ich vinsh zich on yeder tog tzu zain an apikorus in die oigen fun satmar.

we the people said...

We the above rest our case.

Tevya said...

Reb moteLe of viznitz kept all his life by 72 min. and he himself still does, when he became rebbe his father's deciphils pressured him to change.. his father adopted shitas hagonim living in E.Y. and he submitted to them, his FIL wasn't around anymore. shameful

barry, cleavland said...

"Il take the alte rebbe over the chazon ish any day."

Neither one is for the taking.. btw there is no difference in opinion between them le'maseh just in arguments how to equalize two seemingly un equals, or perhaps is it just an optical illusion..or a mystical proponent in it..

hertz frankel said...

Rabbi Avi Shafran, the mouthpiece of the aguda is not holding by rabbinu tam, he is not even keeping tosfes shabbat!!!

Abraham Shafran is a Haredi rabbi who serves as the Director of Public Affairs for Agudath Israel of America. writes:

"When Shabbat ended and I turned on my computer to see what had transpired during my weekly 25 hours off the grid" (how pious)

http://forward.com/news/333627/how-4-jews-remember-justice-antonin-scalia/?attribution=home-hero-item-text-5

זרח בחושך said...

לייבל: ועכשיו שנתברר שגם החתם סופר לא נהג כפי שיטת רבינו תם אלא כפי שיטת הגאונים

לייבי שגגת תלמוד עולה זדון! ס'איז שקר וכזב עיין בתשוב' חת"ס או"ח סי' פ. דיין ע"ה איז בוקע חלוני רקיע

ר' אהרן: דער חתם סופר שרייבט: ואנחנו עושים מלאכה עד קרוב לשעה או ג' רבעי שעה קודם צאת הכוכבים!!! אזוי שרייבט ער אין א תשובה (או"ח סי' פ'). אבער אין פרעשבורג אליינס, איז דא וואס האבן די זמן צעטלעך "זיי האבן נישט פון חתם סופר'ס צייטן" !!! – און זיי זאגן אז מ'זעהט אז זיי האבן נישט געהאלטן קיין צוויי און זיבעציג מינוט מוצאי שבת, איז די שאלה ווען איז דאס געווארן?! דער חתם סופר אין די תשובות זאגט אזוי שטארק אויף רבינו תם, און אין "מציאות" (הזמן צעטיל "במציאות" הוא בשנים אחר הסתלקותו!) איז אין פרעשבורג אליינס איז נישט אזוי געווען. אתמהה. יש לישבה אבל אכמ"ל

מאן דהו said...


עוד לאלקי מילין:
דאס וואס מ'שרייבט דא אז אשכנזים [או מנהג חת"ס] האבען נישט געהאלטן ר"ת זמן איז א טעות מוחלט! זיי האבען געהאלטן אז ר"ת מיינט נישט דוקא 72 מינוט!* ובביאור הלכה בסי' רצ"ג דלפי שיטת המנחת כהן אם רואים ג' כוכבים לפני 72 מינוט אז כבר לילה אף לשיטת ר"ת. **

די חילוק מיט די גאונים לפי שיטה זו איז, אז בין השמשות [לגבי ספק למילה] פאנגט נאר אהן ג' רבעי מיל פאר צאת הכוכבים [ר"ת] אין אויב למשל צה"כ לפי התשובה פ' בחת"ס הנ"ל איז געוועהן 52 מינוט נאך די שקיעה הנראית, דאמאלס איז דער ספק נאר 13 מיט האלב מינוט לפני זהולא יותר ולפני זה לפי האשכנזים ולפי השו"ע וכל הפוסקים שהלכה כר"ת הרי יש לזה דין יום ודאי! ולפי הגאונים [והגר"א, והרב] צריכים להחמיר כהגאונים שהספק בהשמ"ש מתחיל תיכף עם השקיעה הנראית. [אבל לפי הגאונים הרי 13 וחצי מינוט אחרי השקיעה כבר דין לילה לכל הדברים ואין מי שנוהג כך לגבי שבת אף לא חסידי חב"ד]

* לאו דוקא, הם הרואים באופק שלהם וראו מה שראו, אבל האופק משתנה מראיתה ממקום העומד שם ואין המקומות שווים, וצריכים בקיאות רב לזה כנתבאר לעיל בין הכותבים כנ"ל

* עיין לעיל דזה כבר מופרך מכל ואין לה שחר

Duvy RSA Flushing said...


The horizon or skyline is the apparent line that separates earth from sky, the line that divides all visible directions into two categories: those that intersect the earth's surface, and those that do not. At many locations, the true horizon is obscured by trees, buildings, mountains, elevation etc., The resulting intersection of earth and sky is called the "visible horizon"!. When looking at a sea from a shore, the part of the sea closest to the horizon is called the "offing".

* In astronomy 101 they will teach you of the 3 stages approaching night, in 6, 8 and 12 degres, called civil twilight, nautical twilight, and astronomical twilight, than there is night. Align that with the horizon (visible horizon) (offig) and with 3 medium stars, a combination wich maybe changing daily, and independent on the elevation, and where you stand globally, is bewildering + mystical.

and all the above must be done by sages according the "mesurements" of the reshonim and not according the english dateline established degree surveyers and time zone changes .

even more so many zemanim ovserved "locally" are mesured according the zemanim of "eretz yisruel" etc. No wonder as mentioned:

בזוה"ק ויקרא: ורזא דא אתמסר למאריהון דחכמתא ולא למפלגי תחומין! ע"כ

אזהרה said...

! לא תבשל גדי בחלב אמו