Tuesday, August 30, 2011

"?פארוואס הערט מען נישט פון די "מסעי תורה


די וואס ווייסען, ווייסען אז די "נשא תורה" איז דארט וואו דער רבי זכרונו לברכה האט אוועקגעשטעלט די שיטה הקדושה לדורות, כדי אז ערליכע אידן זאלען וויסן וויזוי זיך צו פירען און וואס צו ענטפערען פאר די דוגלים בדעות כוזבות ועקומות, ווי למשל אנשי חב"ד והאגודה, וועלכע זענען נהנה פון די שטיצע פון די פארשאלטענע ציונים הארורים ימ"ש, און געבן צו עסן פאר אידישע קינדער פון די טמא'נע געלטער. דאס אז דער "כוח הפועל בנפעל" איז א דבר של ממש, דאס זעהט מען בעינים ווי די וואס זענען נהנה מסעודתם של אותם הרשעים זענען שטארק מושפע פון די אויר של כפירה באלקי ישראל וועלכע הערשט אין "מדינת ישראל," און זענען ממש בדעה אחת מיט זיי ווען עס קומט צו עניני פוליטיקה וכדומה אין ארץ ישראל. איין בליק אין די אזוי-גערופענע "חרדי'שע צייטונגען" וועלכע ערשיינען אין ארץ ישראל איז גענוג אויף זיך איבערצייגן אז ס'איז קיין אוטערשייד פאראן צווישן זיי און די אפיציעלע צויוניסטישע צייטונגען וועס עס רעדט זיך פון עניני המדינה, נאר צו ווייזן די כשר'ע חזיר פיסלעך ווארפען זיי אריין אביסל תורה און ספורי צדיקים. איינער וועלכע איז עוסק בתורת רביה"ק זעהט דאס גלייך אויף דער מינוט, און איינער וואס איז מושפע פון זיי קען עס זעהן אפילו 1,000 מאל און ס'איז ווי גערעדט צום לאמפ

אבער ווי ערשטוינט בין איך געווען צו זעהן אין רבינ'ס ספר "דברי יואל" אין פרשת מסעי ווי ער זאגט עפעס אינגאנצען אנדערש! און אז איך וואלט עס נישט אליין געזעהן שווארץ אויף ווייס וואלט איך געמיינט אז ס'איז אן ארטיקל פון אן אגודיסטישע חבר כנסת המינים וועלכע וויל פארטיידיגן די וואס נעמען פון טמא'נע געלטער. ס'טייטש אז מ'זאגט אז ס'איז בעסער אז די געלט זאל גיין צו צדיקים און לומדי תורה ווי איידער ס'זאל בלייבען ביי די פושעים?! דאס איז דאך ממש ממש די שפראך פון די אגודאים וועלכע זאגען אז ס'איז בעסער אז די טריפה'נע מדינה זאל געבן געלט פאר ישיבות און חינוך החרדי ווי ענדערש פאר דברי שחץ וכפירה. ער זאגט דא זייער קלאר אז פון אחאב'ס קיך האט מען געגעבן צו עסן פאר אליהו הנביא, (ער ברענגט עס, נישט ער זאגט עס) און ער זאגט ווייטער אז דאס האט גורם געווען אז אחאב זאל חוזר בתשובה זיין, און ער דערמאנט אינגאנצען נישט די כלל פון "כח הפועל", איז פארוואס איז דער כלל פון כח הפועל נאר נוגע ווען עס קומט צו ציונים, איז אחאב געווען ווייניגער רשע ווי בן-גוריון און לוי אשכול, האט מען נישט געקענט מחזיר זיין די ציונים דורך נעמען זייערע געלטער און בויען תורה און אידישקייט דערמיט?


טא וואס האט מען צו זיי טענות.... זיי פאלגען די מסעי תורה, נישט די נשא תורה

18 comments:

Anonymous said...

hirshel
On you, I can say the mamar chazal, Horoitze Litama Metamin Oisoi, You wanted the Masai torah, hashem help you find the Masai torah, but the erliche yiden, are looking for the Nosoi torah rather, it fits better their brand of burn and slash yidishkiet
But I got to give you credit, it is a good find,
Btw, did you finish all 39 volumes of Likutie Sichas, that you started to learn Divrie Yoel?

Anonymous said...

hirshel said:

"איז אחאב געווען ווייניגער רשע ווי בן-גוריון און לוי אשכול"

sorry no comparison whatsoever אחאב וירבעם where 100% shomrei torah imtzvous (sanhadrin 102, among others..)they erred on avodah zorah only because they listened to the FM

Anonymous said...

"because they listened to the FM"
correction false nevuim FN

Anonymous said...

Anon
1)The possuk in Melochim 1-21-25 writes
There were no one that did bad against Hashem as Achav, because of his wife,
so it is because my wife told me so,
What does it matter, the possuk writes explicitly said that he was a exclusive Rosha,
I know that the Yerushalmi perek 10 in Sanhedrin writes that achav showed in a dream for 1 of the tenaim, that it all happened because of his wife, but the facts are still the same, and dont make a oived avioda zorah into a tzadik, because you have to meet a certain conclusion
2) Chazal put him on the list of Ein Lohem chelel Lolom habo.
3) Look in Melochim 1 whsat elijah tell for achav, it seems like more the Just Avoda Zora( sincs the 3 oaths became the cardinal sin, avoda zorah became a small parking ticket by you people)
The big goan Rav Kasher answered already on all the Satmar Achav conspiracy in his sefer Hatkeufa Gedolah, but I don't have it in front of me.

russian chusid said...

Whatever kashiyos and stiros you will find on SR ZAL, there is one answer: he had a mojabar crowd, which were not able to handle anything too open,(same reasons for kehilos nifrodos) so , as a real manhig he had to protect them in the way that has to be done to that particular ethnic group.

He was definitely matsliach in that.

Anonymous said...

Anon: Thursday, September 01, 2011 2:35:00 PM said:
” The possuk in Melochim 1-21-25 writes
There were no one that did bad against Hashem as Achav, because of his wife”

true although ben-gurion and levi ashkol not to mention herzel weren’t born than.. also, I’ll advise you to see the gemorah ‘bavli’ in senhadrin on them, (not kaserei’s – chazerei) it’s not so simple.. to comapare ‘them’ to our crop of pushem & kofrim is absurd!

Anonymous said...

"russian chusid said..." (whatever)

sorr I don't speak russian

Anonymous said...

hirshel said:
"איז אחאב געווען ווייניגער רשע ווי בן-גוריון און לוי אשכול"

rabosei, hirshel is a tzadig he took out the above line from his rant!

russian chusid said...

anon 3.49

But I speak some Hungarian AND VERY LITTLE ENGLISH :)

Anonymous said...

anon: "But I speak some Hungarian"

how do you say 'I speak hungarian' in Hungarian ?

Anonymous said...

Anon
"to comapare ‘them’ to our crop of pushem & kofrim is absurd"
the gist of the veyoel(not Hirshel tzig)is to compare the moetzes gedolie ghatorah to Achav, is Pi Kama more absurd

Anonymous said...

anon said: "Pi Kama more absurd"

you’re pi kappa' alph or beta credentials is questionable to say the least

Anonymous said...

anon: "the gist of the veyoel.."

i see you getting it (a little..)

Anonymous said...

I am only getting the nigleh part of the veyoel. the Kabalah part is for reb yoel sharmasher and the Chader Ruv

Anonymous said...

anon: "I am only getting the nigleh part of the veyoel"

הלוואי

Anonymous said...

Anon
"הלוואי'
you really think that the whole world are amaratzim,as the KJ and Queens?

Anonymous said...

anon:"you really think that the whole world are amaratzim,as the KJ and Queens?"

oh wow! not the whole world just you!

Anonymous said...

וואס רעדסטו נארישקייטן? דער רבי ציטירט דעם "המהנה תלמידי חכמים מנכסיו לא במהרה הוא חוטא". אבער ווי איז ווען ער איז שוין א חוטא? און טאקע א חוטא ומחטיא אזוי ווי די ציונים וואס האדעווען א דור פון אידישע קינדער און לערנען נישט מיט זיי דעם פסוק ראשון שבקרי"ש?
ועוד, דו ווילסט פארגלייכן די היינטיגע צדיקים מיט אליהו הנביא וועמענ'ס הנאה האט גורם געווען געווען פאר אחאב'ן תשובה צו טוהן? אדער ווילסטו זיי פארגלייכן מיט משה רבינו וועלכער האט געזאגט לא חמור אחד מהם נשאתי און די היינטיגע ציונים צו דער דור המדבר, דער דור דעה???
"דאס איז דאך ממש ממש די שפראך פון די אגודאים"
אמת'דיג?
Get real!