Tuesday, July 14, 2015

ראו מה בין בני ארץ ישראל לבני חוץ לארץ....

In Eretz Yisroel they have kolel and צבא to worry about.
In the United States they have business conferences:
19 comments:

עוכר אדמה said...

ראו מה בין תפוחי עץ לתפוחי אדמה

ר' מאיר said...

רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו

empire-kingston-crown said...

hirshel, why are you מכשיל us with a hebrew talking apukurshe video!

lakewood'er joe said...

RAK z"l said: that the modern hebrew language: יש לו דין כע"ז שאין לו ביטול please refrain from linking us to it. i think that learning in that language can be called עוע"ז בטהרה what you think?

בועז הדד said...

לא פליגי,הא לן והא להו

nathan gestetner Denver said...

my dear goat,

I was raised in a home where modern hebrew was taboo, this morning i clicked on the above link and a hebrew talking presumably goi voice came on (shut it off immediately but it filled the air in my home and still clouds my brain and tingles my ears ( maybe im sensitive idk) please refrain from llnkings like that whenever possible .

Ovdie Avoda Zura in Exile said...

Reb Mier
so if its anyway according to your zechus
then why work in this hefkervelt USA,and be so stressed out,Look at the faces of the business conference, its all very tense Move to eretz and get inducted to the holy Kolel life in Kryath Sefer.
so you will miss the huge grilled stakes of Landaus and Skoops of Falsburgh....

עלי עכבר said...

we too have צבא like צבאות ד' ומצוה טענקס the satmars have holy war! it's just not a bloody war, and the results much greater .

dr seuss said...

excuse my interruption from the topic with my observation, that this site is great for those who have a need to have a conversation with themselves ( rather than psyco babble to a ptsyco) or for those who have a need to speech (without a pulpit) neither have listeners .

shmulik from squirrel hill said...

In easyrael they have butuach l'eme and free tuition, here they have costly tuition and high school taxes.

J. said...

All these documentaries on kollelim in EY miss the point - the reason this society exists as it does is because the majority of the rest of the population prefers paying Charedi political parties off than settling disputes among themselves. Ve'idech zil gmoir.

ר' מאיר said...

בגמ' קידושין פ"ב. אשר הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי, דבשביל העוונות מתמעטת הפרנסה. וכל מה שאנו מרויחים בעוה"ז הוא בבחינת הלואה, לוה עלי. . הכל בחשבון וצריכים 'לפורעם' לפני זמן הפורעון

J street'er said...

"miss the point" ?!

The parties are supposedly lead by the gedolim, and the gedolim are elected by the parties or by birth defects, they are haunted.

hertz frankel said...

"get inducted to the holy Kolel life "

i.e. get governemnt stipends, if so than why learn? J there is no free lunch. what's the payback this heretical gov wants from these so called free loaders. Think.

yellow press guild inc. said...

"grilled stakes of Landaus and Skoops of Falsburgh"

I got my steak grilled last night here in Ho-ho-kus NJ you don't know what you missing pal, anyway where can i get me some false-burg scoops .. ?

donald duck said...

" Ve'idech zil gmoir."

isn't it the way a democracy works? push and pull give and take? are you recommending a kingdom, fascisim, dictatorship or communisim ?

tam tam cracker said...

are you saying that the majority are not charidim and they are a thorn in the eyes of the majority, with no solution to the יודן פראגע yet, other than bribing/supporting them legally!! and hoping the problem will fade away?

ישעיה ז, א במדרש, ויהי בימי אחז בן יותם, מה צרה היתה ארם מקדם ופלשתים מאחור וגו' משל למלך שמסר את בנו לפדגוג והיה הפדגוג שונא אותו אמר אם אני הורג אותו עכשיו נמצאתי מחייב ראשי למלך אלא הריני מושך את יונקתו ממנו והוא מת מאליו כך אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין צאן אם אין צאן אין רועה אם אין רועה אין עולם כך אמר אחז אם אין קטנים אין תלמידים אם אין תלמידים אין חכמים אם אין חכמים אין תורה אם אין תורה אין בתי כנסיות ובתי מדרשות אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעולם מה עשה עמד ונעל בתי כנסיות ובתי מדרשות הדא דכתיב(ישעיה ח, יז): צור תעודה חתום תורה בלמודי.

רב הונא בשם רבי אלעזר אמר למה נקרא שמו אחז שאחז בתי כנסיות!

ucuz, had an idea to close/integrate all cheridim into the system, full submission by supporting them hence the name ucuz meaning support a genealogy of an idea, a work in progress as of today .

brooklyn boro press-in-dent said...

"and the results much greater"

yes, no physical wall build (yet) between crown heights and williamsburg separating two metaphorically time bombs from going off toghether, on each other !

yankel said...

It is all the same issue. We need parnoosah in the USA to protect kollelim in the middle east. The issues complement each other.