Wednesday, January 1, 2014

'דף השבוע חגיגה ט:ב ג

1 comment:

Anonymous said...

"כלל ישראל קיבלו את התורה מסיני, וכל עם ישראל וכל העולם כולו עומד על התורה הקדושה, וכדי להחזיק את התורה בכל הדורות וגם בדורינו, לא מספיק שתהיה תורה מונח בארון הקודש, אלא צריך שיהיו לומדי תורה, ומקיימי מצות התורה. ורק ככה מתקיים כלל ישראל.

היישוב בארץ ישראל ובכל העולם כולו קיימים רק בזכות שיש יהודים ת"ח שיושבים ולומדים ומקיימים התורה. הקיום הזה שייך רק על ידי שבחורים ואברכים צעירים מקדישים את כל היום שלהם ללימוד התורה, אלו הם השנים שבהם האדם יכול להתעלות בתורה ולא בגיל מבוגר. רק ככה יש עתיד לכלל ישראל.

לכלל ישראל צריך שיהיה תורה, ולא סתם תורה אלא לומדי תורה. מי שיאפשר לזה שיוכלו ללמוד תורה וישחרר את לומדי התורה כדי שיוכלו ללמוד בלי הפרעה, תהיה לו בכך זכות גדולה שיש לו חלק בהחזקת כלל ישראל ויושבי ארץ ישראל" ויתברכו מן השמים כל טוב."