Wednesday, July 23, 2014

'דף השבוע חגיגה י"ח ב' א

1 comment:

Anonymous said...

לזכות גדול לכל עם ישראל, לא לדבר דברים בטלים בבהכ"נ, בגלל המצב הקשה השורר עתה בארצנו הק' אשר אויבינו הגבירו ידם וכוחם בעוה"ר, ומשנאי ד' נשאו ראש, לזרוע מצוקה וסכנה ופחד ומורא, ד' ישמרנו ויצילנו, וליעקב היא עת צרה גדולה, ומובא בספרים קדושים, שבימים אלו הפורעניות קלה יותר לבוא ולהגיע ושאלה כדת מה לעשות ע"מ להיטיב דרכנו" לזכות לכולנו.

דבר ראשון: כולנו חייבים להתחזק בצניעות, ואח"כ באמונה, ובהשגחה פרטית על כל צעד ושעל: "ובזאת מוטל עלינו להתחזק ביותר באמונת השי"ת ובהשגחתו הפרטית על כ"א, ולהכניס ולהשריש בלבנו, לקבוע בלבנו כיתד שלא תמוט, שכל מה שעובר עלינו תמיד ביחיד וברבים הכל ע"פ ד' ית' וע"פ חשבון מדוקדק כחוט השערה, וכדברי המהר"ל כשם שיש סדר לגליות כן יש ג"כ סדר לנסים".

"ואם נשכיל ונתבונן במקצת השכל והתבונה שבראשנו להתעורר ולהתחזק בתורה ובמצוות ולפשט עקמומיות שבלבנו, נוכל ליפטר מיד ולאלתר בפחד ובקולות שכבר השמיענו, ומעתה לא ישמע עוד שוד ושבר וגו' ואין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, בפרט בארץ ישראל שהיא מקור האמונה והניסים ועיני ד' אלוקיך בה מראשית וגו', ועל עיני ד' אמר דהמע"ה הנה לא ינום ולא ישן וגו', כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב, והכל נסיונות והסתרת פנים, כאשר עינינו תחזינה את מעשה ד' והניסים כי נורא הוא". אנחנו רואים כל יום כ"כ הרבה ניסים גלוים בארץ ישראל!

שנית: ע"פ תורתינו הקדושה אנחנו חייבים לתחזק בקדושת בית הכנסת כסגולה להניצל מכל צער וצוקה:
לא לדבר דברים בטלים בבהכ"נ "וע"כ מי יודע אם אין בכך סימן ואות שעלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז כאשר אנו יושבים בכבוד ובמנוחה איש תחת גפנו בביתו, ואילו בית ד' מקום משכן כבודו בית תורה ותפלה, לצערינו אינו נשמר כראוי, וכבוד השכינה זועקת אי'ה כבודי, ובוודאי כאשר מדברים שם דברים בטלים אפי' שלא בזמן התפילה זה לא טוב לנו, כי בזמן התפילה וקריה"ת מאן דכר שמי'ה שאסור בתכלית האיסור מדינא דשו"ע, וכבר ידועים לכל מדורי דורות הנזקים היוצאים מכל זה שמדברים בבהכ"נ". תן לחכם ויחכם עוד....