Wednesday, March 10, 2010

אוי לנו מעלבונה של תורה


דער ראש המדינה הטמאה - דער באקאנטע פורק עול און מתגרה באומות שמעון פרס מיט דער נשיא פון די פאניעוויזשער ישיבה הרב אליעזר הכהן כהנמן, אן אייניקל פון דער גרינדער פון די ישיבה הרב יוסף שלמה הכהן כהנמן זצ"ל

תורה תורה חגרי שק


דבר ה' בזה

העמידו צלם בהיכל

גורו לכם מיום הדין

!אהה

די פאלגענדע ווערטער שרייב איך אלץ א "פאבליק סערוויס" פאר די אידישע צייטונגן און וועבזייטלעך וועלן ווילן שרייבן דברי קנאות און מחאה אויף די נידערטעכטיגע מעשה אשר לא יעשה וואס איז היינט פארגעקומען אין די א.ג. "מבצר התורה" - די פאניעוויזשער ישיבה אין בני ברק: נישט אומזינסט האט דער הייליקער רבי חיים בריסקער זצוקללה"ה געזאגט אז "רובם ככולם פון די ליטווישע רבנים זענען חשוד אויף השכלה." כהנמן'ס זיידע האט שוין אנגעהייבען די "טראדיציע" פון מכבד זיין די ראשי מדינה הטמאה און זייערע א.ג. רבנים מטעם: הרצוג, אונטרמאן וסייעתם. אבער ס'שוין לאנג נישט געווען אזא חילול השם ווי דעם היינטיקן טאג, ווען מ'האט מכבד געווען דער נשיא המרידה במלכות שמים מיט א גוט שטיקל ביטול תורה און נאך ערגער. מ'האט מחנך געווען גאנץ בני ברק אז נישט תורה איז דער עיקר און די איינציקער שאיפה פון א אידן, נאר שררה און אפשר נאך פריקת עול איז בעסער און מער כדאי. זיי גיט מען כבוד, אפילו אין א מקום תורה. די וואס זענען שולדיג אויף דאס מארגן זיין זענען עתיד ליתן את הדין, סיי פאר'ן ביטול תורה און סיי פאר'ן חילול השם. מ'האט מיט דעם חרוב געמאכט איבער 60 יאר פון לימוד התורה מתוך הדחק און מתוך מסירות נפש, און אויף דעם איז תשובה נישט מכפר, נאר א גוט שטיקל גיהנם וועט אפוואשן דעם זינד. צוליב דעם אז ער שטאמט פון תלמידי וואלאזשין ויוצאי ליטא איז דער "אסור להסתכל" מער נישט נוגע?!הנה, ניגש להבחור'ציק הזה


שלום, קוראים לי שמעוןשלום, שמעון, אני ירוחם מרחוב הרב שך


דער בחור זיצט נאך ווייטער מיט'ן פינגער אויפ'ן פלאץ און לערנט בהתמדה רבה


ער קען זיך שוין נישט איינהאלטן - ער מוז שוין זעהן וואס דא טוט זיך

.........איי, געוואלד! די ביטול תורה

11 comments:

Anonymous said...

Why is it different then the Chazon Ish talking to the real Kofer Beikar the father of all Kofrim Ben Gurion??

ostokutyofaayot said...

Oy bisti a gezinter chevreman. Men ken zehn fin vi di shtamst. Azeleche pasende verter kenen nor di madgaren.
lol.

gevezener ponovizher said...

culdnt help but make the following corrections in yidish

דער ראש המדינה הטמאה - דער באקאנטער פורק עול און מתגרה באומות שמעון פרס מיט דעם נשיא פון דער פאניעוויזשער ישיבה הרב אברהם הכהן כהנמן, אן אייניקל פון דעם גרינדער פון דער ישיבה הרב יוסף שלמה הכהן כהנמן

Anonymous said...

Gevezener,
Why is Shimon Peres a Misgare? Is their in the shulchan orech a halacha that you can"t be a Misgare?

shimon said...

Why exactly are they sitting?

gevezener ponivezher said...

anonymous - i didnt say he was a misgare - i jusst corrected yidish grammer from te beginning of the post

snag said...

HT : דער ראש המדינה הטמאה - דער באקאנטע פורק עול און מתגרה באומות שמעון פרס מיט דער נשיא פון די פאניעוויזשער ישיבה הרב אברהם הכהן כהנמן

R. Avrohom Kahaneman z"l was niftar a while back, so it would be difficult to have him in a photo op with the Nosi. Or are you claiming that he is like the Rebbe and is still bichayim chiyusei??

Are you angry because they are calling Shimen'en the Nosi and you hold that the Rebbe is the Nosi?

Anonymous said...

Snag
you are very very very very corny

snag said...

Hirshel - you are working so hard, ihr mutchet zich, to allegedly prove that the Nosi Shimen Persky is related to gedaylei Lita.

First of all, some of the data is incorrect, as has already been pointed out. But let's say, lomir zogen, that there are some familial connections. Maybe he is a fifth cousin of one godol and a tenth cousin of another. What does that mean? Do you know all your fifth cousins? How close are you to them? Are you involved in their lives? There are descendants of the Besht and the Alter Rebbe that are off the derech. And that means what? And if lihavdil Pres. George Bush is something like the tenth or twentieth cousin of the Queen of England, as has been stated by expert authority. Iz vos? Vos iz di nafka mina limayseh?

You seem so eager to passel up the snags/gedyalei Lita, that you are stretching yourself out of shape. Give it a rest....

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

snag

I know the history of Chabad and the AR's descendants

nobody's trying to passel gedolei litteh here

shelo asani charedi said...

love this one. Very rarely do I find yiddish writing that is worth me breaking my teeth to understand it.