Sunday, October 16, 2016

אַ סוכה'לע, אַ קליינע


אַ סוכעלע, אַ קליינע
אברהם רייזן 1876 - 1953
אַ סוכעלע, אַ קליינע
פון ברעטלעך געמיינע
האָב איך קוים מיט צרות געמאַכט.
געדעקט דעם דאַך מיט אַ ביסעלע סכך
און כ'זיץ אין איר סוכות ביינאַכט.
מיט פאַרזאָרגטן געזיכט
דאָס ערשטע געריכט
עס טראָגט מיר מיין ווייב באַלד אַריין.
זי שטעלט זיך אוועק און זאָגט מיט שרעק
דער ווינט וואַרפט די סוכה באַלד איין.
פון ווינט דעם קאַלטן
וואָס בלאָזט דורך די שפאַלטן
מיין ליכטעלע לעשן זיך וויל.
דאָך מאַך איך מיר קידוש און זעט נאָר דעם חידוש
מיין ליכטל ברענט רואיק און שטיל.
עט, זיי ניט קיין נאַר
און האָב ניט קיין צער
עס זאָל דיר דער ווינט ניט טאָן באַנג.
ניט זעלטן זיי קומען די ווינטן און ברומען
דאָך שטייט אונדזער סוכה שוין לאַנג.

11 comments:

Tziyoni said...

What a beautiful song.

קרנו תרום said...

Interesting, I never heard it being sung this way

קרנו תרום said...

Interesting, I never heard it being sung this way. Is this the original?
עס איז שוין גאר, צוויי טויזנט יאר, און די סוכה'לע בלייבט אייביג שטיין.
הרחמן, הוא יקים לנו, את סוכת דוד הנופלת...

! למען ידעו said...

מצוה "קטנה" אתת יש לי וסוכה שמה עשו לי מצוה זו

לבי לבי על חללי הליב"ה said...

קול ברמה נשמע! שאגת הרי"י מליבאוויטש לאמר

יפיפותה של יפת באהלי שם!ידישיסטע ליטראטור, רק באלקי אומן ישבעו

כתי"ק בא"ד.. ועתה אחרי הדברים האלה, הואילו נא "מועצי התורה" להגיד מה תכן "האגודה שלומי אמוני ישראל" האם איננה מנחה חדשה תשורה לכל ישראל יחדיו, קול דברי אלה ושבועה הננו שומעים אשר אין אנחנו ציונים חובבים וכו', ואחרי זה מה הוא אגודת "שלומי אמוני ישראל". מה הוא

אמרו נא "מועצי התורה" מה זה מפיצי השכלה הידעתם תבניתה ?, האם איננה בתי לימוד ללמד לילדי ישראל 'שפת המדינה' ולמודי חול (ליב"ה בלע"ז), מה זה חובבי ציון בטח שמעתם אשר מטרתה לבנות מושבות בא"י ולהרחיב הישוב, מה זה ציונים האם אין מטרתם לרכז כחות ישראל לבנות את הארץ בכח עצמן ע"י אמצעות השגת רשיוני הממלכות, ובכן בתי חרשת עבודה, בתי חינוך לבנים החלוץ, ובתי חינוך לבנות החבצלת או השרון, ומה זה מזרחים האם איננה מטרתה להביא יפיפותה של יפת באהלי שם.

ואגודת "שלומי אמוני ישראל" הנוסד ע"י מועצי התורה קלועה ושזורי "מהכל אשר לכל" מארבעה הגדולי מפיצי השכלה חובבים-ציונים-מזרחים האחוזים בכנפי עם ישראל, אלא שהוא ערוכה ומאיפה (עם) לחם קדשים על טהרת תורתינו ושמירת הדת כקוצו ש"י, תורה, דרך ארץ, שפת המדינה, לימודי חול, כיבוש הארץ, הרחבת הישוב בבתי חרשת, בבתי חינוך מגוהצים בטעמי איראפא, ורק באלקי אומן ישבעו.

אגודת ישראל וכבוד מועצי התורה (אומרים) אשר אין זה ציונית ח"ו וח"ו או הדומה לזה חלילה לנו - אומרים הם - לכבוש את הארץ בכח עצמינו דבר האסור עפ"י תוה"ק! אלא אחר אשר א"י יצאה מרשות הישמעאלים או אחרי נותן חרות להביא שם הננו הולכים גם אנחנו לכבשה ולבנות בתי חרשת ועבודה, להרחיב ישובה, בתי חינוך שפת המדינה (עברית), ולימודי חול, אבל ח"ו לאמר כי בעקבי הציונים אנו הולכים הלא על טהרת תוה"ק שמירת הדת אפילו כקוצי ש"י כפי אשר צוה ד' נלך

איש ישראל בכאב לב ובמנוד ראש אומרים, בא יום מר אשר חלילה גם מישבי שער האדרת-והאמונה לוקחה וארזי הלבנון את ארון התפארת שלחו, עד עתה היתה הכסא על שלשה רגלים חובבים, ציונים, מזרחים, ובאו מועצי התורה עפ"י התורה והמסורה, ויעמדו רגל רביעי בשם "שלומי אמוני ישראל". ועתה מלוך ימלוך מלך הציונים..וכו' ע"כ

הנרצע לעבדי ד' והמחבב כל מרביץ תורה תמימה וארחות חיים בקרב אחינו בנ"י, ד' עליהם יחיה

בן כ"ק אאמו"ר הרה"ק הנודע בשם אדמו"ר מליבאוויטש זצוקללה"ה זי"ע -יוסף יצחק שניאורסאהן

אכן כל שיטת "הויואל משה" על רגל אחת! אין חדש תחת השמש

מה קרה? said...

Yasher keyach!

Why is the nusach here different than in the modern popular recorded version of the song?

I assume that what you have here is the original poem version, and it later was modified (and put to music?).

Similar to what happened to Hatikvah, whose words were also changed from the original.

a.m. bernblut, marine basin said...

a gut kvital for all Klal yisruel.

magyar ember said...


tök (tikva) in Hungarian is a pumpkin.

A. Dorfsman, x5 said...

bernblut one to many and to loud church bells and sirens going on in the basin? what's up with all these noise there, what they calling for ?

באבע זלאטע said...

מען טאר קיין זכרונות נישט מאכן פאר די אסימילירטי ליטראטארישע אומווערדיגע ארבעט, אזוי פלעגט באבא מינדל אלטץ זאגן

yesuschor books said...

! קרנו תרום בכבוד

קובץ מיוחד בקשר עם י"א ניסן - שנת הקי"ב
להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

קרנו תרום בכבוד - חב"ד אינפ pdf file

old2.ih.chabad.info › 75237_he_1